Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Milimo 9:1-43

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Saulosi wakuluta ku Damaseko (1-9)

  • Hananiya wakutumika kovwira Saulosi (10-19a)

  • Saulosi wakupharazga vya Yesu mu Damaseko (19b-25)

  • Saulosi wafika mu Yerusalemu (26-31)

  • Petrosi wachizga Eneya (32-35)

  • Dorika wakuwuskika (36-43)

9  Saulosi wakalutilira kofya ŵasambiri ŵa Fumu+ ndipo wakakhumbisiska kuŵakoma, wakaluta kwa wasembe mukuru  ndipo wakamupempha makalata kuti walute nagho ku masunagoge gha mu Damaseko, mwakuti wakakake ŵanalume na ŵanakazi awo waŵasanga kuti mba Nthowa ya Fumu+ na kwiza nawo ku Yerusalemu.  Sono apo wakaŵa pafupi kufika ku Damaseko, mwamabuchi ungweru wakufuma kuchanya ukamuŵalira zingilizge.+  Wakawa pasi ndipo wakapulika mazgu ghakuti: “Saulosi, Saulosi, ukunitambuzgirachi?”  Iyo wakati: “Ndimwe njani, Fumu?” Wakati: “Ndine Yesu,+ uyo ukumutambuzga.+  Kweni wuka ukanjire mu msumba, ndipo wamuphalirika icho ukwenera kuchita.”  Sono ŵanalume awo ŵakendanga nayo pamoza ŵakimilira kwambura kuyowoya, ŵakapulika nadi mphomo ya mazgu, kweni ŵakawona munthu yayi.+  Saulosi wakawuka, nangauli maso ghake ghakaŵa ghakujura kweni wakawonanga kanthu chara. Ntheura ŵakamukora pa woko na kunjira nayo mu Damaseko.  Wakakhala kwambura kuwona mazuŵa ghatatu,+ ndipo wakarya chara nesi kumwa. 10  Mu Damaseko mukaŵa msambiri munyake zina lake Hananiya,+ ndipo Fumu yikati kwa iyo mu mboniwoni: “Hananiya!” Iyo wakati: “Ndine pano Fumu.” 11  Fumu yikati kwa iyo: “Wuka, ulute ku msewu wakuchemeka Wakunyoloka, ndipo pa nyumba ya Yudasi ukafumbilire munthu zina lake Saulosi, wa ku Taraso.+ Pakuti wona, wakulomba, 12  ndipo mu mboniwoni wawona mwanalume zina lake Hananiya wakunjira na kuŵika mawoko ghake pa iyo mwakuti wambeso kuwona.”+ 13  Kweni Hananiya wakazgora kuti: “Fumu, ŵanthu ŵanandi ŵaniphalira vya munthu uyu. Ŵaniphalira vinthu viheni vyose ivyo wakachitira ŵatuŵa ŵinu mu Yerusalemu. 14  Ndipo sono wali na mazaza ghakufuma ku ŵalara ŵa ŵasembe kuti wakake wose awo ŵakuchema pa zina linu.”+ 15  Kweni Fumu yikati kwa iyo: “Lutanga, chifukwa munthu uyu ntchiŵiya chane chakusoleka+ icho chiyeghenge zina lane ku mitundu+ kweniso ku mathemba+ na ŵana ŵa Israyeli. 16  Pakuti nimulongorenge makora unandi wa masuzgo agho wakumanenge nagho chifukwa cha zina lane.”+ 17  Ntheura Hananiya wakaluta na kunjira mu nyumba, ndipo wakaŵika mawoko ghake pa iyo na kuyowoya kuti: “Saulosi, mubali wane, Fumu Yesu uyo wakawonekera kwa iwe pa msewu uwo ukendangamo, wanituma, mwakuti wambeso kuwona ndipo uzuzgike na mzimu utuŵa.”+ 18  Nyengo yeneyiyo, mu maso ghake mukafuma vinthu ivyo vikawonekanga nga ni mamba, ndipo wakambaso kuwona. Wakawuka na kubatizika, 19  ndipo wakarya chakurya na kusanga nkhongono. Wakakhala na ŵasambiri mu Damaseko kwa tumazuŵa.+ 20  Ndipo nyengo yeneyiyo, wakamba kupharazga mu masunagoge kuti Yesu ni Mwana wa Chiuta. 21  Kweni wose awo ŵakamupulikanga ŵakazizwa ndipo ŵakatenge: “Asi munthu uyu ndiyo wakasuzga chomene ŵanthu ŵa mu Yerusalemu awo ŵakuchema pa zina ili?+ Asi wiza kuno kuti waŵakake na kuluta nawo ku ŵalara ŵa ŵasembe?”+ 22  Kweni Saulosi wakalutilira kuŵa na nkhongono ndipo wakagodanga Ŵayuda awo ŵakakhalanga mu Damaseko apo wakaŵakhorweskanga kuti Yesu ni Khristu.+ 23  Sono mazuŵa ghanandi ghakati ghajumphapo, Ŵayuda ŵakapangana kuti ŵamukome.+ 24  Ŵayuda ŵakatandaranga pa vipata muhanya na usiku mwakuti ŵamukome. Kweni Saulosi wakamanya chiŵembu chawo. 25  Ntheura ŵasambiri ŵake ŵakamutora na kumuŵika mu chitete, na kumukhizgira pa windo la linga nausiku.+ 26  Wakati wafika mu Yerusalemu+ wakayezgayezga kuŵa pamoza na ŵasambiri, kweni wose ŵakamopanga, chifukwa ŵakagomezga chara kuti ni msambiri. 27  Ntheura Baranaba+ wakamovwira na kumulongozgera ku ŵapositole. Baranaba wakalongosolera ŵapositole umo Saulosi wakawonera Fumu+ pa msewu, ndiposo kuti Fumu yikayowoya nayo. Kweniso kuti mu zina la Yesu wakaŵapharazgira mwachikanga ŵanthu ŵa mu Damaseko.+ 28  Ntheura wakakhala nawo, wakendanga mwakufwatuka* mu Yerusalemu, kuyowoya mwachikanga mu zina la Fumu. 29  Wakayowoyanga na kususkana na Ŵayuda ŵakuyowoya Chigiriki. Kweni aŵa ŵakayezgayezga kuti ŵamukome.+ 30  Ŵabali ŵakati ŵamanya ichi, ŵakakhilira nayo ku Kesareya ndipo ŵakamutuma ku Taraso.+ 31  Ntheura mu Yudeya mose na Galileya na Samariya+ mpingo ukaŵa pa nyengo yamtende, ukazengekanga. Ukalutilira kwandana chifukwa chakuti ukendanga mu kopa Yehova* na mu chisangulusko cha mzimu utuŵa.+ 32  Sono apo Petrosi wakendendekanga mu vigaŵa vyose wakakhiliraso ku ŵatuŵa awo ŵakakhalanga mu Lida.+ 33  Kura wakasangako munthu munyake zina lake Eneya, uyo wakagona pa bedi vyaka 8, pakuti wakaŵa wakufwa viŵaro. 34  Ndipo Petrosi wakati kwa iyo: “Eneya, Yesu Khristu wakukuchizga.+ Wuka ndipo tandika pa bedi lako.+ Ntheura wakawuka nyengo yeneyiyo.” 35  Wose awo ŵakakhalanga mu Lida na Chidika cha Sharoni ŵakati ŵamuwona, ŵakang’anamukira kwa Fumu. 36  Mu Yopa mukaŵa msambiri munyake zina lake Tabita, kung’anamura “Dorika.”* Wakachitanga milimo yiwemi na kupeleka vyawanangwa ku ŵanthu. 37  Kweni mu mazuŵa ghara wakalwara na kufwa. Ntheura ŵakamugeziska na kumugoneka mu chipinda chamuchanya. 38  Sono pakuti Lida wakaŵa pafupi na Yopa, ŵasambiri ŵakati ŵapulika kuti Petrosi wali mu msumba uwu ŵakamutumira ŵanalume ŵaŵiri kuti ŵakamuŵeyelere kuti: “Chonde mwize kwa ise mwaluŵiro.” 39  Ntheura Petrosi wakawuka na kuluta nawo. Wakati wafika, ŵakamulongozgera mu chipinda chamuchanya. Ndipo vyokoro vyose vikimilira kumuzingilizga uku vikulira na kulongora malaya ghanandi, na minjilira* iyo Dorika wakapanganga apo wakaŵa pamoza nawo. 40  Petrosi wakafumiskira waliyose kuwaro,+ ndipo wakati wajikama, wakalomba. Wakazgokera ku chitanda, wakati: “Tabita, wuka!” Tabita wakajura maso ghake ndipo wakati wawona Petrosi, wakakhazikika.+ 41  Ntheura Petrosi wakamukora pa woko, wakamuwuska, ndipo wakachema ŵatuŵa na vyokoro na kumupeleka wamoyo.+ 42  Ichi chikamanyikwa mu Yopa mose, ndipo ŵanandi ŵakagomezga mwa Fumu.+ 43  Petrosi wakakhala mu Yopa mazuŵa ghachoko na Simoni wakunyuka vikumba.+

Mazgu Ghamusi

Mazgu gheneko, “wakanjiranga na kufuma.”
Dorika ni zina Lachigiriki, Tabita ni zina Lachiaramu, ghose ghakung’anamura “Mbaŵala.”
Panji kuti, “malaya ghakuwaro.”