Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Yeremiya 50:1-46

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Uchimi wakwimikana na Babuloni (1-46)

    • Chimbiranimo mu Babuloni (8)

    • Israyeli wawezgekerenge ku malo ghake (17-19)

    • Maji gha mu Babuloni ghazamukamuka (38)

    • Ŵanthu ŵazamukhalamo yayi mu Babuloni (39, 40)

50  Mazgu agho Yehova wakayowoya kwizira mwa Yeremiya ntchimi pa nkhani ya Babuloni,+ charu cha Ŵakalidi, ghakuti:   “Pharazgani na kuthuwuska pakati pa ŵamitundu, Tumphuskani chimanyikwiro na kupharazga, Mungabisanga chilichose chara, Muti: ‘Babuloni wapokeka,+ Beli wakhozgeka soni.+ Merodaki wawofyeka, Vikozgo vyake vyalengeskeka. Ŵangoza ŵake ŵakuseluska ŵawofyeka.’   Pakuti mtundu wiza pa iyo kufuma kumpoto.+ Ukuzgora charu chake kuŵa chinthu chakuchitiska wofi.Palije uyo wakukhalamo. Ŵanthu na vikoko wuwo vyachimbira.Vyose vyafumamo.”  Yehova wakuti: “Mu mazuŵa agho na nyengo iyo, ŵanthu ŵa ku Israyeli na ŵanthu ŵa ku Yuda ŵazamwiza pamoza.+ Ŵazamulira uku ŵakwenda,+ ndipo wose pamoza ŵazamupenja Yehova Chiuta wawo.+  Ŵazamufumba nthowa yakuyira ku Ziyoni, visko vyawo vizamulazga kwenekuko,+ ŵazamuti: ‘Zaninge, tiyeni tijibatike kwa Yehova mu phangano lamuyirayira ilo liluwikenge chara.’+  Ŵanthu ŵane ŵazgoka mskambo wa mberere zakuzgeŵa.+ Ŵaliska ŵawo ŵakaŵapuluska.+ Ŵakaŵalongozgera ku mapiri, ŵakayingayinga mu mapiri na tumapiri. Ŵaluwa malo ghawo ghakupumulirako.  Wose awo ŵakuŵasanga ŵakuŵarya,+ ndipo ŵalwani ŵawo ŵakuti: ‘Tilije mulandu, chifukwa ŵakanangira Yehova, malo ghawo gha urunji na chigomezgo cha ŵasekuru ŵawo, Yehova.’”   “Chimbiranimo mu Babuloni,Fumanimo mu charu cha Ŵakalidi,+Muŵe nga mbapepe na nthyamu* panthazi pa mskambo.   Pakuti wonani, nkhuwuskira BabuloniWumba wa mitundu yikuru kufuma ku charu cha kumpoto.+ Ŵandandenge kuti ŵarwe nayo nkhondo.Wakolekenge kufuma kwenekura. Mivi yawo yili nga nja chinkhara,Yikukoma ŵana.+Yikuwerako waka yayi. 10  Kalideya wazamupokeka,+ Wose awo ŵazamutoramo vinthu mwa iyo, ŵazamukhorwa chomene,”+ wakuti Yehova. 11  “Pakuti ukasekeleranga+ na kuzayaPakuparanya chiharo chane.+ Ukaphandanga pasi nga ni thokazi mu utheka,Ukafwenkhuranga nga ni mahachi ghanalume. 12  Anyoko ŵakhozgeka soni,+ Uyo wakakubaba wakhuŵara. Wona, ni muchoko chomene pa ŵamitundu,Mapopa ghambura maji na chipalamba.+ 13  Ŵanthu ŵazamukhalamo yayi chifukwa cha ukali wa Yehova.+Wazamupasuka nkhanira tetete.+ Yose uyo wakujumpha pafupi na Babuloni wazamulaŵiska na kuzukumaNa kulizga kaluvi chifukwa cha masoka ghake ghose.+ 14  Ndandani na kuwukira Babuloni kosekose,Mose imwe mukukweŵa uta. Mulasani, kusunga waka mivi chara,+Pakuti wanangira Yehova.+ 15  Chemerezgani ntchemerezgo ya nkhondo kosekose. Wathera.* Mizati yake yawa, viliŵa vyake vyadilimuka.+Pakuti ni nduzga za Yehova.+ Wezgerani nduzga pa iyo. Chitani nayo nga umo iyo wachitira.+ 16  Dumuranimo wakuseŵa mbuto mu Babuloni,Uyo wakukora chigelo* mu nyengo yakuvuna.+ Chifukwa cha lupanga lwankhaza, waliyose wawelerenge ku ŵanthu ŵakwake,Waliyose wachimbilirenge ku charu chakwake.+ 17  “Ŵanthu ŵa ku Israyeli ni mberere zakumbininika.+ Nkhalamu zaŵachimbizga.+ Pakwamba, themba la Asiriya likaŵarya,+ kufuma apo, Nebukadinezara* themba la Babuloni likamemena viwangwa vyawo.+ 18  Yehova wa mawumba, Chiuta wa Israyeli, wakuti: ‘Wonani, nichitirenge themba la Babuloni na charu chake umo nkhachitira na themba la Asiriya.+ 19  Niwezgerenge Israyeli ku malo ghake ghakulyerako,+ ndipo waryenge pa Karimeli na Bashani,+ na mu mapiri gha Efurayimu+ na Giliyadi.+ Wakhutenge.’” 20  Yehova wakuti: “Mu mazuŵa agho na nyengo iyo,Mulandu wa Israyeli uzamupenjeka,Kweni kuzamuŵavya,Ndipo zakwananga za Yuda zizamusangika chara.Pakuti nigowokerenge awo naŵaleka kuti ŵakhalepo.”+ 21  “Kwerani mukawukire charu cha Meratayimu na awo ŵakukhala mu Pekodi.+ Ŵakomeke na kuparanyikira nkhanira,” wakuti Yehova. “Chitani vyose ivyo namutumani. 22  Mu charu muli kupoma kwa nkhondo,Chipiyoyo chikuru. 23  Nyondo ya charu chose chapasi yadumuka na kuphyoka nadi.+ Babuloni wazgoka chinthu chakuchitiska wofi pakati pa mitundu.+ 24  Iwe Babuloni, nkhakuthya chipingo ndipo wawira,Iwe ukamanya chara. Ukasangika na kukoleka,+Pakuti ukimikana na Yehova. 25  Yehova wajura nthamba yake,Wakufumiska vilwero vya ukali wake.+ Pakuti Fumu Yikuru, Yehova wa mawumba, yili na mulimoMu charu cha Ŵakalidi. 26  Muwukirani kufuma ku malo ghakutali.+ Jurani nthamba zake.+ Muwunjikani nga ni viwunjiko vya tirigu. Muparanyirani nkhanira,+ Waŵavye munthu wakukhalamo. 27  Komani tung’ombe twake tose.+Zose zilute kukakomeka. Soka kwa izo, pakuti zuŵa lawo lafika,Nyengo yakweruzgika kwawo. 28  Pakupulikikwa bundi la awo ŵakuchimbira,Awo ŵakufumamo mu charu cha Babuloni,Kukapharazga mu Ziyoni nduzga za Yehova Chiuta withu,Nduzga chifukwa cha tempile lake.+ 29  Chemani ŵakuponya mivi kuti ŵimikane na Babuloni,Wose awo ŵakukweŵa uta.+ Zengani misasa zingilizge, paŵavye wakuchimbira.+ Muwezgerani kuyana na mulimo wake. Chitani nayo nga umo iyo wachitira.+ Pakuti wajituntha chomene kwimikana na Yehova,Kwimikana na Mutuŵa wa Israyeli.+ 30  Ntheura ŵanyamata ŵake ŵazamuwa mu maluŵaza ghake,+Ndipo mu zuŵa ilo, ŵasilikari ŵake wose ŵazamumara,” wakuti Yehova. 31  Fumu Yikuru, Yehova wa mawumba, yikuti: “Wona, nkhwimikana nawe,+ iwe wamtafu,+Pakuti zuŵa lako lizenge nadi, nyengo iyo nizamumalana nawe. 32  Iwe wamtafu, uzamukhuŵara na kuwa,Palije uyo wazamukuwuska.+ Misumba yako nizamuyiwotcha na moto,Ndipo uzamumyangura chilichose icho chakuzingilizga.” 33  Yehova wa mawumba wakuti: “Ŵanthu ŵa ku Israyeli na Yuda ŵakuyuzgika,Wose awo ŵaŵakora wuzga ŵakuŵalekezga chara.+ Ŵakana kuŵaleka kuti ŵalutenge.+ 34  Kweni Muwomboli wawo ngwankhongono.+ Zina lake ni Yehova wa mawumba.+ Waŵayimirenge nadi pa mulandu wawo,+Mwakuti wapumuzge charu+Na kukweŵeska awo ŵakukhala mu Babuloni.”+ 35  Yehova wakuti: “Pali lupanga kwimikana na Ŵakalidi,Kwimikana na awo ŵakukhala mu Babuloni, ŵakaronga ŵake na ŵavinjeru ŵake.+ 36  Pali lupanga kwimikana na awo ŵakuyowoya vyawaka,* ndipo ŵazamuchita uchindere. Pali lupanga kwimikana na vinkhara vyake, ndipo vizamutenthema.+ 37  Pali lupanga kwimikana na mahachi ghawo, magileta ghawo,Na ŵanthu wose ŵakunjilirana mukati mwake,Ndipo ŵazamuŵa nga mbanakazi.+ Pali lupanga kwimikana na usambazi wawo, ndipo uzamupokeka.+ 38  Pali kuparanyika pa maji ghake ndipo ghazamukamuka.+ Pakuti ni charu cha vikozgo vyakuŵaja,+Ndipo chifukwa cha mboniwoni zawo zakofya ŵakuchita nga mbakufuntha. 39  Ntheura vyamoyo vya mu chipalamba vizamukhala pamoza na vinyama vyakubangura,Nthiŵatiŵa nazo zizamukhalamo.+ Munthu wazamukhalamoso chara, Ndipo mu miwiro yose, ŵanthu ŵazamukhalamo chara.”+ 40  “Nga umo Chiuta wakaparanyira Sodomu na Gomora+ na matawuni ghapafupi,”+ wakuti Yehova, “palije uyo wazamukhalamo, ndipo palije munthu uyo wazamukhazikika mwenemumo.+ 41  Wonani, ŵanthu ŵakwiza kufuma kumpoto.Mtundu ukuru na mathemba ghakuru+ ghawuskikengeKufuma ku vigaŵa vyakutali chomene vya charu chapasi.+ 42  Ŵayegha mkondo na uta.+ Mbankhaza ndipo ŵazamuchita lusungu chara.+ Kupoma kwawo kuli nga ni nyanja iyo yawuka,+Apo ŵakukwera pa mahachi ghawo. Ŵandanda nga munthu yumoza, kwimikana nawe, iwe mwana msungwana wa Babuloni.+ 43  Themba la Babuloni lapulika vya iwo,+Mawoko ghake ghalepwetuka.+ Ulwilwi walikora,Vyakuŵinya nga vya mwanakazi uyo wakubaba. 44  “Wonani, munyake wafumenge nga ni nkhalamu mu mathung’unda gha mu Yorodani kuwukira malo ghakuliskako viŵeto. Kweni mu kanyengo kachoko niŵachimbizgenge kuti ŵafumeko kwa iyo. Ndipo nimwimikirenge wakusoleka.+ Pakuti ni njani wakuyana na ine, uyo wangimako kwa ine? Kasi ni muliska nju uyo wangaforako kwa ine?+ 45  Ntheura pulikani, imwe mwaŵanthu, ivyo Yehova wasankha* kuchitira Babuloni+ na ghanoghano ilo waghanaghanira charu cha Ŵakalidi. Nadi, ŵachoko chomene ŵa mu mskambo ŵaguguzikirenge kutali. Waparanyenge malo ghawo ghakukhalamo chifukwa cha iwo.+ 46  Charu chapasi chisunkhunyikenge pakupulika kapomezi ka kukoleka kwa Babuloni,Ndipo ntchemerezgo yipulikikwenge pakati pa ŵamitundu.”+

Mazgu Ghamusi

Nthyamu ni mberere yanalume. Mazgu ghanyake, “duŵe.”
Mazgu gheneko, “Wapeleka woko lake.”
Mazgu ghanyake, “chikwanja; chisengero.”
Wakulembekaso kuti, Nebukadirezara.
Panji kuti, “ntchimi zitesi.”
Panji kuti, “wadumura.”