Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Yeremiya 13:1-27

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Lamba wasalu yiwemi wanangika (1-11)

  • Viŵiya vya vinyo viswekenge (12-14)

  • Yuda watolekerenge ku wuzga chifukwa cha kuleka kusintha (15-27)

    • “Kasi Mukushi wangasintha chikumba chake?” (23)

13  Yehova wakaniphalira kuti: “Luta ukajigulire lamba* wa salu yiwemi, uvware mu chiwuno* mwako, kweni ungamubizganga mu maji chara.”  Ntheura nkhagura lamba kuyana na mazgu gha Yehova, ndipo nkhavwara mu chiwuno.  Mazgu gha Yehova ghakiza kwa ine kachiŵiri kuti:  “Tora lamba uyo ukagura, uyo wavwara, ndipo wuka, ulute ku Yufurate, ukamubise kwenekura mu mphanji ya jalawe.”  Ntheura nkhaluta na kumubisa mumphepete mwa Yufurate, nga umo Yehova wakaniphalilira.  Kweni pakati pajumpha mazuŵa ghanandi, Yehova wakati kwa ine: “Wuka, luta ku Yufurate, ukatore lamba uyo nkhakuphalira kuti ukabise kwenekura.”  Penepapo nkhaluta ku Yufurate, nkhafukura lamba na kumutora apo nkhabisa. Nkhawona kuti lamba wanangika, mwakuti munthu wangavwaraso yayi.  Mazgu gha Yehova ghakizaso kwa ine kuti:  “Yehova wakuti: ‘Ndimo niparanyirenge kunotha kwa Yuda na kunotha kukuru kwa Yerusalemu.+ 10  Ŵanthu ŵaheni aŵa, awo ŵakukana kupulikira mazgu ghane,+ ŵakuchita mtafu na kulondezga mtima wawo,+ kweniso ŵakulondezga ŵachiuta ŵanyake, kuŵateŵetera na kuŵasindamira, ŵaŵenge nga ni lamba uyu, uyo munthu wangavwaraso yayi.’ 11  Yehova wakuti: ‘Nga umo lamba wakudemelelera mu chiwuno cha munthu, ndimo nkhapangira nyumba yose ya Israyeli na nyumba yose ya Yuda kudemelera kwa ine, kuti ŵaŵe ŵanthu,+ zina,+ malumbo, na chinthu chakutowa kwa ine. Kweni ŵakapulikira yayi.’+ 12  “Ukaŵaphalireso uthenga uwu: ‘Yehova Chiuta wa Israyeli wakuti: “Chiŵiya chikuru chilichose chizuzgike na vinyo.”’ Iwo ŵamuti kwa iwe: ‘Asi tikumanya kale kuti chiŵiya chilichose chikuru chikwenera kuzuzgika na vinyo?’ 13  Iwe ukati kwa iwo: ‘Yehova wakuti: “Wonani niloŵezgenge wose ŵakukhala mu charu ichi,+ mathemba agho ghakukhala pa chitengo cha Davide, ŵasembe, ntchimi, na wose awo ŵakukhala mu Yerusalemu. 14  Niŵabwanyiskenge uyu ku munyake, ŵadada na ŵana wuwo,” wakuti Yehova.+ “Niŵachitirenge chiwuravi yayi, chitima nesi lusungu. Palije icho chinitondeskenge kuŵaparanya.”’+ 15  Pulikani na kuŵikako mahara. Mungajikuzganga chara, pakuti Yehova wayowoya. 16  Pelekani uchindami kwa Yehova Chiuta winu,Pambere wandize na mdimaPambere malundi ghinu ghandakhuŵare pa mapiri para kwazgelera. Mulindilirenge ungweru,Kweni wamupaninge mfwiri ukuru.Na kuwuzgora mdima wa bii.+ 17  Usange mukukana kupulikira,Nilirenge kuudesi, chifukwa cha kunotha kwinu. Nithiskenge masozi ghanandi, ndipo maso ghane ghakhizgenge masozi geregere,+Chifukwa cha mskambo wa Yehova+ uwo watolekera ku wuzga. 18  Phalira themba na fumukazi+ kuti: ‘Khalani mu malo ghamusi,Pakuti mphumphu yinu yakutowa yiwenge pasi kufuma ku mutu winu.’ 19  Misumba ya kumwera yajalika, palije uyo wangayijura. Yuda yose watolekera ku wuzga, wose ŵatolekera ku wuzga petu.+ 20  Yinuskani maso ghinu, muwone awo ŵakwiza kufuma kumpoto.+ Kasi mskambo uwo ukapika uli nkhu, mberere zako zakutowa?+ 21  Kasi uzamuti wuli para chilango chako chafika,Kufuma ku ŵabwezi ŵako ŵapamtima awo ukatemwana nawo kwamba pakwamba?+ Asi vyakuŵinya vya nthumbo vikwizirenge, nga ni vya mwanakazi uyo wakubaba?+ 22  Usange ukuti mu mtima wako: ‘Chifukwa wuli vinthu ivi vyaniwira?’+ Chakuvwara chako chakwezulika chifukwa cha maubudi ghako ghakuru,+ Ndipo vitende vyako vyapwetekeka. 23  Kasi Mukushi* wangasintha chikumba chake, panji nyalubwe mabanga ghake?+ Usange vingachitika, mbwenu namwe mungachita uwemi,Mwaŵeneimwe mwasambizgika kuchita viheni. 24  Ntheura niŵambininiskenge nga ni mapekesi agho ghakuputwa na mphepo ya mu chipalamba.+ 25  Ichi ndicho ntchako, chigaŵa icho nakupimira,” wakuti Yehova,“Chifukwa waniluwa+ na kugomezga mautesi.+ 26  Ntheura nikwezurenge chakuvwara chako m’paka ku mutu,Ndipo soni zako ziwonekenge,+ 27  Uleŵi wako+ na chilyokolyoko chako,Uhule wako wakulengeska. Pachanya pa tumapiri, mu thondo,Nawona nkharo yako yakuseluska.+ Soka kwa iwe, Yerusalemu! Kasi ulutilirenge kuŵa wakufipirwa m’paka pawuli?”+

Mazgu Ghamusi

Mazgu ghanyake, “bande.”
Mazgu ghanyake, “luwunda lwako.”
Panji kuti, “Muetiyopiya.”