Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Yeremiya 9:1-26

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Yeremiya wali na chitima chikuru (1-3a)

  • Yehova wakufumba Yuda pa mauheni ghake (3b-16)

  • Chitengero pa Yuda (17-22)

  • Thumbwa chifukwa cha kumanya Yehova (23-26)

9  Awe, kuŵenge kuti mutu wane ni maji,Maso ghane ntchisimi cha masozi,+ Mphanyi nkhulira usiku na muhanya,Chifukwa cha ŵakukomeka ŵa ŵanthu ŵane.   Awe, niŵenge na malo ghakugonako ŵalendo mu mapopa, Mphanyi naŵasida ŵanthu ŵane na kufumako kwa iwo,Pakuti wose mbaleŵi,+Gulu la ŵanthu ŵaryarya.   Ŵakupinda lulimi lwawo nga ni uta.Mu charu mwazura utesi, m’malo mwa kugomezgeka.+ “Ŵakufuma pa uheni kuya pa uheni unyake.Ine ŵalije nane ntchito,”+ wakuti Yehova.   “Waliyose wachenjere na mzengezgani wake,Mungagomezganga chara nanga ni mubali winu. Pakuti mubali waliyose ngwakwendera mphiska,+Ndipo mzengezgani waliyose ngwakusesa.+   Waliyose wakupusika mzengezgani wake,Palije uyo wakuyowoya unenesko. Ŵasambizga lulimi lwawo kuyowoya utesi.+ Ŵakujivuska pakuchita icho ntchiheni.   Iwe ukukhala pakati pa upusikizgi. Mu upusikizgi wawo, ŵakukana kunimanya,” wakuti Yehova.   Ntheura Yehova wa mawumba wakuti: “Niŵasongonorenge na kuŵayezga,+Pakuti ningachitaso vichi na mwana msungwana wa ŵanthu ŵane?   Lulimi lwawo ni muvi wakukoma, lukuyowoya upusikizgi. Munthu wakuyowoya vya mtende na mulomo wake kwa mzengezgani wake,Kweni mukati wakumukhazga.”   Yehova wakuti: “Asi nkhwenera kuŵafumba pa vinthu ivi? Asi nkhwenera kuwezgera nduzga pa mtundu wanthena uwu?+ 10  Nilirenge na kutengelera mapiriNa kuwuska chitengero kulilira malo ghakuliskako viŵeto mu mapopa,Pakuti ghawotcheka mwakuti palije munthu uyo wakujumphamo,Kulira kwa viŵeto kukupulikikwamo yayi. Viyuni vyamudera na vikoko vyachimbira, vyaluta.+ 11  Nizgorenge Yerusalemu kuŵa vibumira vyamalibwe,+ malo ghakukhalako ŵakambwe,+Nizgorenge misumba ya Yuda kuŵa yakupasuka, kwambura wakukhalamo.+ 12  Ni njani ngwavinjeru kuti wapulikiske ichi? Kasi mulomo wa Yehova wayowoya kwa njani kuti wachiphare? Kasi charu chaparanyikirachi? Chawotchekerachi nga ni mapopa,Mwakuti palije uyo wakujumphamo?” 13  Yehova wakuti: “Chifukwa ntchakuti ŵakana dango* ilo nkhaŵika pamaso pawo kweniso chifukwa chakuti ŵandalondezge na kupulikira mazgu ghane. 14  Kweni ŵakachita mtafu na kulondezga mitima yawo,+ ŵakalondezga vikozgo vya Baala, nga umo ŵawiskewo ŵakaŵasambizgira.+ 15  Ntheura Yehova wa mawumba, Chiuta wa Israyeli, wakuti: ‘Niŵalyeskenge ŵanthu aŵa nkhalikali na kuŵamweska maji ghapoyizoni.+ 16  Niŵambininiskirenge mu ŵamitundu awo iwo panji ŵawiskewo ŵandaŵamanye,+ ndipo nitumenge lupanga pamanyuma pawo m’paka niŵamare.’+ 17  Yehova wa mawumba wakuti:‘Ghanaghanirani icho chikuchitika. Chemani ŵanakazi awo ŵakuwuska chiliro,+Ndipo kachemani ŵanakazi ŵaluso, kuti ŵize, 18  Mwakuti ŵendeske na kutiwuskira chitengero,Kuti masozi ghakhire geregere mu maso ghithu.Ndipo vikopi vithu vithiske maji.+ 19  Pakuti chitengero chapulikikwa mu Ziyoni,+ kuti: “Taparanyika nadi. Takhozgeka soni. Chifukwa tasida charu, ndipo ŵapankhura vikaya vithu.”+ 20  Imwe ŵanakazi, pulikani mazgu gha Yehova. Makutu ghinu ghapokelere mazgu gha mu mulomo wake. Sambizgani ŵana ŵinu ŵasungwana chitengero ichi,Ndipo sambizganani chiliro ichi.+ 21  Pakuti nyifwa yanjilira mu mawindo ghithu.Yanjira mu vigongwe vithu vyakukhoraKufumiskamo ŵana mu misewuNa ŵanyamata mu maluŵaza.’+ 22  Yowoya kuti: ‘Yehova wakuti: “Vitanda vya ŵanthu vizamuŵa nga ni manyoŵa mu munda,Nga ni tirigu uyo wasengeka* waka mumanyuma mwa wakuvuna,Palije uyo wangaŵawunjika.”’”+ 23  Yehova wakuti: “Munthu wavinjeru waleke kujithumbwa na vinjeru vyake,+Munthu wankhongono waleke kujithumbwa na nkhongono zakePanji munthu musambazi kujithumbwa na usambazi wake.”+ 24  “Kweni uyo wakujithumbwa wajithumbwe pa ichi: Kuti wali na mahara ndipo wakunimanya,+Kuti ndine Yehova, uyo wakulongora lusungu,* weruzgi wakunyoloka, na urunji mu charu,+Pakuti ivi ndivyo nkhukondwa navyo,”+ wakuti Yehova. 25  Yehova wakuti: “Wonani, mazuŵa ghakwiza, nizamufumba waliyose uyo ngwakukotoleka mu thupi pera.+ 26  Nizamufumba Eguputo,+ Yuda,+ Edomu,+ Ŵaamoni,+ Mowabu,+ na wose awo sisi lawo lili kumeteka m’mbulukutu awo ŵakukhala mu mapopa.+ Pakuti mitundu yose njambura kukotoleka, ndipo nyumba yose ya Israyeli njambura kukotoleka mu mtima.”+

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “chisambizgo icho.”
Mazgu ghanyake, “wiphika.”
Panji kuti, “chitemwa chakugomezgeka.”