Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Nehemiya 11:1-36

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Mu Yerusalemu mukukhalaso Ŵanthu (1-36)

11  Sono ŵakaronga ŵa ŵanthu ŵakakhalanga mu Yerusalemu.+ Kweni ŵakachita mphenduzga*+ pa ŵanthu ŵanyake wose kuti ŵatorepo munthu yumoza pa ŵanthu 10, kuti wakakhalenge mu Yerusalemu, msumba utuŵa, apo ŵanyake 9 ŵakakhalanga mu misumba yinyake.  Kweniso ŵanthu ŵakatumbika ŵanalume wose awo ŵakajipeleka kukhala mu Yerusalemu.  Aŵa ndiwo mbalongozgi ŵa vigaŵa awo ŵakakhalanga mu Yerusalemu. (Ŵaisrayeli ŵanyake wose, ŵasembe,* Ŵalevi, ŵateŵeti ŵa pa tempile,*+ na ŵana ŵa ŵateŵeti ŵa Solomoni,+ ŵakakhalanga mu misumba yinyake ya Yuda, waliyose pa malo ghake mu msumba wakwake.+  Mu Yerusalemu mukakhalangaso ŵanthu ŵanyake ŵa ku Yuda na Benjamini.) Pa ŵanthu ŵa kwa Yuda pakaŵa Ataya mwana wa Uziya mwana wa Zekariya mwana wa Amariya mwana wa Shefatiya mwana wa Mahalalelu kufuma mu ŵana ŵa Perezi,+  na Maseya mwana wa Baruki mwana wa Kolihoze mwana wa Hazaya mwana wa Adaya mwana wa Yoyaribu mwana wa Zekariya mwana wa Mushela.  Ŵana wose ŵa Perezi awo ŵakakhalanga mu Yerusalemu ŵakaŵa 468, ŵanalume ŵankhongono.  Ŵanthu ŵa Benjamini ŵakaŵa aŵa: Salilu+ mwana wa Meshulamu mwana wa Yoyada mwana wa Pedaya mwana wa Kolaya mwana wa Maseya mwana wa Itiyeli mwana wa Yeshaya,  ndipo pamanyuma pake Gabayi na Salayi, wose ŵakaŵa 928.  Joyeli mwana wa Zikiri wakaŵa mulaŵiliri wawo, ndipo Yuda mwana wa Hasenuwa wakaŵa wachiŵiri wakulaŵilira msumba. 10  Pa ŵasembe: Yedaya mwana wa Yoyaribu, Yakini,+ 11  Seraya mwana wa Hilikiya mwana wa Meshulamu mwana wa Zadoki mwana wa Merayoti mwana wa Ahitubu,+ mulongozgi wa nyumba* ya Chiuta waunenesko, 12  na ŵabali ŵawo awo ŵakachitanga mulimo wa pa nyumba, ŵakaŵapo 822. Adaya mwana wa Yerohamu mwana wa Pelaliya mwana wa Amuzi mwana wa Zekariya mwana wa Pashuri+ mwana wa Malikiya, 13  na ŵabali ŵake, ŵalongozgi ŵa nyumba za ŵawiskewo, ŵakaŵapo 242. Amashisayi mwana wa Azareli mwana wa Ahizayi mwana wa Meshilemoti mwana wa Imeri, 14  na ŵabali ŵawo awo ŵakaŵa vinkhara, ŵanalume ŵakukhwima mtima, ŵakaŵapo 128. Mulaŵiliri wawo wakaŵa Zabidiyeli, wa mbumba yakuchindikika. 15  Pa Ŵalevi: Shemaya+ mwana wa Hashubu mwana wa Azirikamu mwana wa Hashabiya mwana wa Buni, 16  kweniso Shabetayi+ na Yozabadi,+ kufuma pa ŵalongozgi ŵa Ŵalevi, awo ŵakalaŵiliranga ivyo vikachitikanga kuwaro kwa nyumba ya Chiuta waunenesko. 17  Mataniya+ mwana wa Mika mwana wa Zabidi mwana wa Asafu,+ wakulongozga pakwimba, uyo wakadangiliranga pakulumba nyengo ya lurombo,+ na Bakibukiya, wachiŵiri ku ŵabali ŵake, kweniso Abuda mwana wa Shamuwa mwana wa Galali mwana wa Yedutuni.+ 18  Ŵalevi wose mu msumba utuŵa ŵakaŵa 284. 19  Ŵalinda ŵa pa vipata ŵakaŵa Akubu, Talimoni,+ na ŵabali ŵawo awo ŵakalindanga vipata, wose ŵakaŵa 172. 20  Ŵaisrayeli ŵanyake wose, ŵasembe, na Ŵalevi ŵakaŵa mu misumba yinyake yose ya Yuda, waliyose pa chiharo chake. 21  Ŵateŵeti ŵa pa tempile*+ ŵakakhalanga mu Ofeli,+ ndipo Ziha na Gishipa ŵakaŵa pachanya pa ŵateŵeti ŵa pa tempile.* 22  Mulaŵiliri wa Ŵalevi mu Yerusalemu wakaŵa Uzi mwana wa Bani mwana wa Hashabiya mwana wa Mataniya+ mwana wa Mika, wakufuma pa ŵana ŵa Asafu, ŵakwimba. Wakalaŵiliranga mulimo wa nyumba ya Chiuta waunenesko. 23  Pakaŵa dango lakufuma kwa themba pa iwo+ na ndondomeko ya kupeleka chawanangwa cha ŵakwimba zuŵa lililose. 24  Petahiya mwana wa Meshezabeli wa ŵana ŵa Zera mwana wa Yuda wakaŵa wakupeleka fundo wa themba* pa nkhani yiliyose ya ŵanthu. 25  Ŵanthu ŵanyake ŵa ku Yuda ŵakakhalanga mu vikaya na minda yawo, mu Kiriyati-ariba+ na vikaya vyake, mu Diboni na vikaya vyake, mu Yekabizeli+ na vikaya vyake, 26  mu Yeshuwa, mu Molada,+ mu Beti-peleti,+ 27  mu Hazara-shuwala,+ mu Beyere-sheba na vikaya vyake, 28  mu Zikilagi,+ mu Mekona na vikaya vyake, 29  mu Eni-rimoni,+ mu Zora,+ mu Yarimuti, 30  mu Zanowa,+ mu Adulamu na vikaya vyake, mu Lakishi+ na minda yake, na mu Azeka+ na vikaya vyake. Ŵakakhala kwambira ku Beyere-sheba m’paka ku Dambo la Hinomu.+ 31  Ŵanthu ŵa Benjamini ŵakaŵa mu Geba,+ Mikimashi, Ayiya, Beteli+ na vikaya vyake, 32  Anatoti,+ Nobu,+ Ananiya, 33  Hazori, Rama,+ Gitayimu, 34  Hadidi, Zeboyimu, Nebalati, 35  Lodi, na Ono,+ dambo la nkhwantha za vyakuŵaja. 36  Magulu ghanyake gha Ŵalevi ŵakufuma mu Yuda ghakagaŵirika kwa Benjamini.

Mazgu Ghamusi

Mazgu ghanyake, “ŵasofi.”
Panji kuti, “Ŵanetinimu.” Mazgu gheneko, “ŵakupelekeka.”
Panji kuti, “tempile la.”
Panji kuti, “Ŵanetinimu.” Mazgu gheneko, “Ŵakupelekeka.”
Panji kuti, “Ŵanetinimu.” Mazgu gheneko, “ŵakupelekeka.”
Mazgu gheneko, “wakaŵa ku woko la themba.”