Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Yakobe 2:1-26

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Kutemwera nkhwananga (1-13)

    • Chitemwa, dango la Fumu (8)

  • Chipulikano chambura milimo ntchakufwa (14-26)

    • Viŵanda vikugomezga ndipo vikutenthema (19)

    • Abrahamu wakachemeka mubwezi wa Yehova (23)

2  Ŵabali ŵane, kasi mukukoleska chipulikano cha Fumu yithu yauchindami Yesu Khristu, apo mukutemwera?+  Chifukwa usange munthu uyo wavwara mphete zagolide na chakuvwara chiwemi chomene wanjira mu ungano winu, ndipo munthu mukavu uyo wavwara vyakubinkha nayo wanjira,  asi mukutemwera uyo wavwara chakuvwara chiwemi chomene? Mukumuphalira mukuti: “Khala pa mpando uwu pa malo ghawemi,” kweni kwa mukavu mukuti: “Iwe yimilira nthenani,” panji: “Khala pasi apa, pafupi na chakukandapo malundi ghane.”+  Kasi mukusankhana pakati pinu+ ndipo mwazgoka ŵeruzgi ŵakweruzga uheni?+  Pulikani, ŵabali ŵane ŵakutemweka. Asi Chiuta wakasora awo mbakavu mu charu kuti ŵaŵe ŵasambazi mu chipulikano+ na ŵahaliri ŵa Ufumu, uwo wakalayizga awo ŵakumutemwa?+  Kweni imwe mukuyuyura munthu mukavu. Asi ŵasambazi ndiwo ŵakumuyuzgani+ na kumuguzirani ku makhoti?  Asi ŵakuyuyura zina liwemi ilo muli kupika?  Sono usange mukufiska dango la Fumu mwakuyana na lemba ilo likuti: “Utemwenge mzengezgani wako umo ukujitemwera wamwene,”+ mukuchita makora chomene.  Kweni mukwananga usange mukulutilira kutemwera,+ chifukwa mukususkika* na dango nga mbakwananga.+ 10  Usange munthu wakupulikira malango ghose, kweni watondeka kulondezga limoza, wanangira ghose.+ 11  Chifukwa uyo wakati: “Ungaleŵanga chara,”+ ndiyoso wakati: “Ungakomanga munthu chara.”+ Ntheura usange ukuleŵa yayi, kweni ukukoma munthu, ndikuti waswa dango. 12  Mulutilire kuyowoya na kuchita vinthu umo ŵakuchitira awo ŵazamweruzgika na dango la ŵanthu ŵanangwa.*+ 13  Pakuti uyo wakuleka kulongora lusungu wazamweruzgika kwambura lusungu.+ Lusungu lukuluska cheruzgo. 14  Ŵabali ŵane, pali chandulo wuli usange munyake wakuti wali na chipulikano, kweni walije milimo ya chipulikano?+ Kasi chipulikano ichi chingamuponoska?+ 15  Usange mubali panji mudumbu walije chakuvwara* panji chakurya chakukwana zuŵa ilo, 16  kweni yumoza wa imwe wakuti kwa iwo: “Yendani makora, mukathukire na kukhuta,” kweni mukuŵapa yayi ivyo ŵakukhumbikwira pa thupi lawo, kasi pali chandulo wuli?+ 17  Ndimo viliri na chipulikano. Usange chilije milimo, ntchakufwa.+ 18  Kweni munyake watenge: “Iwe uli na chipulikano, ndipo ine nili na milimo. Nilongora chipulikano chako chambura milimo, ndipo ine nikulongorenge chipulikano chane kwizira mu milimo yane.” 19  Asi mukugomezga kuti kuli Chiuta yumoza? Mukuchita makora chomene. Kweni viŵanda navyo vikugomezga ndipo vikutenthema.+ 20  Wamunthu wambura kumanya kanthu, kasi ungatemwa kumanya kuti chipulikano chambura milimo ntchawaka? 21  Asi Chiuta wakawona Abrahamu dada withu kuti ni murunji kwizira mu milimo, wati wapeleka Yisake mwana wake pa jotchero?+ 22  Ukuwona kuti chipulikano chake chikawovwirana na milimo yake, ndipo chipulikano chake chikazgoka chakufikapo na milimo.+ 23  Ntheura lemba likafiskika, ilo likuti: “Abrahamu wakapulikana mwa Yehova,* ndipo Chiuta wakamupima kuti ni murunji,”+ ntheura wakachemeka mubwezi wa Yehova.*+ 24  Mukuwona kuti munthu wakupimika murunji na milimo, na chipulikano pera yayi. 25  Asi Rahabi, mwanakazi muhule nayo wakapimika murunji na milimo, wakati wapokelera makora mathenga na kughawezgera kwawo na nthowa yinyake?+ 26  Thupi kwambura mzimu* ndakufwa,+ chipulikano nacho kwambura milimo ntchakufwa.+

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “mukweruzgika.”
Mazgu gheneko, “dango lawanangwa.”
Mazgu gheneko, “wali nkhule.”
Panji kuti, “mvuchi.”