Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Milimo 26:1-32

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Paulosi wakujivikilira panthazi pa Agripa (1-11)

  • Paulosi wakulongosora umo wakaphendukira (12-23)

  • Fesito na Agripa ŵakuzgora (24-32)

26  Agripa+ wakati kwa Paulosi: “Wazomerezgeka kuyowoya chigaŵa chako.” Ndipo Paulosi wakanyoloska woko lake na kwamba kuyowoya mwakujivikilira:  “Themba Agripa, nili wakukondwa kuti nkhujivikilira panthazi pinu muhanya uno pa vinthu vyose ivyo Ŵayuda+ ŵakunipa mulandu.  Imwe mukumanya makora malango ghose gha Ŵayuda kweniso ivyo ŵakususkana. Ntheura nkhupempha kuti munipulikizge mwakuzika.  “Ŵayuda wose ŵakumanya umoyo wane kwamba pa uwukirano wane. Ŵakumanya umo nkhakhaliranga na ŵanthu ŵa mtundu wane ndiposo umo nkhaŵira mu Yerusalemu.+  Awo ŵakunimanya makora kufuma pakwamba, ŵanganichitira ukaboni usange ŵangakhumba, kuti nkhaŵa mu gulu la Ŵafarisi,+ awo ŵakakhwimiskanga chomene malango gha kasopero kithu.+  Kweni sono nkhwimilira kuti neruzgike chifukwa nkhugomezga ivyo Chiuta wakalayizga ŵasekuru ŵithu.+  Mafuko ghithu 12 ghakulindilira kuzakawona layizgo ili likufiskika ndipo ghakulimbikira kuchita uteŵeti wakupatulika usiku na muhanya. A Themba, Ŵayuda ŵakunipa mulandu chifukwa cha chigomezgo ichi.+  “Chifukwa wuli mukuwona* kuti ntchambura machitiko kuti Chiuta wakuwuska ŵakufwa?  Kweni ine, nkhaghanaghana kuti nkhenera kuchita vinandi pa kususkana na zina la Yesu Munazarete. 10  Ndivyo nkhachita nadi mu Yerusalemu, ndipo ŵatuŵa ŵanandi nkhaŵajalira mu jele,+ pakuti nkhapokera mazaza kufuma ku ŵalara ŵa ŵasembe.+ Ine nkhazomerezganga kuti ŵakomeke. 11  Nyengo zinandi nkhaŵasuzganga mu masunagoge, nkhayezga kuŵachichizga kuti ŵaleke chipulikano chawo. Nkhaŵakwiyira chomene mwakuti nkhaŵatambuzganga na awo ŵakaŵa mu misumba yakuwaro. 12  “Apo nkhachitanga vinthu ivi, ŵalara ŵa ŵasembe ŵakanizomerezga na kunipa mazaza ndipo nkhanyamuka kuluta ku Damaseko. 13  A Themba, muhanya pakati, apo nkhaŵa pa msewu, nkhawona ungweru wakuluska kuŵala kwa dazi, ukaŵala kufuma kuchanya kuzingilira ine na awo nkhendanga nawo.+ 14  Tose tikati tawa pasi, nkhapulika mazgu ghakuyowoya nane mu Chihebere kuti: ‘Saulosi, Saulosi, ukunitambuzgirachi? Ukulutilira kupafura kakhuni kakuthwa* na kujigwaza wekha.’ 15  Kweni ine nkhati: ‘Ndimwe njani, Fumu?’ Ndipo Fumu yikati: ‘Ndine Yesu, uyo ukumutambuzga. 16  Kweni wuka na kwimilira. Nawonekera kwa iwe kuti nikusore uŵe muteŵeti ndiposo kaboni wa vinthu ivyo wawona na vinthu ivyo nikulongorenge vyakukhwaskana na ine.+ 17  Nikuthaskenge ku ŵanthu aŵa na ku mitundu iyo nkhukutumako.+ 18  Ukajure maso ghawo,+ kuŵafumiska mu chisi+ na kuŵanjizga mu ungweru+ ndiposo kuŵafumiskako ku mazaza gha Satana+ na kwiza nawo kwa Chiuta, mwakuti iwo ŵagowokereke zakwananga+ na kupokera chiharo pakati pa awo ŵatuŵiskika na chipulikano chawo mwa ine.’ 19  “Themba Agripa, nkhapulikira mboniwoni yakuchanya iyi. 20  Nkhapharazganga uthenga wakuti ŵanthu ŵang’anamuke mtima na kuwelera kwa Chiuta kweniso ŵachitenge milimo yakulongora kuti ŵang’anamuka mtima.+ Nkhambira na ŵanthu ŵa mu Damaseko,+ mu Yerusalemu,+ mu charu chose cha Yudeya, na ku ŵamitundu. 21  Lekani Ŵayuda ŵakanikora mu tempile na kukhumba kunikoma.+ 22  Nalutilira kuchitira ukaboni ku ŵachoko na ŵakuru m’paka muhanya uno chifukwa chakuti Chiuta wakunovwira. Nkhuyowoya kanthu kanyake chara padera pa ivyo Ntchimi na Mozesi ŵakayowoya kuti vizamuchitika.+ 23  Iwo ŵakati Khristu wakenera kusuzgika+ ndipo pakuŵa wakwamba kuwuskika ku ŵakufwa,+ wakenera kupharazga ungweru ku ŵanthu aŵa na ku mitundu wuwo.”+ 24  Sono apo Paulosi wakayowoyanga vinthu ivi pakujivikilira, Fesito wakachemerezga kuti: “Ukufuntha Paulosi! Kusambira chomene kukukufunthiska!” 25  Kweni Paulosi wakati: “Nkhufuntha yayi Ŵakuchindikika ŵa Fesito, kweni nkhuyowoya mazgu ghaunenesko na ghamahara. 26  Nakuti themba ilo nkhuyowoya nalo mwakufwatuka, likumanya makora za vinthu ivi. Nkhugomezga kuti palije nanga nkhamoza ka vinthu ivi ako likuleka kumanya, chifukwa vyose ivi vyachitikira pakweru.+ 27  Kasi imwe, Themba Agripa, mukugomezga Ntchimi? Nkhumanya kuti mukugomezga.” 28  Kweni Agripa wakati kwa Paulosi: “Mu nyengo yichoko waka ukukhumba kunikopa kuti niŵe Mkhristu.” 29  Paulosi wakati: “Nakhumbanga panthazi pa Chiuta kuti kwali mu nyengo yichoko panji nyengo yitali, imwe pera chara kweniso wose awo ŵakunipulika muhanya uno mphanyi ŵanguŵa ŵanthu nga ndine, kupatulako simbi izi.” 30  Ndipo themba likawuka, pamoza na kazembe na Berenike na ŵanthu awo ŵakakhala pamoza nawo. 31  Kweni apo ŵakafumangapo ŵakamba kuyowoyeskana kuti: “Munthu uyu wakuchita kanthu kakwenelera nyifwa chara panji kukakika.”+ 32  Agripa wakati kwa Fesito: “Munthu uyu mphanyi wafwatulika kuŵenge kuti wandapemphe kuluta kwa Kesare.”+

Mazgu Ghamusi

Mazgu gheneko, “mukweruzga.”
Mazgu ghanyake, “nkhanjo,” kung’anamura kakhuni kakusongoka kunthazi ako ŵakujokera ng’ombe.