Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Milimo 2:1-47

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Pa Pentekoste mzimu utuŵa ukupungulika (1-13)

  • Petrosi wakuyowoya (14-36)

  • Mizinda yikupulikira Petrosi (37-41)

    • Ŵanthu 3,000 ŵabatizika (41)

  • Ŵakhristu ŵakaŵa pamoza (42-47)

2  Sono apo zuŵa la Chiphikiro cha Pentekoste+ likaŵa mukati, wose ŵakaŵa pamoza pa malo ghamoza.  Mwamabuchi mphomo yikapulikikwa kufuma kuchanya, iyo yikaŵa nga nkhuputa kwa mphepo yankhongono, ndipo yikazuzga nyumba yose umo ŵakakhala.+  Ndipo ŵakawona moto uwo ukaŵa nga ni malulimi, ukagaŵikana na kukhala pa waliyose wa iwo,  ndipo wose ŵakazuzgika na mzimu utuŵa+ na kwamba kuyowoya mu viyowoyero* vyakupambanapambana, umo mzimu ukaŵapira nkhongono kuyowoya.+  Pa nyengo iyi, mu Yerusalemu mukakhalanga Ŵayuda ŵakutemwa kusopa awo ŵakafuma ku mtundu uliwose pa charu chapasi.+  Mphomo iyi yikati yachitika, wumba ukawungana pamoza ndipo ukatindikika, chifukwa waliyose wakaŵapulika ŵakuyowoya mu chiyowoyero chake.  Ŵakazizikika chomene ndipo ŵakati: “Wonani, asi wose aŵa ŵakuyowoya Mbagalileya?+  Kweni vyaŵa wuli kuti waliyose wakupulika mu chiyowoyero chake?*  Pakati pithu pali Ŵapariti, Ŵamedi,+ Ŵaelamu,+ na awo ŵakukhala mu Mesopotamiya, Yudeya, Kapadokiya, Ponto, na chigaŵa cha Asiya,+ 10  Firigiya, Pamfuliya, Eguputo na vigaŵa vya Libiya kufupi na Kurene, na ŵalendo ŵakufuma ku Romu, Ŵayuda na ŵakung’anamukira ku Chiyuda,+ 11  Ŵakerete na Ŵaarebiya. Kweni tose tikuŵapulika ŵakuyowoya mu viyowoyero vithu za vinthu vikuru vya Chiuta.” 12  Enya, wose ŵakazizikika ndipo ŵakahangayika, ŵakafumbananga kuti: “Kasi chinthu ichi chikung’anamura vichi?” 13  Kweni ŵanyake ŵakaŵahoya na kuyowoya kuti: “Ŵakhuta vinyo liphya.” 14  Kweni Petrosi wakimilira pamoza na ŵapositole 11+ ndipo wakachemerezga na kuyowoya nawo kuti: “Ŵanalume ŵa mu Yudeya na mose imwe mukukhala mu Yerusalemu, ichi chimanyikwe kwa imwe ndipo tegherezgani chomene ivyo niyowoyenge. 15  Ŵanthu aŵa ŵandaloŵere, nga umo mukughanaghanira, chifukwa ni ora lachitatu* la zuŵa. 16  Kweni ichi ndicho ntchimi Joyeli yikayowoya, kuti: 17  ‘Chiuta wakuti, “Mu mazuŵa ghaumaliro, nizamupungulira mzimu wane pa ŵanthu ŵa mitundu yose ndipo ŵana ŵinu ŵanalume na ŵana ŵinu ŵanakazi ŵazamuchima ndipo ŵanyamata ŵinu ŵazamuwona mboniwoni na ŵanalume ŵalara ŵazamulota maloto.+ 18  Mu mazuŵa agho, nizamupungulira mzimu wane nanga mpha ŵazga ŵane ŵanalume na pa ŵazga ŵane ŵanakazi, ndipo ŵazamuchima.+ 19  Nizamuchita minthondwe* kuchanya na vimanyikwiro pa charu chapasi, ndopa, moto, na josi. 20  Dazi lizamuzgoka mdima ndipo mwezi uzamuzgoka ndopa, ivi vizamuchika pambere zuŵa likuru na lauchindami la Yehova* lindize. 21  Ndipo waliyose uyo wakuchema pa zina la Yehova* wazamuponoskeka.”’+ 22  “Ŵanalume ŵa Israyeli, pulikani mazgu agha: Yesu Munazarete wakaŵa munthu uyo Chiuta wakamulongorani pakweru kwizira mu milimo yankhongono na yakuzizwiska* na vimanyikwiro ivyo Chiuta wakachita kwizira mwa iyo pakati pinu,+ nga umo imwe mukumanyira. 23  Munthu uyu wakapelekeka mwakuyana na khumbo ndiposo mahara gha Chiuta ghakuwonerathu patali,+ kweni imwe mukamupeleka mu woko la ŵanthu ŵaheni kuti ŵamukhome pa khuni na kumukoma.+ 24  Kweni Chiuta wakamuwuska mwa kumusutura ku vyakuŵinya*+ vya nyifwa, chifukwa chikaŵa chamachitiko chara kuti walutilire kukoleka na nyifwa.+ 25  Pakuti Davide wakuyowoya vya iyo kuti: ‘Nkhuŵika Yehova* pamaso pane nyengo zose, pakuti wali ku woko lane lamalyero kuti nileke kusunkhunyika. 26  Pa chifukwa ichi, mtima wane ukakondwa chomene ndipo lulimi lwane lukasekelera chomene. Ine* niŵenge na chigomezgo, 27  chifukwa munisidenge mu Dindi* chara, nesi kuzomerezga kuti wakugomezgeka winu wawone kuvunda.+ 28  Mwanimanyiska nthowa za umoyo, munipenge chimwemwe chikuru pamaso pinu.’+ 29  “Mwaŵabali, nizomerezgani kuyowoya namwe mwawanangwa vya sekuru Davide, kuti wakafwa na kusungika,+ ndipo dindi lake tili nalo m’paka pa zuŵa ili. 30  Pakuti iyo wakaŵa ntchimi ndipo wakamanyanga kuti Chiuta wakamulayizga na chilapo kuti wazamuŵika pa chitengo chake* yumoza wa ŵana* ŵake,+ 31  wakawonerathu na kuyowoya vya chiwuka cha Khristu, kuti wakasidika mu Dindi* chara nesi thupi lake likawona kuvunda.+ 32  Chiuta wali kuwuska Yesu uyu ndipo tose tili ŵakaboni pa fundo iyi.+ 33  Wakakwezgeka ku woko lamalyero la Chiuta+ na kupokera mzimu utuŵa uwo Awiske ŵakamulayizga,+ ntheura watipungulira mzimu uwo mukuwona na kupulika. 34  Davide wakakwelera kuchanya chara, kweni iyo wakati, ‘Yehova* wakati kwa Fumu yane: “Khala ku woko lane lamalyero, 35  m’paka niŵike ŵalwani ŵako kuŵa chakukandapo malundi ghako.”’+ 36  Ntheura nyumba yose ya Israyeli yimanye nadi kuti Chiuta wakamuzgora kuŵa Fumu+ na Khristu, Yesu uyo imwe mukamupayika pa khuni.”+ 37  Sono ŵakati ŵapulika mazgu agha ŵakachontheka mtima, ndipo ŵakati kwa Petrosi na ŵapositole ŵanyake wose: “Mwaŵabali, kasi tichitechi?” 38  Petrosi wakati kwa iwo: “Ng’anamukani mtima,+ ndipo waliyose wa imwe wabatizike+ mu zina la Yesu Khristu kuti zakwananga zinu zigowokereke,+ ndipo mupokerenge chawanangwa cha mzimu utuŵa. 39  Chifukwa layizgo+ ili ndinu na ŵana ŵinu na wose awo ŵali kutali, ndiposo wose awo Yehova* Chiuta withu wakuŵachemera kwa iyo.”+ 40  Wakapeleka ukaboni wakukwana na mazgu ghanyake ghanandi ndipo wakalutilira kuŵachiska kuti: “Ponoskekani ku muwiro wakubendera uwu.”+ 41  Ntheura awo ŵakapokera mazgu ghake na mtima wose ŵakabatizika,+ ndipo pa zuŵa lira ŵanthu 3,000 ŵakasazgikirako.+ 42  Ndipo ŵakalutilira kusambira ku ŵapositole. Ŵakawungana pamoza,* kurya vyakurya,+ na kulomba.+ 43  Nadi, ŵanthu wose ŵakamba kuchita wofi, ndipo ŵapositole ŵakachita minthondwe* yinandi na vimanyikwiro.+ 44  Wose awo ŵakagomezga ŵakaŵa pamoza ndipo vinthu vyawo vikaŵa vya wose. 45  Ŵakaguliskanga malo ghawo na katundu wawo,+ ndipo ivyo ŵakasanganga ŵakagaŵiranga wose, kuyana na kusoŵerwa kwa munthu.+ 46  Zuŵa lililose ŵakawungananga mu tempile. Ŵakaryeranga pamoza mu nyumba zawo na kugaŵana chakurya mwakukondwa ndiposo na mtima wose. 47  Ŵakalumbanga Chiuta ndipo ŵanthu wose ŵakaŵatemwanga. Kweniso zuŵa na zuŵa Yehova* wakasazgirangako kwa iwo awo wakaŵaponoskanga.+

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “malulimi.”
Panji kuti, “mu chiyowoyero chakonkhera?”
Ndiko kuti, cha m’ma 9 koloko mulenji.
Panji kuti, “vyakuzizwiska.”
Panji kuti, “minthondwe.”
Pangayowoyekaso kuti, “vingwe.”
Mazgu gheneko, “Thupi lane.”
Panji kuti, “Hadesi,” ndiko kuti, malaro. Wonani Mang’anamuro gha Mazgu.
Panji kuti, “mpando wake wachifumu.”
Mazgu gheneko, “chipambi cha chiwuno chake.”
Panji kuti, “Hadesi,” ndiko kuti malaro. Wonani Mang’anamuro gha Mazgu.
Panji kuti, “kugaŵana yumoza na munyake.”
Panji kuti, “vyakuzizwiska.”