Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Yeremiya 49:1-39

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Uchimi wakwimikana na Amoni (1-6)

  • Uchimi wakwimikana na Edomu (7-22)

    • Edomu nga ni mtundu waŵengekoso chara (17, 18)

  • Uchimi wakwimikana na Damaseko (23-27)

  • Uchimi wakwimikana na Kedara na Hazori (28-33)

  • Uchimi wakwimikana na Elamu (34-39)

49  Yehova wakuti ku Ŵaamoni:+ “Kasi Israyeli walije ŵana, Kasi walije muhaliri? Kasi Malikamu+ wapokerachi malo gha Gadi?+ Chifukwa wuli ŵanthu ŵake ŵakukhala mu misumba ya Israyeli?”   “Yehova wakuti: ‘Wonani, mazuŵa ghakwiza, Apo nizamuchitiska kuti chimanyikwiro cha nkhondo chipulikikwe kwimikana na Raba+ wa Ŵaamoni.+ Wazamuzgoka chibumira, Vikaya vyake vizamuwotcheka na moto.’ ‘Ndipo Israyeli wazamukhala mu malo gha awo ŵakamupoka,’+ wakuti Yehova.   ‘Iwe Heshiboni, tengera pakuti Ayi waparanyika. Imwe vikaya vya Raba, kolomokani. Vwarani vigudulu. Tengerani na kwendendeka mu viŵaya vyamalibwe,* Pakuti Malikamu watolekerenge ku wuzga, Pamoza na ŵasembe ŵake na ŵakaronga ŵake.+   Chifukwa wuli ukujilumba na madambo,* Vidika vyako vyakuzura, iwe mwana msungwana wambura kugomezgeka, Wamweneiwe ukugomezga usambazi wako Na kuyowoya kuti: “Ni njani wimikanenge nane?”’”   “Fumu yikuru, Yehova wa mawumba yikuti: ‘Wona, nkhwiza na chinthu chakofya pa iwe, Kufuma ku wose awo ŵakuzingilizga. Umbininikirenge mu vigaŵa vyose, Palije nanga njumoza uyo wazamuwunjika awo ŵachimbira.’”   “Yehova wakuti: ‘Kweni pamanyuma nizamuwunganya Ŵaamoni awo ŵakakoleka.’”  Yehova wa mawumba wakuti kwa Edomu: “Kasi vinjeru vichalimo mu Temani?+ Kasi ulongozgi uwemi wamara ku awo ŵakupulikiska? Kasi vinjeru vyawo vyavunda?   Chimbirani, welerani! Lutani mukakhale mu malo ghakunyang’amira, imwe ŵa ku Dedani!+ Pakuti nizamukhizgira soka pa Esau, Para nyengo yane yakuti nimulangire yakwana.   Usange awo ŵakutonthora mpheska ŵiza kwa imwe, Asi ŵakusidako zinyake kuti zizakavulurike? Usange ŵankhungu ŵiza usiku, Asi ŵakusakaza ivyo ŵakukhumba pera?+ 10  Kweni nizamuvura Esau na kumuleka nkhule. Nizamubenura malo ghake ghakubisamako, Mwakuti wangabisama yayi. Ŵana ŵake, ŵabali ŵake na ŵazengezgani ŵake ŵazamuparanyika,+ Ndipo iyo wazamuŵakoso chara.+ 11  Ŵalekani ŵana ŵinu ŵalanda, Niŵasungenge ŵamoyo, Vyokoro vinu vinigomezgenge.” 12  Yehova wakuti: “Wonani, usange awo mbakwenelera yayi kumwa nkhombo ŵakwenera kumwa, kasi imwe mulekekenge waka kwambura kulangika? Mumwenge nadi, mulekenge chara kulangika.”+ 13  Yehova wakuti: “Nkhulapa mwa ine nekha kuti Bozira wazamuŵa chinthu chakuchitiska wofi,+ chakuchitirika msinjiro, chakupasuka, na chakutemberapo. Misumba yake yose yizamuparanyika.”+ 14  Napulika uthenga wakufuma kwa Yehova, Thenga latumika mu ŵamitundu, kuti: “Wunganani, mwize na kwimikana nayo, Nozgekani kurwa nkhondo.”+ 15  “Pakuti wonani, namuzgorani ŵambura kuzirwa pakati pa ŵamitundu, Ŵakuyuyulika mu ŵanthu.+ 16  Wofi uwo mukachitiska wamupusikani, Kujikuzga kwa mtima winu, Imwe mukukhala mu zimphanji za jalawe, Pachanya pa kaphiri katali. Nangauli mukuzenga chivwimbo chinu pachanya nga ni nombo, Nimukhizganingipo,” wakuti Yehova. 17  “Edomu wazamuŵa chinthu chakuchitiska wofi.+ Waliyose uyo wakujumpha pafupi wazamulaŵiska mwawofi na kulizga kaluvi chifukwa cha masoka ghake ghose. 18  Nga umo wakaparanyikira Sodomu na Gomora na matawuni ghake ghapafupi,”+ wakuti Yehova, “palije uyo wazamukhalamo, ndipo palije munthu uyo wazamukhazikika mwenemumo.+ 19  “Wonani, munyake wafumenge nga ni nkhalamu+ mu mathung’unda gha mu Yorodani kuwukira malo ghakuliskako viŵeto. Kweni mu kanyengo kachoko nimuchimbizgenge kuti wafumeko kwa iyo. Ndipo nimwimikirenge wakusoleka. Pakuti ni njani wakuyana na ine, uyo wangimako kwa ine? Kasi ni muliska nju uyo wangaforako kwa ine?+ 20  Ntheura pulikani, imwe mwaŵanthu, ivyo Yehova wasankha* kuchitira Edomu na ghanoghano ilo waghanaghanira awo ŵakukhala mu Temani:+ Nadi, ŵachoko chomene ŵa mu mskambo ŵaguguzikirenge kutali. Waparanyenge malo ghawo ghakukhalamo chifukwa cha iwo.+ 21  Charu chapasi chasunkhunyika pakupulika kupoma kwa kuwa kwawo. Kuli chiliro chikuru. Kupoma kukupulikikwa m’paka ku Nyanja Yiswesi.+ 22  Wonani, nga ni nombo wadukenge muchanya na kudeka,+ Watandawurenge mapapindo ghake pa Bozira.+ Pa zuŵa ilo, mitima ya vinkhara vya Edomu Yizamuŵa nga ni mtima wa mwanakazi uyo wakubaba.” 23  Vya Damaseko:+ “Hamati+ na Aripadi ŵakhozgeka soni, Pakuti ŵapulika makani ghaheni. Ŵakusongonoka na wofi. Mu nyanja muli kwenjerwa mwakuti yatondeka kukhala bata. 24  Damaseko nkhongono zamumalira. Wazgoka kuti wachimbire, kweni wakoleka na wofi. Suzgo na vyakuŵinya vyamukora, Nga ni mwanakazi uyo wakubaba. 25  Vyaŵa wuli kuti msumba wakulumbika undalekeke, Msumba wa kuzaya? 26  Pakuti ŵanyamata ŵake ŵazamuwa mu maluŵaza ghake, Ndipo mu zuŵa ilo, ŵasilikari wose ŵazamumara,” wakuti Yehova wa mawumba. 27  “Nizamuwotcha na moto linga la Damaseko, Ndipo uzamumyangura vigongwe vyakukhora vya Beni-hadadi.”+ 28  Pakuyowoya vya Kedara+ na maufumu gha Hazori, agho Nebukadinezara* themba la Babuloni likaparanya, Yehova wakuti: “Wuka, luta ku Kedara, Na kuparanya ŵana ŵakumafumiro gha dazi. 29  Mahema ghawo na miskambo yawo vizamupokeka, Salu zawo za mahema na katundu wawo yose. Ngamila zawo zizamutoleka, Ndipo ŵazamuchemerezga kwa iwo kuti: ‘Chitenthe chili palipose.’” 30  “Chimbirani, muye kutali chomene. Lutani mukakhale mu malo ghakunyang’amira, imwe ŵa ku Hazori,” wakuti Yehova. “Pakuti Nebukadinezara* themba la Babuloni wakukhumba kumuwukirani, Wamunozgerani chiŵembu.” 31  “Wukani, wukirani mtundu uwo uli pa mtende, Uwo ukukhala mwakufwasa,” wakuti Yehova. “Ulije milyango panji mphingilizgo, ŵakukhala kwaŵekha. 32  Ngamila zawo zizamupokeka, Viŵeto vyawo vinandi vizamutoleka. Nizamuŵambininiskira mu mphepo zose, Awo ŵakumeta sisi lawo m’mbulukutu,+ Nizamuŵakhizgira soka kufuma ku vigaŵa vyose,” wakuti Yehova. 33  “Hazori wazamuŵa malo ghakukhalamo ŵakambwe, Wazamupasuka kwamuyirayira. Palije uyo wazamukhalamo, Palije munthu uyo wazamukhazikika mwenemumo.” 34  Mazgu gha Yehova agho ghakiza kwa Yeremiya ntchimi kuyowoya vya Elamu,+ kukwambilira kwa muwuso wa Zedekiya+ themba la Yuda, ghakuti: 35  “Yehova wa mawumba wakuti: ‘Wonani, nkhuphyora uta wa Elamu,+ uwo mukufuma* nkhongono zake. 36  Elamu nimuputiskirenge mphepo zinayi kufuma ku vigoti vinayi vya kuchanya. Niŵambininiskirenge mu mphepo zose izi. Palije mtundu uwo nilekenge kumbininiskirako awo ŵakukhala mu Elamu.’” 37  Yehova wakuti: “Nitimbenge Ŵaelamu pamaso pa ŵalwani ŵawo na awo ŵakupenja umoyo wawo. Nikhizgirenge soka pa iwo, ukali wane wakugolera. Ndipo nitumenge lupanga pamanyuma pawo m’paka niŵamare.” 38  Yehova wakuti: “Nikhazikenge chitengo chane mu Elamu,+ na kuparanyamo themba na ŵakaronga.” 39  Yehova wakuti: “Kweni mu mazuŵa ghaumaliro, nizamuwunganya ŵa ku Elamu awo ŵakakoleka.”

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “viŵaya vya mberere.”
Panji kuti, “vidika.”
Panji kuti, “wadumura.”
Wakulembekaso kuti, Nebukadirezara.
Wakulembekaso kuti, Nebukadirezara.
Mazgu gheneko, “jando la.”