Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Yeremiya 40:1-16

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Nebuzaradani wafwatura Yeremiya (1-6)

  • Gedaliya wimikika kulongozga charu (7-12)

  • Chiŵembu icho ŵanozgera Gedaliya (13-16)

40  Mazgu gha Yehova ghakiza kwa Yeremiya, Nebuzaradani+ mulara wa ŵalinda wakati wamufwatura ku Rama.+ Wakaluta nayo kura wakukakika na simbi, ndipo wakaŵa pamoza na ŵanthu wose ŵa ku Yerusalemu na Yuda awo ŵakatolekera ku wuzga ku Babuloni.  Mulara wa ŵalinda yura wakatora Yeremiya, wakati kwa iyo: “Yehova Chiuta wako wakayowoyerathu vya soka ilo lawira malo agha,  ndipo Yehova walifiska nga umo wakayowoyera, chifukwa imwe mwaŵanthu mukanangira Yehova, mukapulikira chara mazgu ghake. Lekani ivi vyamuchitikirani.+  Sono nkhufwatura simbi mu mawoko ghako muhanya uno. Usange ntchiwemi kwa iwe kuluta nane ku Babuloni, tiye, ndipo namukupwelelera. Kweni usange ukukhumba chara kuluta nane ku Babuloni, ungayangako yayi. Wona, charu chose chili pamaso pako. Luta kulikose uko wasankha.”+  Yeremiya wachali wandawelere, Nebuzaradani wakati: “Welera kwa Gedaliya+ mwana wa Ahikamu+ mwana wa Shafani,+ uyo themba la Babuloni lamwimika pa misumba ya Yuda, ukakhale nayo pakati pa ŵanthu, panji luta kulikose uko wasankha.” Kufuma apo, mulara wa ŵalinda yura wakamupa chakurya na chawanangwa, ndipo wakamuleka kuti walutenge.  Ntheura Yeremiya wakaluta kwa Gedaliya mwana wa Ahikamu ku Mizipa,+ wakakhala nayo pakati pa ŵanthu awo ŵakasidika mu charu.  Penepapo ŵalongozgi wose ŵankhondo awo ŵakaŵa kuthondo na ŵanalume ŵawo ŵakapulika kuti themba la Babuloni limika Gedaliya mwana wa Ahikamu pa charu, ndipo lamwimika pa ŵanalume, ŵanakazi, na ŵana kufuma pa ŵanthu ŵakavu ŵa mu charu awo ŵakatolekerako yayi ku Babuloni.+  Ntheura ŵakiza kwa Gedaliya ku Mizipa.+ Ŵakaŵa Ishimayeli+ mwana wa Netaniya, Yohanani na Yonatani,+ ŵana ŵa Kareya, Seraya mwana wa Tanumeti, ŵana ŵa Efayi Munetofa, na Yezaniya+ mwana wa Mumakati, pamoza na ŵanalume ŵawo.  Gedaliya mwana wa Ahikamu mwana wa Shafani wakalapa chilapo kwa iwo na ŵanalume ŵawo, wakati: “Mungawopanga chara kuteŵetera Ŵakalidi. Khalani mu charu na kuteŵetera themba la Babuloni, ndipo vimwenderaninge makora.+ 10  Ine nikhalenge mu Mizipa kwimira imwe ku Ŵakalidi awo ŵakwiza kwa ise. Kweni imwe muwunjike vinyo, vipambi vya m’chihanya, na mafuta ndipo muviŵike mu vyakusungiramo vinu, mukhale mu misumba iyo mwapoka.”+ 11  Ŵayuda wose awo ŵakaŵa ku Mowabu, Amoni, na Edomu, kweniso awo ŵakaŵa mu vyaru vinyake vyose, nawo ŵakapulika kuti themba la Babuloni lasidamo ŵanji mu Yuda, ndipo limika pa iwo Gedaliya mwana wa Ahikamu mwana wa Shafani. 12  Ntheura Ŵayuda wose ŵakamba kuwerako ku malo ghose agho ŵakachimbilira, ŵakiza mu charu cha Yuda kwa Gedaliya ku Mizipa. Ŵakawunjika vinyo na vipambi vya m’chihanya vinandi chomene. 13  Yohanani mwana wa Kareya na ŵalongozgi wose ŵankhondo awo ŵakaŵa ku thondo ŵakiza kwa Gedaliya ku Mizipa. 14  Ŵakati kwa iyo: “Kasi ukumanya yayi kuti Baalisi, themba la Ŵaamoni,+ watuma Ishimayeli mwana wa Netaniya kuti wakukome?”+ Kweni Gedaliya mwana wa Ahikamu wakaŵagomezga yayi. 15  Penepapo Yohanani mwana wa Kareya wakayowoya na Gedaliya kuudesi mu Mizipa, wakati: “Nkhuluta sono nthena, namukoma Ishimayeli mwana wa Netaniya, ndipo palije uyo wamanyenge. Kasi wakukomerechi iwe, mwakuti ŵanthu wose ŵa ku Yuda awo ŵawungana kwa iwe ŵambininike ndipo ŵakukhalapo ŵa ku Yuda ŵamare?” 16  Kweni Gedaliya+ mwana wa Ahikamu wakati kwa Yohanani mwana wa Kareya: “Ungachitanga ivyo yayi, chifukwa ivyo ukuyowoya vya Ishimayeli mbutesi.”

Mazgu Ghamusi