Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Mateyu 22:1-46

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Ntharika ya chiphikiro cha nthengwa (1-14)

  • Chiuta na Kesare (15-22)

  • Kufumba vya chiwuka (23-33)

  • Malango ghaŵiri ghakuru (34-40)

  • Kasi Khristu ni mwana wa Davide? (41-46)

22  Yesu wakayowoyaso nawo mu ntharika, wakati:  “Ufumu wakuchanya uli nga ni themba ilo likanozga chiphikiro cha nthengwa+ ya mwana wake.  Ndipo likatuma ŵazga ŵake kukachema awo ŵakachemeka ku chiphikiro cha nthengwa, kweni ŵakakhumba chara kwiza.+  Likatumaso ŵazga ŵanyake, likati, ‘Phalirani awo ŵachemeka kuti: “Wonani, nanozga chakurya chane, ng’ombe zane na nyama zakututuŵa zakomeka, ndipo vinthu vyose vyanozgeka kale. Zaninge ku chiphikiro cha nthengwa.”’  Kweni ŵakaŵikako mahara chara ndipo ŵakawukapo, munyake wakaluta ku munda wake, munyake ku malonda ghake,+  kweni ŵanyake, ŵakakora ŵazga ŵake, ndipo ŵakaŵachitira msinjiro na kuŵakoma.  “Themba likakalipa chomene, ndipo likatuma ŵankhondo ŵake kuti ŵakakome ŵanthu awo ŵakakoma ŵazga ŵake na kotcha msumba wawo.+  Penepapo likati ku ŵazga ŵake, ‘Chiphikiro cha nthengwa chanozgeka kale, kweni awo ŵakachemeka ŵakaŵa ŵambura kwenelera.+  Ntheura, lutani mu nthowa zakufumira kuwaro kwa msumba, ndipo waliyose uyo mwamumusanga mukamuchemere ku chiphikiro cha nthengwa.’+ 10  Ŵazga ŵara ŵakaluta mu zinthowa ndipo ŵakawunganya pamoza wose awo ŵakaŵasanga, ŵaheni na ŵawemi wuwo. Chipinda chakuchitiramo ukwati chikazura na awo ŵakachemeka.* 11  “Themba likati lanjira kukendera ŵalendo, likawona munthu wambura kuvwara laya la nthengwa. 12  Ntheura likati kwa iyo, ‘Nganya, wanjira wuli muno kwambura kuvwara laya la nthengwa?’ Iyo wakasoŵa chakuyowoya. 13  Penepapo themba likaphalira ŵateŵeti ŵake, kuti: ‘Mukakani mawoko na malundi ndipo mumuponye kuwaro ku chisi. Kwenekura ndiko wamulilira na kuska mino ghake.’ 14  “Pakuti ŵakuchemeka mbanandi, kweni ŵakusoleka mbachoko.” 15  Penepapo Ŵafarisi ŵakaluta ndipo ŵakapangana kuti ŵamukore mu kayowoyero kake.+ 16  Ntheura ŵakatuma kwa Yesu ŵasambiri ŵawo pamoza na ŵa chipani cha Herode,+ ŵakati: “Msambizgi, tikumanya kuti mukuneneska ndipo mukusambizga nthowa ya Chiuta mu unenesko, nakuti mukukhumba kulumbika na munthu chara, chifukwa mukulaŵiska mawonekero ghakuwaro gha ŵanthu chara. 17  Ntheura, mutiphalire, kasi mukughanaghana wuli? Kasi ntchakuzomerezgeka* kupeleka msonkho kwa Kesare panji yayi?” 18  Kweni Yesu, pakumanya uheni wawo, wakati: “Chifukwa wuli mukuniyezga, ŵapusikizgi imwe? 19  Nilongorani ndalama ya msonkho.” Ŵakamutolera dinari.* 20  Ndipo wakati kwa iwo: “Kasi chithuzi ichi na zina ili ni vya njani?” 21  Ŵakati: “Vya Kesare.” Iyo wakati kwa iwo: “Ipo pelekani vinthu vya Kesare kwa Kesare, ndipo vya Chiuta kwa Chiuta.”+ 22  Ŵakati ŵapulika ichi, ŵakazizwa, ndipo ŵakamuleka na kuluta. 23  Pa zuŵa lira Ŵasaduki awo ŵakatenge chiwuka kulije,+ ŵakiza kwa Yesu na kumufumba kuti:+ 24  “Msambizgi, Mozesi wakati: ‘Usange munthu wafwa kwambura kuŵa na ŵana, mubali wake watore muwoli wake ndipo wamuwuskire mphapu mubali wake yura.’+ 25  Sono pakaŵa ŵana ŵanalume 7 ŵa nyumba yimoza. Wakwamba wakatora ndipo wakafwa kwambura mwana, muwoli wake wakahalika na mubali wake. 26  Ndimo vikaŵiraso na wachiŵiri na wachitatu, m’paka wose 7 ŵakamara. 27  Paumaliro mwanakazi nayo wakafwa. 28  Ntheura, kasi pa chiwuka, wazamuŵa muwoli wa njani pa 7 aŵa? Pakuti wose ŵakamutorapo kuŵa muwoli wawo.” 29  Yesu wakaŵazgora kuti: “Mukupuvya, chifukwa Malemba mukughamanya chara nesi nkhongono ya Chiuta.+ 30  Pakuti pa chiwuka ŵanalume ŵakutora yayi nesi ŵanakazi kutengwa, kweni ŵali nga mbangelo kuchanya.+ 31  Pa nkhani ya chiwuka cha ŵakufwa, kasi mundaŵazge icho Chiuta wakayowoya namwe, uyo wakati: 32  ‘Ine ndine Chiuta wa Abrahamu na Chiuta wa Yisake na Chiuta wa Yakhobe’?+ Iyo ni Chiuta wa ŵakufwa yayi, kweni wa ŵamoyo.”+ 33  Pakupulika ichi, mizinda yikazizwa na chisambizgo chake.+ 34  Ŵafarisi ŵakati ŵapulika kuti wachetamiska Ŵasaduki, ŵakiza pamoza mu unandi wawo. 35  Ndipo yumoza wa iwo, wakumanya Dango, pakumuyezga wakamufumba kuti: 36  “Msambizgi, kasi dango likuru chomene mu Malango ni ndi?”+ 37  Wakati kwa iyo: “‘Utemwenge Yehova* Chiuta wako na mtima wako wose na umoyo wako wose na maghanoghano ghako ghose.’+ 38  Ili ndilo ni dango likuru chomene na lakwamba. 39  Lachiŵiri, lakuyanako nalo ni ili: ‘Utemwenge mzengezgani wako nga umo ukujitemwera wamwene.’+ 40  Pa malango ghaŵiri agha ndipo pajintha Dango lose na Zintchimi.”+ 41  Sono apo Ŵafarisi ŵakawungana pamoza, Yesu wakaŵafumba kuti:+ 42  “Kasi mukughanaghana wuli vya Khristu? Kasi ni mwana wa njani?” Iwo ŵakati kwa Yesu: “Wa Davide.”+ 43  Wakaŵafumba kuti: “Ipo vili wuli kuti Davide mwakukhuŵilizgika na mzimu+ wakamuchema kuti Fumu, wakati, 44  ‘Yehova* wakati kwa Fumu yane: “Khala ku woko lane lamalyero, m’paka niŵike ŵalwani ŵako kusi ku malundi ghako”’?+ 45  Ntheura, usange Davide wakamuchema kuti Fumu, kasi wangaŵa wuli mwana wake?”+ 46  Ndipo pakaŵavya munthu uyo wakamuzgora lizgu nanga ndimoza, ndipo kufuma zuŵa lira, pakaŵavya na yumoza uyo wakaŵa na chikanga kumufumbaso kanthu.

Mazgu Ghamusi

Panji, “awo ŵakakhala pa thebulu.”
Panji kuti, “ntchakwenelera.”