Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Milimo 13:1-52

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Baranaba na Saulosi ŵakutumika ku umishonale (1-3)

  • Kupharazga pa Kipro (4-12)

  • Paulosi wakuyowoya mu Antiyoke wa ku Pisidiya (13-41)

  • Uchimi ukuti ŵang’anamukire ku ŵamitundu (42-52)

13  Sono mu mpingo+ wa mu Antiyoke mukaŵa ntchimi na ŵasambizgi aŵa: Baranaba, Simiyoni wakuchemeka Nigere, Lusiyasi wa ku Kurene, Manayeni uyo wakasambira pamoza na Herode uyo wakalamuliranga chigaŵa, na Saulosi.  Apo ŵakateŵeteranga Yehova* na kuziŵizga kurya, mzimu utuŵa ukati: “Munipatulire Baranaba na Saulosi+ kuti ŵachite mulimo uwo nili kuŵachemera.”+  Ŵakati ŵaziŵizga kurya na kulomba, ŵakaŵika mawoko ghawo pa iwo na kuŵatuma kuti ŵalutenge.  Ntheura ŵanthu aŵa ŵakatumika na mzimu utuŵa ndipo ŵakakhilira ku Selukiya. Kufuma kura ŵakambukira ku Kipro.  Ŵakati ŵafika mu Salami, ŵakamba kupharazga mazgu gha Chiuta mu masunagoge gha Ŵayuda. Ŵakaŵaso na Yohane uyo wakaŵateŵeteranga.*+  Ŵakati ŵasolota mu chirwa chose m’paka ku Pafo, ŵakakumana na Muyuda munyake zina lake Barayesu, uyo wakaŵa wamayere kweniso ntchimi yitesi.  Wakaŵa pamoza na nduna* Seregiyo Paulosi, mwanalume wamahara. Nduna iyi yikakhumbanga kuti yipulike mazgu gha Chiuta, ntheura yikachema Baranaba na Saulosi.  Kweni Elimasi wamayere (pakuti ndilo ng’anamuro la zina lake) wakamba kuŵasuska, wakakhumbanga kuti nduna yira yileke kugomezga.  Saulosi, uyoso ni Paulosi, pakuzuzgika na mzimu utuŵa, wakamulaŵiska dodoli 10  ndipo wakati: “Wamunthu wakuzura na mtundu uliwose wa uryarya kweniso mtundu uliwose wa uheni, iwe mwana wa Dyabulosi,+ mulwani wa chilichose chaurunji, kasi ulekenge chara kutimbanizga nthowa zakunyoloka za Yehova?* 11  Wona, woko la Yehova lili pa iwe, ndipo uŵenge wachibulumutira, kwa kanyengo uwonenge ungweru wa dazi yayi.” Nyengo yeneyiyo, nyathutwe na chisi vikawa pa iyo, ndipo wakawurawura kupenja ŵanthu kuti ŵamukore pa woko ŵamulongozge. 12  Nduna yira, yikati yawona ivyo vyachitika, yikagomezga, pakuti yikazizikika na chisambizgo cha Yehova.* 13  Sono Paulosi na awo ŵakaŵa nayo ŵakakwera ngalaŵa kufuma ku Pafo ndipo ŵakafika pa Perega mu Pamfuliya. Kweni Yohane+ wakaŵaleka na kuwelera ku Yerusalemu.+ 14  Kweni iwo ŵakafuma ku Perega ndipo ŵakiza ku Antiyoke mu Pisidiya. Ŵakati ŵanjira mu sunagoge+ pa zuŵa la Sabata, ŵakakhala pasi. 15  Mazgu gha mu Dango+ na mu mabuku gha Ntchimi ghakati ghaŵazgika, ŵalara ŵa sunagoge ŵakaŵapempha kuti: “Mwaŵabali, usange muli na mazgu ghakukhozga ŵanthu, yowoyani.” 16  Ntheura Paulosi wakawuka, ndipo wakanyamuska woko lake kuti ŵanthu ŵakhale chete, wakati: “Mwaŵanthu, Ŵaisrayeli na mwaŵanyake imwe mukopa Chiuta, pulikani. 17  Chiuta wa ŵanthu aŵa Ŵaisrayeli wakasora ŵasekuru ŵithu. Ndipo apo ŵanthu aŵa ŵakakhalanga nga mbalendo mu charu cha Eguputo, wakaŵakwezga na kuŵafumiska na woko lankhongono.+ 18  Wakaŵazizipizgira vyaka 40 mu mapopa.+ 19  Wakati waparanya mitundu 7 mu charu cha Kenani, wakaŵagaŵira charu chira kuŵa chiharo chawo.+ 20  Vyose ivi vikachitika mu vyaka pafupifupi 450. “Pamanyuma wakaŵapa ŵeruzgi m’paka mu nyengo ya ntchimi Samuyeli.+ 21  Kweni pamasinda ŵakalomba kuti ŵaŵe na themba,+ ndipo Chiuta wakaŵapa Sauli mwana wa Kishi, wa fuko la Benjamini,+ uyo wakaŵalongozga vyaka 40. 22  Chiuta wakati wamuwuskapo, wakaŵawuskira Davide kuŵa themba,+ uyo wakamuchitira ukaboni ndipo wakati: ‘Nasanga Davide mwana wa Yese,+ munthu uyo wakukolerana na mtima wane.+ Wazamuchita vinthu vyose ivyo nkhukhumba.’ 23  Kufuma mu mphapu* ya munthu uyu, mwakuyana na layizgo lake, Chiuta wapeleka Yesu kuŵa mponoski wa Israyeli.+ 24  Pambere iyo wandize, Yohane wakapharazga ku ŵanthu wose ŵa Israyeli vya ubatizo kuŵa chimanyikwiro cha kung’anamuka mtima.+ 25  Kweni apo Yohane wakamalizganga uteŵeti wake, wakatenge: ‘Kasi mukuti ndine njani? Uyo mukughanaghana ndine chara. Kweni wonani, munyake wakwiza pamanyuma pane uyo nkhwenelera chara kusutura vilyato ku malundi ghake.’+ 26  “Mwaŵabali, imwe ŵana ŵa Abrahamu na ŵanyake pakati pinu awo ŵakopa Chiuta, mazgu gha chiponosko agha ghali kutumizgika kwa ise.+ 27  Pakuti ŵanthu ŵa mu Yerusalemu na ŵalongozgi ŵawo ŵakamumanya iyo chara, kweni apo ŵakamweruzganga, ŵakafiska vinthu ivyo vikayowoyeka na Ntchimi,+ vinthu ivyo vikuŵazgika mwakukwezga sabata yiliyose. 28  Nangauli ŵakamusanga na mulandu wakwenelera nyifwa chara,+ ŵakachichizga Pilato kuti Yesu wakomeke.+ 29  Sono ŵakati ŵafiska vinthu vyose ivyo vikalembeka pakuyowoya vya iyo, ŵakamukhizga pa khuni ndipo ŵakamuŵika mu dindi.*+ 30  Kweni Chiuta wakamuwuska ku ŵakufwa.+ 31  Ndipo mazuŵa ghanandi wakawoneka ku awo ŵakakwera nayo kufuma ku Galileya kuya ku Yerusalemu. Sono aŵa mbakaboni ŵake ku ŵanthu.+ 32  “Ntheura ise tikumupharazgirani makani ghawemi gha layizgo ilo likapelekeka ku ŵasekuru. 33  Pakuwuska Yesu,+ Chiuta wafiska layizgo ili kwa ise ŵana ŵawo. Vyachitika nga umo vili kulembekera mu salimo lachiŵiri kuti: ‘Iwe ndiwe mwana wane, muhanya uno nazgoka wuso.’+ 34  Chiuta wakamuwuska ku ŵakufwa, wazamuŵaso na thupi ilo lingavunda yayi. Chiuta wakayowoyerathu kuti: ‘Nimulongoraninge lusungu* ulo nkhalayizga kwa Davide, ulo ndwakugomezgeka.’+ 35  Wakayowoyaso mu salimo linyake kuti: ‘Muzomerezgenge chara kuti wakugomezgeka winu wawone kuvunda.’+ 36  Davide wakateŵetera Chiuta* mu muwiro wake, wakagona tulo mu nyifwa, ŵakaŵikika pamoza na ŵasekuru ŵake, ndipo thupi lake lili kuvunda.+ 37  Kweni uyo Chiuta wali kumuwuska, thupi lake likavunda chara.+ 38  “Ntheura ŵabali, manyani kuti tikumupharazgirani kuti ŵanthu ŵangagowokereka zakwananga kwizira mwa iyo.+ 39  Dango la Mozesi+ lingamuzgorani ŵambura mulandu yayi, kweni chifukwa cha nyifwa ya munthu uyu, waliyose uyo wakugomezga wakuŵa wambura mulandu.+ 40  Ntheura muwoneseske kuti icho Ntchimi zikayowoya chileke kwiza pa imwe, chakuti: 41  ‘Imwe ŵakugoska, wonani, zizwani na kuparanyika, chifukwa nkhuchita mulimo mu mazuŵa ghinu, mulimo uwo muwugomezgenge yayi nanga munyake wangamulongosolerani makora.’”+ 42  Sono apo ŵakafumanga, ŵanthu ŵakamba kuŵaŵeya kuti ŵazakaŵaphalireso makani agha Sabata yakulondezgapo. 43  Ntheura wumba uwo ukaŵa pa sunagoge ukati wambininika, Ŵayuda ŵanandi na ŵakung’anamukira ku Chiyuda awo ŵakasopanga Chiuta ŵakalondezga Paulosi na Baranaba. Apo Paulosi na Baranaba ŵakayowoyanga nawo, ŵakaŵachiska kuti ŵakhalilire mu lusungu lukuru lwa Chiuta.+ 44  Sabata yakulondezgapo, pafupifupi msumba wose ukawungana pamoza kuti upulike mazgu gha Yehova.* 45  Ŵayuda ŵakati ŵawona mizinda, ŵakachita sanji ndipo mwamuyuyuro ŵakamba kususka vinthu ivyo Paulosi wakayowoyanga.+ 46  Ndipo Paulosi na Baranaba ŵakaŵaphalira mwachikanga kuti: “Chikaŵa chakwenelera kuti mazgu gha Chiuta ghayowoyeke dankha kwa imwe.+ Pakuti mukughakana na kujeruzga kuti ndimwe ŵambura kwenelera umoyo wamuyirayira, wonani, tikung’anamukira ku mitundu.+ 47  Pakuti Yehova* watiphalira mazgu agha: ‘Nakwimika kuŵa ungweru ku ŵamitundu, kuti uŵe chiponosko ku vigoti vya charu chapasi.’”+ 48  Ŵamitundu ŵakati ŵapulika ivi, ŵakamba kusekelera na kuchindika mazgu gha Yehova.* Ndipo wose awo ŵakaŵa na maghanoghano ghakwenelera umoyo wamuyirayira ŵakagomezga. 49  Kweniso mazgu gha Yehova* ghakalutilira kuthandazgika mu charu chose. 50  Kweni Ŵayuda ŵakavundura ŵanakazi ŵakumanyikwa awo ŵakawopanga Chiuta na ŵanalume ŵakuzirwa ŵa mu msumba, ndipo ŵakawuskira nthambuzgo+ Paulosi na Baranaba na kuŵaponya kuwaro kwa mphaka zawo. 51  Paulosi na Baranaba ŵakaŵaphatira fuvu la ku malundi ghawo ndipo ŵakaluta ku Ikoniya.+ 52  Ndipo ŵasambiri ŵakalutilira kuzuzgika na mzimu utuŵa ndipo mitima yawo yikaŵa na chimwemwe chikuru.+

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “wakaŵawovwiranga.”
Kazembe wa Ŵaroma. Wonani Mang’anamuro gha Mazgu.
Mazgu gheneko, “mbuto.”
Panji kuti, “dindi lachikumbusko.”
Panji kuti, “chitemwa chakugomezgeka.”
Panji kuti, “wakachita khumbo la Chiuta.”