Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Milimo 11:1-30

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Petrosi wakulongosolera ŵapositole (1-18)

  • Baranaba na Saulosi ŵali mu Antiyoke wa Siriya (19-26)

    • Ŵasambiri ŵakwamba kuchemeka Ŵakhristu (26)

  • Agabu wakuyowoyerathu vya njara (27-30)

11  Sono ŵapositole na ŵabali awo ŵakaŵa mu Yudeya ŵakapulika kuti ŵanthu ŵamitundu nawo ŵapokera mazgu gha Chiuta.  Ntheura apo Petrosi wakiza ku Yerusalemu, awo ŵakakoseranga ukotoli+ ŵakamba kumususka,  ŵakatenge: “Ukanjira mu nyumba ya ŵanthu ŵambura kukotoleka na kurya nawo.”  Petrosi wakaŵalongosolera ivyo vikachitika, wakati:  “Ine nkhaŵa mu msumba wa Yopa nkhalombanga, ndipo mu mboniwoni nkhawona chinthu* chikakhiranga nga ntchisalu chikuru icho chakoreka mu makona ghake ghanayi chikakhizgika pasi kufuma kuchanya, ndipo chikiza m’paka kwa ine.+  Nkhalaŵisiskamo ndipo nkhawona vyamoyo vya malundi ghanayi vya pa charu chapasi, vikoko, vinthu vyakukhwaŵa, na viyuni vyamudera.  Nkhapulikaso mazgu ghakuti: ‘Petrosi wuka, koma ndipo urye!’  Kweni nkhati: ‘Yayi Fumu, chifukwa chinthu chakufipirwa panji chaukazuzi chindanjiremo mu mulomo wane.’  Kachiŵiri mazgu ghakufuma kuchanya ghakati: ‘Leka kuchema vinthu ivyo Chiuta watozga kuti ni vyakufipirwa.’ 10  Ichi chikachitika kachitatu, ndipo vyose vikaguzikiraso kuchanya. 11  Nyengo yeneyira ŵanalume ŵatatu ŵakimilira pa nyumba iyo tikaŵamo, iwo ŵakatumika kwa ine kufuma ku Kesareya.+ 12  Sono mzimu ukaniphalira kuti nilute nawo, kwambura kukayika nanga mphachoko. Ŵabali 6 aŵa nawo ŵakaluta nane, ndipo tikanjira mu nyumba ya munthu uyo. 13  “Wakatiphalira umo wakawonera mungelo wakwimilira mu nyumba yake na kuyowoya kuti: ‘Tuma ŵanthu ku Yopa ŵakacheme Simoni, wakuchemeka Petrosi,+ 14  ndipo wazamukuphalira vinthu ivyo ukwenera kuchita kuti iwe na wose ŵamunyumba yako muponoskeke.’ 15  Kweni nkhati namba kuyowoya, mzimu utuŵa ukiza pa iwo nga umo ukizira pa ise pakwamba.+ 16  Nkhakumbuka mazgu gha Fumu, ghakuti: ‘Yohane wakabatiza na maji,+ kweni imwe muzamubatizika na mzimu utuŵa.’+ 17  Ntheura, usange Chiuta wakapeleka chawanangwa chakuyana waka kwa iwo nga ni umo wakachitiraso kwa ise, taŵeneise tikagomezga Fumu Yesu Khristu, nkhaŵa njani ine kuti nijandizge Chiuta?”*+ 18  Sono ŵakati ŵapulika vinthu ivi, ŵakaleka kumususka,* ndipo ŵakachindika Chiuta, ŵakati: “Chiuta wapelekaso mwaŵi ku ŵanthu ŵamitundu kuti ŵang’anamuke mtima kuti ŵazakasange umoyo.”+ 19  Awo ŵakambininika+ chifukwa cha suzgo iyo yikawuka pa Stefano ŵakafika m’paka ku Fonike, Kipro, na Antiyoke, ŵakapharazgiranga Ŵayuda pera.+ 20  Kweni pakaŵa ŵanalume ŵanyake ŵa ku Kipro na Kurene awo ŵakiza ku Antiyoke ndipo ŵakamba kuyowoya na ŵanthu ŵakuyowoya Chigiriki, kupharazga makani ghawemi gha Fumu Yesu. 21  Kweniso woko la Yehova* likaŵa nawo, ndipo ŵanandi chomene ŵakagomezga na kung’anamukira kwa Fumu.+ 22  Mpingo uwo ukaŵa mu Yerusalemu ukapulika vya iwo ndipo ukatuma Baranaba+ ku Antiyoke. 23  Wakati wafika na kuwona lusungu lukuru lwa Chiuta, wakasekelera ndipo wakamba kuŵakhwimiska wose kuti ŵalutilire kugomezgeka kwa Fumu na mtima wawo wose.+ 24  Baranaba wakaŵa munthu muwemi, wakazura na mzimu utuŵa na chipulikano. Ndipo mzinda ukuru ukasazgikirako kwa Fumu.+ 25  Ntheura wakaluta ku Taraso kuti wakapenje Saulosi.+ 26  Wakati wamusanga, wakiza nayo ku Antiyoke. Ntheura chaka chose ŵakawungananga nawo mu mpingo ndipo ŵakasambizga mzinda ukuru. Mukaŵa mu Antiyoke umo ŵasambiri mwakulongozgeka na Chiuta ŵakamba kuchemeka Ŵakhristu.+ 27  Mu mazuŵa agha, ntchimi+ zikakhira kufuma ku Yerusalemu kuya ku Antiyoke. 28  Yumoza wawo zina lake Agabu+ wakawuka ndipo mzimu ukamovwira kuchima kuti pa charu chose paŵenge njara yikuru.+ Njara iyi yikaŵako nadi mu nyengo ya Kilaudiyo. 29  Ntheura ŵasambiri aŵa ŵakadumura kuti ŵatumizgenge wovwiri+ ku ŵabali awo ŵakakhalanga mu Yudeya. Waliyose wakapeleka kuyana na umo wakafiskira.+ 30  Ŵakatuma Baranaba na Saulosi+ kukapeleka wovwiri uwu mu mawoko gha ŵalara.

Mazgu Ghamusi

Mazgu gheneko, “chiteŵetero.”
Panji kuti, “kuti nimikane na Chiuta?”
Mazgu gheneko, “ŵakakhala chete.”