Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Nehemiya 9:1-38

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Ŵanthu ŵakuzomera zakwananga zawo (1-38)

    • Yehova, Chiuta wakugowoka (17)

9  Pa zuŵa la 24 la mwezi wura, Ŵaisrayeli ŵakawungana. Ŵakaziŵizga kurya, ŵakavwara vigudulu na kujithilira fuvu.+  Penepapo ŵa mphapu ya Israyeli ŵakajipatura ku ŵalendo wose,+ ndipo ŵakimilira na kuzomera pakweru zakwananga zawo na maubudi gha ŵawiskewo.+  Kufuma apo, ŵakimilira pa malo ghawo, ŵakaŵazga mwakukwezga buku la Dango+ la Yehova Chiuta wawo pa chimoza cha vigaŵa vinayi vya zuŵa.* Ndipo pa chigaŵa chimozaso cha vigaŵa vinayi vya zuŵa ŵakazomeranga zakwananga na kusindamira Yehova Chiuta wawo.  Yeshuwa, Bani, Kadimiyeli, Shebaniya, Buni, Sherebiya,+ Bani, na Kenaniya ŵakimilira pa gome+ la Ŵalevi, ŵakachemerezga na lizgu likuru kwa Yehova Chiuta wawo.  Yeshuwa, Kadimiyeli, Bani, Hashabineya, Sherebiya, Hodiya, Shebaniya, na Petahiya, awo ŵakaŵa Ŵalevi, ŵakati: “Yimilirani, mulumbe Yehova Chiuta winu muyirayira wose.*+ Ŵalumbe zinu linu lauchindami, ilo ndakukwezgeka pachanya pa thumbiko lose na malumbo.  “Imwe pera ndimwe Yehova.+ Muli kulenga kuchanya, enya, machanya gha machanya na viwuru vyawo vyose, charu chapasi na vyose ivyo vilipo, nyanja na vyose ivyo vilimo. Ndimwe mukuvisungilira vyose vyamoyo, ndipo mawumba ghakuchanya ghakumusindamirani.  Ndimwe Yehova Chiuta waunenesko, uyo wakasora Abramu+ na kumufumya mu Uri+ wa Ŵakalidi na kumupa zina lakuti Abrahamu.+  Mukasanga kuti mtima wake ngwakugomezgeka pamaso pinu,+ ntheura mukachita nayo phangano lakuti mumupenge charu cha Ŵakenani, Ŵahiti, Ŵaamori, Ŵaperizi, Ŵayebusi, na Ŵagirigashi, kuti muchipelekenge kwa mphapu* yake.+ Mukasunga malayizgo ghinu, chifukwa ndimwe ŵarunji.  “Mukawona suzgo ya ŵasekuru ŵithu mu Eguputo,+ ndipo mukapulika kulira kwawo pa Nyanja Yiswesi. 10  Penepapo mukachita vimanyikwiro na minthondwe pa Farawo, ŵateŵeti ŵake wose na ŵanthu wose ŵa mu charu chake,+ pakuti mukamanya kuti ŵakajiŵikamo+ na kuchitira ŵanthu ŵinu uheni. Mukajipangira zina ilo likukhalilira m’paka muhanya uno.+ 11  Mukagaŵa nyanja panthazi pawo, ntheura ŵakambuka nyanja pa malo ghakomira.+ Awo ŵakaŵaskeranga mukaŵaponya pa ndimba nga ni libwe ilo laponyeka pa maji ghakuvunduka.+ 12  Muhanya mukaŵalongozganga na mzati wa bingu, ndipo usiku na mzati wa moto, kuŵangweluskira nthowa yakwendamo.+ 13  Mukakhira pa Phiri la Sinayi,+ mukayowoya nawo+ na kuŵapa vyeruzgo vyaurunji, malango gha unenesko,* ulongozgi uwemi na malanguro.+ 14  Mukaŵamanyiska Sabata linu lituŵa,+ mukaŵapa malango, ulongozgi, na dango mwa muteŵeti winu Mozesi. 15  Apo ŵakaŵa na njara, mukaŵapa chingwa chakufuma kuchanya,+ ndipo mukaŵafumiskiranga maji mu jalawe para nyota yaŵakora.+ Mukaŵaphalira kuti ŵanjire na kupoka charu icho mukalapa* kuti muŵapenge kuŵa chawo. 16  “Kweni iwo, ŵasekuru ŵithu, ŵakajiŵikamo+ ŵakachita mtafu,*+ ndipo ŵakapulikira chara malango ghinu. 17  Ŵakakana kupulikira,+ ndipo ŵakakumbuka chara milimo yakuzizwiska iyo mukachita pakati pawo. Kweni ŵakachita mtafu,* ŵakasora mulongozgi kuti ŵawelere ku wuzga wawo ku Eguputo.+ Ndipouli, imwe ndimwe wakunozgeka kugowokera,* wachiwuravi* na walusungu, wambura kukalipa luŵiro na wakuzura chitemwa,*+ ndipo mukaŵasida chara.+ 18  Nanga ni apo ŵakajipangira chikozgo chachisulo* cha tholi na kuyowoya kuti: ‘Uyu ni Chiuta winu uyo wakamufumiskani mu Eguputo,’+ ndipo ŵakachita muyuyuro ukuru chomene, 19  imwe, mu ukuru wa lusungu lwinu, mukaŵasida chara mu mapopa.+ Mzati wa bingu ukafumapo chara pa iwo muhanya kuŵalongozga nthowa, nanga ni mzati wa moto usiku kuŵangweluskira nthowa yakwendamo.+ 20  Mukaŵapa mzimu winu uwemi kuŵasambizga mahara,+ mukaŵanora chara mana ghinu pa mulomo wawo,+ ndipo mukaŵapanga maji para nyota yaŵakora.+ 21  Mukaŵapa chakurya mu mapopa vyaka 40.+ Ŵakasoŵerwa kanthu chara. Vyakuvwara vyawo vikakeluka yayi,+ ndipo malundi ghawo ghakatupa chara. 22  “Mukaŵapa maufumu na ŵanthu, kuŵagaŵira chigaŵa na chigaŵa,+ mwakuti ŵakapoka charu cha Sihoni+ kuŵa chawo, ndiko kuti, charu cha themba la Heshiboni,+ kweniso charu cha Ogi+ themba la Bashani. 23  Mukandaniska ŵana ŵawo nga ni nyenyezi zakuchanya.+ Penepapo mukaŵatolera ku charu icho mukalayizga ŵasekuru ŵawo kuti ŵanjire na kuchipoka kuŵa chawo.+ 24  Ntheura ŵana ŵawo ŵakanjira na kupoka charu,+ mukaŵathereskera panthazi pawo Ŵakenani,+ awo ŵakakhalanga mu charu. Mukaŵapeleka mu woko lawo, wose, mathemba ghawo na ŵanthu ŵa mu charu, ŵakachita nawo umo ŵakhumbira. 25  Ŵakapoka misumba ya malinga ghakukhora+ na charu chavundira.+ Ŵakapoka nyumba zakuzura mitundu yose ya vinthu viwemi, visimi vyakujimika kale, minda ya mpheska, maolive,+ na makuni ghanandi gha vipambi. Ntheura ŵakarya, ŵakakhuta na kututuŵa, ndipo ŵakazaya na uwemi winu ukuru. 26  “Kweni ŵakaŵa ŵambura kupulikira, ŵakamugalukirani+ na kulazgira msana ku Dango linu.* Ŵakakoma ntchimi zinu izo zikaŵasokanga, kuyezga kuŵawezgera kwa imwe, ndipo ŵakachita muyuyuro ukuru chomene.+ 27  Pa chifukwa ichi, mukaŵapeleka mu woko la ŵalwani ŵawo,+ awo ŵakaŵakweŵeskanga chomene.+ Kweni mu kukweŵeka kwawo ŵakaliliranga kwa imwe, ndipo mukapulikanga kufuma kuchanya. Chifukwa cha ukuru wa lusungu lwinu, mukaŵapanga mponoski kuŵathaska mu woko la ŵalwani ŵawo.+ 28  “Kweni para ŵapumura, ŵakachitangaso viheni pamaso pinu,+ ndipo mukaŵapelekanga mu woko la ŵalwani ŵawo, awo ŵakaŵawusanga.*+ Penepapo ŵakaweleranga kwa imwe na kumuchemani kuti muŵawovwire,+ ndipo mukapulikanga kufuma kuchanya na kuŵathaska kaŵirikaŵiri chifukwa cha ukuru wa lusungu lwinu.+ 29  Nangauli mukaŵachenjezganga kuti muŵawezgere ku Dango linu, kweni ŵakajiŵikamo na kukana kupulikira malango ghinu.+ Ŵakanangira ulongozgi winu, uwo usange munthu wakuwulondezga wakuŵa wamoyo.+ Kweni ŵakachita mtafu, ŵakalazgako msana wawo na kunonopeska singo zawo, ndipo ŵakakana kupulikira. 30  Mukaŵazizipizgira+ vyaka vinandi na kulutilira kuŵachenjezga na mzimu winu kwizira mu ntchimi zinu, kweni ŵakakana kupulikira. Paumaliro mukaŵapeleka mu woko la ŵanthu ŵa vyaru.+ 31  Mu lusungu lwinu lukuru, mukaŵamara chara panji kuŵasida,+ pakuti ndimwe Chiuta wachiwuravi* na walusungu.+ 32  “Sono, mwe Chiuta withu, Chiuta mukuru, wankhongono na wakofya, uyo wasunga phangano lake na kulongora lusungu,*+ mungawuwonanga mwakupepuka chara unonono uwo wasanga ise, mathemba ghithu, ŵakaronga ŵithu,+ ŵasembe ŵithu,+ ntchimi zithu,+ ŵasekuru ŵithu, na ŵanthu ŵinu wose kwambira ku mazuŵa gha mathemba gha Asiriya+ m’paka muhanya uno. 33  Muli ŵarunji mu vyose ivyo vyatiwira, pakuti mwachita mwakugomezgeka. Kweni ise ndise tachita uheni.+ 34  Mathemba ghithu, ŵakaronga ŵithu, na ŵasekuru ŵithu, nawo ŵandasungilire Dango linu panji kuŵikako mahara ku malango ghinu panji ku vikumbusko* vinu ivyo mukaŵachenjezga navyo. 35  Nanga ni apo ŵakaŵa mu ufumu wawo, kusangwa na uwemi winu ukuru uwo mukaŵapa ndipo ŵakaŵa mu charu chisani na chavundira* icho mukaŵapa, ŵakamuteŵeterani chara+, ŵakawerako yayi ku milimo yawo yiheni. 36  Wonani, muhanya uno tili pano, ŵazga,+ enya, ŵazga mu charu icho mukapeleka ku ŵasekuru ŵithu kuti ŵaryenge vipambi vyake na vinthu vyake viwemi. 37  Vipasi vyake vinandi ni vya mathemba agho mwaŵika pa ise chifukwa cha zakwananga zithu.+ Ŵakuwusa mathupi ghithu na viŵeto vithu umo ŵakhumbira, ndipo ise tili mu suzgo yikuru. 38  “Ntheura pakuwona vyose ivi, tikuchita phangano lakukhora+ na kulilemba, ndipo pali ukaboni wa chidindo cha ŵakaronga ŵithu, Ŵalevi ŵithu, na ŵasembe ŵithu.”+

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “kwa maora ghatatu.”
Panji kuti, “kufuma muyirayira m’paka muyirayira.”
Mazgu gheneko, “mbuto.”
Panji kuti, “malango ghakugomezgeka.”
Mazgu gheneko, “mukatumphuska woko linu.”
Mazgu gheneko, “ŵakanonopeska singo zawo.”
Mazgu gheneko, “ŵakanonopeska singo zawo.”
Panji kuti, “Chiuta uyo wakugowoka.”
Panji kuti, “wauchizi.”
Panji kuti, “chitemwa chakugomezgeka.”
Panji kuti, “chikozgo chakusongonora.”
Mazgu gheneko, “kutaya Dango linu ku msana kwawo.”
Panji kuti, “ŵakaŵateketanga.”
Panji kuti, “wauchizi.”
Panji kuti, “chitemwa chakugomezgeka.”
Panji kuti, “chenjezgo linu.”
Panji kuti, “chisambazi.”