Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Milimo 10:1-48

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Mboniwoni ya Koroneliyo (1-8)

  • Mu mboniwoni Petrosi wakuwona vinyama ivyo vyatozgeka (9-16)

  • Petrosi wakuluta kwa Koroneliyo (17-33)

  • Petrosi wakupharazga makani ghawemi ku Ŵamitundu (34-43)

    • “Chiuta wakutemwera yayi” (34, 35)

  • Ŵamitundu ŵakupokera mzimu utuŵa na kubatizika (44-48)

10  Sono mu Kesareya mukaŵa mwanalume munyake zina lake Koroneliyo, mulara wa ŵasilikari* ŵa gulu ilo likachemekanga Italiya.*  Munthu uyu wakasopanga na kopa Chiuta pamoza na ŵamunyumba yake wose. Wakapelekanga vyawanangwa vinandi ku ŵanthu ndipo nyengo zose pakulomba wakaŵeyeleranga kwa Chiuta.  Zuŵa linyake, pafupifupi ora la 9,*+ mu mboniwoni wakawona mungelo wa Chiuta wakwiza kwa iyo na kuyowoya nayo kuti: “Koroneliyo!”  Koroneliyo wakamudodoliska, wakatenthema ndipo wakati: “Ntchivichi Fumu?” Iyo wakati: “Malurombo ghako na vyawanangwa vyakwera kwa Chiuta ndipo vili nga ntchikumbusko.+  Sono tuma ŵanthu ku Yopa kuti ŵakacheme munthu munyake zina lake Simoni, uyo wakuchemeka Petrosi.  Munthu uyu ni mulendo wa* Simoni wakunyuka vikumba, uyo wali na nyumba mumphepete mwa nyanja.”  Mungelo uyo wakayowoya nayo wakati waluta waka, wakachema ŵateŵeti ŵake ŵamunyumba ŵaŵiri na msilikari wakopa Chiuta pa awo ŵakamuteŵeteranga nyengo zose,  ndipo wakaŵalongosolera vyose na kuŵatuma ku Yopa.  Zuŵa lakulondezgapo, uku ŵachali kwenda ulendo wawo kweni ŵali pafupi na msumba, Petrosi wakakwera pachanya pa nyumba pafupifupi pa ora la 6* kuti wakalombe. 10  Kweni njara yikamukora chomene ndipo wakakhumbanga kurya. Apo ŵakanozganga chakurya, wakamba kuwona mboniwoni.+ 11  Wakawona kuchanya kwajulika ndipo chinthu* chikakhiranga. Chikaŵa nga ntchisalu chikuru icho chakolereka mu makona ghake ghanayi ndipo chikakhizgikiranga pa charu chapasi. 12  Pa chinthu ichi pakaŵa mitundu yose ya vyamoyo vya malundi ghanayi na vinthu vyakukhwaŵa vya pa charu chapasi na viyuni vyamudera. 13  Wakapulika mazgu ghakuti: “Petrosi wuka, koma ndipo urye!” 14  Kweni Petrosi wakati: “Yayi Fumu, chifukwa nindaryepo chinthu chilichose chakufipirwa na chaukazuzi.”+ 15  Kachiŵiri wakapulika mazgu ghakuti: “Leka kuchema vinthu ivyo Chiuta watozga kuti ni vyakufipirwa.” 16  Ichi chikachitika kachitatu, ndipo nyengo yeneyiyo chinthu* chira chikatolekera kuchanya. 17  Sono uku Petrosi wachali kughanaghanira icho mboniwoni iyo wakawona yikang’anamuranga, ŵanthu awo ŵakatumika na Koroneliyo ŵakafumbilira nyumba ya Simoni ndipo ŵakimilira penepapo pa chipata.+ 18  Ndipo ŵakachemerezga na kufumba usange kukaŵa mulendo, Simoni wakuchemeka Petrosi. 19  Apo Petrosi wakaghanaghaniranga vya mboniwoni, mzimu+ ukati: “Wona, ŵanalume ŵatatu ŵakukupenja. 20  Sono wuka, khira ndipo ulute nawo. Kukayika chara nanga mphachoko chifukwa ndine naŵatuma.” 21  Ntheura Petrosi wakakhilira ku ŵanthu ndipo wakati: “Munthu uyo mukupenja ndine. Mwapukwachi kuno?” 22  Iwo ŵakati: “Koroneliyo,+ mulara wa ŵasilikari, munthu murunji na wakopa Chiuta ndiposo uyo wakulumbika na mtundu wose wa Ŵayuda, wakaphalirika na Chiuta mwa mungelo mutuŵa kuti wakucheme ulute ku nyumba yake kweniso kuti wakapulike vinthu ivyo ukwenera kuyowoya.” 23  Ntheura wakaŵanjizga mu nyumba na kukhala nawo nga mbalendo ŵake. Zuŵa lakulondezgapo, wakawuka na kuluta nawo, ndipo ŵabali ŵanyake awo ŵakafuma ku Yopa ŵakaluta nayo. 24  Machero ghake, wakanjira mu Kesareya. Koroneliyo wakaŵalindizganga ndipo wakachemera pamoza ŵabali ŵake na ŵabwezi ŵake ŵapamtima. 25  Apo Petrosi wakanjiranga, Koroneliyo wakakumana nayo, wakawa mu malundi ghake na kumusindamira.* 26  Kweni Petrosi wakamuwuska, wakati: “Wuka, naneso ndine munthu nga ndiwe.”+ 27  Apo wakayowoyanga nayo wakanjira ndipo wakasanga ŵanthu ŵanandi ŵawungana. 28  Petrosi wakati kwa iwo: “Mukumanya makora kuti Muyuda wakuzomerezgeka yayi kuchezga panji kuŵa pafupi na munthu wa mtundu unyake.+ Kweni Chiuta wanilongora kuti nileke kuchema munthu kuti ngwakufipirwa panji mukazuzi.+ 29  Ntheura apo nkhachemeka, nkhiza kwambura kususka. Sono yowoyani icho mwanichemera.” 30  Penepapo Koroneliyo wakati: “Mazuŵa ghanayi agho ghajumpha kwamba pa ora ili, nkhalombanga mu nyumba yane pa ora la 9.* Ndipo nkhawona mwanalume wavwara chakuvwara chakugabuka wimilira panthazi pane, 31  ndipo wakati: ‘Koroneliyo, Chiuta wapulika lurombo lwako na kukumbuka vyawanangwa vyako. 32  Ntheura, tuma ŵanthu ku Yopa ŵakacheme Simoni, wakuchemeka Petrosi. Munthu uyu ni mulendo mu nyumba ya Simoni, wakunyuka vikumba, mumphepete mwa nyanja.’+ 33  Nyengo yeneyiyo nkhaŵatuma kwa iwe, ndipo wachita makora kwiza. Sono tose tili panthazi pa Chiuta kuti tipulike vinthu vyose ivyo Yehova* wakutuma kuti utiphalire.” 34  Petrosi wakamba kuyowoya, wakati: “Nadi, sono namanya kuti Chiuta wakutemwera yayi.+ 35  Kweni wakupokelera munthu wa mtundu uliwose uyo wakumopa na kuchita urunji.+ 36  Chiuta wakatuma mazgu ku ŵana ŵa Israyeli kuŵapharazgira makani ghawemi gha mtende+ kwizira mwa Yesu Khristu, uyo ni Fumu ya ŵanthu wose.+ 37  Mukumanya nkhani iyo yikayowoyekanga mu Yudeya mose, iyo yikambira mu Galileya+ pamanyuma pa ubatizo uwo Yohane wakapharazga: 38  yikaŵa nkhani ya Yesu wa ku Nazarete. Chiuta wakamuphakazga na mzimu utuŵa+ na nkhongono, ndipo wakendendeka mu charu kuchita uwemi na kuchizga wose awo ŵakayuzgikanga na Dyabulosi,+ chifukwa Chiuta wakaŵa nayo.+ 39  Ndipo ise tili ŵakaboni ŵa vinthu vyose ivyo wakachita mu charu cha Ŵayuda na mu Yerusalemu. Kweni ŵakamukoma mwa kumupayika pa khuni. 40  Chiuta wakamuwuska pa zuŵa lachitatu+ ndipo wakamuzomerezga kuti wawonekere 41  ku ŵanthu wose chara, kweni kwa ise tikasolekerathu na Chiuta kuŵa ŵakaboni, ise tikarya na kumwa pamoza nayo wakati wawuka ku ŵakufwa.+ 42  Kweniso wakatituma kupharazga ku ŵanthu na kupeleka ukaboni wakukwana+ kuti iyo ndiyo wakasoleka na Chiuta kuŵa mweruzgi wa ŵamoyo na ŵakufwa.+ 43  Ntchimi zose zikumuchitira ukaboni,+ kuti waliyose uyo wakupulikana mwa iyo wakugowokereka zakwananga kwizira mu zina lake.”+ 44  Uku Petrosi wachali kuyowoya za vinthu ivi, mzimu utuŵa ukiza pa wose awo ŵakapulikanga mazgu agha.+ 45  Ndipo ŵakupulikana awo ŵakiza na Petrosi awo ŵakaŵa ŵakukotoleka ŵakazukuma, chifukwa chawanangwa cha mzimu utuŵa chikapungulikira na pa ŵanthu ŵamitundu. 46  Pakuti ŵakaŵapulika ŵakuyowoya viyowoyero vyachilendo* na kulumba Chiuta.+ Penepapo Petrosi wakati: 47  “Kasi walipo uyo wangakanizga ŵanthu aŵa kuti ŵaleke kubatizika+ mu maji, awo ŵapokera mzimu utuŵa nga ndise?” 48  Ntheura wakaŵaphalira kuti ŵabatizike mu zina la Yesu Khristu.+ Ndipo ŵakamupempha kuti wakhaleko tumazuŵa.

Mazgu Ghamusi

Mulongozgi wa ŵasilikari 100.
Gulu la ŵasilikari Ŵaroma, awo ŵakaŵangapo 600.
Ndiko kuti, cha m’ma 3 koloko mise.
Panji kuti, “wapokelereka na.”
Ndiko kuti, cha m’ma 12 koloko muhanya.
Mazgu gheneko, “chiteŵetero.”
Mazgu gheneko, “chiteŵetero.”
Panji kuti, “kumujikamira.”
Ndiko kuti, cha m’ma 3 koloko mise.
Mazgu gheneko, “malulimi.”