Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Yeremiya 18:1-23

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Dongo mu woko la muwuvi (1-12)

  • Yehova walazgira msana Israyeli (13-17)

  • Ŵanozgera chiŵembu Yeremiya; iyo wakulomba Chiuta (18-23)

18  Mazgu ghakiza kwa Yeremiya kufuma kwa Yehova, ghakati:  “Wuka, ukhilire ku nyumba ya muwuvi.+ Kwenekura namukuphalira mazgu ghane.”  Ntheura nkhakhilira ku nyumba ya muwuvi, ndipo nkhasanga wakuwumba pa chakuwumbirapo cha muwuvi.  Kweni chiŵiya icho muwuvi wakawumbanga chikanangika mu woko lake. Ntheura muwuvi wakatora dongo lira na kuwumbira chiŵiya chinyake, nga umo mwenecho wakakhumbira.*  Penepapo mazgu gha Yehova ghakiza kwa ine kuti:  “Yehova wakuti: ‘Iwe nyumba ya Israyeli, asi nane ningachita nawe nga umo muwuvi uyu wachitira? Wona, nga ni dongo mu woko la muwuvi, ndimo uliri iwe mu woko lane, we nyumba ya Israyeli.+  Para nkhuyowoya vya kuzgura na kuwiskira pasi, kuparanya mtundu panji ufumu,+  ndipo mtundu uwo waleka uheni wake uwo nkhawususkirapo, nane nisinthenge maghanoghano* pa soka ilo nakhumbanga kuwuchitira.+  Kweni para nkhuyowoya vya kuzenga na kupanda mtundu panji ufumu, 10  ndipo iwo ukuchita icho ntchiheni pamaso pane na kuleka kupulikira mazgu ghane, nane nisinthenge maghanoghano pa uwemi uwo nakhumbanga kuwuchitira.’ 11  “Sono yowoya ku ŵanthu ŵa mu Yuda na awo ŵakukhala mu Yerusalemu kuti: ‘Yehova wakuti: “Wonani nkhupanga soka na kumunozgerani chiŵembu. Weraniko, naŵeya, ku nthowa zinu ziheni, sinthani nthowa zinu na nkharo yinu.”’”+ 12  Kweni iwo ŵakuti: “Chigomezgo kulije!+ Tendenge kuyana na maghanoghano ghithu, waliyose wa ise wachitenge kuyana na mtafu wa mu mtima wake uheni.”+ 13  Ntheura Yehova wakuti: “Naŵeya, fumbani pakati pa mitundu. Kasi ni njani wali kupulikapo chinthu chanthena ichi? Mwali wa Israyeli wachita chinthu chakofya nkhanira.+ 14  Kasi chiwuvi cha ku Lebanoni chikuzgeŵelekera waka mu vigodobu vya majalawe? Panji kasi maji ghakuzizima agho ghakufuma kutali ghangakamuka? 15  Kweni ŵanthu ŵane ŵaniluwa.+ Pakuti ŵakupeleka sembe ku chinthu chawakawaka,+Ŵakukhuŵazga ŵanthu mu nthowa zawo, tunthowa twakale+Kuti ŵendenge mu nthowa zakuzgomba zambura kulimika na zamabonkhomabonkho, 16  Mwakuti ŵazgore charu chawo kuŵa chinthu icho ŵanthu ŵakuzukuma nacho+Chinthu chakuti ŵanthu ŵalizgirengepo kaluvi muyirayira.+ Waliyose uyo wamujumphapo kaumaliro wamuti waka pwaza, na kupukunya mutu.+ 17  Nga ni mphepo ya kumafumiro gha dazi, niŵambininiskenge pamaso pa mulwani. Niŵalongorenge muwongo wane, chisko chara, mu zuŵa la soka lawo.”+ 18  Iwo ŵakati: “Zaninge, tiyeni timunozgere chiŵembu Yeremiya,+ chifukwa dango* limalenge yayi ku ŵasembe ŵithu, panji fundo ku ŵanalume ŵavinjeru, nanga ni mazgu ku ntchimi. Zaninge timuyowoyere uheni,* tingaŵikangako mahara yayi ku ivyo wakuyowoya.” 19  A Yehova, lazgirani kwa ine,Pulikani ivyo ŵalwani ŵane ŵakuyowoya. 20  Kasi ntchakwenelera kuwezgera uheni pa uwemi? Pakuti ŵajimira mbuna umoyo wane.+ Kumbukani umo nkhimililira pamaso pinu kuŵayowoyera uwemi,Kuwezga kutukutwa kwinu pa iwo. 21  Ntheura ŵana ŵawo ŵapelekani ku njara,Ŵapelekani ku nkhongono ya lupanga.+ Ŵawoli ŵawo ŵapokeke ŵana, ndipo ŵazgoke vyokoro.+ Ŵanalume ŵawo ŵakomeke na nthenda yakofya,Ŵanyamata ŵawo ŵakomeke na lupanga pa nkhondo.+ 22  Chiliro chipulikikwe mu nyumba zawo,Para mwiza na magulu gha ŵakuwukira pa iwo mwamabuchi. Pakuti ŵajima mbuna kuti ŵanikore ineNa kuthyera vipingo malundi ghane.+ 23  Kweni imwe, A Yehova,Mukumanya makora viŵembu vyawo vyakuti ŵanikome.+ Mungawundiranga yayi maubudi ghawo,Mungasisitanga yayi kwananga kwawo pamaso pinu. Ŵakhuŵare pamaso pinu+Para mukumalana nawo mu ukali winu.+

Mazgu Ghamusi

Mazgu gheneko, “umo chikaŵira chakwenelera mu maso gha muwuvi.”
Panji kuti, “nichitenge chitima.”
Panji kuti, “chisambizgo.”
Mazgu gheneko, “timutimbe na lulimi.”