Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Yeremiya 8:1-22

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Ŵanthu ŵasankha nthowa iyo ŵakutemwa (1-7)

  • Ni vinjeru wuli kwambura mazgu gha Yehova? (8-17)

  • Yeremiya wakulilira Yuda chifukwa wabwanganduka (18-22)

    • “Kasi mulije mafuta gha basamu mu Giliyadi?” (22)

8  Yehova wakuti: “Pa nyengo iyo, viwangwa vya mathemba gha Yuda, viwangwa vya ŵakaronga, viwangwa vya ŵasembe, viwangwa vya ntchimi, na viwangwa vya ŵanthu wose ŵakukhala mu Yerusalemu vizamuwuskikamo mu madindi ghawo.  Vizamuyanikika pa dazi, pa mwezi na pa mawumba ghose ghakuchanya agho ŵakaghatemwanga, kughateŵetera, kughalondezga, kughapenja na kughasindamira.+ Vizamuwunjikika chara panji kusungika. Vizamuŵa nga ni manyoŵa pasi.”+  “Ŵakukhalapo ŵa mbumba yiheni iyi, awo ŵazamupona mu vigaŵa vyose ivyo naŵambininiskira, ŵazamusankha nyifwa kuluska umoyo,” wakuti Yehova wa mawumba.  “Uŵaphalire kuti: ‘Yehova wakuti: “Kasi ŵawenge kwambura kuwukaso? Usange yumoza wawelera, asi munyake nayo wawelerenge?   Chifukwa wuli ŵanthu ŵambura kugomezgeka aŵa, Yerusalemu, ŵakulutilira kuŵa ŵambura kugomezgeka? Ŵakukoleska upusikizgi,Ŵakukana kuwerako.+   Nkhategherezga na kupulikizga, kweni kayowoyero kawo kakaŵa kawemi chara. Pakaŵavya munthu uyo wakajinyumwa pa uheni wake panji kujifumba kuti, ‘Kasi nachitachi?’+ Waliyose wakulutilira kuwelera ku nthowa iyo ŵanthu ŵakutemwa, nga ni hachi ilo likunjirako waka ku nkhondo.   Nanga ni konongo muchanya wakumanya nyengo yake.Njiŵa, kaŵeruŵeru, chabwelekera, vikusunga nyengo yawo yakuwelera. Kweni ŵanthu ŵane ŵakumanya yayi cheruzgo cha Yehova.”’+   ‘Kasi mungayowoya wuli kuti: “Tili ŵavinjeru, ndipo tili na dango* la Yehova”? Pakuti chakulembera chautesi+ cha ŵalembi chikugwira ntchito pakulembera utesi pera.   Ŵavinjeru ŵakhozgeka soni.+ Ŵawofyeka ndipo ŵakolekenge. Wonani, ŵakana mazgu gha Yehova,Kasi ŵali na vinjeru wuli? 10  Ntheura nizamupeleka ŵawoli ŵawo ku ŵanalume ŵanyake,Minda yawo ku ŵanthu ŵanyake.+Chifukwa kwambira ku muchoko m’paka mukuru, waliyose wakusanga chandulo mu uryarya.+Kwambira ku ntchimi m’paka kwa wasembe, waliyose wakwibira ŵanthu.+ 11  Ŵakuyezga kupozga kupwetekeka kwa mwana msungwana wa ŵanthu ŵane pachoko waka, ŵakuti,“Kuli mtende! Kuli mtende!” Apo mtende kulije.+ 12  Kasi ŵakuchita soni na vinthu vyaukazuzi ivyo ŵakuchita? Na soni ndizo! Ŵakumanya chara nanga nkhulengeskeka!+ Ntheura ŵawenge pakati pa ŵakuwa. Para niza na chilango pa iwo, ŵazamukhuŵara,’+ wakuti Yehova. 13  Yehova wakuti: ‘Para nkhuŵawunjika, niŵamalenge. Vipambi visangikengemo yayi mu makuni gha mpheska, mu khuni la mkuyu muŵavyenge vipambi ndipo mahamba ghafotenge. Ivyo nkhaŵapa ŵavisoŵenge.’” 14  “Kasi tikukhalirachi pano? Tiyeni tiwungane pamoza, tikanjire mu misumba ya malinga ghakukhora na kumalira mwenemumo.+ Pakuti Yehova Chiuta withu watimalenge,Ndipo wakutipa maji ghapoyizoni kuti timwe,+Chifukwa tanangira Yehova. 15  Tikalindiliranga mtende, kweni kukiza kawemi chara,Tikakhazganga nyengo ya kuchizga, kweni kuli chitenthe.+ 16  Ku Dani kukupulikikwa kufwenkhura kwa mahachi ghake. Pakulira kwa mahachi ghake ghanalume,Charu chose chikundindima. Ghakunjira na kumilimitizga charu na vyose ivyo vilimo,Msumba na awo ŵakukhalamo.” 17  “Pakuti nkhutuma njoka mukati mwinu,Njoka zapoyizoni izo zingapengulika yayi,Zimulumaninge nadi,” wakuti Yehova. 18  Chitima chane ntchambura kumara.Mtima wane ngulwari. 19  Mwana msungwana wa ŵanthu ŵaneWakulira ku charu chakutali kupempha wovwiri, wakuti: “Kasi mu Ziyoni mulije Yehova? Panji kasi themba lake lili mwa iyo chara?” “Kasi ŵanikwiyiskirachi na vikozgo vyawo vyakuŵajaNa ŵachiuta ŵawo ŵachilendo ŵawakawaka?” 20  “Vuna yajumpha, chihanya chamara,Kweni ise tindaponoskeke.” 21  Nasweka mtima chifukwa cha kupwetekeka kwa mwana msungwana wa ŵanthu ŵane.+Nahangayika. Wofi wanikora. 22  Kasi mulije mafuta gha basamu mu Giliyadi?+ Kasi mulije mchizgi* mura?+ Chifukwa wuli mwana msungwana wa ŵanthu ŵane wandachire?+

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “chisambizgo cha.”
Panji kuti, “dokotala.”