Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Yeremiya 7:1-34

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Kuthemba mazgu ghautesi ghakuyowoya vya tempile la Yehova (1-11)

  • Tempile lizgokenge nga ni Shilo (12-15)

  • Chiuta wakukana kusopa mwadango waka (16-34)

    • Ŵanthu ŵakusopa “Fumukazi ya Kuchanya” (18)

    • Ŵanthu ŵakupeleka ŵana sembe mu Hinomu (31)

7  Mazgu agho ghakiza kwa Yeremiya kufuma kwa Yehova, ghakuti:  “Yimilira pa chipata cha nyumba ya Yehova, upharazge uthenga uwu: ‘Pulikani mazgu gha Yehova, mose imwe ŵanthu ŵa Yuda, imwe mukunjira mu vipata ivi kukasindamira Yehova.  Yehova wa mawumba, Chiuta wa Israyeli, wakuti: “Sinthani nthowa zinu na machitiro ghinu, ndipo nimuzomerezganinge kulutilira kukhala mu malo agha.+  Mungathembanga mazgu ghautesi yayi, ghakuti: ‘Ili ni* tempile la Yehova, tempile la Yehova, tempile la Yehova!’+  Pakuti usange mwasintha nadi nthowa zinu na machitiro, usange mwakoleska nadi urunji pakati pa munthu na mzengezgani wake,+  usange mukuyuzga chara ŵalendo, ŵalanda, na vyokoro,+ usange mukuthiska chara ndopa zambura mulandu mu malo agha, ndiposo usange mukulondezga chara ŵachiuta ŵanyake na kujipweteka mwekha,+  mbwenu nimuzomerezganinge kulutilira kukhala mu malo agha, mu charu icho nkhapeleka ku ŵasekuru ŵinu kuŵa chawo nyengo zose.”’”*  “Kweni imwe mukuthemba mazgu ghautesi,+ ndipo ghamupaninge chandulo chilichose chara.  Kasi mungiba,+ kukoma ŵanthu, kuchita uleŵi, kulapa mwautesi,+ kupeleka sembe kwa Baala,+ na kulondezga ŵachiuta ŵanyake awo mukaŵamanya chara, 10  na kwiza kuzakimilira pamaso pane mu nyumba iyi, yeneiyo yikuchemeka na zina lane na kuyowoya kuti: ‘Tiponoskekenge,’ nangauli mukuchita vinthu vyose ivi vyaukazuzi? 11  Kasi nyumba iyi, iyo yikuchemeka na zina lane yazgoka mphanji ya ŵakupoka vyaŵene kwa imwe?+ Ine najiwonera nekha,” wakuti Yehova. 12  “‘Kweni sono lutani ku malo ghane mu Shilo,+ uko nkhadankha kuŵikako zina lane,+ mukawone icho nili kuchita nagho chifukwa cha uheni wa ŵanthu ŵane, Israyeli.+ 13  Yehova wakuti: ‘Kweni mukalutilira kuchita vinthu ivi, ndipo nanga nkhayowoya namwe kaŵirikaŵiri,* mukapulika chara.+ Nkhamuchemaninge, kweni mukathanika yayi.+ 14  Ntheura, nga umo nkhachitira na Shilo, ndimo nichitirenge na nyumba iyo yili na zina lane,+ iyo imwe mukugomezga,+ kweniso malo agha, agho nkhamupani imwe na ŵasekuru ŵinu.+ 15  Nimutayaninge kumufumiskanipo pamaso pane, nga umo nkhatayira ŵabali ŵinu, mphapu yose ya Efurayimu.’+ 16  “Kweni iwe, ungaŵalomberanga chara ŵanthu aŵa. Ungaŵaliliranga chara, kuŵalombera panji kuŵaŵeyelelera kwa ine,+ pakuti nikupulikenge yayi.+ 17  Kasi ukuwona yayi ivyo ŵakuchita mu misumba ya Yuda na mu misewu ya mu Yerusalemu? 18  Ŵana ŵakuthenya nkhuni, ŵawiskewo ŵakupemba moto, ndipo ŵawoli ŵawo ŵakukonkha nthimphwa kuti ŵapange vibama vyakupeleka sembe kwa Fumukazi ya Kuchanya.*+ Ŵakupungulira ŵachiuta ŵanyake sembe zachakumwa kuti ŵanikwiyiske.+ 19  Yehova wakuti: ‘Kweni kasi ŵakupweteka* ine? Asi ŵakujipweteka ŵekha, na kujikhozga soni?’+ 20  Ntheura Fumu Yikuru Yehova yikuti: ‘Wonani, ukali na kutukutwa kwane vipungulikenge pa malo agha,+ pa munthu na chinyama, pa makuni ghamuthondo na chipambi cha mu munda. Uwotchenge, ndipo uzimwikenge chara.’+ 21  “Yehova wa mawumba, Chiuta wa Israyeli, wakuti: ‘Chitaninge, sazgani sembe zinu zakotcha zamsuma na sembe zinu zinyake na kurya nyama.+ 22  Pakuti mu zuŵa ilo nkhafumiskira ŵasekuru ŵinu mu charu cha Eguputo, nkhaŵaphalirapo yayi panji kuŵalangura vya sembe zakotcha zamsuma na sembe zinyake.+ 23  Kweni nkhaŵapa dango lakuti: “Pulikirani mazgu ghane, ndipo niŵenge Chiuta winu, imwe muŵenge ŵanthu ŵane.+ Mwendenge mu nthowa zane zose izo namuphalirani, mwakuti vinthu vimwenderani makora.”’+ 24  Kweni ŵakapulika chara panji kuthya khutu,+ ŵakenda kuyana na maghanoghano ghawo, ŵakachita mtafu na kulondezga mtima wawo uheni.*+ Ŵakawelera nyuma, kuya kunthazi chara, 25  kwamba mu zuŵa ilo ŵasekuru ŵinu ŵakafumira mu charu cha Eguputo m’paka muhanya uno.+ Ntheura nkhalutilira kumutumirani ŵateŵeti ŵane wose ntchimi, kuŵatuma zuŵa na zuŵa, kaŵirikaŵiri.*+ 26  Kweni ŵakakana kunipulikira, ŵakathya chara khutu lawo.+ Ŵakaŵa ŵamtafu,* ndipo ŵakachita uheni chomene kuluska ŵasekuru ŵawo. 27  “Wamuŵaphalira mazgu ghose agha,+ kweni ŵamukupulika yayi. Wamuŵachema, kweni ŵamuthanika yayi. 28  Ndipo wamuti kwa iwo: ‘Uwu ni mtundu uwo ukapulikira chara mazgu gha Yehova Chiuta wake na kukana kulangika. Kugomezgeka kwamara, ndipo kukuzunulika chara nanga mphakati pawo.’*+ 29  “Meta sisi lako lambura kumeteka* na kulitaya, ndipo wuska chitengero* pachanya pa tumapiri twambura kanthu, pakuti Yehova wawukana muwiro uwu na kuwusida, chifukwa wamukwiyiska. 30  Yehova wakuti: ‘Ŵanthu ŵa Yuda ŵachita uheni pamaso pane. Ŵaŵika ŵangoza ŵawo ŵakuseluska mu nyumba iyo yikuchemeka na zina lane, mwakuti ŵayifipiske.+ 31  Ŵazenga malo ghapachanya gha Tofeti, agho ghali mu Dambo la Mwana wa Hinomu,*+ kuti ŵawotchenge ŵana ŵawo ŵanalume na ŵanakazi pa moto,+ chinthu icho nindaŵalangurepo, ndipo chindizepo mu mtima wane.’*+ 32  “Yehova wakuti: ‘Ntheura wonani, mazuŵa ghakwiza, apo malo agha ghazamuchemekaso Tofeti chara panji Dambo la Mwana wa Hinomu,* kweni Dambo Lakukomerapo. Ŵamusunga vitanda mu Tofeti m’paka mwamusoŵa malo.+ 33  Ndipo vitanda vya ŵanthu aŵa vizamuŵa vyakurya vya viyuni vyamudera na vikoko vya pa charu, kwamuŵavya wakuvichimbizga.+ 34  Namulekeska mazgu ghakuzaya na mazgu ghakusekelera, mazgu gha mwenenthengwa na mazgu gha mwali,+ mu misumba ya Yuda na mu misewu ya mu Yerusalemu, pakuti charu chamuŵa mahami.’”*+

Mazgu Ghamusi

Mazgu gheneko, “Izi ni,” kung’anamura nyumba zose za pa tempile.
Panji kuti, “muyirayira swii.”
Mazgu gheneko, “nkhawukanga mulenjilenji na kuyowoya.”
Chithokozo cha chiuta mwanakazi uyo Ŵaisrayeli ŵakugaluka ŵakasopanga. Panyake wakaŵa chiuta wakuwuska mphapu.
Panji kuti, “ŵakukwiyiska.”
Panji kuti, “fundo zawo.”
Mazgu gheneko, “kuwuka mulenjilenji zuŵa na zuŵa na kuŵatuma.”
Mazgu gheneko, “Ŵakanonopeska singo zawo.”
Mazgu gheneko, “kwadumulika pa mulomo wawo.”
Panji kuti, “lakupatulika.”
Panji kuti, “sumu ya chiliro.”
Wonani Mang’anamuro gha Mazgu, “Gehena.”
Panji kuti, “chindanjirepo mu maghanoghano ghane.”
Wonani Mang’anamuro gha Mazgu, “Gehena.”
Mazgu ghanyake, “viworya.”