Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Yeremiya 31:1-40

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Ŵakukhalapo ŵa Israyeli ŵazamukhalaso mu charu (1-30)

    • Rakelo wakulilira ŵana ŵake (15)

  • Phangano liphya (31-40)

31  Yehova wakuti: “Pa nyengo iyo, nizamuŵa Chiuta wa mbumba zose za Israyeli, ndipo iwo ŵazamuŵa ŵanthu ŵane.”+   Yehova wakuti: “Ŵanthu awo ŵakapona ku lupanga ŵakasanga uwemi mu mapopa,Apo Israyeli wakalutanga ku malo ghake ghakupumulirako.”   Yehova wakawoneka kwa ine kufuma kutali chomene, wakati: “Nakutemwa na chitemwa chamuyirayira. Lekani nakuguza na lusungu.*+   Nizamumuzenganiso, ndipo muzamuzengeka.+ Iwe mwali wa Israyeli, uzamutoraso tung’oma twakoUzamukondwa na kuvina.+   Uzamupandaso mpheska mu mapiri gha Samariya.+Ŵakupanda ŵazamupanda na kusangwa na vipambi vyawo.+   Zuŵa lizenge apo ŵalinda mu mapiri gha Efurayimu ŵazamuchemerezga kuti: ‘Wukani, tiyeni tikwelere ku Ziyoni, kwa Yehova Chiuta withu.’”+   Yehova wakuti: “Chemerezgani kwa Yakhobe mwakukondwa. Sekelerani chifukwa muli pachanya pa mitundu.+ Pharazgani, lumbani, na kuyowoya kuti:‘A Yehova, ponoskani ŵanthu ŵinu, ŵakukhalapo ŵa Israyeli.’+   Nizenge nawo kufuma ku charu cha kumpoto.+ Niŵawunganyenge pamoza kufuma ku vigaŵa vyakutali chomene vya charu chapasi.+ Mukati mwawo muŵenge ŵachibulumutira na ŵakupendera,+Mwanakazi wanthumbo pamoza na uyo wakubaba. Wumba ukuru uwelerenge kuno.+   Ŵizenge uku ŵakulira.+ Niŵadangilirenge apo ŵakupempha kuti niŵachitire chitima. Niŵalongozgerenge ku tumilonga twa maji,+Mu nthowa yakunyoloka kuti ŵaleke kukhuŵara. Pakuti ndine Dada wa Israyeli, ndipo Efurayimu ni mwana wane wakwamba.”+ 10  Pulikani mazgu gha Yehova, imwe mitundu,Pharazgani mu virwa vyakutali,+ kuti: “Uyo wakambininiska Israyeli wamuwunganyenge pamoza. Wamulaŵilirenge nga umo muliska wakuchitira na mskambo wake.+ 11  Pakuti Yehova wazamuwombora Yakhobe+Na kumuthaska mu woko la uyo ngwankhongono kuluska iyo.+ 12  Ŵizenge na kuchemerezga mwachimwemwe pachanya pa Ziyoni+Ŵazamumwemwetera chifukwa cha uwemi wa Yehova,Chifukwa cha vyakurya, vinyo liphya,+ mafuta,Twana twa mberere na twa ng’ombe.+ Ŵazamuŵa nga ni munda wakuthilirika makora,+Ndipo ŵazamutamburaso yayi.”+ 13  “Pa nyengo iyo, ŵamwali ŵazamukondwa na kuvina,Ŵanyamata na madoda pamoza.+ Nizamusintha kutengera kwawo kuŵa kusekelera.+ Nizamuŵapembuzga na kuŵapa chimwemwe m’malo mwa chitima.+ 14  Nizamukhorweska ŵasembe na vinthu vinandi,*Ŵanthu ŵane ŵazamukhorwa na uwemi wane,”+ wakuti Yehova. 15  “Yehova wakuti: ‘Lizgu likupulikikwa mu Rama,+ kutengera na kulira kukuru. Rakelo wakulilira ŵana ŵake.+ Wakana kupembuzgika pa ŵana ŵake,Chifukwa ŵalikoso chara.’”+ 16  Yehova wakuti: “‘Leka kulira, masozi ghaleke kufuma mu maso ghako,Chifukwa upokerenge njombe pa mulimo wako,’ wakuti Yehova. ‘Ŵamuwerako ku charu cha mulwani.’+ 17  Yehova wakuti: ‘Munthazi mwako muli chigomezgo.+ Ŵana ŵako ŵazamuwelera ku charu chawo.’”+ 18  “Napulika nadi kulira kwa Efurayimu,‘Mwanichenya, ndipo nachenyeka,Nga nkhang’ombe ako kandasambizgike. Niwezgani ndipo niwelerenge nadi,Pakuti ndimwe Yehova Chiuta wane. 19  Nkhati nawelera nkhajinyumwa.Nkhati nawovwirika kumanya,+ nkhajitimba pa chigha chifukwa cha chitima. Nkhakhozgeka soni na kuyuyulika,+Pakuti nkhayegha muyuyuro wa uwukirano wane.’” 20  “Asi Efurayimu ni mwana wakuzirwa kwa ine, mwana wakutemweka?+ Pakuti nanga nkhumususka, nichali kumukumbuka. Lekani nkhumunwekera.+ Ndipo nimuchitirenge nadi chitima,” wakuti Yehova.+ 21  “Jiŵikira vimanyikwiro pa msewu,Na kwimika viphambano.+ Ŵika mtima wako pa msewu ukuru, nthowa iyo ukwenera kwendamo,+ Welera, iwe mwali wa Israyeli, welera ku misumba yako. 22  Kasi uyingayingenge m’paka pawuli, iwe mwana msungwana wambura kugomezgeka? Pakuti Yehova walenga chinthu chiphya mu charu: Mwanakazi waskerenge mwanalume.” 23  Yehova wa mawumba, Chiuta wa Israyeli wakuti: “Para nawezga awo ŵakakoleka, ŵazamuyowoyaso mazgu mu charu cha Yuda na mu misumba yake, ghakuti: ‘Yehova wakutumbike, iwe malo ghakukhalamo ghaurunji,+ iwe phiri lituŵa.’+ 24  Mu Yuda na misumba yake yose, ŵanthu ŵazamukhalamo pamoza, ŵalimi na awo ŵakuliska miskambo.+ 25  Pakuti nizamukhutiska uyo wavuka, na kukhorweska waliyose uyo wakutambura.”+ 26  Penepapo nkhawuka na kubenura maso ghane, tulo twane tukaŵa tuwemi chomene. 27  Yehova wakuti: “Wonani, mazuŵa ghakwiza, ndipo nizamupandamo mu nyumba ya Israyeli na nyumba ya Yuda mbuto* ya ŵanthu na mbuto ya viŵeto.”+ 28  “Nga umo nkhaŵalaŵiliranga pakuzgura, kubwangandura, kuwiskira pasi, kuparanya na kupweteka,+ ndimo nizamuŵalaŵililira pakuzenga na kupanda,”+ wakuti Yehova. 29  “Mu mazuŵa agho, ŵazamuyowoyaso yayi kuti: ‘Ŵadada ŵakarya mpheska zakuntchantchamira, kweni mino gha ŵana ndigho ghakazilirika.’+ 30  Kweni munthu yose wazamufwa chifukwa cha kwananga kwake. Munthu uyo wakurya mpheska zakuntchantchamira ndiyo mino ghake ghazamuzilirika.” 31  Yehova wakuti: “Wonani, mazuŵa ghakwiza, nizamuchita phangano liphya na nyumba ya Israyeli na nyumba ya Yuda.+ 32  Lizamuŵa nga ni phangano ilo nkhachita na ŵasekuru ŵawo chara pa zuŵa ilo nkhaŵakora pa woko kuŵafumiska mu charu cha Eguputo,+ ‘phangano lane ilo ŵakaswa,+ nangauli nkhaŵa fumu* yawo yeneko,’ wakuti Yehova.” 33  “Pakuti ili ni phangano ilo nizamuchita na nyumba ya Israyeli pamanyuma pa mazuŵa agho,” wakuti Yehova. “Nizamuŵika dango lane mukati mwawo,+ nizamulilemba mu mitima yawo.+ Ndipo nizamuŵa Chiuta wawo, iwo ŵazamuŵa ŵanthu ŵane.”+ 34  “Ŵazamusambizganaso chara waliyose na mzengezgani wake panji mubali wake, kuti: ‘Manya Yehova!’+ pakuti wose ŵazamunimanya, kwamba ku muchoko chomene m’paka ku mukuru chomene,”+ wakuti Yehova. “Pakuti nizamuŵagowokera maubudi ghawo ndipo nizamukumbukaso chara kwananga kwawo.”+ 35  Ndimo wakuyowoyera Yehova,Uyo wakupeleka dazi kuti lingweluskenge muhanya,Malango gha mwezi na nyenyezi kungweluska usiku,Uyo wakuvundura nyanja kuti majigha ghake ghapome,Uyo zina lake ni Yehova wa mawumba:+ 36  “Yehova wakuti: ‘Usange malango agha ghangatondeka,Apo ndipo mphapu ya Israyeli yizamulekera kuŵa mtundu pamaso pane muyirayira.’”+ 37  Yehova wakuti: “‘Usange mtambo kuchanya ungapimika ndipo malufura gha charu ghangasandika, apo ndipo ningataya mphapu yose ya Israyeli chifukwa cha vyose ivyo ŵachita,’ wakuti Yehova.”+ 38  Yehova wakuti: “Wonani, mazuŵa ghakwiza, apo msumba wa Yehova uzamuzengeka+ kufuma ku Chigongwe cha Hananeli+ kukafika ku Chipata cha Pakona.+ 39  Chingwe chakupimira+ chizamujumpha pachanya pa kaphiri ka Garebi, ndipo chizamulazga ku Gowa. 40  Dambo* lose la vitanda na vyoto na mabande ghose mu minda m’paka ku Dambo la Kidironi,+ kukafika ku kona la Chipata cha Mahachi+ kulazga kumafumiro gha dazi, malo ghose agha ghazamuŵa ghakupatulika kwa Yehova.+ Msumba uzamuzgulikaso yayi panji kubwangandulika.”

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “nalutilira kukulongora chisungusungu.”
Mazgu gheneko, “mafuta.”
Panji kuti, “mphapu.”
Pangayowoyekaso kuti, “mfumu wawo.”
Panji kuti, “Chidika chose.”