Vya screen reader

Sankhani chiyowoyero

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Lutani apo pali nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti

MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Yeremiya 31:1-40

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Ŵakukhalapo ŵa Israyeli ŵazamukhalaso mu charu (1-30)

    • Rakelo wakulilira ŵana ŵake (15)

  • Phangano liphya (31-40)

31  Yehova wakuti: “Pa nyengo iyo, nizamuŵa Chiuta wa mbumba zose za Israyeli, ndipo iwo ŵazamuŵa ŵanthu ŵane.”+   Yehova wakuti: “Ŵanthu awo ŵakapona ku lupanga ŵakasanga uwemi mu mapopa, Apo Israyeli wakalutanga ku malo ghake ghakupumulirako.”   Yehova wakawoneka kwa ine kufuma kutali chomene, wakati: “Nakutemwa na chitemwa chamuyirayira. Lekani nakuguza na lusungu.*+   Nizamumuzenganiso, ndipo muzamuzengeka.+ Iwe mwali wa Israyeli, uzamutoraso tung’oma twako Uzamukondwa na kuvina.+   Uzamupandaso mpheska mu mapiri gha Samariya.+ Ŵakupanda ŵazamupanda na kusangwa na vipambi vyawo.+   Zuŵa lizenge apo ŵalinda mu mapiri gha Efurayimu ŵazamuchemerezga kuti: ‘Wukani, tiyeni tikwelere ku Ziyoni, kwa Yehova Chiuta withu.’”+   Yehova wakuti: “Chemerezgani kwa Yakhobe mwakukondwa. Sekelerani chifukwa muli pachanya pa mitundu.+ Pharazgani, lumbani, na kuyowoya kuti: ‘A Yehova, ponoskani ŵanthu ŵinu, ŵakukhalapo ŵa Israyeli.’+   Nizenge nawo kufuma ku charu cha kumpoto.+ Niŵawunganyenge pamoza kufuma ku vigaŵa vyakutali chomene vya charu chapasi.+ Mukati mwawo muŵenge ŵachibulumutira na ŵakupendera,+ Mwanakazi wanthumbo pamoza na uyo wakubaba. Wumba ukuru uwelerenge kuno.+   Ŵizenge uku ŵakulira.+ Niŵadangilirenge apo ŵakupempha kuti niŵachitire chitima. Niŵalongozgerenge ku tumilonga twa maji,+ Mu nthowa yakunyoloka kuti ŵaleke kukhuŵara. Pakuti ndine Dada wa Israyeli, ndipo Efurayimu ni mwana wane wakwamba.”+ 10  Pulikani mazgu gha Yehova, imwe mitundu, Pharazgani mu virwa vyakutali,+ kuti: “Uyo wakambininiska Israyeli wamuwunganyenge pamoza. Wamulaŵilirenge nga umo muliska wakuchitira na mskambo wake.+ 11  Pakuti Yehova wazamuwombora Yakhobe+ Na kumuthaska mu woko la uyo ngwankhongono kuluska iyo.+ 12  Ŵizenge na kuchemerezga mwachimwemwe pachanya pa Ziyoni+ Ŵazamumwemwetera chifukwa cha uwemi wa Yehova, Chifukwa cha vyakurya, vinyo liphya,+ mafuta, Twana twa mberere na twa ng’ombe.+ Ŵazamuŵa nga ni munda wakuthilirika makora,+ Ndipo ŵazamutamburaso yayi.”+ 13  “Pa nyengo iyo, ŵamwali ŵazamukondwa na kuvina, Ŵanyamata na madoda pamoza.+ Nizamusintha kutengera kwawo kuŵa kusekelera.+ Nizamuŵapembuzga na kuŵapa chimwemwe m’malo mwa chitima.+ 14  Nizamukhorweska ŵasembe na vinthu vinandi,* Ŵanthu ŵane ŵazamukhorwa na uwemi wane,”+ wakuti Yehova. 15  “Yehova wakuti: ‘Lizgu likupulikikwa mu Rama,+ kutengera na kulira kukuru. Rakelo wakulilira ŵana ŵake.+ Wakana kupembuzgika pa ŵana ŵake, Chifukwa ŵalikoso chara.’”+ 16  Yehova wakuti: “‘Leka kulira, masozi ghaleke kufuma mu maso ghako, Chifukwa upokerenge njombe pa mulimo wako,’ wakuti Yehova. ‘Ŵamuwerako ku charu cha mulwani.’+ 17  Yehova wakuti: ‘Munthazi mwako muli chigomezgo.+ Ŵana ŵako ŵazamuwelera ku charu chawo.’”+ 18  “Napulika nadi kulira kwa Efurayimu, ‘Mwanichenya, ndipo nachenyeka, Nga nkhang’ombe ako kandasambizgike. Niwezgani ndipo niwelerenge nadi, Pakuti ndimwe Yehova Chiuta wane. 19  Nkhati nawelera nkhajinyumwa. Nkhati nawovwirika kumanya,+ nkhajitimba pa chigha chifukwa cha chitima. Nkhakhozgeka soni na kuyuyulika,+ Pakuti nkhayegha muyuyuro wa uwukirano wane.’” 20  “Asi Efurayimu ni mwana wakuzirwa kwa ine, mwana wakutemweka?+ Pakuti nanga nkhumususka, nichali kumukumbuka. Lekani nkhumunwekera.+ Ndipo nimuchitirenge nadi chitima,” wakuti Yehova.+ 21  “Jiŵikira vimanyikwiro pa msewu, Na kwimika viphambano.+ Ŵika mtima wako pa msewu ukuru, nthowa iyo ukwenera kwendamo,+ Welera, iwe mwali wa Israyeli, welera ku misumba yako. 22  Kasi uyingayingenge m’paka pawuli, iwe mwana msungwana wambura kugomezgeka? Pakuti Yehova walenga chinthu chiphya mu charu: Mwanakazi waskerenge mwanalume.” 23  Yehova wa mawumba, Chiuta wa Israyeli wakuti: “Para nawezga awo ŵakakoleka, ŵazamuyowoyaso mazgu mu charu cha Yuda na mu misumba yake, ghakuti: ‘Yehova wakutumbike, iwe malo ghakukhalamo ghaurunji,+ iwe phiri lituŵa.’+ 24  Mu Yuda na misumba yake yose, ŵanthu ŵazamukhalamo pamoza, ŵalimi na awo ŵakuliska miskambo.+ 25  Pakuti nizamukhutiska uyo wavuka, na kukhorweska waliyose uyo wakutambura.”+ 26  Penepapo nkhawuka na kubenura maso ghane, tulo twane tukaŵa tuwemi chomene. 27  Yehova wakuti: “Wonani, mazuŵa ghakwiza, ndipo nizamupandamo mu nyumba ya Israyeli na nyumba ya Yuda mbuto* ya ŵanthu na mbuto ya viŵeto.”+ 28  “Nga umo nkhaŵalaŵiliranga pakuzgura, kubwangandura, kuwiskira pasi, kuparanya na kupweteka,+ ndimo nizamuŵalaŵililira pakuzenga na kupanda,”+ wakuti Yehova. 29  “Mu mazuŵa agho, ŵazamuyowoyaso yayi kuti: ‘Ŵadada ŵakarya mpheska zakuntchantchamira, kweni mino gha ŵana ndigho ghakazilirika.’+ 30  Kweni munthu yose wazamufwa chifukwa cha kwananga kwake. Munthu uyo wakurya mpheska zakuntchantchamira ndiyo mino ghake ghazamuzilirika.” 31  Yehova wakuti: “Wonani, mazuŵa ghakwiza, nizamuchita phangano liphya na nyumba ya Israyeli na nyumba ya Yuda.+ 32  Lizamuŵa nga ni phangano ilo nkhachita na ŵasekuru ŵawo chara pa zuŵa ilo nkhaŵakora pa woko kuŵafumiska mu charu cha Eguputo,+ ‘phangano lane ilo ŵakaswa,+ nangauli nkhaŵa fumu* yawo yeneko,’ wakuti Yehova.” 33  “Pakuti ili ni phangano ilo nizamuchita na nyumba ya Israyeli pamanyuma pa mazuŵa agho,” wakuti Yehova. “Nizamuŵika dango lane mukati mwawo,+ nizamulilemba mu mitima yawo.+ Ndipo nizamuŵa Chiuta wawo, iwo ŵazamuŵa ŵanthu ŵane.”+ 34  “Ŵazamusambizganaso chara waliyose na mzengezgani wake panji mubali wake, kuti: ‘Manya Yehova!’+ pakuti wose ŵazamunimanya, kwamba ku muchoko chomene m’paka ku mukuru chomene,”+ wakuti Yehova. “Pakuti nizamuŵagowokera maubudi ghawo ndipo nizamukumbukaso chara kwananga kwawo.”+ 35  Ndimo wakuyowoyera Yehova, Uyo wakupeleka dazi kuti lingweluskenge muhanya, Malango gha mwezi na nyenyezi kungweluska usiku, Uyo wakuvundura nyanja kuti majigha ghake ghapome, Uyo zina lake ni Yehova wa mawumba:+ 36  “Yehova wakuti: ‘Usange malango agha ghangatondeka, Apo ndipo mphapu ya Israyeli yizamulekera kuŵa mtundu pamaso pane muyirayira.’”+ 37  Yehova wakuti: “‘Usange mtambo kuchanya ungapimika ndipo malufura gha charu ghangasandika, apo ndipo ningataya mphapu yose ya Israyeli chifukwa cha vyose ivyo ŵachita,’ wakuti Yehova.”+ 38  Yehova wakuti: “Wonani, mazuŵa ghakwiza, apo msumba wa Yehova uzamuzengeka+ kufuma ku Chigongwe cha Hananeli+ kukafika ku Chipata cha Pakona.+ 39  Chingwe chakupimira+ chizamujumpha pachanya pa kaphiri ka Garebi, ndipo chizamulazga ku Gowa. 40  Dambo* lose la vitanda na vyoto na mabande ghose mu minda m’paka ku Dambo la Kidironi,+ kukafika ku kona la Chipata cha Mahachi+ kulazga kumafumiro gha dazi, malo ghose agha ghazamuŵa ghakupatulika kwa Yehova.+ Msumba uzamuzgulikaso yayi panji kubwangandulika.”

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “nalutilira kukulongora chisungusungu.”
Mazgu gheneko, “mafuta.”
Panji kuti, “mphapu.”
Pangayowoyekaso kuti, “mfumu wawo.”
Panji kuti, “Chidika chose.”