• 1

  • Yeremiya wimikika kuŵa ntchimi (1-10)

  • Mboniwoni ya khuni la alimondi (11, 12)

  • Mboniwoni ya chiŵiya chakuphikamo (13-16)

  • Yeremiya wakhozgeka pa mulimo wake (17-19)

 • 2

  • Israyeli wasida Yehova, walondezga ŵachiuta ŵanyake (1-37)

   • Israyeli wali nga ni mpheska yachilendo (21)

   • Vyakuvwara vyake vyathimbilira na ndopa (34)

 • 3

  • Uchigaluka wa Israyeli wakura chomene (1-5)

  • Israyeli na Yuda ŵali na mulandu wa uleŵi (6-11)

  • Ŵaphalirika kuti ŵawereko ku uheni (12-25)

 • 4

  • Munthu wakutumbikika para waleka viheni (1-4)

  • Soka lizenge kufuma kumpoto (5-18)

  • Yeremiya wakudandawura chifukwa cha soka ilo lizenge (19-31)

 • 5

  • Ŵanthu ŵakana chilango cha Yehova (1-13)

  • Pharanyiko lizenge kweni lizamuŵamalirathu wose yayi (14-19)

  • Yehova wakufumba ŵanthu pa mauheni ghawo (20-31)

 • 6

  • Yerusalemu wali pafupi kuzingilizgika (1-9)

  • Ukali wa Yehova pa Yerusalemu (10-21)

   • Ŵakuti, “Mtende!” apo mtende kulije (14)

  • Nkhaza kufumira kumpoto (22-26)

  • Yeremiya waŵenge wakuyezga visulo (27-30)

 • 7

  • Kuthemba mazgu ghautesi ghakuyowoya vya tempile la Yehova (1-11)

  • Tempile lizgokenge nga ni Shilo (12-15)

  • Chiuta wakukana kusopa mwadango waka (16-34)

   • Ŵanthu ŵakusopa “Fumukazi ya Kuchanya” (18)

   • Ŵanthu ŵakupeleka ŵana sembe mu Hinomu (31)

 • 8

  • Ŵanthu ŵasankha nthowa iyo ŵakutemwa (1-7)

  • Ni vinjeru wuli kwambura mazgu gha Yehova? (8-17)

  • Yeremiya wakulilira Yuda chifukwa wabwanganduka (18-22)

   • “Kasi mulije mafuta gha basamu mu Giliyadi?” (22)

 • 9

  • Yeremiya wali na chitima chikuru (1-3a)

  • Yehova wakufumba Yuda pa mauheni ghake (3b-16)

  • Chitengero pa Yuda (17-22)

  • Thumbwa chifukwa cha kumanya Yehova (23-26)

 • 10

  • Ŵachiuta ŵa ŵamitundu na Chiuta wamoyo (1-16)

  • Pharanyiko na kutolekera ku wuzga vili pafupi (17, 18)

  • Yeremiya wapwetekeka mu mtima (19-22)

  • Lurombo lwa ntchimi (23-25)

   • Munthu wangalongozga yayi mendero ghake (23)

 • 11

  • Yuda waswa phangano na Chiuta (1-17)

   • Ŵachiuta ŵanandi nga ni misumba (13)

  •  Yeremiya waŵa nga ni mwana wa mberere uyo wakutolekera kukakomeka (18-20)

  • Yeremiya wakususkika na ŵanthu ŵakwake (21-23)

 • 12

  • Yeremiya wakudandawura (1-4)

  • Yehova wazgora (5-17)

 • 13

  • Lamba wasalu yiwemi wanangika (1-11)

  • Viŵiya vya vinyo viswekenge (12-14)

  • Yuda watolekerenge ku wuzga chifukwa cha kuleka kusintha (15-27)

   • “Kasi Mukushi wangasintha chikumba chake?” (23)

 • 14

  • Chilangalanga, njara, na lupanga (1-12)

  • Ntchimi zitesi zasuskika (13-18)

  • Yeremiya wakuzomera kuti ŵanthu ŵananga (19-22)

 • 15

  • Yehova wasinthenge yayi cheruzgo chake (1-9)

  • Yeremiya wakudandawura (10)

  • Yehova wazgora (11-14)

  • Lurombo lwa Yeremiya (15-18)

   • Wakukondwa chifukwa cha kurya mazgu gha Chiuta (16)

  • Yeremiya wasanga nkhongono mwa Yehova (19-21)

 • 16

  • Yeremiya wakanizgika kutora, kulira, panji kuluta ku viphikiro (1-9)

  • Para Chiuta waŵalanga, wazamuŵawezgeraso ku charu chawo (10-21)

 • 17

  • Kwananga kwa Yuda kwajobeka (1-4)

  • Kutumbikika chifukwa cha kuthemba Yehova (5-8)

  • Mtima nguryarya (9-11)

  • Yehova, chigomezgo cha Israyeli (12, 13)

  • Lurombo lwa Yeremiya (14-18)

  • Sabata ndakupatulika (19-27)

 • 18

  • Dongo mu woko la muwuvi (1-12)

  • Yehova walazgira msana Israyeli (13-17)

  • Ŵanozgera chiŵembu Yeremiya; iyo wakulomba Chiuta (18-23)

 • 19

  • Yeremiya waphalirika kuswa supa yadongo (1-15)

   • Ŵakupeleka ŵana kuŵa sembe kwa Baala (5)

 • 20

  • Pashuri watimba Yeremiya (1-6)

  • Yeremiya wangaleka chara kupharazga (7-13)

   • Uthenga wa Chiuta uli nga ni moto wakugolera (9)

   • Yehova wali nga ntchinkhara chakofya (11)

  • Yeremiya wakudandawura (14-18)

 • 21

  • Yehova wakana pempho la Zedekiya (1-7)

  • Ŵanthu ŵasankhe umoyo panji nyifwa (8-14)

 • 22

  • Uthenga wa cheruzgo pa mathemba ghaheni (1-30)

 • 23

  • Ŵaliska ŵawemi na ŵaheni (1-4)

  • Mtende pasi pa “mphukira yaurunji” (5-8)

  • Ntchimi zitesi zasuskika (9-32)

  • “Mphingo” ya Yehova (33-40)

 • 24

  • Vikuyu viwemi na vikuyu viheni (1-10)

 • 25

  • Yehova wakupindikana na mitundu (1-38)

   • Mitundu yiteŵeterenge Babuloni vyaka 70 (11)

   • Nkhombo ya vinyo la ukali wa Chiuta (15)

   • Soka kufuma ku mtundu kuya ku mtundu (32)

   • Ŵakukomeka na Yehova (33)

 • 26

  • Ŵanthu ŵakofya Yeremiya kuti ŵamukomenge (1-15)

  • Yeremiya wapona kukomeka (16-19)

   • Ivyo Mika wakachima (18)

  • Ntchimi Yuriya (20-24)

 • 27

  • Goliwoli la Babuloni (1-11)

  • Zedekiya waphalirika kuti wajilambike kwa Babuloni (12-22)

 • 28

  • Yeremiya wakwimikana na ntchimi yitesi Hananiya (1-17)

 • 29

  • Yeremiya walembera kalata awo ŵali ku wuzga ku Babuloni (1-23)

   • Israyeli wawelerenge kukwake para pajumpha vyaka 70 (10)

  • Uthenga kwa Shemaya (24-32)

 • 30

  • Chiuta walayizga kuwezgeraso ŵanthu ku charu chawo na kuŵachizga (1-24)

 • 31

  • Ŵakukhalapo ŵa Israyeli ŵazamukhalaso mu charu (1-30)

   • Rakelo wakulilira ŵana ŵake (15)

  • Phangano liphya (31-40)

 • 32

  • Yeremiya wagura munda (1-15)

  • Lurombo lwa Yeremiya (16-25)

  • Yehova wazgora (26-44)

 • 33

  • Layizgo la kuwelera ku charu chawo (1-13)

  • Mtende pasi pa “mphukira yaurunji” (14-16)

  • Phangano na Davide kweniso ŵasembe (17-26)

   • Phangano lakuyowoya vya muhanya na usiku (20)

 • 34

  • Uthenga wa cheruzgo kwa Zedekiya (1-7)

  • Ŵaswa phangano la kufwatura ŵazga (8-22)

 •  35

  • Ŵarekabu ŵakaŵa ŵanthu ŵakupulikira (1-19)

 • 36

  • Yeremiya wakulemba mazgu mu mupukutu (1-7)

  • Baruki wakuŵazga buku mwakukwezga (8-19)

  • Yehoyakimu wawotcha mupukutu (20-26)

  • Uthenga walembekaso mu mupukutu unyake (27-32)

 • 37

  • Ŵakalidi ŵafumako, kweni ŵizengeso (1-10)

  • Yeremiya waŵikika mu jele (11-16)

  • Zedekiya wakumana na Yeremiya (17-21)

   • Yeremiya ŵakumupa chingwa (21)

 • 38

  • Yeremiya ŵamuponya mu chisimi (1-6)

  • Ebedi-meleki wathaska Yeremiya (7-13)

  • Yeremiya wakuphalira Zedekiya kuti wajipeleke (14-28)

 • 39

  • Yerusalemu wabwangandulika (1-10)

   • Zedekiya wachimbira kweni wakoleka (4-7)

  • Yeremiya wavikilirikenge (11-14)

  • Ebed-meleki wathaskikenge (15-18)

 • 40

  • Nebuzaradani wafwatura Yeremiya (1-6)

  • Gedaliya wimikika kulongozga charu (7-12)

  • Chiŵembu icho ŵanozgera Gedaliya (13-16)

 • 41

  • Ishimayeli wakoma Gedaliya (1-10)

  • Ishimayeli wachimbizgika na Yohanani (11-18)

 • 42

  • Ŵanthu ŵapempha Yeremiya kuti waŵalombere kwa Chiuta (1-6)

  • Yehovah wazgora kuti: “Mungayangako yayi ku Eguputo” (7-22)

 • 43

  • Ŵanthu ŵandapulikire ndipo ŵaluta ku Eguputo (1-7)

  • Mazgu gha Yehova ghiza kwa Yeremiya ku Eguputo (8-13)

 • 44

  • Soka lapharazgika pa Ŵayuda ku Eguputo (1-14)

  • Ŵanthu ŵasulako chenjezgo la Chiuta (15-30)

   • Ŵanthu ŵakusopa “Fumukazi ya Kuchanya” (17-19)

 • 45

  • Uthenga wa Yehova kwa Baruki (1-5)

 • 46

  • Uchimi wakwimikana na Eguputo (1-26)

   • Eguputo wathereskekenge na Nebukadinezara (13, 26)

  • Ivyo Israyeli walayizgika (27, 28)

 • 47

  • Uchimi wakwimikana na Ŵafilisiti (1-7)

 • 48

  • Uchimi wakwimikana na Mowabu (1-47)

 • 49

  • Uchimi wakwimikana na Amoni (1-6)

  • Uchimi wakwimikana na Edomu (7-22)

   • Edomu nga ni mtundu waŵengekoso chara (17, 18)

  • Uchimi wakwimikana na Damaseko (23-27)

  • Uchimi wakwimikana na Kedara na Hazori (28-33)

  • Uchimi wakwimikana na Elamu (34-39)

 • 50

  • Uchimi wakwimikana na Babuloni (1-46)

   • Chimbiranimo mu Babuloni (8)

   • Israyeli wawezgekerenge ku malo ghake (17-19)

   • Maji gha mu Babuloni ghazamukamuka (38)

   • Ŵanthu ŵazamukhalamo yayi mu Babuloni (39, 40)

 • 51

  • Uchimi wakwimikana na Babuloni (1-64)

   • Ŵamedi ŵazamuparanya Babuloni mwamabuchi (8-12)

   • Buku laponyeka mu Yufurate (59-64)

 • 52

  • Zedekiya wagalukira Babuloni (1-3)

  • Nebukadinezara wazingilizga Yerusalemu (4-11)

  • Msumba na tempile vyabwangandulika (12-23)

  • Ŵanthu ŵatolekera ku wuzga ku Babuloni (24-30)

  • Yehoyakini wafumiskika mu gadi (31-34)