Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Milimo 27:1-44

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Paulosi wakuya ku Romu (1-12)

  • Chimphepo chikutimba ngalaŵa (13-38)

  • Ngalaŵa yikubwangasuka (39-44)

27  Sono ŵakati ŵadumura kuti tilute ku Italiya,+ ŵakapeleka Paulosi na ŵakayidi ŵanyake kwa mulara wa ŵasilikari zina lake Yuliyo wa gulu la Augusto.  Tikati takwera ngalaŵa yakufuma ku Adramatiyo iyo yikaŵa pafupi kuluta mumphepete mwa chigaŵa cha Asiya, tikanyamuka. Tikaŵa pamoza na Arisitariko+ Mumakedoniya wa ku Tesalonika.  Zuŵa lakulondezgapo tikafika pa Sidoni, ndipo Yuliyo wakamuchitira lusungu Paulosi, wakamuzomerezga kuluta ku ŵabwezi ŵake kuti ŵakamupwelelere.  Tikati takwera ngalaŵa kufuma kura, tikenda kufupi na chirwa cha Kipro icho chikativikilira ku mphepo iyo yikatitutuzgiranga kumasinda.  Ndipo tikadumura pa nyanja chadera ku Kilikiya na Pamfuliya ndipo tikafika pa dowoko la Mira mu Lisiya.  Mulara wa ŵasilikari wakasanga ngalaŵa yakufuma ku Alekizandiriya iyo yikalutanga ku Italiya, ndipo wakatikwezga.  Kufuma apo, tikenda pachokopachoko mazuŵa ghanandiko, tikiza pa Kinidu mwakusuzgikira. Pakuti mphepo yikatisuzga, tikenda pafupi na chirwa cha Kerete pa Salamone kuti chitivikilire.  Tikenda mwakusuzgikira mumphepete mwa nyanja na kufika ku malo ghanyake ghakuchemeka Madowoko Ghawemi, agho ghakaŵa pafupi na msumba wa Laseya.  Nyengo yitaliko yikajumphapo ndipo sono chikaŵa chakofya kwenda pa nyanja, chifukwa nanga nkhuziŵizga kurya kwa Zuŵa la Mphepiska+ kukajumpha kale, Paulosi wakaŵachenjezga, 10  wakati kwa iwo: “Mwaŵanthu, nkhuwona kuti pa ulendo uwu wa pa nyanja, panangikenge vinthu vinandi. Titayenge katundu na ngalaŵa pera chara kweniso na umoyo withu.” 11  Kweni mulara wa ŵasilikari wakapulikira wakwendeska ngalaŵa na mwenecho wa ngalaŵa m’malo mwa kupulikira mazgu gha Paulosi. 12  Pakuti dowoko ili likaŵa liwemi yayi kukhalako nyengo ya chiwuvi, ŵanandi ŵakapeleka ulongozgi wakuti ŵanyamuke kura, ŵawone usange panji ŵangakafika ku Fonikisi kuti ŵakakhaleko nyengo ya chiwuvi. Ili likaŵa dowoko la pa chirwa cha Kerete, likalazga kumpoto chadera kuvuma* na kumwera chadera kuvuma. 13  Apo mphepo yamwera yikaputanga pachokopachoko, ŵakaghanaghananga kuti ŵafiskenge khumbo lawo. Ŵakakwezga nyanguru na kwamba kwenda mumphepete pera mwa Kerete. 14  Pakajumpha nyengo yichoko waka, ŵakakumana na chimphepo chikuru chakuchemeka Yurakulo.* 15  Apo mphepo yikatimbanga chomene ngalaŵa, tikatondeka kunyoloskera ngalaŵa kunthazi, tikayileka waka na kuyegheka waka na mphepo. 16  Tikenda mumphepete mwa chirwa chichoko chakuchemeka Kauda. Chirwa ichi ndicho chikajanda mphepo, kweni tikasuzgikira kuŵika makora kaboti* kumanyuma kwa ngalaŵa. 17  Kweni ŵakati ŵakwezga kaboti, ŵakamba kutaŵilira ngalaŵa na vyakukakira. Pakuti ŵakawopanga kukaphatira pa Surita,* ŵakakhizga thanga, ntheura ngalaŵa yikayeghekanga waka. 18  Pakuti chimphepo chikatiyegheranga uku na uku, zuŵa lakulondezgapo ŵakamba kuponya katundu mu maji kuti ngalaŵa yipepukeko. 19  Pa zuŵa lachitatu, ŵakatora vingwe vya ngalaŵa na kuvitaya. 20  Kwa mazuŵa ghanandi, tikawona yayi dazi na nyenyezi ndipo chimphepo chikuru chikalutilira kuputa. Chigomezgo chose chakuti tingapona chikamba kumara. 21  Ŵakati ŵaziŵizga kurya kwa nyengo yitali, Paulosi wakimilira pakati pawo ndipo wakati: “Mwaŵanthu, mupulikirenge ulongozgi wane na kuleka kukwera ngalaŵa kufuma ku Kerete, nadi, mphanyi vinthu vindanangike na kutayika nthena.+ 22  Ndipouli, sono nkhumuchiskani kuti mukhwime mtima, chifukwa palije yumoza wa imwe uyo wafwenge, kweni titayenge ngalaŵa pera. 23  Pakuti usiku uno, Chiuta wane uyo nkhumuchitira uteŵeti wakupatulika wangutuma mungelo+ wake. 24  Ndipo mungelo wanguti: ‘Kopa chara Paulosi. Wamwimilira panthazi pa Kesare,+ ndipo wona! Chiuta wakupa wose awo ŵakwenda nawe pa nyanja.’ 25  Ntheura, mwaŵanthu khwimani mtima, chifukwa nkhugomezga Chiuta ndipo ivyo mungelo waniphalira vichitikenge nadi. 26  Kweni tikwenera kuponyeka pa mtunda pa chirwa chinyake.”+ 27  Sono usiku wa 14 ukakwana ndipo tikayeghekanga uku na uku pa Nyanja ya Adriya, usiku pakati ŵakwendeska ngalaŵa ŵakamba kughanaghana kuti ŵakusendelera ku mtunda. 28  Ndipo ŵakapima kunyang’amira, ndipo ŵakasanga mamita pafupifupi 36,* ntheura ŵakalutilirapo pachoko na kupimaso ndipo ŵakasanga mamita pafupifupi 27.* 29  Chifukwa cha kopa kuti ngalaŵa yingatimba ku malibwe, ŵakaponya nyanguru zinayi kumanyuma ndipo ŵakakhumbanga chomene kuti kuche luŵiro. 30  Kweni ŵakwendeska ngalaŵa ŵakakhumbanga kuchimbira mu ngalaŵa na kukhizgira kaboti mu nyanja. Ŵakapusikizgiranga kuti ŵakukhumba kukhizga nyanguru kunthazi. 31  Paulosi wakati kwa mulara wa ŵasilikari na ku ŵasilikari: “Muponenge yayi usange ŵanthu aŵa ŵafumamo mu ngalaŵa.”+ 32  Penepapo ŵasilikari ŵakadumura vingwe vya kaboti na kukaleka kuti kawe. 33  Sono apo kukaŵa pafupi kucha, Paulosi wakamba kukhuŵilizga wose kuti ŵaryeko chakurya, wakati: “Muhanya uno ni zuŵa la 14, ndipo mukulindilira waka kwambura kurya kanthu. 34  Ntheura nkhumuchiskani kuti muryeko chakurya kuti muŵe makora. Pakuti nanga ni sisi limoza la pa mutu winu litayikenge yayi.” 35  Wakati wayowoya ichi, wakatora chingwa, wakawonga Chiuta panthazi pa wose, wakachimenya na kwamba kurya. 36  Ntheura wose ŵakakhwima mtima ndipo ŵakamba kurya chakurya. 37  Tose pamoza mu ngalaŵa tikaŵamo ŵanthu 276. 38  Ŵakati ŵakhuta chakurya, ŵakamba kuponya tirigu mu nyanja kuti ŵapepuske ngalaŵa.+ 39  Kukati kwacha, ŵakachimanya makora chara charu chira,+ kweni ŵakawonanga chinkhodyera chinyake icho mumphepete mwake mukaŵa mchenga, ndipo ŵakakhumbisiska kuti usange ŵangafiska, ŵakakwezgepo ngalaŵa. 40  Ntheura ŵakadumura nyanguru na kuzileka kuti ziwe mu nyanja. Ŵakasutura vyakukakira sigilo, ndipo ŵakati ŵakwezgera thanga lakunthazi ku mphepo, ŵakanyamuka kuya ku mtunda. 41  Ngalaŵa yikatimba chibumira cha mchenga na kuphatira kunthazi ndipo yikaleka kwenda. Kweni majigha ghatimbanga kumanyuma ndipo yikamba kubwangasuka.+ 42  Ŵasilikari ŵakakhumbanga kukoma ŵakayidi wose kuti paŵavye wakuti waskuŵe na kuchimbira. 43  Kweni mulara wa ŵasilikari wakakhumbanga kuti wakamufiske makora Paulosi ndipo wakaŵakanizga kuchita ivyo ŵakaghanaghananga. Wakaphalira awo ŵakumanya kuskuŵa kuti ŵadukire mu nyanja na kuskuŵa m’paka ku mtunda. 44  Ndipo awo ŵakhalapo ŵanyake ŵakore mathabwa, ŵanyake vibenthu vya ngalaŵa. Ntheura wose ŵakafika makora ku mtunda.+

Mazgu Ghamusi

Mazgu ghanyake, “kumafumiro gha dazi.”
Ndiko kuti, mphepo yakufuma kumpoto chadera kuvuma.
Kaboti aka kakawovwiranga para vinthu vyasuzga.
Wonani Mang’anamuro gha Mazgu.
Pafupifupi mafiti 120. Mazgu gheneko, “mafatomu 20.” Wonani Vyakusazgirapo B14.
Pafupifupi mafiti 90. Mazgu gheneko, “mafatomu 15.” Wonani Vyakusazgirapo B14.