Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Yeremiya 44:1-30

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Soka lapharazgika pa Ŵayuda ku Eguputo (1-14)

  • Ŵanthu ŵasulako chenjezgo la Chiuta (15-30)

    • Ŵanthu ŵakusopa “Fumukazi ya Kuchanya” (17-19)

44  Mazgu agho ghakiza kwa Yeremiya kuyowoya vya Ŵayuda wose awo ŵakukhala mu charu cha Eguputo,+ awo ŵakukhala mu Migidoli,+ Tapanesi,+ Nofu,*+ na mu charu cha Patirosi,+ kuti:  “Yehova wa mawumba, Chiuta wa Israyeli wakuti: ‘Mwawona soka lose ilo nakhizgira pa Yerusalemu+ na pa misumba yose ya Yuda. Muhanya uno vyose ni vyakupasuka, ndipo mulije wakukhalamo.+  Vyaŵa nthena chifukwa cha vinthu viheni ivyo ŵakachita kunikwiyiska. Ŵakalutanga kukapeleka sembe+ na kuteŵetera ŵachiuta ŵanyake awo ŵakaŵamanya yayi, nanga ndimwe panji ŵasekuru ŵinu.+  Nkhaŵatumiranga ŵateŵeti ŵane wose, ntchimi, kuŵatuma kaŵirikaŵiri,* kuti: “Mungachitanga chara chinthu chaukazuzi ichi, icho ine nkhutinkha.”+  Kweni ŵakapulikira yayi panji kuthya makutu ghawo kuti ŵawereko ku uheni wawo na kuleka kupeleka sembe ku ŵachiuta ŵanyake.+  Ntheura kutukutwa kwane na ukali wane vikapungulika na kugolera mu misumba ya Yuda na mu misewu ya Yerusalemu. Vili kuparanyika na kupasuka, nga umo viliri muhanya uno.’+  “Yehova, Chiuta wa mawumba, Chiuta wa Israyeli wakuti: ‘Kasi mukuchemerachi soka ili pa mwaŵene, mwakuti mwanalume na mwanakazi, mwana na bonda waliyose wamare mu Yuda, kwambura kumusidiraniko wakukhalako?  Kasi mukunikwiyiskirachi na milimo ya mawoko ghinu, pakupeleka sembe ku ŵachiuta ŵanyake mu charu cha Eguputo uko mwaluta kukakhala? Mwamumara na kuzgoka chinthu chakutemberapo na chakuchitirika msinjiro pakati pa mitundu yose ya charu chapasi.+  Kasi mwaluwa uheni wa ŵasekuru ŵinu, uheni wa mathemba gha Yuda+ na uheni wa ŵawoli ŵawo,+ kweniso uheni winu na uheni wa ŵawoli ŵinu,+ uwo mukachita mu charu cha Yuda na mu misewu ya mu Yerusalemu? 10  Ŵandajiyuyure m’paka mu zuŵa ili, ŵakopa chara,+ panji kwenda mu dango lane na malanguro ghane ivyo nkhaŵika pamaso pinu na pa ŵasekuru ŵinu.’+ 11  “Ntheura Yehova wa mawumba, Chiuta wa Israyeli wakuti: ‘Wonani, naŵikapo mtima kukhizgira soka pa imwe, kuparanya Yuda yose. 12  Nitorenge ŵakukhalako ŵa Yuda awo ŵakakosera kuya ku charu cha Eguputo na kukhala kwenekura, ndipo ŵamumalira mu charu cha Eguputo.+ Ŵamuwa na lupanga na kumara na njara, kwambira ku muchoko chomene m’paka ku mukuru chomene. Ŵamufwa na lupanga kweniso njara. Ŵamuzgoka chakutukika, chinthu chakutenthemeska, chakutemberapo, na chakuchitirika msinjiro.+ 13  Nilangenge awo ŵakukhala mu charu cha Eguputo, nga umo nkhalangira Yerusalemu na lupanga, njara, na nthenda yakofya.+ 14  Ŵakukhalako ŵa Yuda awo ŵaluta na kukakhala ku charu cha Eguputo ŵamuchimbira yayi panji kupona na kuwelera ku charu cha Yuda. Ŵamukhumbisiska kuwelera na kukakhalako, kweni ŵamuwelera yayi, kupaturapo ŵakupona ŵachoko waka.’” 15  Ŵanalume wose awo ŵakamanya kuti ŵawoli ŵawo ŵakapelekanga sembe ku ŵachiuta ŵanyake, na ŵanakazi wose awo ŵakimilira penepara, wumba ukuru, na ŵanthu wose awo ŵakakhalanga mu charu cha Eguputo,+ mu Patirosi,+ ŵakati kwa Yeremiya: 16  “Tipulikirenge yayi mazgu agho wayowoya kwa ise mu zina la Yehova. 17  Kweni tichitenge vyose ivyo milomo yithu yayowoya. Tipelekenge sembe kwa Fumukazi ya Kuchanya* na kupungulira sembe zachakumwa kwa iyo,+ nga umo tikachitiranga ise, ŵasekuru ŵithu, mathemba ghithu, ŵakaronga ŵithu mu misumba ya Yuda na mu misewu ya Yerusalemu, apo tikakhutanga chingwa na kukhala makora, apo tikawonanga soka lililose chara. 18  Kufuma apo tikalekera kupeleka sembe kwa Fumukazi ya Kuchanya,* na kupungulira sembe za chakumwa kwa iyo tikusoŵerwa chilichose, ndipo tamara na lupanga na njara.” 19  Ŵanakazi ŵakati: “Apo tikapelekanga sembe kwa Fumukazi ya Kuchanya* na kupungura sembe za chakumwa kwa iyo, asi ŵafumu ŵithu ŵakatizomerezga apo tikapanganga vibama vyasembe vyakukozgana na iyo na kupungura sembe za chakumwa kwa iyo?” 20  Penepapo Yeremiya wakati ku ŵanthu wose, ku ŵanalume na ŵawoli ŵawo, na ku ŵanthu wose awo ŵakayowoyanga nayo: 21  “Sembe izo imwe, ŵasekuru ŵinu, mathemba ghinu, ŵakaronga ŵinu na ŵanthu ŵa mu charu mukapelekanga mu misumba ya Yuda na mu misewu ya Yerusalemu,+ Yehova wakazikumbuka ndipo zikamwizira mu mtima wake! 22  Paumaliro Yehova wakatondeka kuzizipizga na mauheni ghinu na vinthu vyaukazuzi ivyo mukachitanga. Charu chinu chikapasuka, chikazgoka chinthu chakuzukumiska na chakutemberapo, kwambura munthu wakukhalamo, nga umo viliri muhanya uno.+ 23  Nga umo viliri muhanya uno, soka ili liza pa imwe chifukwa chakuti mukupeleka sembe izi kweniso chifukwa chakuti mwanangira Yehova. Mukupulikira yayi mazgu gha Yehova, kulondezga dango lake, malanguro ghake na vikumbusko vyake.”+ 24  Yeremiya wakalutilira kuyowoya ku ŵanthu wose na ku ŵanakazi wose kuti: “Pulikani mazgu gha Yehova, ŵa ku Yuda mose imwe mukukhala mu charu cha Eguputo. 25  Yehova wa mawumba, Chiuta wa Israyeli wakuti: ‘Ivyo imwe na ŵawoli ŵinu mwayowoya na milomo yinu, mwavifiska na mawoko ghinu, pakuti mukuti: “Tifiskenge nadi vilapo vithu na kupeleka sembe kwa Fumukazi ya Kuchanya* na kupungura sembe za chakumwa kwa iyo.”+ Imwe ŵanakazi muchitenge ivyo mwalapa na kufiska vilapo vinu.’ 26  “Ntheura pulikani mazgu gha Yehova, ŵa ku Yuda mose imwe mukukhala mu charu cha Eguputo. ‘Yehova wakuti: “Nkhulapa mu zina lane likuru, kuti zina lane lizunulikengeso chara mu chilapo na munthu waliyose wa Yuda+ mu charu chose cha Eguputo uyo wakuti: ‘Nadi pano Yehova Fumu Yikuru wamoyo.’+ 27  Sono nkhuŵalaŵilira kuti niŵakhizgire soka, chinthu chiwemi chara.+ Ŵanthu wose ŵa Yuda awo ŵali mu charu cha Eguputo ŵamalenge na lupanga kweniso njara, m’paka ŵaleke kuŵako.+ 28  Ŵachoko waka ndiwo ŵaponenge ku lupanga na kuwerako ku charu cha Eguputo kuya ku charu cha Yuda.+ Penepapo ndipo ŵakukhalako ŵa Yuda awo ŵakiza kuzakakhala mu charu cha Eguputo ŵazamumanya uyo mazgu ghake ghafiskika, ghane panji ghawo.”’” 29  “Yehova wakuti: ‘Ichi ntchimanyikwiro kwa imwe chakuti nimulanganinge mu malo agha, mwakuti mumanye kuti mazgu ghane agho nkhalayizga kuti nimukhizgiraninge soka ghafiskikenge nadi. 30  Yehova wakuti: “Wonani, nkhupeleka Farawo Hofira, themba la Eguputo, mu woko la ŵalwani ŵake na awo ŵakupenja umoyo wake, nga umo nkhapelekera Zedekiya themba la Yuda mu woko la Nebukadinezara* themba la Babuloni, uyo wakaŵa mulwani wake ndipo wakapenjanga umoyo wake.”’”+

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “Memfisi.”
Mazgu gheneko, “kuwuka mulenjilenji na kuŵatuma.”
Chithokozo cha chiuta mwanakazi uyo Ŵaisrayeli ŵakugaluka ŵakasopanga. Panyake wakaŵa chiuta wakuwuska mphapu.
Chithokozo cha chiuta mwanakazi uyo Ŵaisrayeli ŵakugaluka ŵakasopanga. Panyake wakaŵa chiuta wakuwuska mphapu.
Chithokozo cha chiuta mwanakazi uyo Ŵaisrayeli ŵakugaluka ŵakasopanga. Panyake wakaŵa chiuta wakuwuska mphapu.
Chithokozo cha chiuta mwanakazi uyo Ŵaisrayeli ŵakugaluka ŵakasopanga. Panyake wakaŵa chiuta wakuwuska mphapu.
Wakulembekaso kuti, Nebukadirezara.