Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Milimo 20:1-38

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Paulosi mu Makedoniya na Girisi (1-6)

  • Yutiko wakuwuskika mu Trowa (7-12)

  • Kufuma ku Trowa kuya ku Mileto (13-16)

  • Paulosi wakukumana na ŵalara ŵa ku Efeso (17-38)

    • Kusambizga ku nyumba na nyumba (20)

    • “Uyo wakupeleka wakukondwa chomene” (35)

20  Sono chivulupi chikati chamara, Paulosi wakachema ŵasambiri, ndipo wakati waŵakhwimiska na kuŵalayira, wakamba ulendo wake kuluta ku Makedoniya.  Wakati wasolota mu vigaŵa vira na kukhwimiska ŵasambiri na mazgu ghanandi, wakafika mu Girisi.  Kura wakhalako myezi yitatu, kweni chifukwa cha chiŵembu icho Ŵayuda+ ŵakamunozgera apo wakaŵa pafupi kunyamuka kuya ku Siriya, wakaghanaghana kuti pakuwelera wendere ku Makedoniya.  Wakalongozgana na Sopateri mwana wa Piro wa ku Bereya, Arisitariko+ na Sekundo Ŵatesalonika, Gayo wa ku Derebe, Timote,+ ndiposo Tikiko+ na Tirofimo+ ŵa mu chigaŵa cha Asiya.  Ŵanalume aŵa ŵakadangirako ndipo ŵakatilindiliranga mu Trowa.  Mazuŵa gha Chingwa Chambura Nthukumusi+ ghakati ghamara, tikakwera ngalaŵa kufuma ku Filipi ndipo tikiza kwa iwo mu Trowa ndipo tikenda mazuŵa ghankhondi. Ku Trowa tikakhalako mazuŵa 7.  Pa zuŵa lakwamba la sabata, apo tikawungana pamoza kuti tirye chakurya, Paulosi wakamba kuyowoya nawo. Wakayowoya nyengo yitali m’paka usiku pakati chifukwa wakafumangapo zuŵa lakulondezgapo.  Sono mukaŵa nyali zinandi mu chipinda chamuchanya umo tikawungana.  Pa windo pakakhala munyamata zina lake Yutiko uyo wakagona tulo tuzito apo Paulosi wakayowoyanga, ndipo pakuŵa mu tulo, wakawa pasi kufuma pa nyumba yachitatu yakudikanya na kufwira papo. 10  Kweni Paulosi wakakhilira pasi na kujiponya pa iyo na kumuvumbatira+ ndipo wakati: “Khalani chete, chifukwa ngwamoyo.”+ 11  Sono wakakwera ndipo wakamba kurya chakurya.* Wakalutilira kuyowoya nawo nyengo yitali m’paka kukacha, paumaliro wakamba ulendo wake. 12  Ntheura ŵakamutora wamoyo msepuka ndipo ŵakasanguluskika chomene. 13  Sono tikadangira ku ngalaŵa na kuluta ku Aso, uko tikakhumbanga kuti tikamukwezge Paulosi ngalaŵa. Iyo wakati tidangireko chifukwa wakatiphalira kuti wakukhumba kwenda pasi pakuluta ku Aso. 14  Ntheura wakati watisanga mu Aso, tikamukwezga ngalaŵa na kuluta ku Mitilene. 15  Tikafumako kura zuŵa lakulondezgapo, tikafika pa malo ghakuthyana na Kiyo. Kweni zuŵa lakulondezgapo tikayima pa Samo, ndipo machero ghake tikafika pa Mileto. 16  Paulosi wakaghanaghana kujumphilira pa Efeso+ mwakuti waleke kuchedwa mu chigaŵa cha Asiya, chifukwa wakachimbiliranga kuti wakafike ku Yerusalemu+ pa zuŵa la Chiphikiro cha Pentekoste. 17  Ndipouli, apo wakaŵa pa Mileto wakatuma uthenga ku Efeso na kuchema ŵalara ŵa mpingo. 18  Ŵalara ŵakati ŵafika kwa iyo, Paulosi wakati: “Imwe mukumanya makora umo nakhalira namwe kufuma pa zuŵa lakwamba ilo nkhakandira mu chigaŵa cha Asiya.+ 19  Nkhateŵetera nga ni muzga wa Fumu mwakujiyuyura chomene.+ Nkhayezgeka na kuthiska masozi apo Ŵayuda ŵakaninozgera viŵembu. 20  Kweni nkhalekapo yayi kumuphalirani chilichose chakumovwirani* nesi kumusambizgani pakweru+ na ku nyumba na nyumba.+ 21  Kweni nkhachitira ukaboni mwakukwana ku Ŵayuda na Ŵagiriki kuti ŵang’anamuke mtima+ na kuwelera kwa Chiuta, ndiposo kuti ŵaŵe na chipulikano mwa Fumu yithu Yesu.+ 22  Sono wonani, mzimu ukunikoserezga kuti nilute ku Yerusalemu, nangauli nkhumanya yayi ivyo vyamunichitikira. 23  Icho nkhumanya ntchakuti mu msumba na msumba mzimu utuŵa ukunichitira ukaboni mwakuwerezgawerezga, ukuti kukakika na visuzgo vikunilindilira.+ 24  Ndipouli, nkhuwona umoyo wane kuti ngwambura kuzirwa kwa ine. Chinthu chakuzirwa kwa ine ntchakuti nimalizge kuchimbira pa chiphalizgano+ na uteŵeti uwo nkhapokera kwa Fumu Yesu, kuti nichitire ukaboni mwakukwana makani ghawemi gha lusungu lukuru lwa Chiuta. 25  “Ndipo sono wonani, nkhumanya kuti imwe mose, imwe nkhamupharazgirani Ufumu muzamuwonaso chisko chane yayi. 26  Ntheura nkhukhumba kuti muŵe ŵakaboni zuŵa ili, kuti nilije mulandu wa ndopa za ŵanthu wose.+ 27  Pakuti nkhalekapo chara kumuphalirani khumbo lose la Chiuta.+ 28  Muŵe maso+ na kulaŵilira mskambo wose, uwo mzimu utuŵa wamwimikani kuŵa ŵalaŵiliri+ pakati pake, kuti muliske mpingo wa Chiuta+ uwo wakawugura na ndopa za Mwana wake.+ 29  Nkhumanya kuti para ine naluta mphumphi zikali zizamunjira pakati pinu+ ndipo mskambo zizamuwulengera lusungu yayi. 30  Ndipo ŵanalume ŵazamuwuka kufuma pakati pinu na kuyowoya vinthu vyakubendera kuti ŵaguzire ŵasambiri kwa iwo.+ 31  “Ntheura muŵe maso, ndipo kumbukani kuti kwa vyaka vitatu,+ usiku na muhanya, nkhaleka yayi kuchenjezga waliyose wa imwe na masozi. 32  Ndipo sono nkhumupelekani kwa Chiuta na ku mazgu gha lusungu lwake lukuru, mazgu agho ghangamuzengani na kumupani chiharo pakati pa ŵakutuŵiskika wose.+ 33  Nindadokerepo siliva la munthu panji golide panji chakuvwara.+ 34  Imwe mukumanya kuti nagwiranga ntchito na mawoko ghane agha kuti nisange ivyo ine nkhukhumba+ na kovwira awo ŵali nane. 35  Namulongorani mu vinthu vyose kuti mulimbikirenge ntchito+ na kovwira awo ŵakukhumbikwira wovwiri, ndipo mukumbukenge mazgu gha Fumu Yesu, ghakuti: ‘Uyo wakupeleka wakukondwa chomene+ kuluska uyo wakupokera.’” 36  Wakati wayowoya vinthu ivi, wakajikama pasi pamoza na wose na kulomba. 37  Wose ŵakalira chomene, ndipo ŵakavumbatira Paulosi* na kumufyofyontha.* 38  Ŵakachita chitima chomene na mazgu agho wakayowoya ghakuti ŵawonengeso chisko chake yayi.+ Paumaliro ŵakamupelekezga ku ngalaŵa.

Mazgu Ghamusi

Mazgu gheneko, “wakamenya chingwa na kwamba kurya.”
Panji kuti, “chachandulo kwa imwe.”
Mazgu gheneko, “ŵakamuwira Paulosi pa singo.”
Panji kuti, “ŵakamufyofyontha mwachitemwa.”