Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Mateyu 9:1-38

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Yesu wakuchizga wakufwa viŵaro (1-8)

  • Yesu wakuchema Mateyu (9-13)

  • Wakufumbika vya kuziŵizga kurya (14-17)

  • Mwana wa Yayiro; mwanakazi wakukhwaska malaya gha Yesu (18-26)

  • Yesu wakuchizga wachibulumutira na wambuwu (27-34)

  • Vuna njinandi kweni ŵantchito mbachoko (35-38)

9  Ntheura, wakakwera boti, wakambuka na kuluta mu msumba wakwake.+  Ndipo wonani! ŵakamwizira na munthu wakufwa viŵaro uyo wakagona pa kasalasala.* Wakati wawona chipulikano chawo, Yesu wakati ku wakufwa viŵaro: “Khwima mtima, wamwana! Zakwananga zako zagowokereka.”+  Sono ŵalembi ŵanyake ŵakayowoyeskananga ŵakati: “Munthu uyu wakuyuyura Chiuta.”  Yesu pakumanya maghanoghano ghawo, wakati: “Chifukwa wuli mukughanaghana vinthu viheni mu mitima yinu?+  Kasi chipusu ni ntchi, kuyowoya kuti, ‘Zakwananga zako zagowokereka,’ panji kuyowoya kuti, ‘Wuka wendenge’?+  Kweni kuti mumanye kuti Mwana wa munthu wali na mazaza pa charu chapasi ghakugowokera zakwananga,” penepapo Yesu wakati kwa wakufwa viŵaro: “Wuka, tora kasalasala wako, ndipo lutanga ku nyumba yako.”+  Ndipo wakawuka na kuluta ku nyumba yake.  Mizinda yikati yawona ichi, yikachita wofi, ndipo yikachindika Chiuta uyo wakapeleka mazaza ghanthena ku ŵanthu.  Pamanyuma, apo Yesu wakajumphanga kufuma kura, wakawona munthu zina lake Mateyu wakhala pa nyumba yakusonkherapo msonkho, ndipo wakati kwa iyo: “Uŵe mulondezgi wane.” Penepapo wakawuka na kumulondezga.+ 10  Pamanyuma, apo wakaryanga* mu nyumba, wonani! ŵakusonkheska msonkho ŵanandi na ŵakwananga ŵakiza na kwamba kurya* pamoza na Yesu na ŵasambiri ŵake.+ 11  Kweni pakuwona ichi, Ŵafarisi ŵakati ku ŵasambiri ŵake: “Chifukwa wuli msambizgi winu wakurya na ŵakusonkheska msonkho na ŵakwananga?”+ 12  Wakati waŵapulika, iyo wakati: “Ŵanthu awo ŵali makora ŵakukhumbikwira dokotala chara, kweni ŵalwari ndiwo.+ 13  Ipo lutani, mukasambire ng’anamuro la ichi: ‘Nkhukhumba lusungu, sembe chara.’+ Pakuti nkhizira kuzakachema ŵanthu ŵarunji chara, kweni ŵakwananga.” 14  Ndipo ŵasambiri ŵa Yohane ŵakiza kwa iyo na kumufumba kuti: “Chifukwa wuli ise na Ŵafarisi tikuziŵizga kurya kweni ŵasambiri ŵinu ŵakuziŵizga chara?”+ 15  Yesu wakati kwa iwo: “Kasi ŵabwezi ŵa mweneko wa nthengwa ŵangatengera para mweneko wa nthengwa+ wachali nawo? Kweni mazuŵa ghizenge apo mweneko wa nthengwa wazamutolekako kwa iwo,+ apo ndipo ŵazamuziŵizga kurya. 16  Palije munthu uyo wakusona chigamba chiphya pa laya lakuwaro lakale, chifukwa chigamba chiphya chikuguza laya ndipo laya likupaluka chomene.+ 17  Kweniso ŵanthu ŵakuŵika vinyo liphya mu mathumba gha vikumba vyakale chara. Usange ŵachita nthena, mathumba gha vikumba ghakuphumuka ndipo vinyo likuthika. Mathumba gha vikumba nagho ghakunangika. Kweni ŵanthu ŵakuŵika vinyo liphya mu mathumba gha vikumba viphya, ndipo vyose vikusungika makora.” 18  Apo wakaŵaphaliranga vinthu ivi, wonani! muwusi munyake uyo wakiza pafupi wakamba kumusindamira,* wakati: “Mwana wane msungwana wakwenera kuti wafwa sono, kweni zani na kuŵika woko linu pa iyo, ndipo waŵenge wamoyo.”+ 19  Penepapo Yesu wakawuka na kumulondezga, pamoza na ŵasambiri ŵake. 20  Ndipo wonani! mwanakazi uyo wakasuzgika na nthenda ya kusulura ndopa kwa vyaka 12+ wakiza kumasinda na kukhwaska mphonje ya laya la Yesu lakuwaro,+ 21  pakuti mu mtima wake wakatenge: “Usange ningakhwaska waka laya lake lakuwaro, mbwenu nichirenge.” 22  Yesu wakazgoka, ndipo wakati wamuwona, wakati: “Khwima mtima wamwana! Chipulikano chako chakuchizga.”+ Ndipo kufuma pa ora lira, mwanakazi yura wakachizgika.+ 23  Sono wakati wanjira mu nyumba ya muwusi na kuwona ŵakulizga fyoliro na mzinda ukutengera chomene,+ 24  Yesu wakati: “Fumanimo, chifukwa msungwana wandafwe, kweni wakugona.”+ Wati wayowoya nthena, ŵakamba kumuseka mwamsinjiro. 25  Mzinda ukati wafumira kuwaro, wakanjira na kukora woko la msungwana,+ ndipo msungwana wakawuka.+ 26  Nkhani iyi yikathandazgika mu chigaŵa chose chira. 27  Apo Yesu wakajumphanga kufuma kura, ŵanalume ŵaŵiri ŵachibulumutira+ ŵakamulondezga, ŵakachemerezganga kuti: “Tilengerani lusungu, Mwana wa Davide.” 28  Wakati wanjira mu nyumba, ŵanalume ŵachibulumutira ŵara ŵakiza kwa iyo, ndipo Yesu wakaŵafumba kuti: “Kasi muli na chipulikano kuti ningachita ichi?”+ Ŵakamuzgora kuti: “Enya Fumu.” 29  Penepapo wakakhwaska maso ghawo,+ wakati: “Chimuchitikirani mwakuyana na chipulikano chinu.” 30  Ndipo maso ghawo ghakajulika. Kweni Yesu wakaŵachenjezga, wakati: “Woneseskani kuti paŵavye munthu wamanye ichi.”+ 31  Kweni ŵakati ŵafumira kuwaro, ŵakapharazga vya iyo mu chigaŵa chose chira. 32  Apo ŵakanyamukanga, wonani! ŵanthu ŵakamwizira na munthu wambuwu uyo wakakoleka na chiŵanda,+ 33  ndipo chiŵanda chikati chafumiskika, munthu wambuwu yura wakayowoya.+ Mizinda yikazizwa ndipo yikati: “Chinthu chanthena ichi chindawonekepo mu Israyeli.”+ 34  Kweni Ŵafarisi ŵakayowoyanga kuti: “Wakufumiska viŵanda na nkhongono za fumu ya viŵanda.”+ 35  Ndipo Yesu wakamba ulendo wa kwendera misumba yose na mizi. Wakasambizganga mu masunagoge ghawo na kupharazga makani ghawemi gha Ufumu kweniso kuchizga mtundu uliwose wa nthenda na mtundu uliwose wa vyakuŵinya.+ 36  Wakati wawona mizinda, wakayilengera chitima,+ chifukwa ŵakaŵa ŵakufyopoka na kujowoleka nga ni mberere zambura muliska.+ 37  Ndipo wakati ku ŵasambiri ŵake: “Nadi, vuna njinandi chomene, kweni ŵantchito mbachoko.+ 38  Ntheura lombani Mwenecho wa vuna kuti watume ŵantchito ku vuna yake.”+

Mazgu Ghamusi

Mazgu ghanyake, “machira.”
Panji kuti, “wakakhala pa thebulu.”
Panji kuti, “kukhala pa thebulu.”
Panji kuti, “kumujikamira.”