Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Milimo 16:1-40

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Paulosi wakusankha Timote (1-5)

  • Mboniwoni ya mwanalume wa ku Makedoniya (6-10)

  • Lidiya wakugomezga mu Filipi (11-15)

  • Paulosi na Sila ŵakukakika (16-24)

  • Mulinda wa jele na ŵamunyumba yake ŵakubatizika (25-34)

  • Paulosi wakupempha kuti ŵamuphepiske (35-40)

16  Ntheura wakafika pa Derebe kweniso pa Lisitira.+ Kwenekura kukaŵa msambiri munyake zina lake Timote.+ Anyina ŵakaŵa Muyuda wakupulikana kweni awiske ŵakaŵa Mugiriki.  Ŵabali ŵa ku Lisitira na Ikoniya ŵakamulumbanga chomene.  Paulosi wakakhumba kumutora Timote kuti walute nayo. Wakamutora na kumukotora chifukwa cha Ŵayuda awo ŵakaŵa mu malo ghara,+ pakuti wose ŵakamanyanga kuti awiske ŵakaŵa Mugiriki.  Apo ŵakendanga kusolota mu misumba, ŵakaŵaphaliranga awo ŵakaŵa kura kuti ŵasungilire malango agho ŵapositole na ŵalara awo ŵakaŵa mu Yerusalemu ŵakadumura.+  Ntheura, mipingo yikalutilira kukhozgeka mu chipulikano ndipo zuŵa lililose ŵanthu ŵakasazgikiranga mu mpingo.  Kweniso, ŵakajumpha mu Firigiya na charu cha Galatiya,+ chifukwa mzimu utuŵa ukaŵakanizga kuyowoya mazgu mu chigaŵa cha Asiya.  Ndiposo, ŵakati ŵakhilira ku Misiya ŵakayezgayezga kuti ŵalute mu Bitiniya,+ kweni mzimu wa Yesu ukaŵakanizga.  Ntheura ŵakajumphilira Misiya na kukhilira ku Trowa.  Nausiku Paulosi wakawona mboniwoni. Munthu munyake wa ku Makedoniya wakimilira ndipo wakamuŵeyeleranga, kuti: “Mwambukire mu Makedoniya ndipo mutovwire.” 10  Paulosi wakati wawona mboniwoni iyi, tikanozgeka kuluta mu Makedoniya, tikamanya kuti Chiuta watichema kuti tikaŵapharazgire makani ghawemi. 11  Ntheura tikakwera ngalaŵa kufuma ku Trowa ndipo tikajumphilira m’paka ku Samotirake. Zuŵa lakulondezgapo tikafika ku Neyapoli. 12  Kufuma kura tikaluta ku Filipi,+ msumba uwo uli pasi pa Romu, uwo ni msumba wakuzirwa mu chigaŵa cha Makedoniya. Tikakhala mu msumba uwu kwa tumazuŵa. 13  Pa zuŵa la Sabata tikafumira kuwaro kwa chipata mumphepete mwa mlonga, uko tikaghanaghananga kuti kukaŵa malo ghakusoperako. Ndipo tikakhala pasi na kwamba kuyowoya na ŵanakazi awo ŵakawungana. 14  Pakaŵa mwanakazi munyake wakusopa Chiuta zina lake Lidiya. Wakaŵa wa mu msumba wa Tiyatira+ ndipo wakaguliskanga salu zitchesamu. Mwanakazi uyu wakapulikizganga, ndipo Yehova* wakajura mtima wake kuti wapulikiske ivyo Paulosi wakayowoyanga. 15  Sono iyo na ŵamunyumba yake ŵakati ŵabatizika,+ wakatiŵeyelera, wakati: “Usange imwe mwaniwona kuŵa wakugomezgeka kwa Yehova,* tiyeni mukakhale mu nyumba yane.” Ndipo wakatichichizga kuti tilute. 16  Apo tikalutanga ku malo ghakusoperako, muteŵeti munyake msungwana uyo wakaŵa na mzimu, chiŵanda chakuwukwa,+ wakakumana nase. Ŵenecho ŵa msungwana uyu ŵakasanganga phindu para wakuwukwa.* 17  Msungwana uyu wakalondezganga Paulosi na ise ndipo wakachemerezganga kuti: “Ŵanthu aŵa mbazga ŵa Chiuta Wapachanya Nkhanira,+ ndipo ŵakumupharazgirani nthowa ya chiponosko.” 18  Wakachitanga nthena mazuŵa ghanandi. Paumaliro Paulosi wakavuka navyo ndipo wakang’anamuka na kuyowoya na mzimu uwu, kuti: “Mu zina la Yesu Khristu nkhukuphalira kuti fumamo mwa iyo.” Ndipo ukafumamo mu ora lenelira.+ 19  Ŵenecho ŵakati ŵawona kuti ŵasangengeso phindu yayi,+ ŵakakora Paulosi na Sila ndipo ŵakaŵaguguzira ku msika ku ŵalongozgi.+ 20  Ŵakaluta nawo ku ŵalara ŵa boma, ŵakati: “Ŵanthu aŵa ŵakutimbanizga chomene msumba withu.+ Mbayuda, 21  ndipo ŵakupharazga malango agho tingaghapokelera yayi panji kughalondezga, chifukwa ndise Ŵaroma.” 22  Mzinda ukaŵawukira pamoza, ndipo ŵalara ŵa boma ŵakati ŵaŵapalulira malaya ghawo ghakuwaro, ŵakati ŵaŵatimbe na zindodo.+ 23  Ŵakati ŵaŵadupura vikoti vinandi, ŵakaŵaponya mu jele, ŵakaphalira mulinda wa jele kuti waŵasunge.+ 24  Pakuti wakaphalirika nthena, wakaŵajalira mu chipinda chamukati cha jele na kuŵika malundi ghawo mu magwedi. 25  Kweni pakati pa usiku, Paulosi na Sila ŵakalombanga na kwimba sumu kulumba Chiuta,+ ndipo ŵakayidi ŵakaŵapulikanga. 26  Mwamabuchi, kukachitika chindindindi chikuru, mwakuti fawundeshoni ya jele yikasunkhunyika. Nyengo yeneyiyo milyango yose ya jele yikajulika, ndipo simbi za ŵakayidi wose zikasutuka.+ 27  Mulinda wa jele wakati wawuka mu tulo na kuwona kuti milyango ya jele yili mwazi, wakasolora lupanga lwake ndipo wakaŵa pafupi kujikoma, wakatenge ŵakayidi ŵachimbira.+ 28  Kweni Paulosi wakachemerezga chomene, wakati: “Kujipweteka yayi, chifukwa tose tili mwenemuno!” 29  Ntheura wakachemeska miliko ndipo wakachimbilira mukati uku wali na chitenthe, wakawa pasi panthazi pa Paulosi na Sila. 30  Wakaŵafumiskira kuwaro na kuyowoya kuti: “Ŵadada, kasi nichitechi kuti niponoskeke?” 31  Iwo ŵakati: “Gomezga Fumu Yesu ndipo uponoskekenge, iwe na ŵamunyumba yako.”+ 32  Ndipo ŵakamupharazgira mazgu gha Yehova* pamoza na wose ŵamunyumba yake. 33  Ndipo wakaŵatora mu ora lenelira la usiku na kusuka vilonda vyawo. Ndipo iyo na ŵamunyumba yake wose ŵakabatizika mwaluŵiro.+ 34  Wakaŵanjizga mu nyumba yake na kuŵaŵikira chakurya pa thebulu. Wakasekelera chomene pamoza na wose ŵamunyumba yake pakuti sono wakagomezga Chiuta. 35  Kukati kwacha, ŵalara ŵa boma ŵakatuma ŵasilikari kukayowoya kuti: “Muŵafwature ŵanthu awo.” 36  Mulinda wa jele wakaphalira Paulosi uthenga uwu: “Ŵalara ŵa boma ŵatuma ŵanthu kuti imwe mwaŵaŵiri mufwatulike. Ntheura, fumani ndipo lutaninge mu mtende.” 37  Kweni Paulosi wakati kwa iwo: “Ŵakatithyapura pamaso pa ŵanthu kwambura mulandu, ise tili Ŵaroma,+ ndipo ŵakatiponya mu jele. Kasi sono ŵakutifumiska mwachisisi? Tifumenge yayi. Ŵize ŵekha, ŵazakatifumiske.” 38  Ŵasilikari ŵakaphalira ŵalara ŵa boma mazgu agha. Ŵalara ŵa boma ŵakawopa chomene ŵakati ŵapulika kuti ŵanthu ŵara ŵakaŵa Ŵaroma.+ 39  Ntheura ŵakiza na kuŵaŵeyelera ndipo ŵakati ŵaŵafumiska, ŵakaŵapempha kuti ŵafumemo mu msumba. 40  Iwo ŵakafuma mu jele ndipo ŵakaluta ku nyumba ya Lidiya. Ŵakati ŵawona ŵabali, ŵakaŵakhwimiska+ na kuluta.

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “wakuloska.”