Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Yeremiya 14:1-22

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Chilangalanga, njara, na lupanga (1-12)

  • Ntchimi zitesi zasuskika (13-18)

  • Yeremiya wakuzomera kuti ŵanthu ŵananga (19-22)

14  Mazgu gha Yehova agho ghakiza kwa Yeremiya pa nkhani ya vilangalanga,+ ghakuti:   Yuda wakutengera,+ ndipo vipata vyake vyawuwa. Vyabira pasi, vyanangika,Chiliro chikufuma mu Yerusalemu.   Mafumu ghakutuma ŵateŵeti ŵawo kukateka maji. Ŵakuluta ku visimi, ŵakusanga maji kulije. Ŵakuwerako waka na viŵiya vyawo. Ŵakhozgeka soni na kukhuŵara,Ŵabenekelera mitu yawo.   Charu chang’aluka,Pakuti vula yikulokwapo yayi pa charu,+Ŵalimi ŵalengeskeka, ndipo ŵabenekelera mitu yawo.   Nanga ni mbaŵala yanakazi mu thondo yasida mwana wake mutetaChifukwa utheka kulije.   Mbunda zamuthondo zikwimilira pa tumapiri twambura kanthu. Zikuŵeŵefukira mphepo nga mbakambwe.Maso ghawo ghakulolotera chifukwa chakuti utheka kulije.+   Nangauli maubudi ghithu ghakutichitira ukaboni,Imwe Yehova, chitanipo kanthu chifukwa cha zina linu.+ Pakuti milimo yithu yambura kugomezgeka njinandi,+Ndipo imwe ndimwe tamunangirani.   Imwe chigomezgo cha Israyeli, Mponoski+ wawo mu nyengo ya suzgo,Chifukwa wuli mukuŵa nga ni mulendo mu charu,Nga ni mwendanthowa uyo wayima kuti wagonepo waka usiku?   Chifukwa wuli mukuŵa nga ni munthu uyo wazizikika,Nga ni munthu wankhongono uyo wakutondeka kuponoska? Kweni muli pakati pithu, A Yehova,+Ndipo tikuchemeka na zina linu.+ Mungatisidanga yayi. 10  Yehova wakuti vya ŵanthu aŵa: “Ŵakutemwa kwendendeka,+ ŵakuwezgako chara malundi ghawo.+ Ntheura Yehova wakukondwa nawo yayi.+ Wakumbukenge mphuvya zawo na kuŵalanga chifukwa cha zakwananga zawo.”+ 11  Penepapo Yehova wakati kwa ine: “Ungaŵalomberanga uwemi chara ŵanthu aŵa.+ 12  Nkhupulika chara maŵeyelero ghawo para ŵakuziŵizga kurya,+ ndipo nkhukondwa nawo yayi para ŵakupeleka sembe zakotcha zamsuma na sembe za vyamuminda.+ Niŵamalenge na lupanga, njara, na nthenda zakwambukira.”+ 13  Ine nkhati: “Awe, imwe Fumu Yikuru Yehova! Wonani ntchimi zikuŵaphalira kuti: ‘Muwonengepo lupanga chara, njara yizengepo yayi pa imwe, kweni nimupaninge mtende wenecho mu malo agha.’”+ 14  Yehova wakati kwa ine: “Ntchimi zikuchima mautesi mu zina lane.+ Nindazitumepo panji kuzilangura panji kuyowoya nazo.+ Ivyo zikuchima kwa imwe ni mboniwoni yautesi, maloto ghawakawaka na uryarya wa mu mtima wawo.+ 15  Ntheura Yehova wakuphalira ntchimi izo zikuchima mu zina lane, nangauli nindazitumepo, izo zikuyowoya kuti mu charu ichi muŵengepo lupanga chara panji njara, wakuti: ‘Ntchimi izi zimalenge na lupanga na njara.+ 16  Ŵanthu awo zikuchimako ŵaponyekenge mu misewu ya mu Yerusalemu chifukwa cha njara na lupanga, kwambura munthu wakuŵasunga,+ iwo, ŵawoli ŵawo, ŵana ŵawo ŵanalume na ŵanakazi, pakuti nipungulirenge pa iwo soka ilo likuŵenelera.’+ 17  “Ukayowoye mazgu agha kwa iwo:‘Maso ghane ghakhizge masozi usiku na muhanya, ghangalekanga chara,+Pakuti mwali, mwana msungwana wa ŵanthu ŵane watekenyulika na kupwetekeka chomene,+Wali na chilonda chikuru chomene. 18  Usange naluta ku thondo na kulaŵiska,Nkhuwona awo ŵakomeka na lupanga.+ Usange nanjira mu msumba,Nkhuwona matenda chifukwa cha njara.+ Pakuti ntchimi na wasembe* ŵakwendendeka mu charu icho ŵakuchimanya yayi.’”+ 19  Kasi mwamukanirathu Yuda, panji mwanyanyara nayo Ziyoni?+ Mwatitimbirachi, mwakuti kulije kuchizgika kwa ise?+ Tikalindiliranga mtende, kweni kukiza kawemi chara,Tikakhazganga nyengo ya kuchizga, kweni kuli chitenthe.+ 20  Tikuzomera uheni withu, A Yehova,Mphuvya za ŵasekuru ŵithu,Pakuti tamunangirani.+ 21  Mungatikananga yayi chifukwa cha zina linu.+Mungapepuranga yayi chitengo chinu chauchindami. Kumbukani, mungaswanga yayi phangano linu na ise.+ 22  Kasi walipo ngoza wa ŵamitundu uyo wangapeleka vula,Panji mtambo ungakhizga manthonyezi gha vula pa iwo wekha? Asi ndimwe mwekha, A Yehova Chiuta withu?+ Ise tikugomezga imwe,Pakuti ndimwe mwachita vinthu vyose ivi.

Mazgu Ghamusi

Mazgu ghanyake, “musofi.”