Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Yeremiya 2:1-37

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Israyeli wasida Yehova, walondezga ŵachiuta ŵanyake (1-37)

    • Israyeli wali nga ni mpheska yachilendo (21)

    • Vyakuvwara vyake vyathimbilira na ndopa (34)

2  Mazgu gha Yehova ghakiza kwa ine, ghakati:  “Luta, ukachemerezge mu makutu gha Yerusalemu kuti: ‘Yehova wakuti: “Nkhukumbuka makora kujipeleka* kwa pa uwukirano wako,+Chitemwa icho ukalongora ukati walayizgika nthengwa,+Umo ukanilondezgera mu mapopa,Mu charu chambura kuseŵeka mbuto.+   Israyeli wakaŵa wakupatulika kwa Yehova,+ vipambi vyakwamba vya vuna yake.”’ ‘Yose uyo wakamuryanga wakaŵanga na mulandu. Soka likamuwiranga,’ wakuti Yehova.”+   Pulika mazgu gha Yehova, iwe nyumba ya Yakhobe,Na imwe mose mbumba za nyumba ya Israyeli.   Yehova wakuti: “Kasi ŵawiskemwe ŵakasangamo ubudi wuli mwa ine,+Kuti ŵapuluke na kuŵa kutali na ine,Kulondezga vikozgo vyawakawaka+ na kuzgoka ŵawakawaka?+   Ŵakafumbapo chara kuti: ‘Kasi Yehova wali nkhu,Uyo wakatifumiska mu charu cha Eguputo,+Uyo wakatilongozga mu mapopa,+Mu charu cha chipalamba+ na zimbuna,Mu charu chambura maji na cha mfwiri wa bii,Mu charu icho munthu wakwendamo yayi,Nesi kukhalamo ŵanthu?’   Nkhamutolerani ku charu cha minda ya vipambi,Kuti murye vipambi vyake na vinthu vyake viwemi.+ Kweni mukanjira na kufipiska charu chane.Mukazgora chiharo chane kuŵa chinthu chaunyankhasi.+   Ŵasembe ŵakafumbapo yayi kuti: ‘Kasi Yehova wali nkhu?’+ Awo ŵakusambizga Dango ŵakanimanya yayi,Ŵaliska ŵakanigalukira,+Ntchimi zikachima mwa Baala,+Ŵakalondezga awo ŵangaŵawovwira chara.   ‘Ntheura nisuskanenge namwe nipera,’+ wakuti Yehova,‘Ndipo nisuskanengeso na ŵana ŵa ŵana ŵinu.’ 10  ‘Kweni yambukirani mumphepete mwa Kitimu,+ mukawone. Enya, tumani uthenga ku Kedara+ na kughanaghanirapo makora.Kawonani usange chinthu chanthena ichi chili kuchitikapo. 11  Kasi mtundu unyake uli kusinthiskapo ŵachiuta ŵake na kulondezga awo mbachiuta chara? Kweni ŵanthu ŵane ŵasinthiska uchindami wane na icho ntchambura ntchito.+ 12  Laŵiskani, muti waka lwaha pa ichi, imwe machanya.Mbwambwanthani chifukwa cha wofi ukuru,’ wakuti Yehova, 13  ‘Chifukwa ŵanthu ŵane ŵachita vinthu viŵiri viheni: Ŵanisida ine, chisimi cha maji gha umoyo,+Na kujijimira* visimi,Visimi vyakung’aluka, ivyo vingasunga maji yayi.’ 14  ‘Kasi Israyeli ni muteŵeti panji muzga wakubabikira mu nyumba? Chifukwa wuli pera wapelekeka kuti ŵanthu ŵamuphange? 15  Nkhalamu ziwukirano zikumuwulumira.+Zikubangura, Zazgora charu chake kuŵa chakuchitiska wofi. Misumba yake yawotcheka na moto mwakuti mulije munthu wakukhalamo. 16  Ŵanthu ŵa ku Nofu*+ na Tapanesi+ ŵakurya pa luwombo lwa pa mutu wako. 17  Asi wajikhizgira wekha vyose iviChifukwa cha kusida Yehova Chiuta wako,+Apo iyo wakakulongozganga mu nthowa? 18  Chifukwa wuli sono ukukhumba nthowa yakuyira ku Eguputo+Kuti ukamwe maji gha Shihori?* Ukukhumbirachi nthowa yakuyira ku Asiriya+Kuti ukamwe maji gha Mlonga?* 19  Uheni wako ukususke,Uchenyeke na kuleka kugomezgeka kwako. Manya na kupanikizga kuti ntchiheni na chakuŵinya+Kusida Yehova Chiuta wako.Undaniwope ine,’+ yikuti ntheura Fumu Yikuru, Yehova wa mawumba. 20  ‘Pakuti kale nkhaphyora goliwoli* lako,+Nkhadumura simbi zako. Kweni iwe ukati: “Niteŵeterenge yayi,” Pakuti pachanya pa kaphiri na musi mwa makuni ghakuvwinthuka+Ukagonanga gayawu, kuchita uhule.+ 21  Nkhakupanda kuŵa mpheska yiwemi yiswesi,+ mbuto yiwemi chomene,Kasi wazgokerachi mphukira zakunangika za mpheska yachilendo pamaso pane?’+ 22  ‘Nangauli ukugezera soda na magari,*Uŵenge wakuthimbilira nipera na kwananga kwako pamaso pane,’+ yikuti ntheura Fumu Yikuru, Yehova. 23  Ungayowoya wuli kuti: ‘Nindajifipiske. Nalondezgapo Ŵabaala ine’? Wona, nthowa yako mu dambo, Ghanaghanira ivyo wachita. Uli nga ni ngamila yichoko yanakaziIyo yikuchimbira uku na uku mu nthowa zake, 24  Nga ni mbunda yamuthengere iyo yazgoŵera mu mapopa,Iyo yikupungizga mu mphepo pakukhumba vyanalume. Ni njani wangayiwezga para yasanyura?* Awo ŵakuyipenja ŵangajivuskanga yayi. Para nyengo* yake yakwana ŵayisangenge. 25  Ungazomerezganga chara lundi lako kwenda kwambura skapato,*Chigolomiro chako kuŵa na nyota. Kweni iwe ukati: ‘Chigomezgo kulije+ Ine natemwa ŵalendo,*+Ndipo niŵalondezgenge.’+ 26  Nga umo munkhungu wakuŵira na soni para wakoleka,Ndimo nyumba ya Israyeli yakhozgekera soni,Iwo, mathemba ghawo, na ŵakaronga ŵawo,Ŵasembe ŵawo na ntchimi zawo.+ 27  Iwo ŵakuti ku khuni: ‘Ndimwe dada,’+ Na ku libwe: ‘Ndimwe mukanibaba.’ Kweni ine ŵakunilazgira nkhonyoro,* chisko chara.+ Ndipo mu nyengo ya soka ŵatenge,‘Wukani, mutiponoske!’+ 28  Kasi ŵali nkhu ŵachiuta ŵako awo ukajipangira?+ Ŵawuke pera, usange ŵangakuponoska mu nyengo yako ya soka,Pakuti ŵachiuta ŵako ŵaŵa ŵanandi nga ni misumba yako, we Yuda.+ 29  ‘Chifukwa wuli ukulutilira kususkana nane? Chifukwa wuli mose imwe mwanigalukira?’+ wakuti Yehova. 30  Natimba ŵana ŵako pawaka.+ Ŵakuzomera yayi kulangika.+Lupanga lwinu lwarya ntchimi zinu,+Nga ni nkhalamu yakuparanya. 31  We muwiro, ghanaghanira mazgu gha Yehova. Kasi nazgoka nga ni mapopa kwa IsrayeliPanji charu cha mdima wakofya? Kasi ŵanthu ŵane aŵa ŵakuyowoyerachi kuti: ‘Tikwenda umo takhumbira. Tizengeso kwa imwe chara’?+ 32  Kasi mwali wangaluwa vitoweskero vyake,Panji mwali uyo wakutengwa kuluwa salu zake zakukaka mu mabere? Kweni ŵanthu ŵane ŵaniluwa kwa mazuŵa ghambura kupendeka.+ 33  Iwe mwanakazi, uli na luso pakupenja chitemwa! Wajisambizga mu nthowa ziheni.+ 34  Chakuvwara chako nacho chathimbilira na ndopa za ŵanthu ŵakavu ŵambura mulandu,+Nangauli nkhaŵasanga kuti ŵakwiba yayi,Kweni ndopa zawo zili pa vyakuvwara vyako vyose.+ 35  Kweni iwe ukuti: ‘Nilije mulandu. Ukali wake wafumako kwa ine.’ Sono nkhukweruzga,Chifukwa ukuti: ‘Nindanange.’ 36  Chifukwa wuli ukupepura mendero ghako ghakuzgombazgomba? Ukhozgekengeso soni na Eguputo+Nga umo ukakhozgekera soni na Asiriya.+ 37  Pa chifukwa ichi nacho, ufumenge mawoko ghali pa mutu,+Pakuti Yehova waŵakana awo iwe ukuŵagomezga.Ŵakovwirenge yayi kuti vinthu vikwendere makora.”

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “chisungusungu.”
Panji kuti, “kujifulira.”
Panji kuti, “Memfisi.”
Ndiko kuti, mphatukira ya Mlonga wa Nayelo.
Ndiko kuti, Yufurate.
Panji kuti, “joko.”
Panji kuti, “sopo.”
Para chiŵeto chasanyura ndikuti chikukhumba kukwereka na chanalume.
Mazgu ghanyake, “mwezi wake.”
Mazgu ghanyake, “vilyato; nkhwaŵira; nkhwato.”
Panji kuti, “ŵachiuta ŵachilendo.”
Mazgu ghanyake, “nkhontho; gontho.”