Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Nehemiya 6:1-19

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Ŵalwani ŵachali kulimbana nawo pa ntchito ya kuzenga (1-14)

  • Linga lamara kuzengeka mu mazuŵa (15-19)

6  Sono Sanibalati, Tobiya,+ Geshemu Muarebiya,+ na ŵalwani ŵithu ŵanyake wose ŵakati ŵaphalirika kuti nazengaso linga+ kweniso kuti pakaŵavya mwanya pa chiliŵa (nangauli pa nyengo yira nkhaŵa kuti nindaŵike vijaro mu vipata),+  nyengo yeneyiyo Sanibalati na Geshemu ŵakanitumira uthenga uwu: “Zakuno, tiyeni tipangane nyengo yakuti tikumanirane mu mizi ya mu Chidika cha Ono.”+ Kweni ŵakapangananga kuti ŵanipweteke.  Ntheura nkhaŵatumira mathenga, nkhati: “Nili na ntchito yikuru chomene, ningizako chara. Kasi ntchito yiyime chifukwa chakuti ine niza kwa imwe?”  Kweni ŵakanitumira uthenga umoza pera kanayi, ndipo nkhaŵazgora zgoro limoza pera nyengo zose izi.  Penepapo Sanibalati wakatuma muteŵeti wake kwa ine, uyo wakiza na uthenga wenewuwu kachinkhondi, na kalata yakujurajura mu woko lake.  Mukalembeka kuti: “Kwapulikikwa mukati mu ŵamitundu, ndipo Geshemu+ nayo wakuyowoya kuti iwe, na Ŵayuda mukughanaghana vyakuti mugaluke.+ Lekani mukuzenga linga. Ndipo kuyana na ivyo vikupulikikwa, iwe uŵenge themba lawo.  Kweniso wimika ntchimi kuti zipharazge vya iwe mu Yerusalemu mose kuti: ‘Muli themba mu Yuda!’ Sono ivi vyamuphalika kwa themba. Ntheura zanga tizakadumbiskane vinthu ivi.”  Kweni ine nkhamutumira zgoro lakuti: “Pa ivyo wayowoya palije icho chili kuchitikapo. Ivyo wata wekha mu mtima wako.”  Pakuti wose ŵakakhumbanga kutiwofya, ŵakatenge: “Mawoko ghawo ghalopwenge kuleka mulimo, ndipo uchitikenge yayi.”+ Sono nkhulomba, khozgani mawoko ghane.+ 10  Penepapo nkhaluta ku nyumba ya Shemaya mwana wa Delaya, mwana wa Mehetabeli apo wakajalirika kwenekura. Wakati: “Tiye tipangane nyengo yakuti tikakumanirane mu nyumba ya Chiuta waunenesko, mukati mu tempile, ndipo tizakajare milyango ya tempile, pakuti ŵakwiza kuti ŵazakakukome. Ŵizenge kuzakakukoma usiku.” 11  Kweni ine nkhati: “Kasi munthu nga ndine wangachimbira? Kasi munthu nga ndine wanganjira mu tempile na kuŵa wamoyo?+ Ninjirengemo yayi!” 12  Penepapo nkhamanya kuti ni Chiuta yayi uyo wakamutuma, kweni Tobiya na Sanibalati+ ndiwo ŵakamutuma kwa ine kuti wayowoye uchimi uwu kwimikana nane. 13  Wakatumika kuti wazakanofye na kuninangiska, mwakuti ŵaŵe na vifukwa vyakunangira lumbiri lwane, kuti ŵanichitire msinjiro. 14  Mwe Chiuta wane, mukumbuke Tobiya+ na Sanibalati na ivyo ŵachita, kweniso Nowadiya ntchimi yanakazi na ntchimi zinyake zose izo zikakhumbanga kunofya. 15  Ntheura linga likamara kuzengeka pa zuŵa la 25 la Eluli,* mu mazuŵa 52. 16  Ŵalwani ŵithu wose ŵakati ŵapulika waka, ndipo mitundu yose yakuzingilizga yikati yawona, ŵakakhozgeka soni chomene,*+ ŵakamanya kuti Chiuta withu ndiyo watovwira kuchita mulimo uwu. 17  Mu mazuŵa ghara, ŵakuchindikika+ ŵa Yuda ŵakatumanga makalata ghanandi kwa Tobiya, ndipo Tobiya wakaŵazgoranga. 18  Ŵanandi mu Yuda ŵakalapa kuti ŵagomezgekenge kwa iyo pakuti wakaŵa mukweni wa Shekaniya mwana wa Ara.+ Mwana wake Yehohanani wakatora mwana msungwana wa Meshulamu+ mwana wa Berekiya. 19  Kweniso ŵakaniphaliranga vinthu viwemi vya iyo ndipo ŵakamuphaliranga ivyo ine nayowoya. Ndipo Tobiya wakatumanga makalata kuti wanofye.+

Mazgu Ghamusi

Mazgu gheneko, “ŵakawa mu maso ghawo.”