Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Milimo 21:1-40

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Ulendo wa ku Yerusalemu (1-14)

  • Kufika mu Yerusalemu (15-19)

  • Paulosi wakulondezga ulongozgi wa ŵalara (20-26)

  • Chivulupi mu tempile; Paulosi wakakika (27-36)

  • Paulosi wazomerezgeka kuyowoya na mzinda (37-40)

21  Sono tikati tawukako kwa iwo na kukwera ngalaŵa, tikajumphilira waka ndipo tikiza ku Kosi, kweni zuŵa lakulondezgapo tikafika ku Rode, ndipo kufuma kura tikafika ku Patara.  Ndipo tikati tasanga ngalaŵa iyo yikambukiranga ku Fonike, tikakwera na kuluta.  Tikati tawona chirwa cha Kipro, tikachileka chadera kumazere ndipo tikaluta ku Siriya, na kufika pa Ture, pakuti ngalaŵa yikakhizganga katundu penepara.  Tikafumbilira ŵasambiri na kuŵasanga ndipo tikakhalako mazuŵa 7. Kweni pakukhuŵilizgika na mzimu ŵakaphalira Paulosi mwakuwerezgawerezga kuti waleke kuluta ku Yerusalemu.+  Ntheura mazuŵa agha ghakati ghamara, tikawuka na kulutilira na ulendo withu, kweni iwo wose, pamoza na ŵanakazi na ŵana, ŵakatipelekezga m’paka kuwaro kwa msumba. Ndipo tikati tajikama pasi mumphepete mwa nyanja, tikalomba  na kulayirana. Tikakwera ngalaŵa ndipo iwo ŵakawelera ku vikaya vyawo.  Penepapo tikamalizga ulendo wa pa nyanja kufuma ku Ture na kufika pa Pitolemayi, ndipo tikatawuzga ŵabali na kukhala nawo zuŵa limoza.  Zuŵa lakulondezgapo, tikanyamuka na kufika mu Kesareya, ndipo tikanjira mu nyumba ya Filipu mupharazgi, uyo wakaŵa yumoza wa ŵanalume 7+ ŵalumbiri luwemi ŵara, ndipo tikakhala nayo.  Munthu uyu wakaŵa na ŵana ŵasungwana ŵanayi, ŵambura kutengwa,* awo ŵakachimanga.+ 10  Kweni tikati takakhalapo mazuŵa ghanandiko, ntchimi yinyake zina lake Agabu+ yikakhira kufuma ku Yudeya. 11  Ndipo yikiza kwa ise na kutora lamba wa Paulosi, yikajikaka malundi na mawoko ndipo yikati: “Ntheura mzimu utuŵa ukuti: ‘Mweneko wa lamba uyu, Ŵayuda ŵamumukaka mu Yerusalemu+ na kumupeleka mu mawoko gha ŵanthu ŵamitundu.’”+ 12  Sono tikati tapulika ichi, ise na ŵa ku malo ghara tikamba kumuŵeyelera kuti waleke kuluta ku Yerusalemu. 13  Paulosi wakazgora kuti: “Chifukwa wuli mukulira na kunigongoweska?* Manyani kuti ine nili wakunozgeka kukakika pera chara kweniso kufwira mu Yerusalemu chifukwa cha zina la Fumu Yesu.”+ 14  Tikati tatondeka kumugongoweska, tikaleka kumukanizga,* tikati: “Khumbo la Yehova* lichitike.” 15  Sono pamanyuma pa mazuŵa agha, tikanozgekera ulendo ndipo tikamba kukwelera ku Yerusalemu. 16  Ŵasambiri ŵanyake ŵa ku Kesareya nawo ŵakaluta nase, ŵakatipelekezga kwa munthu uyo tikenera kuŵa ŵalendo mu nyumba yake, Mnasoni wa ku Kipro, yumoza wa ŵasambiri ŵakwambilira. 17  Tikati tafika ku Yerusalemu, ŵabali ŵakatipokelera mwakukondwa. 18  Kweni zuŵa lakulondezgapo, Paulosi wakanjira nase kwa Yakobe,+ ndipo ŵalara wose ŵakaŵapo. 19  Wakaŵatawuzga na kwamba kuŵalongosolera vinthu ivyo Chiuta wakachita pakati pa mitundu kwizira mu uteŵeti wake. 20  Ŵakati ŵapulika ichi ŵakamba kupeleka uchindami kwa Chiuta, ndipo ŵakati kwa iyo: “Ukuwona mubali, Ŵayuda ŵanandi ŵakugomezga ndipo wose ŵakulondezga Dango+ mwakugomezgeka. 21  Kweni ŵapulika mphwepwerezga za iwe kuti ukasambizganga Ŵayuda wose pakati pa mitundu kuti ŵagaluke kwa Mozesi. Ukuŵaphalira kuti ŵaleke kukotora ŵana ŵawo nesi kulondezga malango.+ 22  Kasi sono tichitechi? Ŵapulikenge nadi kuti iwe wiza. 23  Ntheura uchite icho tikuphalirenge: Tili na ŵanalume ŵanayi awo ŵachita chilapo. 24  Uŵatore ŵanthu aŵa na kujitozga pamoza na iwo, ndipo uŵalipilire ivyo vikukhumbikwa, mwakuti mitu yawo yimeteke. Ntheura waliyose wamanyenge kuti mphwepwerezga izo ŵakaphalirika zakukhwaskana na iwe zikaŵa zautesi. Kweni kuti ukwenda mwakwenelera, naweso ukusungilira Dango.+ 25  Kweni ŵakugomezga awo mbakufuma pakati pa mitundu, taŵalembera icho takaka chakuti ŵaziŵizge vinthu vyakupelekeka sembe ku vikozgo+ kweniso ndopa,+ vyakunyongeka,*+ na uzaghali.”*+ 26  Zuŵa lakulondezgapo Paulosi wakatora ŵanalume ŵara na kujitozga pamoza na iwo.+ Wakanjira mu tempile na kuŵamanyiska apo mazuŵa gha kujitozga ghamalirenge, kuti waliyose ŵazakamupelekere sembe yake. 27  Sono apo mazuŵa 7 ghakaŵa pafupi kumara, Ŵayuda ŵa ku Asiya ŵakati ŵamuwona mu tempile, ŵakavundura mzinda wose na kumukora. 28  Ŵakachemerezganga kuti: “Mwaŵanthu ŵa Israyeli, tovwirani! Munthu uyu ndiyo wakusambizga waliyose kulikose kususkana na ŵanthu ŵithu, Dango lithu, na malo agha. Kweniso wakiza na Ŵagiriki mu tempile ndipo wafipiska malo ghatuŵa agha.”+ 29  Chifukwa pakwamba ŵakamuwona mu msumba wali na Tirofimo+ wa ku Efeso, ntheura iwo ŵakaghanaghananga kuti Paulosi wakamunjizga mu tempile. 30  Mu msumba mose mukawuka chivulupi, ndipo ŵanthu ŵakachimbilira pamoza ku tempile. Ŵakamukora Paulosi na kumuguguzira kuwaro kwa tempile. Ndipo nyengo yeneyiyo milyango yikajalika. 31  Apo ŵakakhumbanga kumukoma, mazgu ghakafika kwa mulongozgi wa gulu la ŵasilikari kuti Yerusalemu yose watimbanizgika. 32  Mwaluŵiro wakatora ŵasilikari na ŵalara ŵa ŵasilikari na kuchimbira kukhilira kwa iwo. Ŵakati ŵawona mulongozgi wa ŵankhondo na ŵasilikari, ŵakaleka kumutimba Paulosi. 33  Penepapo mulongozgi wa ŵasilikari wakiza pafupi na kumukora ndipo wakati Paulosi wakakike na matcheni ghaŵiri.+ Wakafumba ŵanthu kuti wamumanye, ndiposo icho wachita. 34  Kweni ŵanyake mu mzinda ŵakamba kuchemerezga ichi, ŵanyakeso chinyake. Ntheura mulongozgi wa ŵasilikari wakatorapo kanthu yayi chifukwa cha chiwawa, ndipo wakati Paulosi ŵalute nayo ku linga la ŵasilikari. 35  Kweni wakati wafika pa makwelero, ŵasilikari ŵakachita kumuyegha chifukwa cha kulotoka kwa mzinda. 36  Ndipo wumba wa ŵanthu ukalutilira kulondezga, na kuchemerezga kuti: “Mukomani!” 37  Ndipo apo wakaŵa pafupi kunjira mu linga la ŵasilikari, Paulosi wakati kwa mulongozgi wa ŵankhondo: “Kasi ningayowoya namwe?” Iyo wakati: “Kasi ukuyowoya Chigiriki? 38  Asi ndiwe Mueguputo uyo kale wakawuska chigaluka na kulongozgera vigeŵenga 4,000 mu mapopa?” 39  Ndipo Paulosi wakati: “Ine ndine Muyuda,+ wa ku Taraso+ mu Kilikiya, mwenekaya wa msumba wakuzirwa. Ntheura nkhumupemphani kuti munizomerezge kuyowoya na ŵanthu.” 40  Wakati wamuzomerezga, Paulosi wakimilira pa makwelero na kuwuskira ŵanthu woko. Ŵanthu ŵakati ŵakhala chete, wakayowoya nawo mu chiyowoyero cha Chihebere,+ wakati:

Mazgu Ghamusi

Mazgu gheneko, “ŵamwali.”
Panji kuti, “kulopweska mtima wane?”
Mazgu gheneko, “tikakhala chete.”
Panji kuti, “icho chakomeka kwambura kuchinja pa singo.”
Mu Chigiriki, por·neiʹa. Wonani Mang’anamuro gha Mazgu.