Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Mateyu 27:1-66

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Yesu wakupelekeka kwa Pilato (1, 2)

  • Yudasi wakujikaka (3-10)

  • Yesu panthazi pa Pilato (11-26)

  • Ŵanthu ŵakumugoska (27-31)

  • Kukhomeka pa khuni ku Gologota (32-44)

  • Nyifwa ya Yesu (45-56)

  • Kusungika kwa Yesu (57-61)

  • Kuvikilira dindi (62-66)

27  Kukati kwacha, ŵalara wose ŵa ŵasembe na ŵalara ŵa ŵanthu, ŵakapangana kwimikana na Yesu kuti ŵamukome.+  Ŵakati ŵamukaka, ŵakaluta nayo na kumupeleka kwa kazembe Pilato.+  Ndipo Yudasi, uyo wakamwendera mphiska, wakati wawona kuti Yesu weruzgika kuti wakomeke, chitima chikamukora ndipo wakawezga masiliva 30 ghara ku ŵalara ŵa ŵasembe na ŵalara,+  wakati: “Nili kunanga kwendera mphiska ndopa zambura mulandu.” Iwo ŵakati: “Kasi ise vikutikhwaska wuli? Ujiwonerenge wekha!”*  Ntheura wakataya masiliva ghara mu tempile na kufuma. Ndipo wakaluta na kukajikaka.+  Kweni ŵalara ŵa ŵasembe ŵakatora masiliva ghara, ŵakati: “Ntchakuzomerezgeka chara kughaŵika mu malo ghakupatulika ghakusungiramo vyuma, chifukwa ni ndalama za ndopa.”  Ŵakati ŵafumbana, ndalama izi ŵakagulira munda wa muwuvi kuti ghaŵe malaro ghakusungapo ŵalendo.  Ntheura, munda wura ukuchemeka Munda wa Ndopa+ m’paka muhanya uno.  Penepapo ghakafiskika mazgu agho ghakayowoyeka na ntchimi Yeremiya, ghakuti: “Ndipo ŵakatora masiliva 30, mtengo uwo ukaŵa wakugulira munthu, uwo ŵana ŵanyake ŵa Israyeli ŵakapima pa iyo, 10  ndipo ŵakaghapeleka kuti ŵagure munda wa muwuvi, mwakuyana na umo Yehova* wakaniphalilira.”+ 11  Sono Yesu wakimilira panthazi pa kazembe, ndipo kazembe wakamufumba kuti: “Kasi ndiwe Themba la Ŵayuda?” Yesu wakazgora kuti: “Mwayowoya mwekha.”+ 12  Kweni apo ŵalara ŵa ŵasembe na ŵalara ŵa ŵanthu ŵakatenge ngwakwananga, wakazgora chara.+ 13  Ndipo Pilato wakati kwa iyo: “Kasi ukupulika yayi unandi wa vinthu ivyo ŵakukupanikizgira?” 14  Kweni wakamuzgora chara, nanga ni lizgu limoza, mwakuti kazembe wakazizwa chomene. 15  Sono pa chiphikiro chilichose, kakaŵa kaluso ka kazembe kufwatulira mzinda kayidi uyo ŵakukhumba.+ 16  Pa nyengo iyi, ŵakaŵa na kayidi wakofya chomene zina lake Baraba. 17  Ntheura ŵakati ŵawungana pamoza, Pilato wakati kwa iwo: “Kasi mukukhumba kuti nimufwatulirani njani, Baraba panji Yesu uyo wakuchemeka Khristu?” 18  Pakuti Pilato wakamanya kuti ŵamupeleka chifukwa cha bina. 19  Nakuti apo wakakhalanga pa chitengo chakweruzgirapo, muwoli wake wakamutumira mazgu ghakuti: “Mungachitanga nayo kalikose chara munthu murunji uyo, pakuti nangusuzgika chomene muhanya uno apo nangulota vya iyo.” 20  Kweni ŵalara ŵa ŵasembe na ŵalara ŵakakhuŵilizga mizinda kuti yilombe Baraba,+ kweni Yesu wakomeke.+ 21  Pakuzgora kazembe wakati kwa iwo: “Pa ŵaŵiri aŵa, kasi mukukhumba kuti nimufwatulirani njani?” Iwo ŵakati: “Baraba.” 22  Pilato wakati kwa iwo: “Ipo nichite nayo vichi Yesu uyo wakuchemeka Khristu?” Wose ŵakati: “Wapayikike!”* + 23  Iyo wakati: “Chifukwa wuli? Kasi wachita chinthu wuli chiheni?” Kweni iwo ŵakalutilira kuchemerezga chomene, kuti: “Wapayikike!”+ 24  Pakuwona kuti apa palije kawemi, kweni pakuwuka waka chivulupi, Pilato wakatora maji na kugeza mu mawoko ghake panthazi pa mzinda, wakati: “Nilije mulandu wa ndopa za munthu uyu. Imwe mujiwonerenge mwaŵene.” 25  Ŵanthu wose ŵakazgora kuti: “Ndopa zake zize pa ise na pa ŵana ŵithu.”+ 26  Penepapo wakaŵafwatulira Baraba, kweni wakati Yesu ŵamuthyapure.+ Pamanyuma wakamupeleka kuti wakapayikike pa khuni.+ 27  Ŵasilikari ŵa kazembe ŵakatora Yesu na kuluta nayo mu nyumba ya kazembe, na kuwunganya ŵankhondo wose kumuzingilizga.+ 28  Ndipo ŵakati ŵamuvura munjilira, ŵakamuvwalika chisalu chiswesi.+ 29  Ŵakaluka mphumphu yaminga na kumuvwalika ku mutu wake na kumukolezga thete mu woko lake lamalyero. Ndipo ŵakajikamanga panthazi pake na kumugoska, kuti: “Monire,* Themba la Ŵayuda!” 30  Ŵakamuthunyira mata+ ndipo ŵakatora thete na kwamba kumutimba pa mutu. 31  Paumaliro ŵakati ŵamugoska, ŵakamuvura chisalu chira na kumuvwalika malaya ghake ghakuwaro ndipo ŵakaluta nayo kukamukhoma pa khuni.+ 32  Apo ŵakafumanga, ŵakasanga munthu wa ku Kurene zina lake Simoni. Munthu uyu ŵakamuchichizga kuti wanyamure khuni lakusuzgikirapo* la Yesu+. 33  Ŵakati ŵafika pa malo ghakuchemeka Gologota, kung’anamura, Malo gha Bwaza,+ 34  Yesu ŵakamupa vinyo lakusazgako ndulu* kuti wamwe,+ kweni wakati walicheta, wakakana kumwa. 35  Ŵakati ŵamukhoma pa khuni, ŵakagaŵana malaya ghake ghakuwaro mwa kuchita mphenduzga,+ 36  ndipo ŵakakhala pasi penepara na kumulaŵilira. 37  Kweniso pachanya pa mutu wake ŵakaŵikapo chikhwangwani* chakulongora mulandu wake. Pakalembeka kuti: “Uyu ni Yesu Themba la Ŵayuda.”+ 38  Ndipo vigeŵenga viŵiri vikapayikika pamoza na iyo, yumoza kumalyero ghake ndipo munyake kumazere ghake.+ 39  Ndipo awo ŵakajumphanga pafupi ŵakamunenanga,+ uku ŵakupukunya mitu yawo+ 40  ndipo ŵakatenge: “Iwe, ukatenge uwiskirenge pasi tempile na kulizengaso mu mazuŵa ghatatu,+ jiponoska! Usange ndiwe mwana wa Chiuta, khira pa khuni lakusuzgikirapo!”*+ 41  Ŵalara ŵa ŵasembe pamoza na ŵalembi kweniso ŵalara ŵa ŵanthu nawo ŵakamba kumuhoya, ŵakatenge:+ 42  “Wakaponoska ŵanyake, kweni wakutondeka kujiponoska yekha! Iyo ni Themba la Israyeli,+ sono lekani wakhire pa khuni lakusuzgikirapo,* apo ndipo timugomezgenge. 43  Iyo waŵika chigomezgo chake mwa Chiuta, ipo Chiuta wamuthaske usange wakumukhumba,+ chifukwa wakati, ‘Nili Mwana wa Chiuta.’”+ 44  Nanga ni vigeŵenga ivyo vikapayikika pamoza nayo navyo vikamutombozganga.+ 45  Kufuma pa ora la 6* chisi chikawa pa charu chose, m’paka pa ora la 9.*+ 46  Pafupifupi ora la 9 Yesu wakachemerezga na mazgu ghakuru, wakati: “Eli, Eli, lama sabakatani?” kung’anamura kuti, “Chiuta wane, Chiuta wane, kasi mwanisidirachi?”+ 47  Ŵanthu ŵanyake awo ŵakimilira penepara, ŵakati ŵapulika nthena, ŵakamba kuyowoya kuti: “Munthu uyu wakuchema Eliya.”+ 48  Mwaluŵiro, yumoza wawo wakachimbira ndipo wakatora sipanji na kuyibizga mu vinyo lakuŵaŵa wakayiŵika ku thete ndipo wakamupa kuti wamwe.+ 49  Kweni ŵanyake wose ŵakati: “Mulekani! Tiyeni tiwone usange Eliya wizenge kuti wamuponoske.” 50  Yesu wakachemerezgaso na mazgu ghakuru, ndipo wakapeleka mzimu wake.*+ 51  Ndipo, wonani! katani iyo yikatchinganga malo ghakupatulika+ yikapaluka pakati,+ kufuma pachanya m’paka pasi,+ ndipo charu chapasi chikandindima, kweniso majalawe ghakasweka. 52  Madindi* ghakajulika ndipo vitanda vinandi vya ŵatuŵa awo ŵakagona tulo vikafumira kuwaro, 53  (ndipo ŵanthu awo ŵakafuma ku malaro Yesu wati wawuskika, ŵakanjira mu msumba utuŵa), ndipo ŵanthu ŵanandi ŵakaviwona. 54  Kweni mulara wa ŵasilikari na awo wakaŵa nawo pakulinda Yesu, ŵakati ŵawona chindindindi na vinthu ivyo vikachitikanga, ŵakawopa chomene, ndipo ŵakati: “Uyu wakaŵa nadi Mwana wa Chiuta.”+ 55  Ndipo pakaŵa ŵanakazi ŵanandi awo ŵakawoneranga patali. Ŵanakazi aŵa ŵakaŵa ŵa ku Galileya ndipo ŵakendanga na Yesu kuti ŵamuteŵeterenge.+ 56  Pakati pawo pakaŵa Mariya wa ku Magadala, na Mariya nyina wa Yakobe na Yose ndiposo nyinawo wa ŵana ŵa Zebediya.+ 57  Chakumise, kukiza munthu musambazi wa ku Arimatiya, zina lake Yosefe, uyo nayo wakaŵa msambiri wa Yesu.+ 58  Munthu uyu wakaluta kwa Pilato na kupempha thupi la Yesu.+ Ndipo Pilato wakati ŵamupe.+ 59  Yosefe wakatora thupi la Yesu, wakalivunga mu salu yiwemi yakutowa,+ 60  ndipo wakaliŵika mu dindi* lake liphya,+ ilo wakajoba mu jalawe. Ndipo wakati wakunkhuzgirapo libwe likuru pa mulyango wa dindi,* wakaluta. 61  Kweni Mariya wa ku Magadala na Mariya munyake ŵakakhalira penepara, ŵakakhala pasi panthazi pa dindi.+ 62  Zuŵa lakulondezgapo, ilo likaŵa Sabata,*+ ŵalara ŵa ŵasembe na Ŵafarisi ŵakawungana pamaso pa Pilato, 63  ŵakati: “Dada, takumbuka kuti mupusikizgi yura apo wakaŵa wamoyo wakati, ‘Pamanyuma pa mazuŵa ghatatu, nizamuwuskika.’+ 64  Ntheura tumani ŵalinda kuti ŵavikilire dindi ili m’paka zuŵa lachitatu, mwakuti ŵasambiri ŵake ŵaleke kwiza na kumwiba+ na kuphalira ŵanthu kuti, ‘Wali kuwuskika ku ŵakufwa.’ Ndipo upusikizgi waumaliro uwu uŵenge uheni chomene kuluska wakwamba.” 65  Pilato wakati kwa iwo: “Muli nawo ŵalinda. Lutani mukalivikilire nga umo mukumanyira.” 66  Ntheura ŵakaluta kukalivikilira dindi ndipo ŵakabatilira libwe na kuŵikapo ŵalinda.

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “Vyako ivyo!”
Panji kuti, “Mupayikani pa khuni!”
Panji kuti, “Ŵaŵa!”
Vyakuŵaŵa.
Mazgu ghanyake, “chiphambano.”
Ndiko kuti, cha m’ma 12 koloko muhanya.
Ndiko kuti, cha m’ma 3 koloko mise.
Panji kuti, “wakafwa.”
Panji kuti, “Malaro.”
Panji kuti, “dindi lachikumbusko.”
Panji kuti, “dindi lachikumbusko.”
Mazgu gheneko, “pamanyuma pa Lakunozgekera.”