Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Yeremiya 30:1-24

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Chiuta walayizga kuwezgeraso ŵanthu ku charu chawo na kuŵachizga (1-24)

30  Mazgu gha Yehova ghakiza kwa Yeremiya, kuti:  “Yehova Chiuta wa Israyeli wakuti: ‘Lemba mu buku mazgu ghose agho nkhuyowoya nawe.  Pakuti Yehova wakuti: “Wonani, mazuŵa ghakwiza, ndipo namuwunganya ŵanthu ŵane wose awo ŵali kukoleka, Israyeli na Yuda,”+ wakuti Yehova, “na kuŵawezgera mu charu cha ŵasekuru ŵawo, ndipo ŵazamukhalamoso.”’”+  Mazgu agha ndigho Yehova wakayowoya kwa Israyeli na Yuda.   Yehova wakuti: “Tapulika chiwawa, ŵanthu ŵakumbwambwantha.Kuli wofi, mtende chara.   Fumbani, usange mwanalume wangababa mwana. Chifukwa wuli pera mwanalume waliyose wankhongono wakukora mawoko mu chiwunoNga ni mwanakazi uyo wakubaba?+ Chifukwa wuli chisko chilichose chili waka loloŵa?   Mbaya mwe! Chifukwa zuŵa ilo ndakofya.+ Palije lakuyana nalo,Nyengo ya kukweŵeka kwa Yakhobe. Kweni wazamuponoskeka.”  Yehova wa mawumba wakuti: “Pa zuŵa ilo, nizamuphyora goliwoli* kuliwuskamo mu singo yako ndipo nizamudumura vingwe vyako. Palije ŵalendo awo ŵazamumuzgoraso muzga wawo.  Ŵazamuteŵetera Yehova Chiuta wawo na Davide themba lawo, ilo nizamuŵawuskira.”+ 10  Yehova wakuti: “Iwe muteŵeti wane Yakhobe, ungopanga yayi,Ungatenthemanga chara, iwe Israyeli.+ Pakuti nikuponoskenge kufuma kutali,Mphapu yako kufuma ku charu icho yikatolekera.+ Yakhobe wazamuwelera na kukhala bata kwambura kutimbanizgika,Palije uyo wazamuŵawofya.”+ 11  Yehova wakuti: “Pakuti nili namwe kumuponoskani, Nizamumara mitundu yose iyo namumbininiskiraniko.+Kweni imwe muzamumara yayi.+ Nizamumulangani mwakwenelera,Nizamumulekani waka yayi kwambura kulangika.”+ 12  Yehova wakuti: “Kupwetekeka kwinu nkhwambura kuchizgika.+ Chilonda chinu ntchambura kupora. 13  Palije uyo wakwimirenge,Kulije nthowa yakuchizgira vilonda vyako. Kulije icho chingakuchizga. 14  Vibwezi vyako vyose vyakuluwa.+ Vikukupenjaso yayi. Nakutimba na luswazu lwa mulwani wako,+Nakulanga na chilango cha munthu wankhaza,Chifukwa cha ubendezi wako ukuru na zakwananga zako zinandi.+ 15  Chifukwa wuli ukulira na vyakuŵinya vyako? Ulwilwi wako ngwambura kumara. Nakuchitira iviChifukwa cha ubendezi wako ukuru na zakwananga zako zinandi.+ 16  Ntheura wose awo ŵakumilimitizga iwe,+ ŵazamumilimitizgika,Ŵalwani ŵako wose nawo ŵazamutolekera ku wuzga.+ Awo ŵakukuphanga, ŵazamuphangika,Awo ŵakukupoka vinthu, nizamuŵapeleka kuti ŵapokeke vinthu.”+ 17  Yehova wakuti: “Kweni iwe nizamukuchizga, na kupozga vilonda vyako,+Nangauli ŵakakuchemanga wakuchimbizgika: ‘Ziyoni, uyo palije munthu wakumupenja.’”+ 18  Yehova wakuti: “Wonani, nkhuwunganya ŵa mahema gha Yakhobe awo ŵakakoleka,+Nizamuchitira chitima mahema ghake. Msumba uzamuzengekaso pa chibumira chake,+Vigongwe vyake vyakukhora vizamwimilira pa malo ghake ghakwenelera. 19  Mwa iwo muzamufuma sumu za kuwonga na kusekelera.+ Nizamuŵandaniska, ndipo ŵazamuŵa ŵachoko yayi.+Ŵazamuŵa ŵanandi chomene,*Ŵakuchepa chara.+ 20  Ŵana ŵake ŵazamuŵa nga ni kale,Ndipo wumba wake uzamukhozgeka pamaso pane.+ Nizamulanga wose awo ŵakumuyuzga.+ 21  Wakuchindikika wake wazamuŵa yumoza wa ŵanthu ŵake,Muwusi wake wazamufuma pakati pawo. Nizamumusendezgera kufupi, ndipo wazamwiza kwa ine.” “Viŵenge nthena chara, mphanyi ni njani wakhwima mtima na kwiza kwa ine?” wakuti Yehova. 22  “Muzamuŵa ŵanthu ŵane,+ ndipo ine nizamuŵa Chiuta winu.”+ 23  Wonani, chimphepo cha Yehova chiputenge mu ukali,+Kavuluvulu uyo watimbenge pa mutu wa muheni. 24  Ukali wakugolera wa Yehova uwelerenge yayiM’paka wachite na kufiska ivyo mtima wake wakhumba.+ Uzamupulikiska ichi mu mazuŵa ghaumaliro.+

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “joko.”
Pangayowoyekaso kuti, “Ŵazamuŵa ŵakuchindikika.”