Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Yeremiya 48:1-47

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Uchimi wakwimikana na Mowabu (1-47)

48  Yehova wa mawumba, Chiuta wa Israyeli, wakuti kwa Mowabu:+ “Soka kwa Nebo,+ pakuti waparanyika. Kiriyatayimu+ walengeskeka na kupokeka. Chigongwe chakukhora chalengeskeka na kubwangandulika.+   Ŵanthu ŵakumulumbaso chara Mowabu. Mu Heshiboni+ ŵakunozga chiŵembu kuti ŵamuwiske, ŵakuti: ‘Zaninge, tiyeni timuparanye, waleke kuŵa mtundu.’ Iwe Madimeni, nawe ukhale chete, Pakuti lupanga lukukulondezga.   Mu Horonayimu+ mukupulikikwa chongo cha kulira, Cha kuparanyika na kuwa kukuru.   Mowabu waparanyika, Ŵana ŵake ŵakulira.   Ŵakukwera chikwezga cha Luhiti uku ŵakulira. Apo ŵakukhira kufuma ku Horonayimu ŵakupulika kulira chifukwa cha soka ilo laŵawira.+   Chimbirani, ponoskani umoyo winu. Muŵe nga ni khuni la junipa mu mapopa.   Chifukwa chakuti mukuthemba milimo yinu na usambazi winu, Namwe mukolekenge. Kemoshi+ walutenge ku wuzga, Pamoza na ŵasembe na ŵakaronga ŵake.   Wakuparanya wizenge pa msumba uliwose, Palije msumba uwo uzamupona.+ Dambo* lizamuparanyika, Malo ghakuthambalara ghazamuparanyika, nga umo Yehova wayowoyera.   Ŵikani chimanyikwiro pa Mowabu, Pakuti wachimbirenge apo wakuzgoka mahami, Misumba yake yiŵenge chinthu chakuchitiska wofi, Kwambura wakukhalamo.+ 10  Ngwakutembeka uyo wakuzerezga kuchita mulimo wa Yehova. Ngwakutembeka uyo wakuwezga lupanga lwake, kuleka kuthiska ndopa. 11  Ŵamowabu ŵandasunkhunyikepo kwamba pa uwukirano wawo, Nga ni vinyo ilo lakhazikika pa skayira.* Ŵandapungulikepo kufuma mu chiŵiya chimoza kuya mu chinyake, Ŵandalutepo ku wuzga. Lekani kanowero kawo nkhenekara Ndipo sungu lawo lindasinthepo. 12  “Yehova wakuti: ‘Wonani, mazuŵa ghakwiza, nizamutuma ŵanthu kuti ŵaŵagadabure. Ŵazamuŵagadabura na kukhutura viŵiya vyawo. Ndipo ŵazamuphwanya viŵiya vyawo vikuru. 13  Ŵamowabu ŵazamuchita soni na Kemoshi, nga umo nyumba ya Israyeli yikuchitira soni na Beteli, uyo ŵakamugomezganga.+ 14  Chifukwa wuli ukuti: “Ndise vinkhara vyankhondo, tanozgeka kurwa nkhondo”?’+ 15  ‘Mowabu waparanyika, Misumba yake yapokeka,+ Ŵanyamata ŵake ŵakusoleka ŵakomeka,’+ Likuti Themba, ilo zina lake ni Yehova wa mawumba.+ 16  Soka la Ŵamowabu lili pafupi, Kuwa kwawo kukwiza mwaluŵiro.+ 17  Wose awo ŵakuŵazingilizga, ŵazamuŵalengera chitima, Wose awo ŵakumanya zina lawo. Ŵaphalirani kuti: ‘Awe, ndodo yankhongono yaphyoka, nthonga yauchindami.’ 18  Khira pa uchindami wako, Ukhale pasi uku uli na nyota, iwe mwana msungwana wa Diboni,+ Pakuti wakuparanya Mowabu wakwizira. Waparanyenge malo ghako ghakukhora.+ 19  Iwe ukukhala mu Aroyeri,+ yimilira pa nthowa na kuwona. Fumba mwanalume na mwanakazi awo ŵakuchimbira kuti: ‘Chachitika ntchivichi?’ 20  Mowabu wakhozgeka soni, wakutenthema. Lirani na kukolomoka. Pharazgani mu Arinoni+ kuti Mowabu waparanyika. 21  “Cheruzgo chafika pa charu chakuthambalara,+ pa Holoni, Yahazi,+ Mefati,+ 22  pa Diboni,+ Nebo,+ Beti-dibulatayimu, 23  pa Kiriyatayimu,+ Beti-gamuli, Beti-meyoni,+ 24  pa Keriyoti,+ Bozira, na pa misumba yose ya charu cha Mowabu, yakutali na kufupi wuwo. 25  Yehova wakuti: ‘Nkhongono* za Mowabu zadumulika, Woko lake laphyoka.’ 26  ‘Muloŵezgani,+ pakuti wajikuzga kwimikana na Yehova.+ Mowabu wakukunkhura mu mawukuzi ghake, Wazgoka chinthu chakusekeka. 27  Asi Israyeli wakaŵa chinthu chakusekeka kwa iwe?+ Kasi wakasangika pamoza na ŵankhungu, Kuti iwe upukunye mutu na kumuyowoyera viheni? 28  Imwe mukukhala mu Mowabu, fumanimo mu misumba, mukakhale pa jalawe, Muŵe nga ni njiŵa iyo yikuzenga chivwimbo mumphepete mwa mphaku.’” 29  “Tapulika vya kunotha kwa Mowabu, wakujikuzga chomene, Vya kujituntha kwake, kunotha, kujikuzga, na kujitukumura mu mtima wake.”+ 30  “Yehova wakuti: ‘Nkhumanya kutukutwa kwake, Kweni vyakuyowoya vyake vyawakawaka viŵenge vyambura ntchito, Vichitenge kanthu chara. 31  Lekani nililirenge Mowabu, Nikolomokerenge Mowabu yose, Na kutengelera ŵanthu ŵa ku Kiri-heresi.+ 32  Nililirenge iwe, mpheska ya Sibuma,+ Kuluska umo nkhalilira Yazeri.+ Mphukira zako zakutikitira zambuka nyanja, Zafika ku nyanja, ku Yazeri. Wakuparanya wakhilira+ Pa chipambi chako cha m’chihanya na vuna yako ya mpheska. 33  Kusekelera na kukondwa vyafumamo mu munda wa vipambi Na mu charu cha Mowabu.+ Nalekeska vinyo kufuma mu chakukamiramo mpheska, Palije uyo wakandengemo uku wakusekelera. Kupoma kuŵenge kwa mtundu unyake.’”+ 34  “‘Ntchemerezgo ya ku Heshiboni+ yikupulikikwa ku Eleyale.+ Ŵakutumphuska mazgu ghawo m’paka ku Yahazi,+ Kufuma ku Zowari m’paka ku Horonayimu+ na ku Egilati-shelishiya. Maji gha mu Nimurimu nagho ghakamukenge.+ 35  Yehova wakuti: ‘Nichitiskenge kuti mu Mowabu muŵavye munthu, Uyo wakwiza na sembe pa malo ghapachanya Na uyo wakupeleka sembe kwa chiuta wake. 36  Lekani mtima wane ulilirenge Mowabu nga ni fyoliro,*+ Mtima wane ulilirenge ŵanthu ŵa ku Kiri-heresi nga ni fyoliro. Pakuti usambazi uwo wasanga umalenge. 37  Pakuti mutu uliwose ngwachipala,+ Mwembe uliwose wameteka. Pa woko lililose mphakuchekeka,+ Ndipo ŵavwara vigudulu mu viwuno vyawo.’”+ 38  “‘Pachanya pa nyumba zose za mu Mowabu, Na mu maluŵaza ghake ghose, Muli kutengera kwekhakwekha. Pakuti naswa Mowabu Nga ntchiŵiya chambura ntchito,’ wakuti Yehova. 39  ‘Wachita wofi. Wakulira. Mowabu wawelera mwachikhozga soni. Mowabu wazgoka chinthu chakusekeka, Chinthu chakofya ku wose ŵakumuzingilizga.’” 40  “Yehova wakuti: ‘Wonani, nga umo nombo yikukhilira pasi,+ Watandawurenge mapapindo ghake pa Mowabu.+ 41  Matawuni ghake ghapokekenge, Malinga ghake ghakukhora ghapokekenge. Mu zuŵa ilo, mtima wa vinkhara vya Mowabu Uzamuŵa nga ni mtima wa mwanakazi uyo wakubaba.’” 42  “‘Mowabu wamalenge, waŵengeso mtundu wa ŵanthu chara,+ Chifukwa chakuti wajituntha kwimikana na Yehova.+ 43  Iwe ukukhala mu Mowabu, Panthazi pako pali chitenthe, mbuna, na chipingo,’ wakuti Yehova. 44  ‘Waliyose uyo wakuchimbira chitenthe, wawenge mu mbuna, Uyo wakufuma mu mbuna, wakolekenge na chipingo.’ ‘Pakuti nizenge pa Mowabu na chaka cha kulangika kwake,’ wakuti Yehova. 45  ‘Awo ŵakuchimbilira mu mfwiri wa Heshiboni, nkhongono zaŵamalira. Pakuti moto ufumenge mu Heshiboni Dimi mukati mwa Sihoni.+ Wotchenge chisko cha Mowabu Na bwaza la ŵana ŵa chivundungwele.’+ 46  ‘Soka kwa iwe, Mowabu, Ŵanthu ŵa mu Kemoshi+ ŵamara. Pakuti ŵana ŵako ŵanalume ŵakoleka, Ŵana ŵako ŵasungwana ŵaluta ku wuzga.+ 47  Kweni paumaliro wa mazuŵa agho, nizamuwunganya ŵanthu ŵa ku Mowabu awo ŵakakoleka,’ wakuti Yehova. ‘Ichi ntcheruzgo cha Mowabu.’”+

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “Chidika.”
Mazgu ghanyake, “visika.”
Mazgu gheneko, “Sengwe la.”
Ndiko kuti, fyoliro uyo ŵakulizga pakulira nyifwa.