Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Milimo 3:1-26

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Petrosi wakuchizga wakupempheska wakupendera (1-10)

  • Petrosi wakuyowoya pa Khonde la Solomoni (11-26)

    • “Chiuta wazamuwezgerapo vinthu vyose” (21)

    • Ntchimi nga ni Mozesi (22)

3  Sono Petrosi na Yohane ŵakakweranga ku tempile pa ora la lurombo, ilo likaŵa ora la 9.*  Ŵanthu ŵakayegha mwanalume munyake uyo wakababika wakupendera. Zuŵa lililose ŵakamuŵikanga pafupi na mulyango wa tempile wakuchemeka Wakutowa, mwakuti wapemphenge vyawanangwa* ku awo ŵakunjira mu tempile.  Wakati wawona Petrosi na Yohane apo ŵakaŵa pafupi kunjira mu tempile wakamba kupempha vyawanangwa.  Kweni Petrosi, pamoza na Yohane, ŵakamudodoliska ndipo ŵakati: “Laŵiska kwa ise.”  Ntheura wakaŵalaŵisiska, wakakhazganga kuti ŵamupenge kanthu.  Petrosi wakati: “Nilije siliva panji golide, kweni icho nili nacho ndicho nikupenge. Mu zina la Yesu Khristu Munazarete, yamba kwenda!”+  Wakamukora woko lamalyero na kumuwuska.+ Nyengo yeneyiyo, malundi ghake na tukasinginini twake vikakhora.+  Wakadukira muchanya+ na kwamba kwenda, ndipo wakanjira nawo mu tempile, wakendanga na kudukaduka na kulumba Chiuta.  Ndipo ŵanthu wose ŵakamuwona wakwenda na kulumba Chiuta. 10  Ŵakamumanya kuti ni munthu uyo wakakhalanga pa Chipata Chakutowa cha tempile na kupempha vyawanangwa.+ Ŵanthu ŵakazizikika chomene na kuzukuma pa ivyo vikamuchitikira. 11  Apo munthu yura wakademeleranga kwa Petrosi na Yohane, ŵanthu wose ŵakachimbilira kwa iwo, pa malo ghakuchemeka Khonde la Solomoni,+ ŵakazizwa chomene na ivyo vikachitika. 12  Petrosi wakati wawona ichi, wakaphalira ŵanthu aŵa kuti: “Ŵanalume ŵa Israyeli, chifukwa wuli mukuzizwa na ichi? Chifukwa wuli mukutidodoliska nga ni para munthu uyu tamwendeska na nkhongono zithu panji chifukwa chakuti tikujipeleka pakusopa Chiuta? 13  Chiuta wa Abrahamu, wa Yisake, na wa Yakhobe,+ Chiuta wa ŵasekuru ŵithu, wamupa uchindami Muteŵeti wake,+ Yesu,+ uyo imwe mukamupeleka+ na kumukana panthazi pa Pilato, apo wakati wamufwature. 14  Mukakana munthu mutuŵa na murunji, ndipo mukapempha kuti wamufwatulirani munthu wakukoma ŵanthu.+ 15  Mukakoma Mulongozgi Mulara wa umoyo.+ Kweni Chiuta wali kumuwuska ku ŵakufwa, ise ndise ŵakaboni pa fundo iyi.+ 16  Kwizira mu zina lake, kweniso chipulikano icho ise tili nacho mu zina lake, ndivyo vyachizga munthu uyo mukumuwona na kumumanya. Chipulikano icho tili nacho mwa iyo ndicho chamuchizga munthu uyu pamaso pa imwe mose. 17  Ŵabali, nkhumanya kuti mukachita kwambura kumanya+ nga umo ŵakachitira ŵalongozgi ŵinu.+ 18  Chiuta wakazomerezga kuti ivi vichitike kuti wafiska vinthu ivyo wakayowoyerathu kwizira mu mulomo wa ntchimi zose, kuti Khristu wake wazamusuzgika.+ 19  “Ntheura, ng’anamukani mtima+ ndipo muwelere+ mwakuti zakwananga zinu zisisitike,+ kuti nyengo yakuwezgeramo nkhongono yize kufuma kwa Yehova* 20  ndiposo kuti watume Khristu uyo wakimikika chifukwa cha imwe, ndiyo Yesu. 21  Machanya ghakwenera kumusunga m’paka nyengo iyo Chiuta wazamuwezgerapo vinthu vyose ivyo wakayowoya kwizira mu mulomo wa ntchimi zake zituŵa zakale. 22  Mozesi wakati: ‘Yehova* Chiuta winu wazamumuwuskirani ntchimi nga ndine pakati pa ŵabali ŵinu.+ Muzakapulikire vyose ivyo yizamumuphalirani.+ 23  Munthu waliyose uyo wazamuleka kupulikira Ntchimi iyi wazamuparanyika kufumapo pakati pa ŵanthu.’+ 24  Ndipo ntchimi zose kwamba pa Samuyeli kuya munthazi, zikapharazga kwambura kubisa vya mazuŵa agha.+ 25  Imwe muli ŵana ŵa ntchimi na ŵa phangano ilo Chiuta wakapangana na ŵasekuru ŵinu,+ wakati kwa Abrahamu: ‘Kwizira mu mphapu* yako mbumba zose za pa charu chapasi zizamutumbikika.’+ 26  Chiuta wakati wamuwuska Muteŵeti wake, wakamba kumutuma kwa imwe+ kuti wamutumbikani na kumuwezganiko ku milimo yinu yiheni.”

Mazgu Ghamusi

Ndiko kuti, cha m’ma 3 koloko mise.
Panji kuti, “vyawanangwa vyalusungu.”
Mazgu gheneko, “kufuma ku chisko cha Yehova.” Wonani Vyakusazgirapo A5.
Mazgu gheneko, “mbuto.”