Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Yesaya 1:1-31

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Dada na ŵana ŵake ŵakugaluka (1-9)

  • Yehova wakutinkha kusopa mwadango waka (10-17)

  • “Tiyeni tidumbiskane na kunyoloska vinthu” (18-20)

  • Ziyoni wazamuŵaso msumba wakugomezgeka (21-31)

1  Mboniwoni iyo Yesaya*+ mwana wa Amozi wakawona yakuyowoya vya Yuda na Yerusalemu mu mazuŵa gha mathemba gha Yuda+ agha: Uziya,+ Yotamu,+ Ahazi,+ na Hezekiya.+   Pulikani, imwe machanya, tegherezga iwe charu chapasi,+Pakuti Yehova wayowoya kuti: “Nkhababa ŵana ŵanalume na kuŵalera,+Kweni ŵanigalukira.+   Ng’ombe yikumanya uyo wayigura,Mbunda yikumanya chakulyeramo icho mwenecho wakuyipiramo.Kweni Israyeli wakunimanya chara,+Ŵanthu ŵane ŵakupulikiska yayi.”   Soka kwa mtundu wakwananga,+Ŵanthu ŵakunyekezgeka na maubudi,Ni gulu la ŵanthu ŵaheni, ŵana ŵakhuluku. Ŵasida Yehova,+Ŵamuyuyura Mutuŵa wa Israyeli,Ŵamulazgira misana yawo.   Kasi sono mutimbikenge mphani apo mukulutilira kugaluka? Mutu wose ngulwari,+Ndipo mtima wose uli na nthenda.+   Kufuma kusi ku lundi m’paka pa mutu pachanya palije kawemi. Ni mabamba pera, vikomokomo na vilondaŴandavikame, kukakapo, panji kuphakapo mafuta.+   Charu chinu chapasuka. Misumba yinu yawotcheka na moto. Ŵalendo ŵakumara charu chinu, mwaŵene mukuwona.+ Chili nga ni charu chamayiyi icho chaparanyika na ŵalendo.+   Mwana msungwana wa Ziyoni wasidika nga nkhachilindo mu munda wa mpheska,Nga nkhachisakasa mu munda wa vinkhaka,Nga ni msumba uwo wazingilizgika na ŵankhondo.+   Yehova wa mawumba waŵenge kuti wandatilekereko ŵakukhalapo ŵachoko waka,Mphanyi tazgoka nga ni Sodomu,Ndipo mphanyi takozgana na Gomora.+ 10  Pulikani mazgu gha Yehova, imwe ŵawusi ŵankhaza ŵa Sodomu.+ Tegherezgani dango* la Chiuta withu, imwe ŵanthu ŵa Gomora.+ 11  Yehova wakuti: “Kasi sembe zinu zinandinandi nili nazo na ntchito wuli?+ Sembe zinu zakotcha za mberere+ na mafuta gha nyama zakututuŵa vyanikonda,+Ndipo ndopa+ za ng’ombe,+ mberere na mbuzi+ nkhukondwa nazo chara. 12  Apo mukwiza kuzakawonekera pamaso pane,+Ni njani wamutumani,Kuti mukandenge mu maluŵaza ghane?+ 13  Lekani kwizaso na sembe zinu za vyamuminda zawakawaka. Vyakununkhira vinu vikuniseluska.+ Mukusunga myezi yiphya,+ masabata,+ na kuchemeska maungano+Kweni ningajikora yayi kuwona kuti mukusazga nkhongono zamasalamusi+ na ungano wapadera. 14  Nkhutinkha myezi yinu yiphya na viphikiro vinu. Vyazgoka mphingo kwa ine.Navuka kuvinyamura. 15  Para mukutambazura mawoko ghinu,Nkhubisa maso ghane kwa imwe.+ Nanga mukuyowoya malurombo ghanandi,+Nkhupulika yayi.+Mawoko ghinu ngakuzura na ndopa.+ 16  Gezani, muŵe ŵakutowa.+Wuskanipo milimo yinu yiheni pamaso pane,Lekani kuchita viheni.+ 17  Sambirani kuchita viwemi, penjani urunji,+Chenyani uyo wakuyuzga ŵanyakeVikilirani wanangwa wa mwana mulanda,Yimirani mulandu wa chokoro.”+ 18  “Zaninge sono, tiyeni tidumbiskane na kunyoloska vinthu,” wakuti Yehova.+ “Nanga zakwananga zinu ziŵe nga ntchinthu chiswesi,Zizgokenge zituŵa nga ntchiwuvi chakukhoma.+Nanga ziŵe chee, nga ni salu yiswesi,Ziŵenge tututu, nga ni weya utuŵa. 19  Usange muli ŵakunozgeka kuchitapo kanthu na kupulikira,Muryenge vinthu viwemi vya charu.+ 20  Kweni usange mukukana na kugaluka,Mumalenge na lupanga.+Pakuti mulomo wa Yehova wayowoya.” 21  Awe, msumba wakugomezgeka+ wazgoka hule!+ Ukaŵa wakuzura na weruzgi wakunyoloka,+Urunji ukakhalanga mwa iwo,+Kweni sono mukukhala ŵakukoma ŵanthu.+ 22  Siliva lako lazgoka makhalang’anjo,*+Phere* lako lachumbuluskika na maji. 23  Ŵakaronga ŵako mbamtafu, ndipo ŵakwendezgana na ŵankhungu.+ Waliyose wa iwo wakutemwa chimbundi, maso ghali pa vyawanangwa.+ Ŵakumuchitira urunji yayi mwana mulanda,Ndipo mulandu wa chokoro ukufika chara kwa iwo.+ 24  Ntheura Fumu yaunenesko, Yehova wa mawumba,Wankhongonozose wa Israyeli, yikuti: “Eya, nimalanenge nawo awo ŵakupindikana nane,Ndipo niwezgerenge nduzga pa ŵalwani ŵane.+ 25  Woko lane limikanenge namwe,Makhalang’anjo* ghinu nighasongonorenge na magari,Ndipo niwuskengeko vinthu vinu vyose viheni.+ 26  Ŵeruzgi ŵinu niŵawezgerenge pakale,Ŵakupeleka fundo ŵinu ŵaŵenge nga mphakwamba.+ Pamanyuma mwamuchemeka Msumba wa Urunji, Tawuni Yakugomezgeka.+ 27  Ziyoni wazamuwomboleka na weruzgi wakunyoloka,+Ŵanthu ŵake awo ŵawelera ŵazamuwomboleka na urunji. 28  Ŵakugaluka na ŵakwananga ŵazamuparanyikira pamoza,+Ndipo awo ŵakusida Yehova ŵazamumara.+ 29  Pakuti ŵazamukhozgeka soni na makuni ghakurughakuru agho mukadokeranga,+Ndipo muzamulengeskeka chifukwa cha minda iyo mukasora.+ 30  Muzamuŵa nga ni khuni likuru ilo mahamba ghake ghakufota,+Nga ni munda wambura maji. 31  Munthu wankhongono wazamuŵa nga ntchingwe chakuposeka,Mulimo wake nga ni mbaliŵali.*Vyose pamoza vizamuphya na moto,Kwambura munthu wakuvizimwiska.”

Mazgu Ghamusi

Kung’anamura kuti, “Chiponosko cha Yehova.”
Panji kuti, “chisambizgo cha.”
“Makhalang’anjo,” ni vinthu ivyo vyakhalira para ŵenga visulo. Panji kuti, “vinthu vyawakawaka.”
Mazgu ghanyake, “moŵa.”
“Makhalang’anjo,” ni vinthu ivyo vyakhalira para ŵenga visulo. Panji kuti, “vinthu vyawakawaka.”
Mazgu ghanyake, “mphwalikira.”