Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Mateyu 24:1-51

IVYO VILI MU BUKU ILI

 • CHIMANYIKWIRO CHA KUŴAPO KWA KHRISTU (1-51)

  • Nkhondo, njara, vindindindi (7)

  • Makani ghawemi ghazamupharazgika (14)

  • Suzgo yikuru (21, 22)

  • Chimanyikwiro cha Mwana wa munthu (30)

  • Khuni la mkuyu (32-34)

  • Nga ni mazuŵa gha Nowa (37-39)

  • Muŵenge maso (42-44)

  • Muzga wakugomezgeka na muzga muheni (45-51)

24  Apo Yesu wakafumangako ku tempile, ŵasambiri ŵake ŵakiza kwa iyo kuti ŵamulongore nyumba za pa tempile.  Pakuzgora Yesu wakati kwa iwo: “Asi mukuviwona vinthu vyose ivi? Nadi nkhumuphalirani kuti, pano pazamuŵavya libwe ilo lizamulekeka pachanya pa linyake, ghose ghazamuwiskikira pasi.”+  Apo wakakhala pa Phiri la Maolive, ŵasambiri ŵakiza kwa iyo kumphepete, ŵakati: “Mutiphalire, vinthu ivi vizamuŵako pawuli, ndipo ntchivichi chizamuŵa chimanyikwiro cha kuŵapo*+ kwinu na cha umaliro wa charu?”*+  Yesu wakaŵazgora kuti: “Chenjerani kuti paŵavye munthu wamupuluskani.+  Pakuti ŵanandi ŵazamwiza mu zina lane, na kuyowoya kuti, ‘Ndine Khristu,’ ndipo ŵazamupuluska ŵanandi.+  Muzamupulika zinkhondo na malumbiri gha zinkhondo. Imwe kuzakawopa yayi. Pakuti vinthu ivi vikwenera kuchitika, kweni umaliro uchali undize.+  “Pakuti mtundu uzamuwukirana na mtundu unyake, ufumu na ufumu unyake.+ Kweniso kuzamuŵa njara+ na vindindindi mu malo na malo.+  Vinthu vyose ivi nkhwamba kwa masuzgo, nga ni vyakuŵinya vya pa nyengo ya kubaba.  “Penepapo ŵanthu ŵazamumupelekani ku suzgo+ na kumukomani,+ ndipo muzamutinkhika na mitundu yose chifukwa cha zina lane.+ 10  Kweniso pa nyengo iyo, ŵanandi ŵazamukhuŵara ndipo ŵazamwenderana mphiska na kutinkhana. 11  Ntchimi zitesi zinandi zizamuwuka na kupuluska ŵanandi.+ 12  Chifukwa cha kwandana kwa vinthu viheni, chitemwa cha ŵanandi chizamuzizima. 13  Kweni uyo wazizipizgenge m’paka kuumaliro ndiyo wazamuponoskeka.+ 14  Ndipo makani ghawemi agha gha Ufumu, ghazamupharazgika mu charu chose chapasi kuti uŵe ukaboni ku mitundu yose,+ penepapo ndipo umaliro wizenge. 15  “Ntheura, para mwawona chinthu chakuseluska icho chikupasura, nga umo chikayowoyekera na ntchimi Daniyeli, chikwimilira mu malo ghatuŵa,+ (uyo wakuŵazga wamanye), 16  penepapo awo ŵali mu Yudeya ŵambe kuchimbilira ku mapiri.+ 17  Munthu uyo wali pachanya pa nyumba waleke kukhira kuti wakatore vinthu mu nyumba yake. 18  Munthu uyo wali ku munda wangaweleranga ku nyumba chara kuti wakatore laya lake lakuwaro. 19  Soka ku ŵanakazi ŵanthumbo na awo ŵakonkheska mu mazuŵa agho! 20  Lutilirani kulomba kuti muzakaleke kuchimbira mu nyengo ya chiwuvi, nesi pa zuŵa la Sabata. 21  Pakuti pa nyengo iyo, kuzamuŵa suzgo yikuru,+ iyo yindachitikepo kufuma ku uyambiliro wa charu m’paka sono, ndipo yizamuchitikaso chara.+ 22  Nakuti mazuŵa agho ghalekenge kudumulizgika, palije munthu uyo watenge waponenge, kweni chifukwa cha ŵakusoleka, mazuŵa agho ghazamudumulizgika.+ 23  “Usange munthu munyake wakumuphalirani kuti, ‘Wonani, Khristu wali kuno,’+ panji, ‘Wali kura!’ mungagomezganga chara.+ 24  Pakuti ntchimi zitesi+ na ŵanthu ŵakujichema Khristu ŵazamuwuka ndipo ŵazamuchita vimanyikwiro vikuru na vyakuzizwiska, mwakuti usange ntchamachitiko ŵapuluske+ na ŵakusoleka wuwo. 25  Wonani, namuchenjezgeranithu. 26  Ntheura, usange ŵanthu ŵakumuphalirani kuti, ‘Wonani, wali mu mapopa,’ mungayangako chara. Para ŵakuti, ‘Wonani, wali mu vipinda vyamukati,’ mungagomezganga chara.+ 27  Pakuti nga umo leza wakufumira ku vigaŵa vya kumafumiro gha dazi na kumwetukira ku vigaŵa vya kumanjiliro gha dazi, ndimo kuŵapo* kwa Mwana wa munthu kuzamuŵira.+ 28  Uko kuli chitanda, nombo zizamuwungana kwenekuko.+ 29  “Mwaluŵiro, pamanyuma pa suzgo ya mazuŵa agho, dazi lizamufipiskika,+ mwezi uzamuleka kupeleka ungweru wake, nyenyezi zizamumbotoka kufuma kuchanya, ndipo nkhongono zakuchanya zizamusunkhunyika.+ 30  Ndipo chimanyikwiro cha Mwana wa munthu chizamuwonekera kuchanya. Mafuko ghose gha charu chapasi ghazamujipamantha chifukwa cha chitima,+ ndipo ŵazamuwona Mwana wa munthu+ wakwiza pa mabingu ghakuchanya pamoza na nkhongono na uchindami ukuru.+ 31  Wazamutuma ŵangelo ŵake pamoza na kulira kwankhongono kwa mbata, ndipo ŵazamuwunganya pamoza ŵakusoleka ŵake kufuma ku mphepo zinayi, kufuma ku chigoti chimoza cha kuchanya m’paka ku chigoti chinyake.+ 32  “Sono sambiraniko ntharika iyi ku khuni la mkuyu: Para minthavi yake yiphya yasunda waka na kufwatura mahamba, mukumanya kuti chifuku chili pafupi.+ 33  Mwakuyana waka, namwe para mukuwona vinthu vyose ivi, manyani kuti wali pafupi, wali pa milyango.+ 34  Nadi nkhumuphalirani kuti, muwiro uwu umalenge chara m’paka vinthu vyose ivi vichitike. 35  Kuchanya na charu chapasi vimalenge, kweni mazgu ghane ghamalenge chara.+ 36  “Palije munthu uyo wakumanya vya zuŵa na ora ilo,+ nanga mbangelo ŵakuchanya, nesi Mwana, kweni Adada pera ndiwo ŵakumanya.+ 37  Pakuti nga umo ghakaŵira mazuŵa gha Nowa,+ ntheura ndimo kuŵapo* kwa Mwana wa munthu kuzamuŵira.+ 38  Chifukwa nga umo ghakaŵira mazuŵa ghara pambere Chigumula chindize, ŵanthu ŵakaryanga, ŵakamwanga, ŵanalume ŵakatoranga na ŵanakazi kutengwa, m’paka zuŵa ilo Nowa wakanjilira mu chingalaŵa,+ 39  ndipo ŵakaŵikako mahara chara m’paka Chigumula chikiza na kuŵayora wose,+ ndimo kuŵapo kwa Mwana wa munthu kuzamuŵira. 40  Penepapo ŵanthu ŵaŵiri ŵazamuŵa mu munda, yumoza wazamutolekapo ndipo munyake wazamulekeka. 41  Ŵanakazi ŵaŵiri ŵazamusiranga pa libwe,* yumoza wazamutolekapo ndipo munyake wazamulekeka.+ 42  Ntheura, muŵenge maso chifukwa mukumanya chara zuŵa ilo Fumu yinu yikwizira.+ 43  “Kweni manyani kuti: Usange mweneko wa nyumba wangamanya nyengo yakwizira munkhungu,+ wangaŵa maso na kuleka kuzomerezga kuti munkhungu wagumure na kunjira mu nyumba.+ 44  Pa chifukwa ichi, imwe namwe muŵe ŵakunozgeka,+ chifukwa Mwana wa munthu wakwiza pa ora ilo mukughanaghana kuti ndilo chara. 45  “Kasi muzga wakugomezgeka na wavinjeru ni njani, uyo fumu yake yamwimika pa ŵateŵeti ŵake ŵa pa nyumba, kuti waŵape chakurya pa nyengo yakwenelera?+ 46  Ngwakukondwa muzga uyo para fumu yake yikwiza, yizamumusanga wakuchita nthena.+ 47  Nadi nkhumuphalirani, yizamumwimika pa vinthu vyake vyose. 48  “Kweni usange muzga muheni yura wayowoyenge mu mtima wake kuti, ‘Fumu yane yikuchedwa,’+ 49  ndipo wakwamba kutimba ŵazga ŵanyake, na kurya na kumwa pamoza na ŵaloŵevu, 50  fumu ya muzga yura yizenge pa zuŵa ilo iyo wakulindizga yayi kweniso mu ora ilo wakumanya yayi.+ 51  Yizamumulanga chomene na kumupa chigaŵa chake pamoza na ŵapusikizgi. Kwenekura ndiko wamulilira na kuska mino ghake.+

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “mgonezi.” Wonani Mang’anamuro gha Mazgu.
Mazgu ghanyake, “lwara.”