Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Milimo 19:1-41

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Paulosi mu Efeso; ŵanyake ŵakubatizikaso (1-7)

  • Paulosi wakusambizga (8-10)

  • Ŵanandi ŵakagomezga nangauli pakaŵa mizimu yiheni (11-20)

  • Chivulupi mu Efeso (21-41)

19  Apo Apolo+ wakaŵa mu Korinte, Paulosi wakajumpha mu vigaŵa vyakunena na kukhilira ku Efeso.+ Kwenekura wakasanga ŵasambiri ŵanyake  ndipo wakaŵafumba kuti: “Kasi mukapokera mzimu utuŵa mukati mwagomezga?”+ Ŵakamuzgora kuti: “Yayi, tindapulikepo kuti kuli mzimu utuŵa.”  Ndipo iyo wakati: “Ipo mukabatizika ubatizo wa mtundu wuli?” Iwo ŵakati: “Mu ubatizo wa Yohane.”+  Paulosi wakati: “Yohane wakabatizanga na ubatizo uwo ukaŵa chimanyikwiro cha kung’anamuka mtima.+ Wakaphaliranga ŵanthu kuti ŵagomezge mwa uyo wakizanga pamanyuma pake,+ ndiko kuti, mwa Yesu.”  Ŵakati ŵapulika ichi, ŵakabatizika mu zina la Fumu Yesu.  Ndipo Paulosi wakati waŵika mawoko ghake pa iwo, mzimu utuŵa ukiza pa iwo+ ndipo ŵakamba kuchima na kuyowoya viyowoyero vyachilendo.+  Wose pamoza, ŵakaŵapo ŵanalume pafupifupi 12.  Wakanjiranga mu sunagoge,+ wakayowoyanga na chikanga myezi yitatu, kudumba nkhani na kuyowoya fundo zakukopa za Ufumu wa Chiuta.+  Kweni ŵanyake ŵakakana kugomezga* ndipo ŵakayowoyeranga uheni Nthowa ya Fumu+ panthazi pa wumba. Paulosi wakafumako kwa iwo+ na kuwuskako ŵasambiri kwa iwo ndipo zuŵa lililose wakayowoyanga nkhani mu chipinda cha sukulu ya Tirano. 10  Ivi vikachitika vyaka viŵiri, mwakuti wose awo ŵakakhalanga mu chigaŵa cha Asiya ŵakapulika mazgu gha Fumu, Ŵayuda na Ŵagiriki wuwo. 11  Ndipo Chiuta wakalutilira kuchita milimo yankhongono na yakuzizwiska kwizira mu mawoko gha Paulosi.+ 12  Ŵanthu ŵakatoranga tusalu na maepuroni agho ghakhwaska thupi la Paulosi na kuluta navyo ku ŵalwari+ ndipo ŵakachiranga, kweniso mizimu yiheni yikafumanga.+ 13  Kweni Ŵayuda ŵanyake ŵakuyingayinga awo ŵakafumiskanga viŵanda nawo ŵakayezga kuzunura zina la Fumu Yesu pa awo ŵakaŵa na mizimu yiheni, ŵakati: “Nkhumufumiskani mu zina la Yesu uyo Paulosi wakupharazga.”+ 14  Awo ŵakachitanga ivi ŵakaŵa ŵana ŵanalume 7 ŵa Muyuda munyake zina lake Sikeva, uyo wakaŵa mulara wa ŵasembe. 15  Kweni mzimu uheni ukati kwa iwo: “Yesu nkhumumanya,+ Paulosi nayo nkhumumanya makora,+ kasi imwe ndimwe ŵanjani?” 16  Munthu uyo wakaŵa na mzimu uheni wakaŵahuzukira, wakalimbana nawo wose na kuŵathereska, mwakuti ŵakapwetekeka ndipo ŵakafuma mu nyumba yira na kuchimbira uku ŵali nkhule. 17  Ŵanthu wose ŵakapulika, Ŵayuda na Ŵagiriki wuwo awo ŵakakhalanga mu Efeso. Wose ŵakachita wofi, ndipo zina la Fumu Yesu likalutilira kuchindikika. 18  Ŵanandi awo ŵakagomezga, ŵakizanga na kuyowoya zakwananga zawo pakweru. 19  Nadi, ŵanandi awo ŵakachitanga masalamusi ŵakawunjika pamoza mabuku ghawo na kughawotcha panthazi pa waliyose.+ Ŵakapendesera mitengo yake, ŵakasanga kuti ghakaŵa ghakukwana masiliva 50,000. 20  Ntheura mazgu gha Yehova* ghakalutilira kukura na kuŵa ghankhongono.+ 21  Vinthu ivi vikati vyachitika, Paulosi wakaghanaghana mu mtima wake kuti para wajumpha mu Makedoniya+ na Akaya, walute ku Yerusalemu.+ Wakati: “Para nakafika kura nkhwenera kukawonaso Romu.”+ 22  Ntheura wakatuma ŵaŵiri mwa awo ŵakamuteŵeteranga ku Makedoniya, Timote+ na Erasito,+ kweni iyo wakakhalira mu chigaŵa cha Asiya. 23  Pa nyengo yira, pakawuka chivulupi chikuru+ pakuyowoya vya Nthowa ya Fumu.+ 24  Pakuti munthu munyake zina lake Demetiriyo, mufuzi wa siliva, uyo wakapanganga tumatempile twasiliva twa Aratemisi ndipo wakasangiranga phindu linandi ŵamisiri.+ 25  Wakaŵawunganya iwo na wose awo ŵakagwiranga ntchito iyi ndipo wakati: “Mwaŵanthu, mukumanya makora kuti usambazi withu ukufumira mu mulimo uwu. 26  Sono mukuwona na kupulika umo Paulosi uyu wanyengelelera mzinda ukuru na kuwupuluska, wakuti ŵachiuta awo ŵakupangika na mawoko mbachiuta nadi yayi.+ Wakuchita ivi mu Efeso+ pera yayi kweni pafupifupi mu chigaŵa chose cha Asiya. 27  Icho chikofya ntchakuti ni mulimo withu pera yayi uwo uyuyulikenge, tempile la chiuta mwanakazi mukuru Aratemisi nalo ŵanthu ŵaliwonenge kuti nkhanthu chara. Aratemisi uyo ŵanthu ŵakumusopa mu chigaŵa chose cha Asiya na mu charu chose, walekenge kuzirwa.” 28  Ŵanthu ŵakati ŵapulika ivi ŵakakwiya chomene, ndipo ŵakamba kuchemerezga kuti: “Mukuru ni Aratemisi wa Ŵaefeso!” 29  Ntheura msumba ukatimbanizgika, ndipo wose ŵakathilimukira mu luŵaza lwa maseŵero, ŵakaguguza Gayo na Arisitariko,+ Ŵamakedoniya awo ŵakendanga na Paulosi. 30  Paulosi wakakhumbanga kunjira mukati mu ŵanthu, kweni ŵasambiri ŵakamukanira. 31  Ŵabwezi ŵake ŵanyake awo ŵakalaŵiliranga viphikiro na maseŵero, ŵakatuma uthenga, kumuŵeyelera kuti waleke kunjira mu luŵaza lwa maseŵero chifukwa wangajiziyamo. 32  Nakuti ŵanyake ŵakachemerezganga ichi ŵanyake ichi, pakuti mzinda ukatimbanizgika, ndipo ŵanandi ŵa iwo ŵakamanya chara chifukwa icho ŵakawunganirana pamoza. 33  Ntheura ŵakafumiska Alekizanda mu mzinda, Ŵayuda ŵakamukantchizgira kunthazi, ndipo Alekizanda wakawuska woko lake ndipo wakakhumbanga kujivikilira ku ŵanthu. 34  Kweni ŵakati ŵamanya kuti ni Muyuda, wose ŵakamba kuchemerezga pamoza kwa maora ghaŵiri kuti: “Mukuru ni Aratemisi wa Ŵaefeso!” 35  Paumaliro, mulara wa msumba wakati wachetamiska mzinda, wakati: “Mwaŵanthu ŵa mu Efeso, kasi walipo munthu uyo wakuleka kumanya kuti mu msumba wa Ŵaefeso ndimo mukusungika tempile la Aratemisi mukuru na chikozgo icho chikambotoka kufuma kuchanya? 36  Ntheura pakuti palije uyo wangasuska fundo iyi, ipo mukhale chete ndipo kupupuluma yayi. 37  Pakuti mwiza na ŵanthu aŵa awo mbakwiba vya mu tempile chara nesi ŵakuyuyura chiuta withu mwanakazi. 38  Ntheura usange Demetiriyo+ na ŵamisiri awo ŵali nayo ŵali na mulandu na munthu, mazuŵa gha milandu ghakuŵako ndipo nduna* ziliko, ŵalekani ŵize na milandu yawo kususkana yumoza na munyake. 39  Kweni usange mukupenja kanthu kanyake kujumpha apa, keruzgike na wumba kuyana na dango. 40  Pakuti tingaŵa na mulandu wa chigaluka pa ivyo vyachitika muhanya uno, ndipo tilije chifukwa chakupulikikwa icho tingapeleka pa chivundungwele ichi.” 41  Ndipo wakati wayowoya vinthu ivi, wakawuwezga wumba.

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “ŵakalutilira kunonopeska mitima yawo na kukana kugomezga.”
Kazembe wa Ŵaroma. Wonani Mang’anamuro gha Mazgu.