Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Yeremiya 51:1-64

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Uchimi wakwimikana na Babuloni (1-64)

    • Ŵamedi ŵazamuparanya Babuloni mwamabuchi (8-12)

    • Buku laponyeka mu Yufurate (59-64)

51  Yehova wakuti: “Wonani, nkhuwuska mphepo yakuparanyaKwimikana na Babuloni+ na awo ŵakukhala mu Lebu-kamayi.*   Nizamutuma ŵakuwuluska ku Babuloni,Ndipo ŵazamumuwuluska na kuzgora charu chake kuŵa chambura kanthu.Ŵazamumuwukira kufumira kosekose mu zuŵa la soka.+   Wakuponya mivi waleke kukweŵa uta wake. Paŵavye wakwima mu chakuvwara chake chachisulo. Kuŵachitira chiwuravi chara ŵanyamata ŵake.+ Ŵankhondo ŵake wose muŵaparanyire nkhanira.   Ŵakukomeka ŵazamuwa mu charu cha Ŵakalidi,Ŵazamugwazika mu misewu yake.+   Pakuti Israyeli na Yuda ni vyokoro yayi kwa Chiuta wawo, kwa Yehova wa mawumba.+ Kweni charu* chawo chazura na mulandu pamaso pa Mutuŵa wa Israyeli.   Chimbiranimo mu Babuloni,Ponoskani umoyo winu.+ Mungaparanyikanga yayi chifukwa cha ubudi wake. Pakuti iyi ni nyengo ya nduzga za Yehova. Wakumuwezgera pa ivyo wachita.+   Babuloni wakaŵa nkhombo yagolide mu woko la Yehova.Wakaloŵezga charu chose chapasi. Mitundu yose yaloŵera na vinyo lake.+Lekani mitundu yafuntha.+   Mwamabuchi Babuloni wawa na kubwanganduka.+ Mutengelerani!+ Penjani basamu chifukwa cha vyakuŵinya vyake. Panyake wangachira.”   “Tikayezga kumuchizga Babuloni, kweni wakatondeka kuchizgika. Mulekani, tiyeni tilutenge, waliyose ku charu chake.+ Pakuti cheruzgo chake chafika kuchanya,Chili kuchanya nkhanira nga ni mabingu.+ 10  Yehova watizira na urunji.+ Zaninge, tiyeni tilongosore mulimo wa Yehova Chiuta withu mu Ziyoni.”+ 11  “Puputani mivi,+ torani viskango. Yehova wavundura mzimu wa mathemba gha Ŵamedi,+Chifukwa wakukhumba kuparanya Babuloni. Pakuti izi ni nduzga za Yehova, kuwezgera chifukwa cha tempile lake. 12  Tumphuskani chimanyikwiro+ pa viliŵa vya Babuloni. Khozgani ulinda, ŵikanipo ŵalinda. Awo ŵakujoŵelera ŵanozgeke. Pakuti Yehova wanozga nthowa,Wafiskenge icho walayizga kuchitira awo ŵakukhala mu Babuloni.”+ 13  “Iwe mwanakazi, wamweneiwe ukukhala pa maji ghanandi,+Na usambazi ukuru,+Umaliro wako wafika, nthowa* izo ukusangira chandulo zagota.+ 14  Yehova wa mawumba walapa mwa iyo yekha kuti:‘Nizamukuzuzga na ŵanthu, ŵanandi chomene nga ni zombe,Ŵazamuchemerezga mwauchatonda pa iwe.’+ 15  Ndiyo wakapanga charu chapasi na nkhongono zake,Ndiyo wakakhozga charu na vinjeru vyake,+Na kutandazga machanya na umanyi wake.+ 16  Para watumphuska mazgu ghake,Maji ghakuchanya ghakupoma,Wakukwezga mabingu kufuma ku vigoti vya charu. Wakumwetuska ŵaleza para vula yikuwa,Wakufumiska mphepo mu nthamba zake.+ 17  Munthu waliyose wakuchita uzeleza, ndipo wakumanya yayi. Nkhwantha yiliyose ya visulo yikhozgekenge soni chifukwa cha chikozgo chakuŵaja.+Pakuti chikozgo chake chachisulo* mbutesi peraMwa ivyo mulije mzimu.*+ 18  Ni vyawakawaka,+ mulimo wakusekeska. Para nyengo yakwana yakuti vilangike, vizamumara. 19  Chigaŵa cha Yakhobe chili nga ni vinthu ivi yayi,Pakuti ndiyo wakapanga chilichose,Nanga ni ndodo ya chiharo chake.+ Zina lake ni Yehova wa mawumba.”+ 20  “Ndiwe nthonga yane yakulwera, chilwero cha nkhondo,Pakuti na iwe niphwanyenge mitundu. Na iwe niparanyenge maufumu. 21  Na iwe nitekenyurenge hachi na wakukwerapo wake. Na iwe niswenge gileta la nkhondo na wakukwerapo wake. 22  Na iwe niswenge mwanalume na mwanakazi. Na iwe niswenge muchekuru na msepuka. Na iwe niswenge munyamata na mwali. 23  Na iwe niswenge muliska na mskambo wake. Na iwe niswenge mulimi na vipani vya viŵeto vyake. Na iwe niswenge ŵalongozgi na ŵachiŵiri ku ŵawusi. 24  Niwezgerenge Babuloni na wose awo ŵakukhala mu KalideyaChifukwa cha uheni wose uwo ŵachita pamaso pako mu Ziyoni,”+ wakuti Yehova. 25  Yehova wakuti: “Wona, nkhwimikana nawe,+ iwe phiri lakuparanya.Iwe wakuparanya charu chose chapasi.+ Ninyoloskenge woko lane kwimikana nawe na kukugodobolera pasi kufuma mu majalaweNikuzgorenge phiri lakunyeka na moto.” 26  “Ŵanthu ŵazamutoramo chara mwa iwe libwe lapakona panji libwe lakuzengera fawundeshoni,*Chifukwa uŵenge wakupasuka muyirayira,”+ wakuti Yehova. 27  “Tumphuskani chimanyikwiro mu charu.+ Lizgani mbata pakati pa ŵamitundu. Tumani mitundu kwimikana nayo. Muchemerani maufumu gha ku Ararati,+ Mini, na Ashikenazi.+ Mutumirani munthu wakulemba ŵasilikari. Tumani mahachi ghize nga mbazombe ŵanjara. 28  Tumani mitundu kwimikana nayo,Mathemba gha Mediya,+ ŵalongozgi ŵake, na ŵachiŵiri ku ŵawusi wose,Na vyaru vyose ivyo ŵakuwusa. 29  Charu chapasi chindindimenge na kuyaghayagha,Pakuti ivyo Yehova wakughanaghanira Babuloni vichitikenge,Kuzgora charu cha Babuloni kuŵa chinthu chakofya, kwambura wakukhalamo.+ 30  Vinkhara vya Babuloni vyaleka kurwa. Vyakhala mu malinga ghawo. Nkhongono zaŵamalira.+ Ŵazgoka nga mbanakazi.+ Vikaya vyake vyawotcheka na moto. Mphingilizgo zake zadumulika.+ 31  Nthumi yimoza yikuchimbira kukakumana na nthumi yinyake, Thenga limoza kukakumana na thenga linyake,Kukaphalira themba la Babuloni kuti msumba wake wapokeka, kosekose,+ 32  Kuti majambuko ghapokeka,+Kuti maboti ghamalukwa ghawotcheka na moto,Kweniso ŵasilikari ŵakutenthema.” 33  Yehova wa mawumba, Chiuta wa Israyeli, wakuti: “Mwana msungwana wa Babuloni wali nga ni malo ghakupwanthirapo. Ni nyengo yakumudikinyulira pasi dikinyu. Nyengo ya vuna yizenge pa iyo sonosono.” 34  “Nebukadinezara* themba la Babuloni wanirya,+Waniyungwiska. Waniŵika pasi nga ntchiŵiya chamwazi. Wanimilimitizga nga ntchinjoka chikuru.+Wazuzga nthumbo yake na vinthu vyane viwemi. Wanikamata. 35  Uyo wakukhala mu Ziyoni+ wakuti: ‘Nkhaza izo zachitikira ine na thupi lane zize pa Babuloni!’ ‘Ndopa zane zize pa awo ŵakukhala mu Kalideya!’ wakuti Yerusalemu.” 36  Ntheura Yehova wakuti: “Wona, nkhukwimira pa mulandu wako,+Niwezgerenge nduzga chifukwa cha iwe.+ Nikamuskenge nyanja yake na komizga visimi vyake.+ 37  Babuloni wazgokenge vibumira vyamalibwe,+Malo ghakukhalamo ŵakambwe,+Chinthu chakuchitiska wofi na chakulizgirapo kaluvi,Kwambura wakukhalamo.+ 38  Wose pamoza ŵazamubangura nga ni nkhalamu zichoko. Ŵazamuwuluma nga mbana ŵa nkhalamu.” 39  “Para ŵathukira, nizamuŵanozgera chiphikiro na kuŵaloŵezga,Mwakuti ŵazaye.+Kufuma apo, ŵazamugona tulo twamuyirayira,Ndipo ŵazamuwukaso chara,”+ wakuti Yehova. 40  “Nizamukhira nawo nga nthwana twa mberere kukakomeka.Nga ni mberere zanalume pamoza na mbuzi.” 41  “Awe, Sheshaki* wapokeka nadi,+Wakulumbika wa charu chose chapasi wakoleka!+ Babuloni wazgoka nadi chinthu icho mitundu yikuzukuma nacho. 42  Nyanja yakwera pa Babuloni. Wabizgika na unandi wa majigha ghake. 43  Misumba yake yazgoka chinthu chakuchitiska wofi, charu chambura maji na chipalamba. Charu icho munthu wazamukhalamo yayi nesi munthu kujumphamo.+ 44  Nizamuzgokera kwa Beli+ mu Babuloni,Nizamufumiskamo mu mulomo wake icho wamira.+ Mitundu yizamuthilimukiraso kwa iyo chara,Ndipo linga la Babuloni lizamuwa.+ 45  Fumanimo mwa iyo, ŵanthu ŵane!+ Ponoskani umoyo winu ku ukali+ wakugolera wa Yehova!+ 46  Mungasongonokanga mtima yayi panji kopa uthenga uwo upulikikwenge mu charu. Mu chaka chimoza, uthenga wizenge,Chaka chakulondezgapo uthenga unyake,Wa nkhaza mu charu, muwusi kwimikana na muwusi. 47  Ntheura, wonani, mazuŵa ghakwiza,Nizamuzgokera ku vikozgo vyakuŵaja vya mu Babuloni, Charu chake chose chizamukhozgeka soni,Ndipo ŵakukomeka ŵake wose ŵazamuwira mukati mwake.+ 48  Machanya na charu chapasi na vyose ivyo vilimo,Vizamuchemerezga mwachimwemwe pa Babuloni,+Pakuti ŵakuparanya ŵizenge pa iyo kufuma kumpoto,”+ wakuti Yehova. 49  “Babuloni wakawiska ŵakukomeka ŵa Israyeli pera yayi,+Kweni ŵakukomeka ŵa charu chose chapasi nawo ŵawa pa Babuloni. 50  Imwe mwapona ku lupanga, lutaninge, kwimilira yayi!+ Kumbukani Yehova kutali,Yerusalemu wize mu mtima winu.”+ 51  “Takhozgeka soni, pakuti tapulika msinjiro. Soni zabenekelera visko vithu,Pakuti ŵalendo ŵawukira malo ghatuŵa gha nyumba ya Yehova.”+ 52  Yehova wakuti: “Ntheura, wonani, mazuŵa ghakwiza,Apo nizamuzgokera ku vikozgo vyake vyakuŵaja,Ndipo ŵakupwetekeka ŵazamutampha mu charu chake chose.”+ 53  “Nanga Babuloni wakwelere kuchanya,+Nanga wakhozge vigongwe vyake vitali,Ŵakuparanya ŵizenge kufuma kwa ine,”+ wakuti Yehova. 54  “Pulikani, muli chilirizi mu Babuloni,+Kupoma kwa soka likuru mu charu cha Ŵakalidi,+ 55  Pakuti Yehova wakuparanya Babuloni,Wachetamiskenge mazgu ghake ghakuru,Majigha ghake ghapomenge nga ni maji ghanandi. Kupoma kwa mazgu ghake kupulikikwenge. 56  Pakuti wakuparanya wizenge pa Babuloni,+Vinkhara vyake vikolekenge,+Ndipo mauta ghawo ghaphyolekenge,Chifukwa Yehova ni Chiuta wakuwezgera nduzga.+ Wawezgerenge nadi.+ 57  Niloŵezgenge ŵakaronga ŵake na ŵanthu ŵake ŵavinjeru,+Ŵalongozgi ŵake, ŵachiŵiri ku ŵawusi na vinkhara vyake,Ŵagonenge tulo twamuyirayira,Ŵawukengeso chara,”+ likuti ntheura Themba, ilo zina lake ni Yehova wa mawumba. 58  Yehova wa mawumba wakuti: “Nangauli chiliŵa cha Babuloni ntchisani, chidilimukirenge pasi,Nangauli vipata vyake ni vitali, viwotchekenge na moto.+ Ŵanthu ŵaphyokenge pawaka.Mitundu yijivuskenge kuti yilyeske waka moto.”+ 59  Agha ni mazgu agho Yeremiya ntchimi wakatuma Seraya mwana wa Neriya+ mwana wa Maseya, apo wakalutanga na Zedekiya themba la Yuda ku Babuloni mu chaka chachinayi cha kuwusa kwake. Seraya wakaŵa mulaŵiliri wa vinthu vya themba. 60  Yeremiya wakalemba mu buku limoza masoka ghose agho ghizenge pa Babuloni, mazgu ghose agha, agho ghakalembekera Babuloni. 61  Yeremiya wakatiso kwa Seraya: “Para wakafika ku Babuloni na kumuwona, ukaŵazge mwakukwezga mazgu ghose agha. 62  Mbwenu ukati: ‘A Yehova, mwayowoya kwimikana na malo agha kuti ghaparanyikenge, muŵavyenge wakukhalamo, munthu panji chinyama, ndipo ghaŵenge ghakupasuka muyirayira.’+ 63  Para wakamara kuŵazga buku ili, ukalikakilire ku libwe na kuliponya pakatikati pa Yufurate. 64  Ukati: ‘Ndimo Babuloni wabilirenge kwambura kuwukaso+ chifukwa cha soka ilo nkhukhizgira pa iyo. Ndipo ŵavukenge.’”+ Mazgu gha Yeremiya ghagotera pano.

Mazgu Ghamusi

Ili likuŵa nga ni zina linyake la Kalideya.
Ndiko kuti, charu cha Ŵakalidi.
Mazgu gheneko, “chipimo chako.”
Panji kuti, “chikozgo chakusongonora.”
Panji kuti, “mvuchi.”
Mazgu ghanyake, “lufura.”
Wakulembekaso kuti, Nebukadirezara.
Ili likuŵa nga ni zina linyake la Babeli (Babuloni).