Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Yeremiya 6:1-30

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Yerusalemu wali pafupi kuzingilizgika (1-9)

  • Ukali wa Yehova pa Yerusalemu (10-21)

    • Ŵakuti, “Mtende!” apo mtende kulije (14)

  • Nkhaza kufumira kumpoto (22-26)

  • Yeremiya waŵenge wakuyezga visulo (27-30)

6  Chimbirani, imwe ŵana ŵa Benjamini, fumanimo mu Yerusalemu. Lizgani mbata+ mu Tekowa.+ Yimikani chimanyikwiro cha moto pa Beti-hakeremu! Pakuti soka likufuma kumpoto, pharanyiko likuru.+   Mwana msungwana wa Ziyoni wakukozgana na mwanakazi wakutowa na wakulombotoka.+   Ŵaliska na magulu ghawo ŵizenge. Ŵajinthenge mahema ghawo kumuzingilizga,+ Waliyose waliskenge mskambo uwo uli mu mawoko ghake.+   “Nozgekani kurwa nayo nkhondo! Wukani, tiyeni timuwukire muhanya pakati!” “Soka kwa ise, pakuti dazi likunjira, Mizgezge yamise yikutalika!”   “Wukani, tiyeni timuwukire usiku Na kuparanya vigongwe vyake vyakukhora.”+   Pakuti Yehova wa mawumba wakuti: “Temani makuni na kuzenga chakukwerapo pakurwa na Yerusalemu.+ Ni msumba uwo ukwenera kuzgora mulandu. Mukati mwake muli kuyuzgana pera.+   Nga umo chisimi chikusungira maji ghake kuŵa ghakuzizima, Ndimo nayo wakusungira uheni wake. Nkhaza na pharanyiko vikupulikikwa mwa iyo.+ Ulwari na nthenda vili pamaso pane nyengo zose.   Chenjezgeka, iwe Yerusalemu, para yayi niselukenge na kufumako kwa iwe.+ Nikuzgorenge wakupasuka, charu chambura kukhalamo ŵanthu.”+   Yehova wa mawumba wakuti: “Ŵavulurenge ŵakukhalapo ŵa Israyeli nga ni mpheska zaumaliro. Nyoloskaso woko lako nga ni uyo wakutonthora mpheska.” 10  “Kasi niyowoye na njani na kumuchenjezga? Ni njani wapulikenge? Wonani, makutu ghawo ngakujalika,* mwakuti ŵakupulika chara.+ Wonani, mazgu gha Yehova ghazgoka chinthu icho ŵakuchichitira msinjiro.+ Ŵakukondwa nagho chara. 11  Ntheura nazura na ukali wa Yehova, Ndipo navuka kuwusungira mukati.”+ “Pungulirani pa mwana uyo wali mu msewu,+ Pa magulu gha ŵawukirano awo ŵawungana pamoza. Wose ŵakolekenge, mwanalume pamoza na muwoli wake, Madoda pamoza na ŵachekuru chomene.*+ 12  Nyumba zawo zipelekekenge ku ŵanthu ŵanyake, Pamoza na minda na ŵawoli ŵawo.+ Pakuti ninyoloskenge woko lane kwimikana na awo ŵakukhala mu charu,” wakuti Yehova. 13  “Chifukwa kwambira ku muchoko m’paka mukuru, waliyose wakusanga chandulo mu uryarya.+ Kwambira ku ntchimi m’paka kwa wasembe,* waliyose wakwibira ŵanthu.+ 14  Ŵakuyezga kupozga kupwetekeka kwa ŵanthu ŵane pachoko waka, ŵakuti, ‘Kuli mtende! Kuli mtende!’ Apo mtende kulije.+ 15  Kasi ŵakuchita soni na vinthu vyaukazuzi ivyo ŵakuchita? Na soni ndizo! Ŵakumanya chara nanga nkhulengeskeka!+ Ntheura ŵawenge pakati pa ŵakuwa. Para niza na chilango pa iwo, ŵazamukhuŵara,” wakuti Yehova. 16  Yehova wakuti: “Yimilirani pa nthowa zakupatukana, muwone. Fumbilirani nthowa zakale, Fumbani uko kuli nthowa yiwemi, mwendengemo,+ Ndipo mujisangire chipumulo.” Kweni ŵakuti: “Tendengemo yayi.”+ 17  “Nkhimika ŵalinda+ awo ŵakati: ‘Tegherezgani kulira kwa mbata!’”+ Kweni iwo ŵakati: “Titegherezgenge yayi.”+ 18  “Ntheura pulikani, imwe ŵamitundu! Manya, iwe wumba, Icho chiŵachitikirenge. 19  Pulika, iwe charu chapasi! Nkhwiza na soka pa ŵanthu aŵa+ Nga ntchipambi cha maghanoghano ghawo, Pakuti ŵakaŵikako mahara yayi ku mazgu ghane, Ndipo ŵakakana dango lane.”* 20  “Kasi nili navyo na ntchito wuli apo mukwiza na lubani kufuma ku Sheba Na mujuŵa uwemi kufuma ku charu chakutali? Sembe zinu zakotcha zamsuma ni zakuzomerezgeka chara, Ndipo sembe zinu zinyake zikunikondweska yayi.”+ 21  Ntheura Yehova wakuti: “Wonani, nkhuŵaŵikira ŵanthu aŵa vyakukhuŵazga, Ndipo ŵakhuŵarengemo, Ŵawiskewo na ŵana pamoza, Mzengezgani na mubwezi wake, Ndipo wose ŵamalenge.”+ 22  Yehova wakuti: “Wonani, ŵanthu ŵakwiza kufuma ku charu cha kumpoto, Mtundu ukuru uzamuwuskika kufuma ku vigaŵa vyakutali chomene vya charu chapasi.+ 23  Ŵazamutora uta na mkondo. Mbankhaza, ndipo ŵalije lusungu. Mazgu ghawo ghakupoma nga ni nyanja, Ŵakwenda pa mahachi.+ Ŵandanda nga ni munthu uyo wanozgeka kurwa nawe nkhondo, iwe mwana msungwana wa Ziyoni.” 24  Tapulika nkhani yake. Mawoko ghithu ghalepwetuka.+ Kukweŵeka kwatisanga, Ulwilwi nga ni mwanakazi uyo wakubaba.+ 25  Mungalutangako yayi ku munda, Mungendangamo yayi mu nthowa, Pakuti mulwani wali na lupanga, Chitenthe chili posepose. 26  Iwe mwana msungwana wa ŵanthu ŵane, Vwara chigudulu+ na kuvivira mu vyoto. Tengera na kulira kukuru nga ukulira mwana yumoza pera,+ Pakuti wakuparanya wizenge pa ise mwamabuchi.+ 27  “Nakuzgora iwe* kuti uŵe wakuyezga visulo pakati pa ŵanthu ŵane, Uyo wakufumbilira makoramakora. Umanye na kusanda nthowa yawo. 28  Wose mbanthu ŵamtafu chomene,+ Ŵakwendendeka na kusesa.+ Ŵali nga ni mkuŵa na chisulo. Wose mbakunangika. 29  Mathumba ghakuvukutira ghakwinyilira, Muthovu ukufuma pa moto wawo. Munyake wakulimbikira kwenga, kweni pawaka,+ Ndipo awo mbaheni ŵandafumiskikeko.+ 30  Ŵanthu ŵaŵachemenge nadi siliva lakukanika, Pakuti Yehova waŵakana.”+

Mazgu Ghamusi

Mazgu gheneko, “makutu ghawo ngambura kukotoleka.”
Mazgu gheneko, “na ŵakuzura mazuŵa.”
Mazgu ghanyake, “musofi.”
Panji kuti, “chisambizgo chane.”
Ndiko kuti, Yeremiya.