Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Sumu ya Solomoni

Machaputara

1 2 3 4 5 6 7 8

Ivyo Vili mu Buku Ili

 • MWALI MUSHULAMU WALI MU MSASA WA SOLOMONI (1:1–3:5)

  • 1

   • Sumu ya zisumu (1)

   • Mwali (2-7)

   • Ŵana ŵanakazi ŵa Yerusalemu (8)

   • Themba (9-11)

    • “Tikupangirenge vitoweskero vyagolide” (11)

   • Mwali (12-14)

    • “Wakutemweka wane wali nga nkhathumba ka mure” (13)

   • Muliska (15)

    • “Ndiwe wakutowa, wakutemweka wane”

   • Mwali (16, 17)

    • “Wakutemweka wane, ndiwe wakutowa” (16)

  • 2

   • Mwali (1)

    • “Ndine luŵa la safuroni”

   • Muliska (2)

    • ‘Wakutemweka wane wali nga ni luŵa’

   •  Mwali (3-14)

    • ‘Mungawuskanga chitemwa yayi m’paka chikhumbe chekha’ (7)

    • Ivyo muliska wakayowoya (10b-14)

     • “Wakutowa wane, tiye ulute nane” (10b, 13)

   • Ŵadumbu ŵa mwali (15)

    • “Tikolera ŵakambwe”

   • Mwali (16, 17)

    • “Wakutemweka wane ngwane ndipo ine nili wake” (16)

  • 3

   • Mwali (1-5)

    • ‘Usiku, nkhamupenja uyo nkhumutemwa’ (1)

 • MUSHULAMU WALI MU YERUSALEMU (3:6–8:4)

  • 3

   • Ŵana ŵanakazi ŵa Ziyoni (6-11)

    • Wakulongosora vya gulu la ŵanthu ŵa Solomoni

  • 4

   • Muliska (1-5)

    • “Ndiwe wakutowa, wakutemweka wane” (1)

   • Mwali (6)

   • Muliska (7-16a)

    • ‘Watora mtima wane, mwali wane’ (9)

   • Mwali (16b)

  • 5

   • Muliska (1a)

   • Ŵanakazi ŵa Yerusalemu (1b)

    • ‘Loŵerani chitemwa!’

   • Mwali (2-8)

    • Wakuphara maloto

   • Ŵana ŵanakazi ŵa Yerusalemu (9)

    • “Kasi wakutemweka wako wakuluska wuli ŵakutemweka ŵanyake?”

   • Mwali (10-16)

    • “Wakuwonekera pakati pa ŵanalume 10,000 (10)

  • 6

   • Ŵana ŵanakazi ŵa Yerusalemu (1)

   • Mwali (2, 3)

    • “Ine nili wa wakutemweka wane, ndipo wakutemweka wane ngwane” (3)

   • Themba (4-10)

    • “Ndiwe wakutowa nga ni Tiriza” (4)

    • Ivyo ŵanakazi ŵakayowoya (10)

   • Mwali (11, 12)

   • Themba (na ŵanji) (13a)

   • Mwali (13b)

   • Themba (na ŵanji) (13c)

  • 7

   • Themba (1-9a)

    • “Ndiwe wakukondweska, iwe msungwana wakutemweka” (6)

   • Mwali (9b-13)

    • “Ine nili wa wakutemweka wane, ndipo khumbo lake lili kwa ine” (10)

  • 8

   • Mwali (1-4)

    • “Uŵenge nga ni mudumbu wane” (1)

 • MUSHULAMU WAWELERA, WALONGORA KUGOMEZGEKA (8:5-14)

  • 8

   • Ŵadumbu ŵa mwali (5a)

    • ‘Ni njani uyu, uyo wayegamira pa wakutemweka wake?’

   • Mwali (5b-7)

    • “Chitemwa ntchankhongono nga ni nyifwa” (6)

   • Ŵadumbu ŵa mwali (8, 9)

    • “Usange iyo ntchiliŵa, . . . kweni usange ntchijaro, . . .” (9)

   • Mwali (10-12)

    • “Ndine chiliŵa” (10)

   • Muliska (13)

    • ‘Leka nipulike lizgu lako’

   • Mwali (14)

    • “Uŵe waluŵiro nga ni mphoyo”