Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Milimo 18:1-28

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Paulosi wakupharazga mu Korinte (1-17)

  • Kuwelera ku Antiyoke wa ku Siriya (18-22)

  • Paulosi wakuluta ku Galatiya na Firigiya (23)

  • Kovwira Apolo (24-28)

18  Pamanyuma pa vinthu ivi, Paulosi wakafumako ku Ateni ndipo wakiza ku Korinte.  Ndipo wakasanga Muyuda munyake zina lake Akwila,+ wa charu cha Ponto uyo wakaŵa kuti wiza waka kufuma ku Italiya na muwoli wake Prisila, pakuti Kilaudiyo wakapeleka dango lakuti Ŵayuda wose ŵafumemo mu Romu. Ntheura Paulosi wakaluta kwa iwo  na kukhala nawo ku nyumba yawo chifukwa wose ŵakachitanga ntchito yakuyana waka.+ Ntchito yawo yikaŵa ya kupanga mahema.  Wakadumbanga nkhani* mu sunagoge+ zuŵa lililose la sabata+ ndipo wakakhorweskanga Ŵayuda na Ŵagiriki.  Sono Sila+ na Timote+ ŵakati ŵakhira kufuma ku Makedoniya, Paulosi wakamba kutangwanika chomene na kupharazga mazgu, wakapelekanga ukaboni ku Ŵayuda kulongora kuti Yesu ni Khristu.+  Kweni ŵakati ŵalutilira kumususka na kumunena, wakakhung’untha malaya ghake+ ndipo wakati kwa iwo: “Mulandu wa ndopa uŵe pa mitu yinu.+ Ine nilije mulandu.+ Kufuma sono nilutenge ku ŵanthu ŵamitundu.”+  Ntheura wakasamako kura* ndipo wakanjira mu nyumba ya munthu munyake zina lake Titiyasi Yusto. Munthu uyu wakasopanga Chiuta ndipo nyumba yake yikaŵa pafupi na sunagoge.  Khrisipo,+ mulara wa sunagoge wakagomezga mu Fumu, pamoza na wose ŵamunyumba yake. Ndipo Ŵakorinte ŵanandi awo ŵakapulika ŵakamba kugomezga na kubatizika.  Kweniso, nausiku Fumu yikayowoya na Paulosi mu mboniwoni kuti: “Kopa chara, kweni lutilira kuyowoya ndipo ungakhalanga chete chara, 10  chifukwa ine nili nawe+ ndipo palije munthu uyo wakuwukirenge kuti wakupweteke, pakuti nili na ŵanthu ŵanandi mu msumba uwu.” 11  Ntheura wakakhala kwenekura chaka chimoza na myezi 6, wakaŵasambizganga mazgu gha Chiuta. 12  Sono apo Galiyo wakaŵa nduna* ya Akaya, Ŵayuda wose ŵakawukira Paulosi, ndipo ŵakamutolera ku chitengo chakweruzgirapo, 13  ŵakati: “Munthu uyu wakukopa ŵanthu kuti ŵasopenge Chiuta mu nthowa yakupambana na dango.” 14  Kweni apo Paulosi wakaŵa pafupi kuyowoya, Galiyo wakayowoya kwa Ŵayuda kuti: “Imwe Ŵayuda, kuŵenge kuti munthu uyu waswa dango panji wananga chinthu chikuru, mphanyi namutegherezgani mwakuzika. 15  Kweni usange mukupindana pa mazgu na mazina na dango linu,+ mujiwonere mwekha. Nkhukhumba chara kuŵa mweruzgi wa vinthu ivi.” 16  Ntheura wakaŵachimbizga ku chitengo chakweruzgirapo. 17  Ntheura wose ŵakakora Sositene+ mulara wa sunagoge, ndipo ŵakamba kumutimba panthazi pa chitengo chakweruzgirapo. Kweni Galiyo wakanjilirapo yayi pa vinthu ivi. 18  Ndipouli, Paulosi wakati wakhalako mazuŵa ghanyakeso, wakalayira ŵabali, ndipo wakambukira ku Siriya. Wakaŵa pamoza na Prisila na Akwila. Ndipo mu Kenkereya+ wakameta sisi la ku mutu wake, chifukwa wakalapa chilapo. 19  Sono ŵakafika pa Efeso, ndipo wakaŵaleka penepara. Kweni iyo wakanjira mu sunagoge na kudumbirana na Ŵayuda.+ 20  Nangauli ŵakamupemphanga kuti wakhalepo nawo nyengo yitaliko, kweni wakakana, 21  wakalayira na kuŵaphalira kuti: “Namuweraso, usange Yehova* wakhumba.” Ndipo wakakwera ngalaŵa kufuma ku Efeso 22  na kukhira kwiza ku Kesareya. Wakaluta* na kutawuzga mpingo, ndipo wakakhilira ku Antiyoke.+ 23  Wakati wakhalako kanyengo kwenekura, wakafumako ndipo wakenda mu malo na malo mu charu cha Galatiya na Firigiya,+ kukhozga ŵasambiri wose.+ 24  Sono Muyuda munyake zina lake Apolo+ wa ku Alekizandiriya, wakiza ku Efeso. Munthu uyu wakamanyanga kuyowoya kweniso wakamanyanga makora Malemba. 25  Munthu uyu, wakasambizgika* nthowa ya Yehova* ndipo pakuti wakaŵa wakugolera na mzimu, wakayowoyanga na kusambizga makora vinthu vya Yesu. Kweni wakamanyanga ubatizo wa Yohane pera. 26  Munthu uyu wakamba kuyowoya mwachikanga mu sunagoge. Prisila na Akwila+ ŵakati ŵamupulika, ŵakamutolera pamphepete na kumulongosolera makora nthowa ya Chiuta. 27  Kweniso, chifukwa chakuti wakakhumbanga kwambukira ku Akaya, ŵabali ŵakalembera ŵasambiri, ŵakaŵachiska kuti ŵamupokelere makora. Ntheura wakati wafika kura, wakawovwira chomene awo ŵakagomezga chifukwa cha lusungu lukuru lwa Chiuta. 28  Mwankhongono Apolo wakapanikizgira pakweru Ŵayuda kuti ŵakaŵa ŵakubuda, ndipo wakaŵalongoranga Malemba kuti Yesu ndiyo ni Khristu.+

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “wakadumbiskananga nawo.”
Ndiko kuti, ku sunagoge.
Kazembe wa Ŵaroma. Wonani Mang’anamuro gha Mazgu.
Panji kukaŵa ku Yerusalemu.
Panji kuti, “wakasambizgika pamulomo.”