Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Milimo 8:1-40

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Saulosi wakuyungwiska mpingo (1-3)

  • Filipu wakupharazga mu Samariya (4-13)

  • Petrosi na Yohane ŵakutumika ku Samariya (14-17)

  • Simoni wakukhumba kugura mzimu utuŵa (18-25)

  • Nduna ya ku Etiyopiya (26-40)

8  Saulosi wakazomerezga kuti Stefano wakomeke.+ Pa zuŵa lira, mpingo uwo ukaŵa mu Yerusalemu ukamba kutambuzgika chomene. Wose ŵakambininikira mu vigaŵa vya Yudeya na Samariya, ŵapositole pera ndiwo ŵakakhala.+  Kweni ŵanalume ŵakusopa ŵakamuyegha Stefano kukamusunga, ndipo ŵakamulira chomene.  Kweni Saulosi, wakamba kuyungwiska mpingo. Wakanjiranga mu nyumba na nyumba na kuguguzira kuwaro ŵanalume na ŵanakazi, wakaŵapelekanga ku jele.+  Kweni awo ŵakambininika ŵakenda mu charu na kupharazga makani ghawemi gha mazgu gha Chiuta.+  Filipu wakakhilira ku msumba wa Samariya+ na kwamba kuŵapharazgira vya Khristu.  Mizinda yose yikategherezganga ivyo Filipu wakayowoyanga, uku ŵakupulika na kuwona vimanyikwiro ivyo wakachitanga.  Ŵanthu ŵanandi ŵakaŵa na mizimu yaukazuzi, ndipo yikakolomokanga na mazgu ghakuru na kufuma.+ Kweniso, ŵanandi awo ŵakaŵa ŵakufwa viŵaro na ŵakupendera ŵakachizgika.  Ntheura mukaŵa chimwemwe chikuru mu msumba wura.  Sono mu msumba mukaŵa mwanalume munyake zina lake Simoni, uyo wakachitanga masalamusi na kuzukumiska mtundu wa Samariya, ndipo wakajiwonanga kuti ni mukuru. 10  Ndipo wose, kwambira ŵachoko m’paka ŵakuru, ŵakategherezganga kwa iyo na kuyowoya kuti: “Munthu uyu ni Nkhongono ya Chiuta, iyo yikuchemeka Yikuru.” 11  Ntheura ŵakategherezganga kwa iyo chifukwa chakuti wakaŵazukumiska nyengo yitali na masalamusi ghake. 12  Kweni ŵakati ŵagomezga Filipu, uyo wakapharazganga makani ghawemi gha Ufumu wa Chiuta+ na gha zina la Yesu Khristu, ŵakabatizikanga, ŵanalume na ŵanakazi wuwo.+ 13  Simoni nayo wakagomezga, ndipo wakati wabatizika wakaŵanga na Filipu+ nyengo zose. Wakazukuma wati wawona vimanyikwiro na milimo yikuru yankhongono iyo yikachitikanga. 14  Ŵapositole mu Yerusalemu ŵakati ŵapulika kuti ŵanthu ŵa mu Samariya ŵazomera mazgu gha Chiuta,+ ŵakaŵatumira Petrosi na Yohane. 15  Iwo ŵakakhira na kuŵalombera kuti ŵapokere mzimu utuŵa.+ 16  Pakuti ŵanthu aŵa ŵakaŵa kuti ŵandapokere mzimu utuŵa, kweni ŵakabatizika waka mu zina la Fumu Yesu.+ 17  Ŵapositole ŵakaŵika mawoko ghawo pa iwo,+ ndipo ŵakamba kupokera mzimu utuŵa. 18  Sono Simoni wakati wawona kuti ŵanthu ŵapokera mzimu ŵapositole ŵati ŵaŵika mawoko pa iwo, wakakhumba kuŵapa ndalama, 19  wakati: “Nane munipeko mazaza agha, kuti waliyose uyo naŵikapo mawoko ghane wapokerenge mzimu utuŵa.” 20  Kweni Petrosi wakati kwa iyo: “Uparanyike lumoza na siliva lako, chifukwa ukughanaghana kuti ungagura chawanangwa cha Chiuta na ndalama.+ 21  Ulije chigaŵa pa uteŵeti uwu, pakuti mtima wako ngwambura kunyoloka pamaso pa Chiuta. 22  Chifukwa cha uheni wako uwu ng’anamuka mtima, ndipo uŵeyelere Yehova* kuti usange ntchamachitiko, Chiuta wakugowokere maghanoghano ghaheni agho ghali mu mtima wako. 23  Nkhuwona kuti ndiwe poyizoni wakofya* kweniso muzga waubendezi.” 24  Simoni wakati kwa iwo: “Muniŵeyelere kwa Yehova* kuti ivyo mwayowoya vileke kuniwira.” 25  Ntheura, ŵakati ŵapeleka ukaboni mwakukwana na kuyowoya mazgu gha Yehova,* ŵakawelera ku Yerusalemu, ndipo ŵakapharazganga makani ghawemi mu mizi yinandi ya Ŵasamariya.+ 26  Kweni mungelo wa Yehova*+ wakayowoya na Filipu, wakati: “Wuka ndipo ulute kumwera ku msewu wakufuma ku Yerusalemu kuya ku Gaza.” (Uwu ni msewu wa mu chipalamba.) 27  Ntheura wakawuka na kuluta, ndipo wonani, nduna ya ku Etiyopiya, munthu uyo wakaŵa na mazaza pasi pa Kandake, fumukazi ya Ŵaetiyopiya. Nduna iyi yikalaŵiliranga usambazi wose wa fumukazi yake. Yikaluta ku Yerusalemu kukasopa.+ 28  Apo yikaweranga, yikaŵazganga mwakukwezga buku la ntchimi Yesaya mu gileta lake. 29  Ntheura mzimu ukati kwa Filipu: “Sendelera kufupi na gileta ili.” 30  Filipu wakalichimbilira na kulongozgana nalo ndipo wakapulika nduna yikuŵazga mwakukwezga mazgu mu buku la ntchimi Yesaya, ndipo wakati: “Kasi mukupulikiska ivyo mukuŵazga?” 31  Iyo yikati: “Ningapulikiska wuli kwambura kuti munthu wanilongozge?” Ndipo yikaŵeyelera Filipu kuti wakwere na kukhala nayo mu gileta. 32  Sono chigaŵa cha Lemba icho yikaŵazganga chikaŵa chakuti: “Nga ni mberere wakatolekera kukakomeka, ndipo nga ni mwana wa mberere uyo wali waka chete panthazi pa wakumeta, nayo wakajura mulomo wake chara.+ 33  Urunji ukawuskikako kwa iyo apo wakayuyulikanga.+ Ni njani wayowoyenge vya muwiro wake? Chifukwa umoyo wake wawuskikapo pa charu chapasi.”+ 34  Nduna yikati kwa Filipu: “Niphalira, kasi ntchimi yikuyowoya vya njani apa? Vyake panji vya munthu munyake?” 35  Filipu wakamba kuyowoya, ndipo pakwamba na Lemba ili, wakamupharazgira makani ghawemi ghakuyowoya vya Yesu. 36  Sono apo ŵakendanga mu msewu, ŵakafika apo pakaŵa maji ghanandi, ndipo nduna yikati: “Wona maji agha, ntchivichi chikunitondeska kubatizika?” 37  *—— 38  Nduna yikati gileta liyime. Ndipo wose ŵaŵiri, Filipu na nduna, ŵakanjira mu maji ndipo wakayibatiza. 39  Ŵakati ŵafuma mu maji, mwaluŵiro mzimu wa Yehova* ukamutolera kunyake Filipu. Nduna yikamuwonaso chara, kweni yikalutilira ulendo wake mwakukondwa. 40  Kweni Filipu wakasangika kuti wali mu Ashidodi, ndipo wakendendeka mu chigaŵa ichi na kulutilira kupharazga makani ghawemi mu misumba yose m’paka ku Kesareya.+

Mazgu Ghamusi

Mazgu gheneko, “nyongo yikali.”