Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Mupharazgi 7:1-29

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Zina liwemi na zuŵa la nyifwa (1-4)

  • Ntchenyo ya munthu wavinjeru (5-7)

  • Umaliro nguwemi kuluska wambiro wake (8-10)

  • Uwemi wa vinjeru (11, 12)

  • Mazuŵa ghawemi na mazuŵa ghaheni (13-15)

  • Ungajumphizganga chara pakuchita vinthu (16-22)

  • Ivyo mupharazgi wakawona (23-29)

7  Zina liwemi* likuluska mafuta ghawemi,+ ndipo zuŵa lakufwira likuluska zuŵa lakubabikira.  Ntchiwemi kuluta ku nyumba ya chitengero kuluska kuluta ku nyumba ya chiphikiro,+ chifukwa ndiwo mbumaliro wa munthu waliyose. Ndipo ŵamoyo ŵachiŵikenge mu mtima.  Suzgo njiwemi kuluska seko,+ pakuti chitima cha chisko chikuchitiska mtima kuŵa uwemi.+  Mtima wa munthu wavinjeru uli ku nyumba ya chitengero, kweni mtima wa muzeleza uli ku nyumba ya chikondwelero.*+  Ntchiwemi kupulika ntchenyo ya munthu wavinjeru+ kuluska kutegherezga sumu za vindere.  Pakuti nga nkhuphwalapwatika kwa minga izo zikugolera kusi kwa m’phika, ndimo ziliri seko za chindere.+ Ichi nacho ntchawaka.  Kweni suzgo yingafunthiska munthu wavinjeru, ndipo chimbundi chikunanga mtima.+  Umaliro wa chinthu nguwemi kuluska wambiro wake. Ntchiwemi kuŵa wakuzikira kuluska kuŵa wakujikuzga mu mzimu.+  Ungakwiyanga luŵiro chara,+ chifukwa vindere ndivyo vikukaŵa yayi kukwiya.*+ 10  Ungayowoyanga chara kuti: “Chifukwa wuli mazuŵa ghakale ghakaŵa ghawemi kuluska agha?” pakuti ni vinjeru chara kufumba nthena.+ 11  Vinjeru pamoza na chiharo ntchinthu chiwemi, ndipo ntchandulo ku awo ŵakuwona ungweru wa dazi.* 12  Pakuti vinjeru ntchivikiliro,+ ndalama nazo ntchivikiliro.+ Kweni uwemi wa kumanya vinthu ni uwu: Vinjeru vikusunga umoyo wa uyo wali navyo.+ 13  Languruka pa mulimo wa Chiuta waunenesko, pakuti ni njani wanganyoloska icho iyo wachibendezga?+ 14  Mu zuŵa liwemi, ghanaghanira uwemi uwu,+ kweni mu zuŵa la soka,* wona kuti Chiuta ndiyo wakapanga ili na linyake lira,+ mwakuti ŵanthu ŵaleke kumanyisiska* chilichose icho chiŵachitikirenge munthazi.+ 15  Mu umoyo wane wawakawaka,+ nawona vyose, kwambira kwa murunji uyo wakumalira mu urunji wake+ m’paka kwa muheni uyo wakukhala nyengo yitali mu uheni wake.+ 16  Ungajumphizganga chara kuŵa murunji+ nanga nkhujumphizga kuŵa wavinjeru.+ Kasi ujiparanyirechi wekha?+ 17  Ungajumphizganga chara kuŵa muheni, nanga nkhuŵa chindere.+ Kasi ufwirechi pambere nyengo yako yindafike?+ 18  Ntchiwemi chomene kukoleska chenjezgo limoza kwambura kulilekezga linyake,+ pakuti uyo wakopa Chiuta wapulikirenge ghose ghaŵiri. 19  Vinjeru vikumuzgora munthu wavinjeru kuŵa wankhongono chomene kuluska vinkhara 10 mu msumba.+ 20  Pakuti pa charu chapasi palije munthu murunji uyo nyengo zose wakuchita uwemi pera kwambura kunangapo.+ 21  Kweniso ungaŵikanga mtima yayi ku mazgu ghose agho ŵanthu ŵakuyowoya,+ mwakuti uleke kupulika muteŵeti wako wakukutemba.* 22  Pakuti nawe ukumanya mu mtima wako kuti nyengo zinandi watembapo ŵanji.+ 23  Vyose ivi nkhaviyezga na vinjeru, ndipo nkhati: “Niŵenge wavinjeru.” Kweni vikaŵa vyakuti ningavifiska yayi. 24  Icho chaŵako ntchambura kufikirika na chakunyang’amira chomene. Ni njani wangachipulikiska?+ 25  Nkhazgoka kuti nimanye, nibowozge na kusanda vinjeru na vifukwa pa chinthu chilichose, kweniso kuti nipulikiske uheni wa uzeleza na uchindere wa vifusi.+ 26  Penepapo nkhasanga ichi: Chinthu chakuŵaŵa chomene kuluska nyifwa ni mwanakazi uyo wali nga ni ukonde wa chiŵinda, uyo mtima wake uli nga ni mukwawu, ndipo mawoko ghake ghali nga ni simbi. Munthu uyo wakukondweska Chiuta waunenesko wafyolowokengemo mwa mwanakazi uyu,+ kweni wakwananga wakukoleka nayo.+ 27  Mupharazgi wakuti: “Wonani, ichi ndicho nasanga,+ nkhasanda vyose chimozachimoza kuti nisange zgoro, 28  kweni icho nkhalutilira kupenja, nindachisange. Pa ŵanthu 1,000, nkhasangapo mwanalume yumoza murunji, kweni nindamusangepo mwanakazi murunji pakati pawo. 29  Ichi chekha nachisanga: Chiuta waunenesko wakalenga ŵanthu ŵakunyoloka,+ kweni iwo ŵapenja vinthu viphya vinandi.”+

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “Lumbiri luwemi.” Mazgu gheneko, “Zina.”
Panji kuti, “kusangwa.”
Pangayowoyekaso kuti, “chifukwa kukwiya luŵiro ntchimanyikwiro cha vindere.”
Ndiko kuti, awo mbamoyo.
Panji kuti, “suzgo.”
Panji kuti, “kubowozga.”
Panji kuti, “wakukutuka.”