Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Yeremiya 32:1-44

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Yeremiya wagura munda (1-15)

  • Lurombo lwa Yeremiya (16-25)

  • Yehova wazgora (26-44)

32  Mazgu gha Yehova ghakiza kwa Yeremiya mu chaka cha 10 cha Zedekiya themba la Yuda, ichoso chikaŵa chaka cha 18 cha Nebukadinezara.*+  Pa nyengo yira, ŵankhondo ŵa themba la Babuloni ŵakazingilizga Yerusalemu, ndipo Yeremiya ntchimi wakajalirika mu Luŵaza lwa Ŵalinda+ mu nyumba ya themba la Yuda.  Pakuti Zedekiya themba la Yuda wakamujalira,+ wakati: “Chifukwa wuli ukuchima nthena? Ukuti: ‘Yehova wakuti: “Nipelekenge msumba uwu mu woko la themba la Babuloni, ndipo liwupokenge.+  Kweniso Zedekiya themba la Yuda waponenge yayi ku Ŵakalidi, pakuti wapelekekenge nadi mu woko la themba la Babuloni, ndipo liyowoyenge nayo mulomo na mulomo, na kuwonana nayo maso na maso.”’+  ‘Litorenge Zedekiya kuya nayo ku Babuloni, wamukhala kwenekura m’paka nimukumbuke,’ wakuti Yehova. ‘Nangauli ukurwa nkhondo na Ŵakalidi, utondenge chara.’”+  Yeremiya wakati: “Mazgu gha Yehova ghiza kwa ine kuti:  ‘Wona, Hanameli mwana wa Shalumu, awuso ŵalara, wizenge kwa iwe kuti: “Gura munda wane uwo uli mu Anatoti,+ chifukwa ndiwe uli na wenelero wa kwamba kuwuwombora.”’”+  Hanameli mwana wa adada ŵalara wakiza nadi kwa ine mu Luŵaza lwa Ŵalinda, nga umo Yehova wakayowoyera, wakati kwa ine: “Gura munda wane uwo uli mu Anatoti, mu charu cha Benjamini, pakuti ndiwe uli na wenelero kuwutora na kuwuwombora. Gura uŵe wako.” Penepapo nkhamanya kuti ichi chikachitika chifukwa cha mazgu gha Yehova.  Ntheura nkhagura munda kwa Hanameli mwana wa adada ŵalara uwo ukaŵa mu Anatoti. Nkhamupimira ndalama,+ mashekele* 7 na masiliva 10. 10  Penepapo nkhalemba mu chikalata cha ukaboni+ na kudindapo chidindo, nkhachema ŵakaboni,+ ndipo nkhapima ndalama pa sikelo. 11  Kufuma apo, nkhatora chikalata chakugulira, icho chikadindika na kumatika kuyana na dango na ndondomeko yake, na chinyake icho chikaŵa chambura kumata. 12  Nkhapeleka chikalata chakugulira kwa Baruki+ mwana wa Neriya+ mwana wa Maseya pamaso pa Hanameli mwana wa adada ŵalara, na ŵakaboni awo ŵakalembamo mu chikalata chakugulira chira kweniso Ŵayuda wose awo ŵakaŵa mu Luŵaza lwa Ŵalinda.+ 13  Ntheura nkhamuphalira Baruki pamaso pawo kuti: 14  “Yehova wa mawumba, Chiuta wa Israyeli wakuti: ‘Tora vikalata ivi, chikalata chakugulira icho chamatika, na chinyake icho chindamatike, uviŵike mu chiŵiya, mwakuti vikhale nyengo yitali.’ 15  Pakuti Yehova wa mawumba, Chiuta wa Israyeli wakuti: ‘Ŵanthu ŵazamuguraso nyumba, minda na minda ya mpheska mu charu ichi.’”+ 16  Nkhati napeleka chikalata chakugulira kwa Baruki mwana wa Neriya, nkhalomba kwa Yehova kuti: 17  “Awe, Fumu Yikuru Yehova! Wonani, muli kulenga kuchanya na charu chapasi na nkhongono zinu+ zikuru na woko linu lakunyoloskeka. Palije icho chingamutindikani. 18  Imwe mukulongora lusungu* ku vikwi, kweni mukuwezgera maubudi gha ŵawiskewo pa ŵana ŵawo,+ Chiuta waunenesko, mukuru na wankhongono, uyo zina lake ni Yehova wa mawumba. 19  Fundo zinu ni zikuru, milimo yinu njankhongono,+ maso ghinu ghakulaŵiska nthowa zose za ŵanthu,+ kumupa waliyose kuyana na mendero ghake kweniso ivyo wakuchita.+ 20  Mukachita vimanyikwiro na minthondwe mu charu cha Eguputo, ivyo vichali kumanyikwa m’paka sono. Ntheura muli kujipangira zina mu Israyeli kweniso pakati pa ŵanthu,+ nga umo viliri muhanya uno. 21  Mukafumiska ŵanthu ŵinu Israyeli mu charu cha Eguputo, na vimanyikwiro, minthondwe, woko lankhongono, woko lakunyoloskeka, na milimo yakofya.+ 22  “Nyengo yikati yajumphapo, mukaŵapa charu ichi, cheneicho mukalapa kuti muchipelekenge ku ŵasekuru ŵawo,+ charu icho mukwenda mkaka na uchi.+ 23  Ŵakanjira na kuchipoka, kweni ŵakapulikira yayi mazgu ghinu panji kwenda mu dango linu. Ŵakachita chara vyose ivyo mukaŵalangura kuti ŵachite, ntheura mukaŵakhizgira soka lose ili.+ 24  Wonani, ŵanthu ŵimika vibumira vyakulwerapo nkhondo kuti ŵapoke msumba.+ Msumba uwenge nadi mu mawoko gha Ŵakalidi chifukwa cha lupanga,+ njara, na nthenda zakofya.+ Vyose ivyo mukayowoya vyachitika, nga umo mukuwonera sono. 25  Kweni imwe, Fumu Yikuru Yehova, mwaniphalira kuti: ‘Ujigulire munda na ndalama, uchemerepo ŵakaboni,’ nangauli msumba upelekekenge nadi mu woko la Ŵakalidi.” 26  Penepapo mazgu gha Yehova ghakiza kwa Yeremiya kuti: 27  “Wona, ndine Yehova, Chiuta wa ŵanthu wose. Kasi chilipo chinthu icho chinganitindika? 28  Ntheura Yehova wakuti: ‘Wona, nkhupeleka msumba uwu ku Ŵakalidi na mu woko la Nebukadinezara* themba la Babuloni, ndipo wawupokenge.+ 29  Ŵakalidi awo ŵakurwa na msumba uwu ŵizenge na kuwuwotcha+ na moto pamoza na nyumba izo pa mtenje wake ŵanthu ŵakapelekerangapo sembe kwa Baala na kupungulirapo sembe za chakumwa ku ŵachiuta ŵanyake na kunikwiyiska.’+ 30  “‘Pakuti ŵanthu ŵa Israyeli na Yuda ŵachita viheni pera pamaso pane, kwambira waka pa uwukirano wawo.+ Ŵanthu ŵa Israyeli ŵakunikwiyiska na mulimo wa mawoko ghawo,’ wakuti Yehova. 31  ‘Kwambira waka mu zuŵa ilo ŵakazengera m’paka lero, msumba uwu undachitepo kawemi kweni ukunikwiyiska+ na kunikwenyerezga. Ntheura ufumiskikepo pamaso pane,+ 32  chifukwa cha uheni wose uwo Ŵaisrayeli na Ŵayuda ŵachita na kunikwiyiska, iwo, mathemba ghawo,+ ŵakaronga ŵawo,+ ŵasembe* ŵawo, ntchimi zawo,+ ŵanthu ŵa ku Yuda na awo ŵakukhala mu Yerusalemu. 33  Ŵakalutilira kunilazgira nkhonyoro, visko chara.+ Nangauli nkhayezga kuŵasambizga kaŵirikaŵiri,* kweni pakaŵavya nanga njumoza wa iwo uyo wakapulikira kuti wazomere kulangika.+ 34  Ŵakaŵika vikozgo vyawo vyakuseluska mu nyumba iyo yili na zina lane, na kuyifipiska.+ 35  Kweniso ŵakazenga malo ghapachanya gha Baala mu Dambo la Mwana wa Hinomu,*+ kuti ŵajumphiskengepo ŵana ŵawo ŵanalume na ŵanakazi pa moto kwa Moleki.+ Ŵakachita chinthu icho nindaŵalangurepo+ ndipo chindizepo mu mtima wane* kuti ŵachite chinthu chaunyankhasi ntheura, na kunangiska Yuda.’ 36  “Ntheura Yehova Chiuta wa Israyeli wakuyowoya ku msumba uwu, weneuwo mukuti upelekekenge mu woko la themba la Babuloni na lupanga, njara, na nthenda yakofya kuti: 37  ‘Wonani, nizamuŵawunganya pamoza kufuma ku vyaru vyose uko nkhaŵambininiskira mu ukali wane, kutukutwa kwane, na mu mbembe yikuru,+ ndipo nizamuŵawezgera ku malo agha na kuŵakhalika mwakufwasa.+ 38  Ŵazamuŵa ŵanthu ŵane, ine nizamuŵa Chiuta wawo.+ 39  Nizamuŵapa mtima umoza+ na nthowa yimoza, mwakuti nyengo zose ŵaniwopenge kuti vinthu viŵayendere makora, iwo na ŵana ŵawo pamanyuma pawo.+ 40  Nizamuchita nawo phangano lamuyirayira+ lakuti nilekenge chara kuŵachitira uwemi,+ ndipo nizamuŵika mwa iwo mtima wakuniwopa, mwakuti ŵaleke kufumako kwa ine.+ 41  Nizamukondwa kuŵachitira uwemi,+ nizamuŵapanda mu charu ichi+ na mtima wane wose na umoyo wane wose.’” 42  “Pakuti Yehova wakuti: ‘Nga umo nakhizgira soka lose ili pa ŵanthu aŵa, ndimo nizamukhizgira pa iwo uwemi* wose uwo nkhuŵalayizga.+ 43  Minda yizamugulikaso mu charu ichi,+ nangauli imwe mukuti: “Ntcharu chamayiyi chambura munthu na viŵeto, ndipo chapelekeka ku Ŵakalidi.”’ 44  “‘Minda yizamugulika na ndalama, vikalata vyakugulira vizamulembeka na kudindika chidindo, ndipo ŵakaboni ŵazamuchemeka mu charu cha Benjamini,+ mu vigaŵa vyakuzingilizga Yerusalemu, mu misumba ya Yuda,+ mu misumba ya mu mapiri, mu misumba ya mu vidika,+ na misumba ya kumwera, chifukwa niwezgenge ŵakukoleka ŵawo,’+ wakuti Yehova.”

Mazgu Ghamusi

Wakulembekaso kuti, Nebukadirezara.
Shekele limoza likuyana na magiramu 11.4. Wonani Vyakusazgirapo B14.
Panji kuti, “chitemwa chakugomezgeka.”
Wakulembekaso kuti, Nebukadirezara.
Mazgu ghanyake, “ŵasofi.”
Mazgu gheneko, “kuwuka mulenjilenji na kuŵasambizga.”
Wonani Mang’anamuro gha Mazgu, “Gehena.”
Panji kuti, “chindanjirepo mu maghanoghano ghane.”
Panji kuti, “viwemi vyose.”