Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Vinyake

Mateyu 26:1-75

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Ŵasembe ŵakupangana kukoma Yesu (1-5)

  • Kupungulira mafuta ghakununkhira pa Yesu (6-13)

  • Paska laumaliro na kupelekeka (14-25)

  • Mugonero wa Fumu (26-30)

  • Wakuyowoyerathu kuti Petrosi wazamumukana (31-35)

  • Yesu wakulomba mu Getisemane (36-46)

  • Yesu wakakika (47-56)

  • Kweruzgika panthazi pa Khoti Likuru (57-68)

  • Petrosi wakukana Yesu (69-75)

26  Sono Yesu wakati wamara kuyowoya vinthu vyose ivi, wakati ku ŵasambiri ŵake:  “Mukumanya kuti kwakhala mazuŵa ghaŵiri kuti Paska lichitike,+ ndipo Mwana wa munthu wapelekekenge kuti wapayikike pa khuni.”+  Penepapo ŵalara ŵa ŵasembe* na ŵalara ŵa ŵanthu ŵakawungana pamoza mu luŵaza lwa wasembe mukuru uyo zina lake likaŵa Kayafa,+  ndipo ŵakapangana+ kuti ŵamukore Yesu mwauchenjezi* na kumukoma.  Kweni ŵakatenge: “Pa chiphikiro chara, mwakuti paleke kuwuka chivulupi pakati pa ŵanthu.”  Apo Yesu wakaŵa mu Betaniya mu nyumba ya Simoni wavyoni,+  kukiza mwanakazi uyo wakaŵa na supa yasangalawe. Mu supa iyi mukaŵa mafuta ghakununkhira gha mtengo wapatali. Apo Yesu wakaryanga,* mwanakazi uyu wakamupungulira mafuta pa mutu.  Ŵasambiri ŵakati ŵawona ichi, ŵakakwiya ndipo ŵakati: “Mafuta agha ghasakazikirachi?  Chifukwa mphanyi ghaguliskika ndalama zinandi na kuzipeleka ku ŵakavu.” 10  Yesu wati wamanya ichi, wakati kwa iwo: “Mukumusuzgirachi mwanakazi uyu? Wanichitira mulimo uwemi. 11  Chifukwa ŵakavu muŵenge nawo nyengo zose,+ kweni ine muŵenge nane nyengo zose chara.+ 12  Mwanakazi uyu wapungulira mafuta ghakununkhira agha pa thupi lane, kuti liŵe lakunozgeka kukasungika.+ 13  Nadi nkhumuphalirani, kulikose uko makani ghawemi agha ghamupharazgika mu charu chose, icho mwanakazi uyu wachita nacho chamuyowoyeka kuti ŵamukumbukire.”+ 14  Penepapo yumoza wa ŵasambiri 12, uyo wakachemekanga Yudasi Isikariyoti,+ wakaluta ku ŵalara ŵa ŵasembe,+ 15  wakati: “Kasi munipenge vichi kuti nimupeleke kwa imwe?”+ Ŵakapangana nayo ndalama 30 zasiliva.+ 16  Ntheura kufuma nyengo yira wakapenjanga m’pata uwemi kuti wamupeleke. 17  Pa zuŵa lakwamba la Vingwa Vyambura Nthukumusi,+ ŵasambiri ŵakiza kwa Yesu, ŵakati: “Kasi mukukhumba kuti tikamunozgerani nkhu malo ghakulyerako Paska?”+ 18  Wakati: “Munjire mu msumba, ndipo mulute kwa Ngana, mukati kwa iyo, ‘Msambizgi wakuti: “Nyengo yane yakutemeka yili pafupi. Nichitenge Paska pamoza na ŵasambiri ŵane mu nyumba yako.”’” 19  Ntheura ŵasambiri ŵakachita nga umo Yesu wakaŵaphalilira, ŵakanozga Paska. 20  Kukati kwaŵa mise,+ wakakhala pa thebulu pamoza na ŵasambiri 12.+ 21  Apo ŵakaryanga, Yesu wakati: “Nadi nkhumuphalirani, yumoza wa imwe wanipelekenge.”+ 22  Ŵasambiri ŵakaŵa na chitima chomene na mazgu agha, ndipo waliyose wakamba kufumba Yesu kuti: “Kasi ndine, Fumu?” 23  Iyo wakazgora kuti: “Uyo wakukovya pamoza na ine mu bakule ndiyo wanipelekenge.+ 24  Mwana wa munthu wakuluta nadi, nga umo kuli kulembekera vya iyo, kweni soka+ kwa munthu uyo wakupeleka Mwana wa munthu.+ Mphanyi chikaŵa chiwemi kuti munthu uyu waleke kubabika.”+ 25  Yudasi, uyo wakaŵa pafupi kumupeleka, wakati: “Rabi, kasi ndine?” Yesu wakati: “Wayowoya wekha.” 26  Apo ŵakaryanga, Yesu wakatora chingwa, ndipo wakati watumbika, wakachimenya,+ ndipo pakuchipeleka ku ŵasambiri ŵake, wakati: “Torani, murye. Ichi chikwimira thupi lane.”+ 27  Ndipo wakatora nkhombo, wakawonga na kuyipeleka kwa iwo, wakati: “Mwanipo mose,+ 28  pakuti iyi yikwimira ‘ndopa zane+ za phangano,’+ izo zithiskikenge chifukwa cha ŵanandi+ kuti zakwananga zigowokereke.+ 29  Kweni nkhumuphalirani kuti: Nimwengeso chilichose chara chakufuma ku mpheska m’paka pa zuŵa ilo nizamumwa namwe vinyo liphya mu Ufumu wa Adada.”+ 30  Paumaliro, ŵakati ŵimba sumu za malumbo,* ŵakafuma na kuluta ku Phiri la Maolive.+ 31  Penepapo Yesu wakati kwa iwo: “Mose mukhuŵarenge chifukwa cha ivyo vinichitikirenge usiku uno, pakuti kuli kulembeka kuti: ‘Nizamutimba muliska, ndipo mskambo wa mberere uzamumbininika.’+ 32  Kweni para nawuskika, nizamudangira munthazi mwinu kuya ku Galileya.”+ 33  Kweni Petrosi wakamuzgora kuti: “Nanga ŵanyake wose ŵangakhuŵara chifukwa cha ivyo vimuchitikiraninge, ine nikhuŵarenge chara napachoko!”+ 34  Yesu wakati kwa iyo: “Nadi nkhukuphalira, usiku uno, pambere tambala wandalire, unikanenge katatu.”+ 35  Petrosi wakati kwa iyo: “Nanga kungaŵa kuti nifwenge namwe lumoza, nimukananinge chara napachoko.”+ Ŵasambiri ŵanyake wose nawo ŵakayowoya mwakuyana waka. 36  Ndipo Yesu wakiza nawo ku malo ghakuchemeka Getisemane,+ ndipo wakati ku ŵasambiri ŵake: “Khalani pano apo ine nkhuluta para kukalomba.”+ 37  Ndipo wakatora Petrosi na ŵana ŵaŵiri ŵa Zebediya, wakamba kuŵa na chitima na kusuzgika chomene mu mtima.+ 38  Penepapo wakati kwa iwo: “Nili* na chitima chikuru chakuti ningafwa nacho. Khalani pano ndipo muŵenge maso pamoza na ine.”+ 39  Ndipo wakati walutapo panthazi pachoko, wakawa kavunama, wakalombanga kuti:+ “Adada, usange ntchamachitiko, nkhombo iyi+ yinijumphilire. Kweni nga umo ine nkhukhumbira chara, kweni umo imwe mukukhumbira.”+ 40  Wakawelera ku ŵasambiri ndipo wakaŵasanga kuti ŵakugona, wakati kwa Petrosi: “Kasi mungatondeka kuŵa maso pamoza na ine ora limoza?+ 41  Muŵe maso+ na kulutilira kulomba+ kuti muleke kuthera ku chiyezgo.+ Mzimu ngwakukhumbisiska nadi, kweni thupi ndakulopwa.”+ 42  Wakalutaso kachiŵiri kukalomba, wakati: “Adada, usange ntchamachitiko yayi kuti nkhombo iyi yinijumphilire kweni kuti nimwe nipera, khumbo linu lichitike.”+ 43  Ndipo wakizaso na kuŵasanga kuti ŵakugona, chifukwa ŵakaŵa na tulo tunandi. 44  Wakati waŵaleka, wakalutaso kukalomba kachitatu, wakayowoyaso mazgu gheneghara. 45  Ndipo wakawelera ku ŵasambiri, wakati kwa iwo: “Kasi pa nyengo yanthena iyi mukugona na kupumura? Wonani, ora lili pafupi kuti Mwana wa munthu wapelekeke mu mawoko gha ŵakwananga. 46  Wukani, tiyeni tilutenge. Wonani, wakunipeleka wali pafupi.” 47  Uku wachali kuyowoya, Yudasi yumoza wa ŵasambiri ŵake 12, wakiza pamoza na mzinda ukuru uwo ukaŵa na malupanga na zinthonga. Ŵakaŵatuma mbalara ŵa ŵasembe na ŵalara ŵa ŵanthu.+ 48  Sono uyo wakamwendera mphiska* wakaŵapa chimanyikwiro, wakati: “Uyo namumufyofyontha, ni mweneyuyo, mukamukore.” 49  Ndipo pakuluta mwakudunjika kwa Yesu, wakati: “Monire Rabi!” ndipo wakamufyofyontha. 50  Kweni Yesu wakati kwa iyo: “Nganya, wapukwa vichi?”+ Ndipo ŵakiza na kukora Yesu na kumukaka. 51  Kweni yumoza wa awo ŵakaŵa pamoza na Yesu wakasolora lupanga lwake ndipo wakaheta na kuwunguzura khutu la muzga wa wasembe mukuru.+ 52  Penepapo Yesu wakati kwa iyo: “Wezgera lupanga lwako mu malo ghake,+ pakuti wose awo ŵakukora lupanga ŵafwenge na lupanga.+ 53  Kasi ukughanaghana kuti ningatondeka kuŵeyelera Adada kuti pa nyengo iyi ŵanipe viwuru vya ŵangelo vyakujumpha 12?+ 54  Ipo Malemba agho ghakuti vikwenera kuchitika mu nthowa iyi ghangafiskika wuli?” 55  Mu ora lira, Yesu wakati ku mizinda: “Kasi mwiza na malupanga na zinthonga kuzakanikora nga ni para mukulimbana na chigeŵenga? Zuŵa lililose nkhakhalanga mu tempile kusambizga,+ kweni mukanikora chara.+ 56  Kweni vyose ivi vyachitika kuti ivyo zintchimi zikalemba vifiskike.”+ Ndipo ŵasambiri wose ŵakamuleka na kuchimbira.+ 57  Awo ŵakamukora Yesu ŵakaluta nayo kwa Kayafa+ wasembe mukuru, uko ŵalembi na ŵalara ŵakawungana.+ 58  Kweni Petrosi wakamulondezganga pataliko, m’paka pa luŵaza lwamukati lwa nyumba ya wasembe mukuru. Wakati wanjira, wakakhala pamoza na ŵateŵeti ŵamunyumba kuti wawone umo vimalirenge.+ 59  Sono ŵalara ŵa ŵasembe pamoza na wose ŵa mu Khoti Likuru la Ŵayuda* ŵakapenjanga ukaboni wautesi kuti ŵamukome Yesu.+ 60  Kweni ŵakawusanga chara, nangauli kukiza ŵakaboni ŵatesi ŵanandi.+ Pamanyuma, kukiza ŵakaboni ŵaŵiri 61  ndipo ŵakati: “Munthu uyu wakati, ‘Ningawiskira pasi tempile la Chiuta na kulizenga mu mazuŵa ghatatu.’”+ 62  Ntheura wasembe mukuru wakimilira ndipo wakati kwa iyo: “Kasi ukukhala waka chete kwambura kuzgora? Ukuti wuli na ivyo ŵanthu aŵa ŵakukupanikizgira?”+ 63  Kweni Yesu wakakhala chete.+ Ntheura wasembe mukuru wakati kwa Yesu: “Ulape mu zina la Chiuta wamoyo ndipo utiphalire usange ndiwe Khristu, Mwana wa Chiuta!”+ 64  Yesu wakati kwa iyo: “Mwayowoya mwekha. Kweni nkhumuphalirani kuti: Kufuma sono muwonenge Mwana wa munthu+ wakukhala ku woko lamalyero lankhongono+ na kwiza pa mabingu ghakuchanya.”+ 65  Penepapo wasembe mukuru wakapalura malaya ghake ghakuwaro, wakati: “Wayuyura Chiuta! Tikukhumbirachi ŵakaboni ŵanyake? Wonani, sono mwapulika muyuyuro wake. 66  Kasi imwe mukuti wuli?” Ŵakazgora kuti: “Wakwenelera nyifwa.”+ 67  Ndipo ŵakamuthunyira mata ku maso+ na kumutimba na mafayiti.+ Ŵanyake ŵakamutimbanga malupi kumaso,+ 68  ŵakati: “Iwe Khristu, chima, ni njani wakutimba?” 69  Sono Petrosi wakakhala kuwaro pa luŵaza lwamukati, ndipo muteŵeti msungwana wakiza kwa iyo, wakati: “Iwe nawe ukaŵa pamoza na Yesu Mugalileya!”+ 70  Kweni wakakana pamaso pa wose, wakati: “Nkhuchimanya yayi icho ukuyowoya.” 71  Wakati wafuma na kuluta ku chipata, msungwana munyake wakamumanya ndipo wakati ku awo ŵakaŵa penepara: “Munthu uyu wakaŵa pamoza na Yesu Munazarete.”+ 72  Wakakanaso, wakalapa kuti: “Nkhumumanya chara munthu uyu!” 73  Pakati pajumpha kanyengo kachoko waka, awo ŵakimilira penepara ŵakiza ndipo ŵakati kwa Petrosi: “Nadi, iwe nawe uli yumoza wawo, nakuti nanga nkhayowoyero kako kakukukoleska.” 74  Penepapo wakamba kutemba na kulapa, wakati: “Nkhumumanya chara munthu uyu!” Ndipo nyengo yeneyiyo tambala wakalira. 75  Ndipo Petrosi wakakumbuka mazgu agho Yesu wakayowoya, ghakuti: “Pambere tambala wandalire, unikanenge katatu.”+ Ndipo wakaluta kuwaro na kulira chomene.

Mazgu Ghamusi

Mazgu ghanyake, “ŵasofi.”
Panji kuti, “mwauryarya.”
Panji kuti, “wakakhala pa thebulu.”
Panji kuti, “sumu, masalimo.”
Panji kuti, “Umoyo wane uli.”
Panji kuti, “wakamupeleka.”
Panji kuti, “Sanihedirini.”