Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Yeremiya 29:1-32

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Yeremiya walembera kalata awo ŵali ku wuzga ku Babuloni (1-23)

    • Israyeli wawelerenge kukwake para pajumpha vyaka 70 (10)

  • Uthenga kwa Shemaya (24-32)

29  Agha ni mazgu gha mu kalata iyo Yeremiya ntchimi wakatuma kufuma ku Yerusalemu kuya ku ŵalara awo ŵakatolekera ku wuzga, ŵasembe, ntchimi, na ŵanthu wose awo Nebukadinezara wakaŵatolera ku wuzga kufuma ku Yerusalemu kuya ku Babuloni.  Ivi vikachitika Themba Yekoniya,+ fumukazi,+ ŵantchito ŵa themba, ŵakaronga ŵa Yuda na Yerusalemu, pamoza na nkhwantha za vyakuŵaja na ŵakusongonora visulo ŵati ŵafumako ku Yerusalemu.+  Wakatuma kalata mu woko la Elasa mwana wa Shafani+ na Gemariya mwana wa Hilikiya, uyo Themba Zedekiya+ la Yuda likamutuma kwa Nebukadinezara themba la Babuloni. Kalata iyi yikati:  “Yehova wa mawumba, Chiuta wa Israyeli wakuti ku ŵanthu wose awo ŵali kutolekera ku wuzga, awo naŵakoleska wuzga kufuma ku Yerusalemu kuya ku Babuloni:  ‘Zengani nyumba na kukhalamo. Pandani minda na kurya vipambi vyake.  Torani ŵanakazi na kubaba ŵana ŵanalume na ŵanakazi. Tolerani ŵanakazi ŵana ŵinu ŵanalume, na kutengweska ŵana ŵinu ŵanakazi, kuti nawo ŵababe ŵana ŵanalume na ŵanakazi. Mwandane, mungaŵanga ŵachoko yayi.  Kweniso muwukhumbire mtende msumba uwo namutoleraniko, muwulombere kwa Yehova, chifukwa para uli pa mtende, namwe muŵenge na mtende.+  Yehova wa mawumba, Chiuta wa Israyeli wakuti: “Mungapusikikanga yayi na ntchimi na ŵakuwukwa awo ŵali pakati pinu.+ Mungapulikiranga yayi maloto agho ŵakulota.  Pakuti ‘ŵakuchima mautesi kwa imwe mu zina lane. Nindaŵatumepo,’+ wakuti Yehova.”’” 10  “Chifukwa Yehova wakuti: ‘Para vyaka 70 vyakwana, namuzgokera kwa imwe,+ ndipo namufiska layizgo lane na kumuwezgerani ku malo agha.’+ 11  “Yehova wakuti: ‘Pakuti nkhumanya maghanoghano agho nkhughanaghanira imwe, maghanoghano gha mtende, gha soka chara,+ kumupani munthazi muwemi na chigomezgo.+ 12  Muzamunichema, mwizenge na kulomba kwa ine ndipo ine nizamumupulikani.’+ 13  “‘Muzamunipenja na kunisanga,+ pakuti muzamunipenjerezga na mtima winu wose.+ 14  Ndipo nizamuzomera kuti munisange,’+ wakuti Yehova. ‘Nizamuwunganya ŵanyinu awo ŵali kukoleka wuzga na kumukusani kufuma ku mitundu yose na malo ghose uko namumbininiskirani,’+ wakuti Yehova. ‘Nizamumuwezgerani ku malo agho mukafuma pakuya ku wuzga.’+ 15  “Kweni imwe mwati: ‘Yehova watiwuskira ntchimi mu Babuloni.’ 16  “Yehova wakuti kwa themba ilo likukhala pa chitengo cha Davide+ na ku ŵanthu wose awo ŵakukhala mu msumba uwu, ŵabali ŵinu awo ŵandatolekere ku wuzga pamoza na imwe: 17  ‘Yehova wa mawumba wakuti: “Niŵatumirenge lupanga, njara, na nthenda yakofya.+ Niŵazgorenge nga ni vikuyu vyakuvunda, viheni chomene vyakuti vingaryeka yayi.”’+ 18  “‘Niŵaskerenge na lupanga,+ njara, na nthenda yakofya. Ŵazgokenge chinthu chakutenthemeska ku maufumu ghose gha charu chapasi,+ chakutemberapo, chinthu chakuti ŵanthu ŵazukumenge nacho na kulizgirapo kaluvi,+ na chakuchitirika msinjiro mu mitundu yose uko naŵambininiskira,+ 19  chifukwa ŵandapulikire mazgu ghane agho nkhatuma kwa iwo kwizira mu ŵateŵeti ŵane, ntchimi, awo nkhaŵatuma kaŵirikaŵiri,’*+ wakuti Yehova. “‘Kweni imwe mundapulikire,’+ wakuti Yehova. 20  “Ntheura pulikani mazgu gha Yehova, mwaŵanthu mose imwe muli ku wuzga, imwe namufumiskani mu Yerusalemu kuya namwe ku Babuloni. 21  Pakuyowoya vya Ahabu mwana wa Kolaya na Zedekiya mwana wa Maseya, awo ŵakuchima mautesi kwa imwe mu zina lane,+ Yehova wa mawumba, Chiuta wa Israyeli wakuti: ‘Wonani, nkhuŵapeleka mu woko la Nebukadinezara* themba la Babuloni, waŵakomerenge pamaso pinu. 22  Ivyo vyaŵachitikira viŵenge nthembo iyo Ŵayuda wose awo ŵali ku wuzga ku Babuloni ŵayiyowoyenge, kuti: “Yehova wakuzgore nga ni Zedekiya na Ahabu, awo themba la Babuloni likaŵawotcha pa moto.” 23  Pakuti ŵachita chinthu chakukhozga soni mu Israyeli,+ ŵachita uleŵi na ŵawoli ŵa ŵazengezgani ŵawo na kuyowoya mazgu ghautesi mu zina lane agho nkhaŵatumapo yayi.+ “‘“Ine ndine nkhumanya, ndipo nili kaboni,”+ wakuti Yehova.’” 24  “Kwa Shemaya+ wa ku Nehelamu uyowoye kuti: 25  ‘Yehova wa mawumba, Chiuta wa Israyeli wakuti: “Chifukwa chakuti ukatuma makalata mu zina lako ku ŵanthu wose awo ŵali mu Yerusalemu, kwa Zefaniya+ mwana wa Maseya, wasembe,* na ku ŵasembe wose kuti: 26  ‘Yehova wakwimika kuŵa wasembe m’malo mwa Yehoyada wasembe, kuti uŵe mulaŵiliri wa nyumba ya Yehova, na kuŵa na mazaza pa wakufuntha waliyose uyo wakuchita nga ni ntchimi, kumuŵika mu magwedi na mu magoli.+ 27  Chifukwa wuli pera undamuchenye Yeremiya wa ku Anatoti,+ uyo wakuchima kwa imwe?+ 28  Pakuti wakatuma mazgu kwa ise ku Babuloni kuti: “Patorenge nyengo yitali. Zengani nyumba na kukhalamo. Pandani minda na kurya vipambi vyake,+—”’”’” 29  Zefaniya+ wasembe wakati waŵazga kalata iyi mu makutu gha Yeremiya ntchimi, 30  mazgu gha Yehova ghakiza kwa Yeremiya, kuti: 31  “Tuma mazgu ku ŵanthu wose awo ŵali ku wuzga, ghakuti: ‘Yehova wakuti vya Shemaya wa ku Nehelamu: “Chifukwa chakuti Shemaya wachima kwa imwe, nangauli nindamutumepo, ndipo wamuchitiskani kugomezga mautesi,+ 32  ntheura Yehova wakuti: ‘Wonani, nimulangenge Shemaya wa ku Nehelamu na mphapu yake. Palije nanga njumoza wa mphapu yake uyo waponenge pakati pa ŵanthu aŵa, ndipo iyo wawonenge yayi viwemi ivyo nichitirenge ŵanthu ŵane,’ wakuti Yehova, ‘pakuti wakhuŵilizga ŵanthu kugalukira Yehova.’”’”

Mazgu Ghamusi

Mazgu gheneko, “nkhawuka mulenjilenji na kuŵatuma.”
Wakulembekaso kuti, Nebukadirezara.
Mazgu ghanyake, “musofi.”