Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Yeremiya 23:1-40

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Ŵaliska ŵawemi na ŵaheni (1-4)

  • Mtende pasi pa “mphukira yaurunji” (5-8)

  • Ntchimi zitesi zasuskika (9-32)

  • “Mphingo” ya Yehova (33-40)

23  Yehova wakuti: “Soka ku ŵaliska awo ŵakuparanya na kumbininiska mberere za mu mskambo wane.”+  Yehova Chiuta wa Israyeli wakuti ku ŵaliska awo ŵakuliska ŵanthu ŵane: “Mwambininiska mberere zane, mukulutilira kuziyungwiska, ndipo mukuŵikako mahara yayi ku izo.”+ “Ntheura, nimikanenge namwe chifukwa cha milimo yinu yiheni,” wakuti Yehova.  “Penepapo nizamuwunganya mberere zane zakukhalako kufuma ku vyaru vyose uko nazimbininiskira.+ Nizamuziwezgera ku malo ghake ghakulyerako.+ Zizamubabana na kwandana chomene.+  Nizamwimika ŵaliska pa izo, awo ŵazamuziliska nadi.+ Zizamuwopaso yayi panji kutenthema, ndipo pazamuŵavya yakuzgeŵa,” wakuti Yehova.  Yehova wakuti: “Wonani! Mazuŵa ghakwiza ndipo namumuwuskira Davide mphukira* yaurunji.+ Themba lamuwusa+ na kulongora mahara na kukoleska weruzgi wakunyoloka na urunji mu charu.+  Mu mazuŵa ghake, Yuda wazamuponoskeka,+ Israyeli wazamukhala mwakufwasa.+ Zina ilo wazamuchemeka nalo ni ili: Yehova Ni Urunji Withu.”+  Yehova wakuti: “Kweni mazuŵa ghakwiza apo ŵazamuyowoyaso yayi kuti: ‘Nadi pano Yehova wamoyo, uyo wakafumiska Ŵaisrayeli mu charu cha Eguputo,’+  kweni ŵazamuti: ‘Nadi pano Yehova wamoyo, uyo wakafumiska na kuwezga mphapu ya nyumba ya Israyeli kufuma ku charu cha kumpoto na vyaru vyose ivyo nkhaŵambininiskirako,’ ndipo ŵamukhala mu charu chawo.”+  Vya ntchimi uyowoye kuti: Mtima wane wasweka mukati mwane. Viwangwa vyane vyose vyasoghoyoka. Nili nga ni munthu uyo waloŵeraNga ni munthu uyo wahangayika na vinyo,Chifukwa cha Yehova kweniso chifukwa cha mazgu ghake ghatuŵa. 10  Pakuti charu chazura na ŵaleŵi.+Chifukwa cha nthembo, charu chikutengera,+Malo ghakuliskako viŵeto gha mu mapopa ghawomira.+ Makhaliro ghawo ngaheni, ndipo nkhongono zawo ŵakuchitira viheni. 11  “Ntchimi na wasembe* wuwo, wose mbakunangika.*+ Uheni wawo nawusanga nanga ni mu nyumba yane,”+ wakuti Yehova. 12  “Ntheura nthowa yawo yiŵenge yakutelemuka na yamdima.+Ŵatutuzgikenge na kuwa pasi.” “Pakuti nizenge na soka pa iwoMu chaka cha kuwezgera,” wakuti Yehova. 13  “Mu ntchimi za mu Samariya+ nawonamo ukazuzi. Zikuchima mwa Baala,Ndipo zikupuluska ŵanthu ŵane, Israyeli. 14  Mu ntchimi za mu Yerusalemu nawonamo vinthu vyakofya. Zikuchita uleŵi+ na kwenda mu utesi,+Zikuhaya* awo ŵakuchita uheni,Zikuwerako yayi ku uheni wawo. Zose zili nga ni Sodomu+ kwa ine,Awo ŵakukhalamo ŵali nga ni Gomora.”+ 15  Ntheura Yehova wa mawumba wakuti vya ntchimi: “Wonani, nkhuzilyeska nkhalikaliNa kuzimweska maji ghapoyizoni.+ Pakuti uchigaluka wafuma ku ntchimi za mu Yerusalemu, wathandazgikira mu charu chose.” 16  Yehova wa mawumba wakuti: “Mungapulikiranga chara mazgu gha ntchimi izo zikuchima kwa imwe.+ Zikumupusikani waka.* Mboniwoni zawo zikufuma mu mtima wawo,+Zikufuma mu mulomo wa Yehova chara.+ 17  Mwakuwerezgawerezga zikuphalira awo ŵakuniyuyura kuti:‘Yehova wakuti: “Muŵenge na mtende.”’+ Ndipo kwa waliyose uyo wakulondezga mtima wake wamtafu, zikuti:‘Soka lizengepo yayi pa iwe.’+ 18  Pakuti ni njani wimilira mu ungano wa YehovaKuti wawone na kupulika mazgu ghake? Ni njani waŵikako mahara ku mazgu ghake kuti waghapulike? 19  Wonani! Chimphepo cha Yehova chiputenge mu ukali.Nga ni kavuluvulu mukuru chitimbenge pa mutu wa muheni.+ 20  Ukali wa Yehova uwelerenge yayiM’paka wachite na kufiska ivyo mtima wake wakhumba. Mu mazuŵa ghaumaliro uzamuchipulikiska makora ichi. 21  Ntchimi izi nindazitumepo, kweni zikuchimbira. Nindayowoyepo nazo, kweni zikuchima.+ 22  Ziŵenge kuti zikimilira mu ungano wane,Mphanyi zikuphalira ŵanthu ŵane mazgu ghaneNa kuŵawezga ku nthowa yawo yiheni na milimo yawo yiheni.”+ 23  Yehova wakuti: “Kasi nili Chiuta wapafupi pera, panji Chiuta uyo waliso kutali?” 24  “Kasi munthu wangabisama mu malo ghakubisika kwambura ine kumuwona?”+ wakuti Yehova. “Asi ndine nkhuzuzga kuchanya na charu chapasi?”+ wakuti Yehova. 25  “Napulika ntchimi izo zikuchima mautesi mu zina lane, zikuti: ‘Nalota loto! Nalota loto!’+ 26  Kasi ivi vilutilirenge m’paka pawuli mu mtima wa ntchimi, kuchima mautesi? Ni ntchimi izo zikwendera ukhuluku wa mu mtima wawo.+ 27  Zikukhumba kuluwiska ŵanthu ŵane zina lane na maloto agho zikuphalirana, nga umo ŵawiskewo ŵakaluwira zina lane chifukwa cha Baala.+ 28  Ipo ntchimi iyo yili na loto yiyowoye loto lake, kweni uyo wali na mazgu ghane wayowoye mazgu ghane mu unenesko.” “Kasi chisasuni na mphuzi vikuyana wuli?” wakuti Yehova. 29  Yehova wakuti: “Asi mazgu ghane ghali nga ni moto,+ kweniso nga ni nyondo yakuswera jalawe?”+ 30  Yehova wakuti: “Ntheura, wonani nkhwimikana na ntchimi izo zikwibirana mazgu ghane.”+ 31  “Wonani, nkhwimikana na ntchimi,” wakuti Yehova, “izo na lulimi lwawo zikuti: ‘Wakuti!’”+ 32  Yehova wakuti: “Wonani, nkhwimikana na ntchimi za maloto ghautesi, izo zikughayowoya na kupuluska ŵanthu ŵane chifukwa cha mautesi na kujithumbwa kwawo.”+ “Kweni nindazitumepo panji kuzilangura. Ntheura ziŵawovwirenge yayi ŵanthu aŵa,”+ wakuti Yehova. 33  “Para ŵanthu aŵa, ntchimi panji wasembe, ŵakukufumba kuti: ‘Kasi mphingo* ya Yehova ni vichi?’ uŵazgore kuti: ‘“Mphingo ndimwe mwaŵanthu! Ndipo nimutayaninge,”+ wakuti Yehova.’ 34  Kweni ntchimi, wasembe panji ŵanthu, awo ŵakuti: ‘Mphingo* ya Yehova ni iyi!’ nimikanenge nayo munthu uyo na ŵamunyumba yake. 35  Ichi ndicho waliyose wa imwe wakuyowoya kwa munyake na mubali wake: ‘Kasi Yehova wazgora vichi? Kasi Yehova wayowoya vichi?’ 36  Kweni mungazunurangaso yayi mphingo ya Yehova, pakuti mphingo ni mazgu gha waliyose wa imwe, ndipo mwasintha mazgu gha Chiuta wamoyo, Yehova wa mawumba, Chiuta withu. 37  “Ntchimi uyiphalire kuti: ‘Kasi Yehova wakuzgora vichi? Kasi Yehova wayowoya vichi? 38  Usange mukulutilira kuyowoya kuti: “Mphingo* ya Yehova!” Yehova wakuti: “Chifukwa chakuti mwayowoya kuti: ‘Mazgu agha ni mphingo* ya Yehova,’ ine nati namuphalirani kuti: ‘Mungayowoyanga yayi kuti: “Mphingo* ya Yehova!”’ 39  wonani, nimunyamuraninge na kumutayani kufumapo pamaso pane, imwe na msumba uwo nkhapeleka kwa imwe na ŵasekuru ŵinu. 40  Ndipo nikhizgirenge pa imwe soni na muyuyuro wamuyirayira, ivyo vizamuluwika chara.”’”+

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “muhaliri.”
Mazgu ghanyake, “musofi.”
Panji kuti, “mbakugaluka.”
Mazgu gheneko, “Ŵakukhozga mawoko gha.”
Panji kuti, “Zikumuzuzgani na chigomezgo chawaka.”
Panji kuti, “uthenga uzito wa.”
Panji kuti, “Uthenga uzito wa.”
Panji kuti, “Uthenga uzito wa.”
Panji kuti, “uthenga uzito wa.”
Panji kuti, “Uthenga uzito wa.”