• 1

  • Kwa Tiyofilo (1-5)

  • Kupharazga m’paka ku vigaŵa vyakutali vya charu chapasi (6-8)

  • Yesu wakukwera kuchanya (9-11)

  • Ŵasambiri ŵakuwungana pamoza (12-14)

  • Matiya wakusankhika kunjira m’malo gha Yudasi (15-26)

 • 2

  • Pa Pentekoste mzimu utuŵa ukupungulika (1-13)

  • Petrosi wakuyowoya (14-36)

  • Mizinda yikupulikira Petrosi (37-41)

   • Ŵanthu 3,000 ŵabatizika (41)

  • Ŵakhristu ŵakaŵa pamoza (42-47)

 • 3

  • Petrosi wakuchizga wakupempheska wakupendera (1-10)

  • Petrosi wakuyowoya pa Khonde la Solomoni (11-26)

   • “Chiuta wazamuwezgerapo vinthu vyose” (21)

   • Ntchimi nga ni Mozesi (22)

 • 4

  • Petrosi na Yohane ŵajalirika (1-4)

   • Ŵanalume 5,000 ŵagomezga (4)

  • Kweruzgika panthazi pa Khoti Likuru (5-22)

   • “Tingaleka yayi kuyowoya” (20)

  • Kulomba chikanga (23-31)

  • Ŵasambiri ŵakugaŵana ivyo ŵali navyo (32-37)

 • 5

  • Hananiya na Safira (1-11)

  • Ŵapositole ŵakuchita vimanyikwiro vinandi (12-16)

  • Ŵakukakika na kufwatulika (17-21a)

  • Ŵakutolekeraso panthazi pa Khoti Likuru (21b-32)

   • ‘Kupulikira Chiuta m’malo mwa ŵanthu’ (29)

  • Ulongozgi wa Gamaliyeli (33-40)

  • Kupharazga nyumba na nyumba (41, 42)

 • 6

  • Ŵanalume 7 ŵakusankhika kuteŵetera (1-7)

  • Ŵakuti Stefano ngwamuyuyuro (8-15)

 • 7

  • Stefano wakuyowoya panthazi pa Khoti Likuru (1-53)

   • Nyengo ya ŵasekuru (2-16)

   • Mozesi wakulongozga; Ŵaisrayeli ŵakusopa vikozgo (17-43)

   • Chiuta wakukhala mu matempile ghakuzengeka na ŵanthu yayi (44-50)

  • Stefano ŵakumuswa (54-60)

 • 8

  • Saulosi wakuyungwiska mpingo (1-3)

  • Filipu wakupharazga mu Samariya (4-13)

  • Petrosi na Yohane ŵakutumika ku Samariya (14-17)

  • Simoni wakukhumba kugura mzimu utuŵa (18-25)

  • Nduna ya ku Etiyopiya (26-40)

 • 9

  • Saulosi wakuluta ku Damaseko (1-9)

  • Hananiya wakutumika kovwira Saulosi (10-19a)

  • Saulosi wakupharazga vya Yesu mu Damaseko (19b-25)

  • Saulosi wafika mu Yerusalemu (26-31)

  • Petrosi wachizga Eneya (32-35)

  • Dorika wakuwuskika (36-43)

 • 10

  • Mboniwoni ya Koroneliyo (1-8)

  • Mu mboniwoni Petrosi wakuwona vinyama ivyo vyatozgeka (9-16)

  • Petrosi wakuluta kwa Koroneliyo (17-33)

  • Petrosi wakupharazga makani ghawemi ku Ŵamitundu (34-43)

   • “Chiuta wakutemwera yayi” (34, 35)

  • Ŵamitundu ŵakupokera mzimu utuŵa na kubatizika (44-48)

 • 11

  • Petrosi wakulongosolera ŵapositole (1-18)

  • Baranaba na Saulosi ŵali mu Antiyoke wa Siriya (19-26)

   • Ŵasambiri ŵakwamba kuchemeka Ŵakhristu (26)

  • Agabu wakuyowoyerathu vya njara (27-30)

 • 12

  • Yakobe wakukomeka; Petrosi wakukakika (1-5)

  • Petrosi wakufwatulika mwamunthondwe (6-19)

  • Mungelo wakutimba Herode (20-25)

 • 13

  • Baranaba na Saulosi ŵakutumika ku umishonale (1-3)

  • Kupharazga pa Kipro (4-12)

  • Paulosi wakuyowoya mu Antiyoke wa ku Pisidiya (13-41)

  • Uchimi ukuti ŵang’anamukire ku ŵamitundu (42-52)

 • 14

  • Ŵanandi ŵakugomezga mu Ikoniya, ŵanyake ŵakususka (1-7)

  • Mu Lisitira ŵakuwona ŵapositole nga mbachiuta (8-18)

  • Paulosi ŵakumudinya na malibwe (19, 20)

  • Kukhozga mipingo (21-23)

  • Kuwelera ku Antiyoke wa ku Siriya (24-28)

 • 15

  • Kususkana vya ukotoli mu Antiyoke (1, 2)

  • Nkhani yafika ku Yerusalemu (3-5)

  •  Ŵalara na ŵapositole ŵakukumana (6-21)

  • Kalata yakufuma ku wupu wakulongozga (22-29)

  • Mipingo yikukhozgeka na kalata (30-35)

  • Paulosi na Baranaba ŵakupatukana (36-41)

 • 16

  • Paulosi wakusankha Timote (1-5)

  • Mboniwoni ya mwanalume wa ku Makedoniya (6-10)

  • Lidiya wakugomezga mu Filipi (11-15)

  • Paulosi na Sila ŵakukakika (16-24)

  • Mulinda wa jele na ŵamunyumba yake ŵakubatizika (25-34)

  • Paulosi wakupempha kuti ŵamuphepiske (35-40)

 • 17

  • Paulosi na Sila mu Tesalonika (1-9)

  • Paulosi na Sila mu Bereya (10-15)

  • Paulosi mu Ateni (16-22a)

  • Paulosi wakuyowoya mu Areyopaga (22b-34)

 • 18

  • Paulosi wakupharazga mu Korinte (1-17)

  • Kuwelera ku Antiyoke wa ku Siriya (18-22)

  • Paulosi wakuluta ku Galatiya na Firigiya (23)

  • Kovwira Apolo (24-28)

 • 19

  • Paulosi mu Efeso; ŵanyake ŵakubatizikaso (1-7)

  • Paulosi wakusambizga (8-10)

  • Ŵanandi ŵakagomezga nangauli pakaŵa mizimu yiheni (11-20)

  • Chivulupi mu Efeso (21-41)

 • 20

  • Paulosi mu Makedoniya na Girisi (1-6)

  • Yutiko wakuwuskika mu Trowa (7-12)

  • Kufuma ku Trowa kuya ku Mileto (13-16)

  • Paulosi wakukumana na ŵalara ŵa ku Efeso (17-38)

   • Kusambizga ku nyumba na nyumba (20)

   • “Uyo wakupeleka wakukondwa chomene” (35)

 • 21

  • Ulendo wa ku Yerusalemu (1-14)

  • Kufika mu Yerusalemu (15-19)

  • Paulosi wakulondezga ulongozgi wa ŵalara (20-26)

  • Chivulupi mu tempile; Paulosi wakakika (27-36)

  • Paulosi wazomerezgeka kuyowoya na mzinda (37-40)

 • 22

  • Paulosi wakujivikilira panthazi pa mzinda (1-21)

  • Paulosi wakuti ni Muroma (22-29)

  • Ŵa mu Khoti Likuru ŵawungana (30)

 • 23

  • Paulosi wakuyowoya panthazi pa Khoti Likuru (1-10)

  • Fumu yikukhozga Paulosi (11)

  • Chiŵembu chakuti ŵakome Paulosi (12-22)

  • Paulosi wakutumizgika ku Kesareya (23-35)

 • 24

  • Ŵakuti Paulosi ngwakwananga (1-9)

  • Paulosi wakujivikilira panthazi pa Felike (10-21)

  • Mulandu wa Paulosi ŵakuwuyimika kwa vyaka viŵiri (22-27)

 • 25

  • Fesito wakupulikizga mulandu wa Paulosi (1-12)

   • ‘Nkhupempha kuti nilute kwa Kesare!’ (11)

  • Fesito wakufumba Themba Agripa (13-22)

  • Paulosi panthazi pa Agripa (23-27)

 • 26

  • Paulosi wakujivikilira panthazi pa Agripa (1-11)

  • Paulosi wakulongosora umo wakaphendukira (12-23)

  • Fesito na Agripa ŵakuzgora (24-32)

 • 27

  • Paulosi wakuya ku Romu (1-12)

  • Chimphepo chikutimba ngalaŵa (13-38)

  • Ngalaŵa yikubwangasuka (39-44)

 • 28

  • Mumphepete mwa nyanja ku Melita (1-6)

  • Adada ŵa Pubuliyo ŵakuchizgika (7-10)

  • Kuluta ku Romu (11-16)

  • Paulosi wakuyowoya na Ŵayuda mu Romu (17-29)

  • Paulosi wakupharazga mwa wanangwa kwa vyaka viŵiri (30, 31)