Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Yeremiya 17:1-27

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Kwananga kwa Yuda kwajobeka (1-4)

  • Kutumbikika chifukwa cha kuthemba Yehova (5-8)

  • Mtima nguryarya (9-11)

  • Yehova, chigomezgo cha Israyeli (12, 13)

  • Lurombo lwa Yeremiya (14-18)

  • Sabata ndakupatulika (19-27)

17  “Kwananga kwa Yuda kwalembeka na chakulembera chachisulo. Kwajobeka na chakulembera chadayamondi pa mtima wawoNa pa masengwe gha majotchero ghawo,   Uku ŵana ŵawo ŵakukumbuka majotchero ghawo na vimakuni vyawo vyakupatulika,*+Pafupi na khuni lakuvwinthuka, pachanya pa tumapiri,+   Pa mapiri gha mu charu chisani. Vyuma vyako, usambazi wako wose, nivipelekenge kuŵa vyakupokeka+Nadi, malo ghako ghapachanya nighapelekenge, chifukwa cha kwananga mu vigaŵa vyako vyose.+   Mutayenge mwekha chiharo chinu icho nkhamupani.+ Nimuchitiskaninge kuti mukateŵetere ŵalwani ŵinu mu charu icho mukuchimanya yayi,+Pakuti mwapemba ukali wane nga ni moto.+ Ubukenge nyengo zose.”   Yehova wakuti: “Ngwakutembeka munthu* uyo wakuthemba ŵanthu,+Uyo wakugomezga nkhongono za munthu,+Na uyo mtima wake wafumako kwa Yehova.   Waŵenge nga ni khuni ilo lakhala lekha mu chipalamba. Wawonenge chara para uwemi ukwiza,Kweni wakhalenge mu malo ghakomira mu mapopa,Mu charu chamchere icho munthu wangakhalamo yayi.   Ngwakutumbikika munthu* uyo wakuthemba Yehova,Uyo chigomezgo chake chili mwa Yehova.+   Waŵenge nga ni khuni ilo lapandika musi mwa maji,Ilo likuthazira misisi yake ku mlonga. Wawonenge yayi para chithukivu chikwiza,Kweni mahamba ghake ghatikitirenge nyengo zose.+ Ndipo mu chaka cha chilangalanga wafipenge mtima yayi,Nanga nkhuleka kupambika chipambi.   Mtima nguryarya* kuluska chilichose, nguheni wambura kukoleka.*+ Kasi ni njani wangawumanya? 10  Ine Yehova, nkhusanda mtima,+Nkhupima mukati mu maghanoghano,*Kumupa waliyose kuyana na nthowa zake,Kuyana na chipambi cha milimo yake.+ 11  Nga ni nkhwali iyo yikulamira* masumbi agho yindatayire,Ndimo waliri uyo wakusanga usambazi mu ukhuluku.*+ Wawulekenge para umoyo wake wafika pakatikati,Ndipo paumaliro waŵenge wambura mahara.” 12  Chitengo chauchindami, chakukwezgeka kwambira pakwamba,Ni malo ghithu ghakupatulika.+ 13  A Yehova, chigomezgo cha Israyeli,Wose awo ŵakumusidani ŵalengeskekenge. Awo ŵakumugalukirani ŵalembekenge mu fuvu,+Chifukwa ŵasida Yehova, chisimi cha maji gha umoyo.+ 14  Nichizgani, A Yehova, ndipo nichirenge. Niponoskani, ndipo niponoskekenge,+Pakuti ndimwe malumbo ghane. 15  Wonani, ŵalipo awo ŵakuti kwa ine: “Kasi mazgu gha Yehova ghali nkhu?+ Ghize sono nthena!” 16  Kweni ine, nkhachimbira yayi na kuleka kulondezga imwe pakuŵa muliska,Nkhanwekerapo chara zuŵa la soka. Imwe mukumanya makora ivyo milomo yane yayowoya.Vyose vikachitikira pamaso pinu. 17  Mungaŵanga chinthu chakofya chara kwa ine. Ndimwe chiphokwero chane mu zuŵa la soka. 18  Awo ŵakunitambuzga ndiwo ŵalengeskeke,+Kweni mungazomerezganga yayi kuti ine nilengeskeke. Ŵatentheme,Kweni mungazomerezganga yayi kuti ine nitentheme. Muŵakhizgire zuŵa la soka,+Muŵatekete na kuŵaparanyirathu.* 19  Yehova wakaniphalira kuti: “Luta ukimilire pa chipata cha ŵana ŵa ŵanthu apo mathemba gha Yuda ghakunjilira na kufuma, na mu vipata vyose vya mu Yerusalemu.+ 20  Ukati kwa iwo: ‘Pulikani mazgu gha Yehova, imwe mathemba gha mu Yuda, mwaŵanthu mose ŵa kwa Yuda, na mose imwe mukukhala mu Yerusalemu, imwe mukunjira pa vipata ivi. 21  Yehova wakuti: “Chenjerani, mungayeghanga katundu waliyose yayi pa zuŵa la Sabata panji kunjira nayo mu vipata vya Yerusalemu.+ 22  Mungizanga na katundu waliyose chara kufuma ku vikaya vinu pa zuŵa la Sabata, mungagwiranga ntchito yiliyose chara.+ Zuŵa la Sabata mulipature nga umo nkhaphalilira ŵasekuru ŵinu.+ 23  Kweni ŵakapulika chara panji kuthya khutu lawo, ŵakachita mtafu* na kukana kupulikira panji kuzomera kulangika.”’+ 24  “‘Yehova wakuti: “Usange mukunipulikira nadi, ndipo mukunjira na katundu yayi pa vipata vya msumba uwu pa zuŵa la Sabata, kupatura zuŵa la Sabata na kuleka kugwira ntchito yiliyose pa zuŵa ili,+ 25  mbwenu mathemba na ŵakaronga awo ŵakukhala pa chitengo cha Davide+ nawo ŵanjirenge pa vipata vya msumba uwu uku ŵakwera pa gileta na mahachi, iwo na ŵakaronga ŵawo, ŵanalume ŵa Yuda na wose ŵakukhala mu Yerusalemu.+ Ndipo mu msumba uwu mukhalenge ŵanthu nyengo zose. 26  Ŵanthu ŵizenge kufuma mu misumba ya Yuda, mu malo ghakuzingilizga Yerusalemu, mu charu cha Benjamini,+ mu vidika,+ mu chigaŵa cha mapiri, na mu Negebu,* ŵizenge na sembe zakotcha zamsuma,+ sembe zinyake,+ sembe za vyamuminda,+ lubani, na sembe za kuwonga ku nyumba ya Yehova.+ 27  “‘“Kweni usange mukunipulikira yayi pakupatura zuŵa la Sabata ndiposo kuleka kunyamura katundu na kunjira nayo mu vipata vya Yerusalemu pa zuŵa la Sabata, nipembenge moto pa vipata vyake, moto wotchenge vigongwe vyakukhora vya Yerusalemu+ ndipo uzimwikenge yayi.”’”+

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “munthu wankhongono.”
Panji kuti, “munthu wankhongono.”
Panji kuti, “ngwakupusika.”
Pangayowoyekaso kuti, “wambura kuchizgika.”
Mazgu gheneko, “Nkhupima ziso.”
Mazgu ghanyake, “yikuchuka.”
Panji kuti, “mwambura urunji.”
Panji kuti, “Muŵaparanye kuwerezga kaŵiri.”
Mazgu gheneko, “ŵakanonopeska singo zawo.”
Panji kuti, “kumwera.”