Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Mateyu 5:1-48

IVYO VILI MU BUKU ILI

 • UPHARAZGI WA PA PHIRI (1-48)

  • Yesu wakwamba kusambizga pa phiri (1, 2)

  • Ŵakukondwa (3-12)

  • Mchere na ungweru (13-16)

  • Yesu wakafiska Dango (17-20)

  • Ulongozgi pa nkhani ya ukali (21-26), uleŵi (27-30), kupatana (31, 32), vilapo (33-37), kuwezgera (38-42), kutemwa ŵalwani (43-48)

5  Wakati wawona mizinda wakakwera mu phiri, ndipo wakati wakhala pasi, ŵasambiri ŵake ŵakiza kwa iyo.  Ndipo wakajura mulomo wake na kwamba kuŵasambizga, wakati:  “Mbakukondwa awo ŵakumanya kuti ŵali na njara yauzimu,*+ pakuti Ufumu wakuchanya ngwawo.  “Mbakukondwa awo ŵakutengera, pakuti ŵazamusanguluskika.+  “Mbakukondwa awo mbakuzika,+ pakuti ŵazamuhara charu chapasi.+  “Mbakukondwa awo ŵakupulika njara na nyota+ yaurunji, pakuti ŵazamukhuta.+  “Mbakukondwa awo mbalusungu,+ pakuti ŵazamulongoreka lusungu.  “Mbakukondwa awo mbakutowa mu mtima,+ pakuti ŵazamuwona Chiuta.  “Mbakukondwa awo mbamtende,+ pakuti ŵazamuchemeka ŵana ŵa Chiuta. 10  “Mbakukondwa awo ŵatambuzgika chifukwa cha urunji,+ pakuti Ufumu wakuchanya ngwawo. 11  “Ŵakukondwa ndimwe para ŵanthu ŵakumutombozgani+ na kumutambuzgani+ ndiposo kumuteterani uheni wa mtundu uliwose chifukwa cha ine.+ 12  Sekelerani na kukondwa chomene,+ pakuti njombe yinu+ njikuru kuchanya, chifukwa ndimo ŵakatambuzgira ntchimi izo zikaŵako pambere imwe mundaŵeko.+ 13  “Imwe ndimwe mchere+ wa charu chapasi, kweni usange mchere wasukuluka, kasi nkhongono yake yingaweleramo wuli? Ungagwiraso ntchito yiliyose chara kweni ukuponyeka kuwaro+ kuti ukandike na ŵanthu. 14  “Ndimwe ungweru wa charu.+ Msumba ungabisika chara para uli pachanya pa phiri. 15  Ŵanthu ŵakukozga nyali na kuyibenekelera na chidunga chara, kweni ŵakuyiŵika pa chakuŵikapo nyali, ndipo yikuŵalira wose awo ŵali mu nyumba.+ 16  Mwakuyana waka, ungweru winu uŵale panthazi pa ŵanthu,+ mwakuti ŵawone milimo yinu yiwemi+ na kupeleka uchindami kwa Awiskemwe ŵakuchanya.+ 17  “Lekani kughanaghana kuti nkhizira kuparanya Dango panji ivyo Ntchimi zikalemba. Nkhizira kuzakaparanya chara, kweni kufiska.+ 18  Nadi nkhumuphalirani, kuchanya na charu chapasi vingamara mwaluŵiro, kweni lizgu limoza ilo lili kulembeka mu Dango limarenge chara, m’paka vinthu vyose vichitike.+ 19  Ntheura yose uyo wakuswa limoza la malango ghachoko chomene agha na kusambizga ŵanyake kuchita nthena, wazamuchemeka muchoko chomene mu Ufumu wakuchanya. Kweni uyo wakughachita na kusambizga ŵanyake, wazamuchemeka mukuru mu Ufumu wakuchanya. 20  Pakuti nkhumuphalirani kuti usange urunji winu ukuluska wa ŵalembi na Ŵafarisi chara,+ muzamunjira chara mu Ufumu wakuchanya.+ 21  “Mukapulika kuti ŵanthu ŵa mu nyengo yakale ŵakaphalirika kuti: ‘Ungakomanga munthu chara,+ ndipo waliyose uyo wakukoma munthu wazamweruzgika na khoti.’+ 22  Kweni ine nkhumuphalirani kuti waliyose uyo wakulutilira kukwiyira+ mubali wake wazamweruzgika na khoti, ndipo waliyose uyo wakunena mubali wake na mazgu ghamsinjiro, wazamweruzgika na Khoti Likuru Chomene. Apo yose uyo wakuti, ‘Chindere chakumalirapo iwe!’ wazamuŵa wakwenelera Gehena* wamoto.+ 23  “Usange ukwiza na chawanangwa chako ku jotchero+ ndipo penepara wakumbuka kuti mubali wako wali nawe na kafukwa, 24  uchileke chawanangwa chako penepapo panthazi pa jotchero. Ulute, ukawezgerepo dankha mtende na mubali wako. Para wawerako ndipo upeleke chawanangwa chako.+ 25  “Phemana luŵiro na uyo wakumangalira, peneapo uli nayo mu nthowa pakuluta ku khoti, mwakuti iyo waleke kukakupeleka kwa mweruzgi, kweniso kuti mweruzgi waleke kukakupeleka kwa msilikari wa pa khoti, na kukuponya mu jele.+ 26  Nadi nkhukuphalira, ufumengemo chara mu jele m’paka upeleke dankha kandalama kaumaliro.* 27  “Mukapulika kuti kukayowoyeka kuti: ‘Ungaleŵanga chara.’+ 28  Kweni ine nkhumuphalirani kuti waliyose uyo wakulutilira kulaŵiska mwanakazi+ na kuŵa nayo na khumbiro, wachita nayo kale uleŵi mu mtima wake.+ 29  Sono usange jiso lako lamalyero likukukhuŵazga, ulikozombole na kulitaya.+ Pakuti ntchiwemi kutaya chiŵaro chako chimoza kuluska kuti thupi lako lose liponyeke mu Gehena.*+ 30  Kweniso, usange woko lako lamalyero likukukhuŵazga, ulidumure na kulitaya.+ Pakuti ntchiwemi kutaya chiŵaro chako chimoza kuluska kuti thupi lako lose liponyeke mu Gehena.*+ 31  “Ndiposo kukayowoyeka kuti: ‘Yose uyo wakupata muwoli wake, wamupe kalata yachipati.’+ 32  Kweni ine nkhumuphalirani kuti waliyose uyo wakupata muwoli wake kwambura chifukwa cha uzaghali,* wakumuŵika pa ngozi ya kuchita uleŵi. Ndipo waliyose uyo wakutora mwanakazi uyo wapatika, wakuchita uleŵi.+ 33  “Mukapulikaso kuti ŵanthu ŵa mu nyengo yakale ŵakaphalirika kuti: ‘Ungalapanga kwambura kuchita chara,+ kweni ufiskenge vilapo vyako kwa Yehova.’*+ 34  Kweni ine nkhumuphalirani kuti: Mungalapanga chara napachoko,+ nanga nkhulapira kuchanya, chifukwa ntchizumbe* cha Chiuta, 35  nesi charu chapasi, chifukwa ntchakukandapo malundi ghake,+ nesi Yerusalemu, chifukwa ni msumba wa Themba likuru.+ 36  Mungalapanga na mutu winu chara, chifukwa nanga ni sisi limoza mungalizgora chara kuti liŵe lituŵa panji lifipa. 37  Mazgu ghinu ghaŵenge waka ‘Enya’ kung’anamura enya, ‘Chara’ winu, chara,+ pakuti agho ghakujumpha pa mazgu agha ngakufuma kwa muheni.+ 38  “Mukapulika kuti kukayowoyeka kuti: ‘Jiso pa jiso ndipo jino pa jino.’+ 39  Kweni ine nkhumuphalirani kuti: Ungalimbananga na muheni chara, kweni uyo wakupamantha pa thama lako lamalyero, umuzgolereso linyake.+ 40  Usange munthu wakukhumba kuya nawe ku khoti na kupoka laya lako lamukati, muleka watoreso na laya lako lakuwaro.+ 41  Usange uyo wali na mazaza wakukuchichizga kuti umuyeyezgeko katundu pa mtunda wa kilomita yimoza, iwe wende nayo makilomita ghaŵiri. 42  Umupe uyo wakukulomba, ndipo ungamulazgiranga nkhonyoro chara uyo wakukhumba kukongora* kwa iwe.+ 43  “Mukapulika kuti kukayowoyeka kuti: ‘Utemwenge mzengezgani wako+ na kutinkha mulwani wako.’ 44  Kweni ine nkhumuphalirani kuti: Lutilirani kutemwa ŵalwani ŵinu+ na kulombera awo ŵakumutambuzgani,+ 45  mwakuti mulongore kuti ndimwe ŵana ŵa Awiskemwe ŵakuchanya,+ pakuti iwo ŵakufumiskira dazi lawo pa ŵanthu ŵaheni na ŵawemi. Ndipo ŵakulokweska vula pa ŵanthu ŵarunji na ŵambura urunji.+ 46  Chifukwa usange mukutemwa awo ŵakumutemwani, muli na njombe wuli?+ Asi awo ŵakusonkheska msonkho nawo ndimo ŵakuchitira? 47  Ndipo usange mukutawuzga ŵabali ŵinu pera, mukuchita chinthu wuli chapadera? Asi ŵanthu ŵamitundu nawo ndimo ŵakuchitira? 48  Ntheura muŵe ŵakufikapo, nga umo Awiskemwe ŵakuchanya ŵaliri ŵakufikapo.+

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “awo ŵakumanya kuti ŵakukhumbikwira Chiuta.”
Malo ghakotcherako viswaswa agho ghakaŵa kuwaro kwa Yerusalemu. Wonani Mang’anamuro gha Mazgu.
Mazgu gheneko, “kwadirani laumaliro.” Wonani Vyakusazgirapo B14.
Mu Chigiriki, por·neiʹa. Wonani Mang’anamuro gha Mazgu.
Chitengo panji Chizumbe ni mpando wachifumu.
Kung’anamura, ngongoli yambura kulipira chapachanya.