Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Mateyu 8:1-34

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Wavyoni wachizgika (1-4)

  • Chipulikano cha mulara wa ŵasilikari (5-13)

  • Yesu wakuchizga ŵanthu ŵanandi ku Kaperenaumu (14-17)

  • Kulondezga Yesu (18-22)

  • Yesu wakuchetamiska chimphepo (23-27)

  • Yesu wakutuma viŵanda mu nkhumba (28-34)

8  Wakati wakhira kufuma mu phiri, mizinda yikuru yikamulondezga.  Ndipo, wonani! munthu wavyoni wakiza na kwamba kumusindamira,* wakati: “Fumu, usange mukukhumba, munganitozga.”+  Ntheura wakanyoloska woko lake, wakamukhwaska, wakati: “Nkhukhumba! Tozgeka.”+ Nyengo yeneyiyo wakatozgeka ku vyoni vyake.+  Ndipo Yesu wakati kwa iyo: “Kuphalira munthu waliyose chara,+ kweni luta, ukajilongore kwa wasembe,+ ndipo ukapeleke chawanangwa icho Mozesi wakayowoya,+ kuti uŵe ukaboni kwa iwo.”  Wakati wanjira mu Kaperenaumu, mulara wa ŵasilikari wakiza kwa iyo na kumuŵeyelera,+  wakati: “Fumu, muteŵeti wane wagona pasi mu nyumba chifukwa cha nthenda ya kufwa viŵaro, ndipo wakusuzgika chomene.”  Yesu wakati kwa iyo: “Para nakafika kura namumuchizga.”  Pakuzgora, mulara wa ŵasilikari wakati: “Dada, ndine wakwenelera chara kuti imwe mukanjire mu nyumba yane, kweni yowoyani waka mazgu ndipo muteŵeti wane wachirenge.  Pakuti nane nili pasi pa mazaza gha munthu munyake, kweni nili na ŵasilikari pasi pane. Ndipo nkhuti kwa yumoza, ‘Lutanga!’ ndipo wakuluta, ndiposo kwa munyake, ‘Zanga!’ ndipo wakwiza, na kwa muzga wane, ‘Chita ichi!’ ndipo wakuchita.” 10  Yesu wakati wapulika ichi, wakazizwa ndipo wakati ku awo ŵakamulondezganga: “Nkhumuphalirani unenesko, palije na yumoza mu Israyeli uyo namusanga na chipulikano chikuru nthena.+ 11  Kweni nkhumuphalirani kuti ŵanandi ŵa kumafumiro gha dazi na kumanjiliro gha dazi ŵamwiza na kukhala pa thebulu pamoza na Abrahamu na Yisake na Yakhobe mu Ufumu wakuchanya.+ 12  Peneapo ŵana ŵa Ufumu ŵazamuponyeka kuwaro ku chisi. Kwenekura ndiko ŵamulilira na kuska mino ghawo.”+ 13  Penepapo Yesu wakati kwa mulara wa ŵasilikari: “Lutanga. Nga umo walongolera chipulikano chako, ntheura ndimo chichitikire kwa iwe.”+ Muteŵeti wakachira mu ora lenelira.+ 14  Yesu wakati wanjira mu nyumba ya Petrosi, wakawona nyinavyara+ wa Petrosi wagona pasi chifukwa cha kuthukira muthupi.+ 15  Ntheura wakakhwaska woko lake,+ thupi likaleka kuthukira, ndipo wakawuka na kwamba kumuteŵetera. 16  Kweni kukati kwaŵa mise, ŵanthu ŵakamwizira na ŵanthu ŵanandi ŵakukoleka na viŵanda, ndipo wakafumiska mizimu na mazgu pera. Wakachizga wose awo ŵakaŵa ŵalwari, 17  kuti ghafiskike mazgu agho ntchimi Yesaya yikayowoya, kuti: “Iyo wakatora maulwari ghithu na kuyegha matenda ghithu.”+ 18  Yesu wakati wawona mzinda wamuzingilizga, wakaphalira ŵasambiri ŵake kuti ŵambukire ku sirya linyake.+ 19  Ndipo kukiza mulembi munyake, wakati kwa iyo: “Msambizgi, nimulondezganinge kulikose uko mukuya.”+ 20  Kweni Yesu wakati kwa iyo: “Ŵakambwe ŵali na michembo ndipo viyuni vyamudera vili na vivwimbo, kweni Mwana wa munthu walije malo ghakugonekapo mutu wake.”+ 21  Ndipo msambiri munyake wakati kwa iyo: “Fumu, nizomerezgani kuti nilute dankha nkhasunge adada.”+ 22  Yesu wakati kwa iyo: “Lutilira kunilondezga, ndipo ŵakufwa uŵaleke ŵasunge ŵakufwa ŵawo.”+ 23  Ndipo wakati wakwera boti, ŵasambiri ŵake ŵakamulondezga.+ 24  Sono wonani! chimphepo chikuru chikawuka pa nyanja, mwakuti majigha ghakabenekeleranga boti, kweni iyo wakaŵa mu tulo.+ 25  Ndipo ŵakiza na kumuwuska, ŵakati: “Fumu, tiponoskani, tikufwa!” 26  Kweni iyo wakati kwa iwo: “Chifukwa wuli mukopa nthena, imwe ŵachipulikano chichoko?”+ Penepapo, wakawuka na kuchenya mphepo na nyanja, ndipo kukaŵa bata likuru.+ 27  Ntheura ŵanthu ŵakazizwa ndipo ŵakati: “Ni munthu wa mtundu wuli uyu? Nanga ni mphepo na nyanja vikumupulikira.” 28  Wakati wafika ku sirya linyake, mu chigaŵa cha Ŵagadara, ŵanalume ŵaŵiri awo ŵakaŵa na viŵanda ŵakakumana nayo, ŵakafumanga ku malaro.*+ Ŵanalume aŵa ŵakaŵa ŵakofya chomene, mwakuti pakaŵavya uyo wakaŵa na chikanga kujumpha mu msewu wura. 29  Ndipo wonani! ŵakakolomoka, ŵakati: “Tili namwe na kanthu wuli imwe, Mwana wa Chiuta?+ Kasi mwiza kuno kuti mutisuzge+ pambere nyengo yakutemeka yindafike?”+ 30  Kweni pataliko na iwo pakaryanga mskambo wa nkhumba zinandi.+ 31  Ndipo viŵanda vikamba kumuŵeyelera, kuti: “Usange mukutifumiska, mutitume tikanjire mu mskambo wa nkhumba.”+ 32  Ntheura wakati kwa ivyo: “Lutaninge!” Ndipo vikafumamo na kukanjira mu nkhumba, ndipo wonani! mskambo wose ukachimbilira pakusendemuka na kugodobokera mu nyanja ndipo ukafwira mu maji. 33  Kweni ŵaliska ŵakachimbira, ndipo ŵakati ŵanjira mu msumba, ŵakaphara vyose, kusazgapo nkhani ya ŵanalume awo ŵakaŵa na viŵanda. 34  Ndipo wonani! msumba wose ukaluta kukakumana na Yesu, ndipo ŵakati ŵamuwona, ŵakamuŵeya kuti wafumemo mu chigaŵa chawo.+

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “kumujikamira.”
Panji kuti, “malaro ghachikumbusko.”